Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt
Tu jesteś: Strona główna
Unia Europejska

Elektroniczny Urząd Podawczy

Jak załatwić sprawę w MOPR?

Ochrona Danych Osobowych

Aktywny Samorząd€ - program dla osób niepełnosprawnych

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Druki

Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Centrum Wolontariatu "VOLONTARIUS"

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać najświeższe informacje ze strony MOPR Szczecin prosimy o podanie adresu e-mail.
Biuletyn Informacji Publicznej
Rodzina 500+
Szczecinski Program Wspierania Rodzicielstwa Zastepczego

Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

MOPR SzczecinWitamy na stronie MOPR Szczecin. Na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie można zapoznać się z różnorodnymi formami pomocy skierowanymi do osób wymagających wsparcia, ze wskazówkami i poradami.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną.
 

Aktualności

Wybory Parlamentarne: Transport osób niepełnosprawnych

2019-10-10 11:47

Zapotrzebowanie na przewóz osób niepełnosprawnych do komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu w dniu 13 października 2019 roku, można zgłaszać telefonicznie w dniu wyborów w godzinach od 7.00 do 19.00 pod numerami telefonu: 91-42-43-555, 697-066-240. Pod tymi numerami udzielane będą wszelkie informacje dotyczące przewozu.


Zgłoszenia realizowane będą w miarę istniejących możliwości przewozu, wynikających z kolejności przyjmowanych zgłoszeń.

Zapraszamy także do zgłaszania potrzeb przewozu w tygodniu poprzedzającym dzień wyborów pod numerem telefonu: 91-42-43-555, 697-066-240 w godz. 8.00 - 14.00.

Opieka wytchnieniowa: Skorzystaj z porad psychologa

2019-09-30 11:01


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaprasza na darmowe porady psychologiczne dla rodzin oraz opiekunów osób niepełnosprawnych w ramach realizacji rządowego programu "Opieka wytchnieniowa 2019".

Program przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej, skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Program jest finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Osoby, które chciałyby skorzystać ze wsparcia mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Sikorskiego 3 - pok. 101 (I piętro) po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie: 91 46 46 333.

Każda z osób może liczyć w sumie na cztery, darmowe sesje terapeutyczne.
Otwarty Konkurs Ofert: Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych

2019-09-16 14:42

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin
Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej określonego w art. 4 ust. 1 pkt 1 , pkt 10 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z naborem na członków Komisji Konkursowej.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie.

Nazwa zadania: Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku .


Szczegóły Otwartego Konkursu Ofert >>>
Wynik konkursu: Nie dokonano wyboru podmiotu do realizacji zadania publicznego.


Aktywny Samorząd, Moduł II: Złóż wniosek przez Internet, otrzymaj większe wsparcie

2019-09-12 10:13
Rozpoczyna się przyjmowanie wniosków w ramach Modułu II programu Aktywny Samorząd, czyli wsparcia finansowego dla niepełnosprawnych studentów pomagającego uzyskać wyższe wykształcenie. Osoby, które złożą wnioski przez internet mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w wysokości 800 zł.

Wnioski będzie można składać od 16 września do 10 października 2019 r.


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował specjalną ogólnopolską platformę, za pośrednictwem której m. in. można złożyć wniosek o wsparcie w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Konto do przesyłania dokumentów można założyć na portalu
>>>
https://sow.pfron.org.pl/

Osoby, które zdecydują się na złożenie dokumentów przez system elektroniczny przygotowany przez PFRON oraz posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy) mogą otrzymać dodatkowo maksymalnie 800 zł wsparcia. Informacje oraz wideoporadnik dotyczący profilu zaufanego można znaleźć TUTAJ >>> LINK


Pełną informację na temat rejestracji, funkcjonowania systemu oraz wideo poradniki dotyczące zakładania konta oraz wypełniania i wysyłania wniosków można znaleźć na stronie PFRON >>>
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/


W przypadku wątpliwości oraz pytań PFRON uruchomił również specjalną infolinię dla osób korzystających z systemu: tel. 800 889 777 (połączenie bezpłatne) w godzinach 9-17.


Pod ten numer należy kierować wszystkie zapytania związane z funkcjonowaniem systemu.
Wnioski w ramach Modułu II programu będzie można składać od 16 września do 10 października 2019 r. Tradycyjnie będą również przyjmowane dokumenty w formie papierowej. Studenci, którzy chcieliby skorzystać z tej drogi mogą dostarczać swoje wnioski do siedziby Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym MOPR przy ul. Abramowskiego 19 w dniach wtorek- czwartek w godzinach 10-14 i poniedziałek w godzinach 7.30-15.30.

Wzory papierowych wniosków oraz załączników można pobrać tutaj >>> LINK


Aktywny Samorząd, Moduł II: Dla kogo wsparcie?


Zgodnie z zasadami określonymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wsparcie w ramach Modułu II programu Aktywny Samorząd jest przeznaczone dla studentów posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Studenci mogą uzyskać wsparcie na poziomie:
 • Dodatku na pokrycie kosztów kształcenia - do 1000 zł na semestr;
 • Dodatku na uiszczenie opłaty za otwarcie przewodu doktorskiego - do 4000 zł na semestr;
 • Opłaty za czesne - do 3000 zł na semestr. Wyższe dofinansowanie jest możliwe w przypadku osób, które nie pracują i nie przekraczają kryterium dochodowego 764 zł netto na osobę w rodzinie.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
 • 700 zł (należy wybrać tylko jedno z poniższych):
  • adresat programu posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydanego na stałe;
  • adresat programu prowadzi gospodarstwo domowego z dodatkową osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  • adresat programu jest osobą działającą na rzecz środowiska innych osób niepełnosprawnyc;
  • adresat programu ponosi koszty wynikające z barier w poruszaniu się lub barier w komunikowaniu się, dotyczy osób posiadających czasowe orzeczenie o niepełnosprawności oraz: osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób z dysfunkcją narządu wzroku, osób z dysfunkcją narządu słuchu. (w/w dysfunkcje muszą zostać potwierdzone zaświadczeniem lekarskim).
 • 500 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześniena dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki
 • 200 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie
 • 300 zł - w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych
 • 300 zł - w przypadku gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.
 • 800 zł - w przypadku złożenia wniosku w Systemie SOW wraz z podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

Zgodnie z wytycznymi PFRON wysokość pomocy jest także uzależniona od poziomu nauki i postępów. Studenci pierwszego roku otrzymują dofiansowanie do 50 % kosztów kształcenia (wraz z dodatkami), studenci drugiego roku do 75 % kosztów kształcenia (wraz z dodatkami), studenci na trzecim roku (i wyżej) do 100 % kosztów kształcenia (wraz z dodatkami).

Przykład
: Osoba studiująca na drugim roku, ze znacznym stopniem niepełnosprawności, poruszająca się na wózku inwalidzkim, dojeżdżająca na uczelnię do innego miasta może otrzymać maksymalnie 2200 zł wsparcia na pokrycie kosztów kształcenia (1000 zł podstawowe wsparcie, 700 zł dodatek z tytułu barier w poruszaniu się oraz 500 zł za dojazd).
W zależności od poziomu edukacji student otrzyma część kwoty maksymalnej, dla drugiego roku studiów będzie to maksymalnie 1650 zł.

Aktywny Samorząd 2019: Rozszerzenie programu - można uzyskać dofinansowanie do zakupu wózka elektrycznego

2019-08-06 14:31

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o rozszerzeniu edycji programu Aktywny Samorząd na 2019 rok o dodatkowe zadanie.

W Module I Obszar C Zadanie 1 pojawiła się możliwość dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.


Z pomocy w programie mogą korzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, które nie mogą samodzielne poruszać się za pomocą wózka o napędzie ręcznym. W przypadku dzieci do 16. roku życia niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności, a w przypadku osób starszych - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub się nie uczą, muszą zawierać opinię eksperta, potwierdzającą zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia. W przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie.


Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10.000zł, a minimalny udział własny w zakupie - 10% ceny wózka brutto.

Termin przyjmowania wniosków - do 31 sierpnia 2019 roku.


To zadanie dotyczy zakupu wyłącznie wózków o napędzie elektrycznym. Ewentualne nabycie skutera o napędzie elektrycznym zamiast wózka spowoduje odmowę rozliczenia zakupu, gdyż skutery są dofinansowywane w Module I Obszar C Zadanie 5 według odrębnych zasad.


Wnioski oraz załączniki dostępne są do pobrania na tej stronie >>> oraz w siedzibie Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, ul. Abramowskiego 19, tel. 91 46 46 150

Warsztaty „Dobry = mądry rodzic"

2019-07-03 12:52
Asystenci rodziny Działu Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przeprowadzili w czerwcu 2019 zajęcia w ramach projektu "Dobry = mądry rodzic". Adresatami były rodziny z dziećmi objęte dodatkowym wsparciem asystenta rodziny borykające się na co dzień m.in. problemami w obszarze wychowania i opieki nad swoimi pociechami.

Spotkania odbywały w formie warsztatów, gdzie rodzice aktywnie uczestniczyli w przedstawianiu scenek zróznicowanych tematycznie. W trakcie trwania projektu klienci dowiedzieli się zarówno z modułów teoretycznych, jak i praktycznych, w jaki sposób komunikować się z dzieckiem, aby była ona właściwa.

Ponadto dowiedzieli się, jak być dobrym i zarazem mądrym rodzicem. Mamy nadzieję, iż tematyka spotkań była pomocna, a rodzice odkryli w sobie zasoby wewnętrzne, które wykorzystają zarówno w wychowywaniu dzieci, jak i polepszeniu relacji z otoczeniem i swoim dzieckiem. Clou tych warsztatów było 10 przykazań mądrego rodzica, które z pewnością każdy z uczestników zapamięta i które będzie się starał wdrażać w życie i relacje z dzieckiem. Wiemy, że nie ma idealnych rodziców, jednakże nasze spotkania uświadomiły beneficjentom, iż ciężką i wytrwałą pracą nad samym sobą można się do ideału zbliżyć. Przy przedstawianiu scenek nie zabrakło emocji, co może świadczyć o zaangażowaniu wewnętrznym każdgo rodzica.

Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom za ich aktywną współpracę i uczestnictwo, co zostało też wyrażone poprzez wręczenie pamiątkowych dyplomów.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego: Festyn i Debata

2019-06-03 11:53
MOPR Szczecin
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Szczecina na


Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,

który odbędzie się dnia 8 czerwca 2019 r. w godzinach 11-14 na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki KIDS Arena Szczecin, ul. ks. Stanisława Staszica 1.

Festyn odbywa się pod Mecenatem Miasta Szczecin.

Tegoroczny festyn to pirackie Poszukiwanie Skarbów! Będzie również bezpieczny kącik dla najmłodszych dzieci, rodzinny miniturniej piłkarski, poczęstunek oraz wiele innych atrakcji!

Festy to nie tylko zabawa i integracja, ale także promocja ideii rodzicielstwa zastępczego. Dlatego zapraszamy również osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym, które w Punkcie Konsultacyjnym uzyskają wszelkie niezbędne informacje.

W ramach tegorocznych obchodów, wspólnie z Uniwersytetem Szczecińskim organizowana jest także debata pod hasłem: Wyzwania i potrzeby rodzicielstwa zastępczego.

W trakcie debaty poruszane będa takie tematy jak:
 • Prawny status dziecka i rodzica w pieczy zastępczej
 • Czy dla pieczy zastępczej jest alternatywa ?
 • Piecza zastępcza dla dzieci o specjalnych potrzebach
 • Jak mądrze dorosnąć w pieczy zastępczej ?
W debacie wezmą udział przedstawiciele wielu instytucji, środowisk, organizacji działający w szeroko pojętym obszarze pieczy zastępczej, a także sami rodzice zastępczy, którzy będą mogli podzielić swoimi przemyśleniami od strony praktycznej.

Warsztaty Terapi Zajęciowej - dofinansowania [WNIOSEK]

2019-06-01 09:12
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie uprzejmie informuje, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu "Zajęcia klubowe w WTZ" zainteresowany podmiot prowadzący Warsztat Terapii Zajęciowej może składać w terminie od dnia 1 czerwca 2019 roku do dnia 17 czerwca 2019 roku. Termin ten dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia 2019 do dnia 31 stycznia 2020r. ) oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

W ramach programu podmiot prowadzący WTZ zainteresowany prowadzeniem zajęć klubowych może ubiegać się o ich dofinansowanie. Program "Zajęcia klubowe w WTZ" jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej.

Szczegółowe informacje odnośnie programu znajdują się na stronie internetowej: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/.

Pobierz wniosek >>>


Wybory do Europarlamentu: Przewóz osób niepełnosprawnych

2019-05-21 12:20
Zapotrzebowanie na przewóz osób niepełnosprawnych do komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 roku, można zgłaszać telefonicznie w dniu wyborów w godzinach od 7.00 do 20.00 pod numerami telefonu: 91-42-43-555, 697-066-240. Pod tymi numerami udzielane będą wszelkie informacje dotyczące przewozu.

Zgłoszenia realizowane będą w miarę istniejących możliwości przewozu, wynikających z kolejności przyjmowanych zgłoszeń.

Zapraszamy także do zgłaszania potrzeb przewozu w tygodniu poprzedzającym dzień wyborów pod numerem telefonu: 91-42-43-555, 697-066-240 w godz. 8.00 - 14.00.

Warsztaty "Żyć z dzieckiem a nie obok dziecka"

2019-04-03 14:42
MOPR Szczecin
Asystenci rodziny Działu Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przeprowadzili w marcu 2019 zajęcia w ramach projektu "Żyć z dzieckiem a nie obok dziecka". Adresatami były rodziny z dziećmi objęte dodatkowym wsparciem asystenta rodzinyna wniosek pracowników socjalnych Działu Pomocy Osobom Bezdomnym w Szczecinie oraz rodziny na mocy postanowienia Sądu.

W trakcie trwania projektu w formie warsztatów podczas modułów teoretycznych i praktycznych rodzice dowiedzieli się, w jaki sposób codzienne funkcjonowanie dorosłej osoby wpływa na rozwój dziecka i jego proces wychowawczy, w jaki sposób wzorce rodzicielskie wpływają na dorosłe funkcjonowanie dziecka w przyszłości i jakie metody wychowawcze mogą zastosować przy pełnieniu roli rodzica. Ponadto omówione zostały konsekwencje niedostępnego emocjonalnie rodzica.

Podczas warsztatów adresaci zostali zapoznani z metodami spędzania czasu wspólnie z dzieckiem i wzmacniania więzi wewnątrzrodzinnych oraz metodami komunikowania się przy jednoczesnym okazywaniu szacunku dla emocji swoich, jak i dziecka. Intencją tego projektu było uświadomienie rodzicom, że realizacja wszelkich potrzeb dziecka, jest bardzo ważna i możliwa, gdy rodzic żyje z dzieckiem a nie obok niego. Mamy nadzieję, iż tematyka spotkań była pomocna tak, jak i wspólne zajęcia plastyczne, które rodzic wykonywał ze swoim dzieckiem.

Aktywna i systematyczna praca beneficjentów została wynagrodzona pamiątkowym dyplomem.