Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt
Tu jesteś: Strona główna

Elektroniczny Urząd Podawczy

Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Pilotażowe wdrożenie pt.: "Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych".

Centrum Wolontariatu "VOLONTARIUS"

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać najświeższe informacje ze strony MOPR Szczecin prosimy o podanie adresu e-mail.
Europejski Fundusz Społeczny
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
Dorosłość, Samodzielność, Praca
Nowoczesny sprzed@wca
Biuletyn Informacji Publicznej
Szczecinski Program Wspierania Rodzicielstwa Zastepczego

Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

MOPR SzczecinWitamy na stronie MOPR Szczecin. Na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie można zapoznać się z różnorodnymi formami pomocy skierowanymi do osób wymagających wsparcia, ze wskazówkami i poradami.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną.
 

Aktualności

Dyżur Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie dla osób z wadą słuchu

2016-01-25 09:27
MOPR Szczecin
25 stycznia odbędzie się pierwszy dyżur dla osób z wadą słuchu w Punkcie Konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie. Dyżury będą realizowane w ramach projektu "Głusi w przestrzeni publicznej II" i odbywać się będą raz w miesiącu w Dziale Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Z pomocy można skorzystać całkowicie anonimowo.

Psycholog, terapeuta udzielą bezpłatnej porady i pomocy osobom oraz członkom rodzin, w których występują problemy z przemocą i uzależnieniami. Osoby z wadą słuchu będą wspierane przez tłumaczy języka migowego. Z pomocy można skorzystać anonimowo. Pierwszy dyżur punktu konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie dla osób z wadą słuchu już 25 stycznia w godzinach od 16.00-19.00 w Dziale Interwencji Kryzysowej w Szczecinie przy al. Jana Pawła II 42.

Głusi w przestrzeni publicznej II


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie uczestniczy w projekcie Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych, Urzędu Miasta Szczecin oraz Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego pn. "Głusi w przestrzeni publicznej 2", który ma na celu zwiększenie świadomości obywatelskiej osób z wadą słuchu i budowanie dla Głuchych przyjaznej przestrzeni publicznej. Projekt rozpoczął się w połowie 2015 roku i jest finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt ten jest kontynuacją wcześniejszych działań Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych i Urzędu Miasta Szczecin. W ramach projektu pn. "Głusi w przestrzeni publicznej I" zostały opracowane do potrzeb osób z wadą słuchu 32 najczęściej stosowane procedury administracyjne, które do dzisiaj są dostępne na stronach internetowych partnerów (uproszczone teksty procedur i filmy prezentujące te procedury przez migających urzędników UM Szczecin). Co warte podkreślenia korzystają z nich nie tylko Głusi, ale i osoby słyszące, ponieważ uproszczony język procedur ułatwia obywatelom w radzeniu sobie z załatwianiem wielu urzędowych spraw. Dodajmy Ustawa o języku migowym gwarantuje osobom niesłyszącym prawo do wsparcia tłumacza języka migowego, ale jak pokazuje życie zdarzają się sytuacje, kiedy pomóc trzeba możliwie jak najszybciej albo niesłyszący klient przy minimalnej pomocy może samodzielnie poradzić sobie w urzędzie. Dlatego idea projektu jest w Szczecinie wdrażana w życie na klika sposobów.

Partnerzy postanowili w drugiej edycji projektu kontynuować działania mające na celu poszerzanie Głuchym dostępu do informacji publicznej oraz wyposażenie pracowników wybranych służb publicznych i partnerów projektu w informacje dotyczące specyfiki komunikowania się osób niesłyszących i niedosłyszących (MOPR, ZDiTM i ZBiLK).

Projekt zakłada między innymi przygotowanie oraz zamieszczenie w Internecie instrukcji w formie elektronicznej i filmowej dla osób z wadą słuchu, pokazujących jak efektywnie załatwić "swoją sprawę" m.in. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. W 2015 roku opracowano 5 procedur MOPR - dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się, dofinansowanie do kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu "Aktywny Samorząd", dofinansowanie do zakupu przedmiotu ortopedycznego i/lub środka pomocniczego, pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomoc w formie zasiłku stałego.Więcej procedur można znaleźć na stronie Projektu.


Ponadto przeprowadzone zostały szkolenia z zakresu specyfiki komunikowania się niesłyszących dla pracowników MOPR. Dodatkowo przeprowadzone zostały prelekcje związane z tematyką projektu( np. świadczenia pieniężne, zasiłki) i warsztaty dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przygotowany został również internetowy przewodnik po MOPR. Korzystając z przewodnika osoby z wadą słuchu będą mogły odnaleźć wydział, pokój w obiektach MOPR w Szczecinie, właściwy do załatwienia konkretnej sprawy. Z przewodnikiem można zapoznać się na stronie projektu.

Co zmieni się w miejskich instytucjach po zakończeniu realizacji projektu?

Realizacja wszystkich działań w projekcie potrwa do końca 2016 roku i przyczyni się do zwiększenia samodzielności osób z wadą słuchu w wybranych przez projektodawcę instytucjach użyteczności publicznej. Natomiast pracownicy miejskich instytucji biorących udział w projekcie "Głusi w przestrzeni publicznej 2" będą lepiej przygotowani do rozmowy z osobami z wadą słuchu, dzięki czemu będą mogli lepiej wykonywać swoją pracę na rzecz niesłyszącego klienta.

Więcej szczegółów na stronie Projektu.Ponad pół miliona gorących posiłków

2016-01-20 13:43
Program dożywiania dzieci oraz osób dorosłych jest jednym z priorytetowych działań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. W roku 2015 dofinansowano posiłki lub przekazano środki na zakup produktów żywnościowych dla ponad 10 tysięcy osób na łączną kwotę ponad 6 mln 200 tys. zł.

Ogółem z pomocy w formie gorącego posiłku w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" skorzystały 4124 osoby. Największa część tej grupy stanowiły dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 3027 osób. 1097 osób to osoby dorosłe, które skorzystały z tej formy pomocy. W sumie w roku 2015 wydano ponad 574 tysiące posiłków.

Ponadto, dyrektorzy szkół, którzy mają podejrzenie, że ich uczniowie wymagają pomocy w formie dożywiania mogą zgłosić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie taką potrzebę i wtedy pomoc przyznawana jest natychmiastowo, bez potrzeby przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. W roku 2015 ze wsparcia w tym trybie skorzystało 642 uczniów.

Dodatkowo przyznawana była pomoc w formie zasiłku celowego na zakup produktów spożywczych lub gorącego posiłku.

Koszt całego programu to 6 271 895 zł, dotacja z budżetu państwa wyniosła 3 423 956, a środki własne to 2 847 939 zł.

Pomoc w formie gorącego posiłku może być przyznana bezpłatnie jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej - dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 634 zł, dla rodziny wynosi 514 zł na jedną osobę w rodzinie. Po przemnożeniu przez 150 % jest to odpowiednio 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł na osobę w rodzinie.

Pomoc w formie posiłku może zostać przyznana:
• dzieciom do 7 roku życia,
• uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
• osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej, zwłaszcza osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym, w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Życzenia świąteczne

2015-12-23 10:48

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

2015-12-18 13:05
MOPR Szczecin
Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived - FEAD).

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) - Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.

Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących - warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

VI Kampania Białej Wstążki - Konferencja pt. Złość nie jest zła

2015-11-26 14:59
MOPR Szczecin
W czwartek 26 listopada odbyła się konferencja pt. "Złość nie jest złą" w ramach VI Kampanii "Białej Wstążki". W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji ze Szczecina i z regionu. Spotkanie odbyło się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Podczas konferencji prelegentami byli pani Jolanta Zmarzlik z Fundacji Dzieci Niczyje oraz Marek Kolbowicz, Radny Szczecina, olimpijczyk i znany sportowiec.

Rusza VI Kampania Białej Wstążki w Szczecinie - "Złość nie jest zła"

2015-11-25 08:50
MOPR Szczecin
Rusza VI edycja Kampanii Białej Wstążki w Szczecinie, która na dobre wpisała się już do kalendarza lokalnych imprez. W trakcie kampanii będziemy chcieli zwrócić uwagę mieszkańców naszego miasta na problem przemocy w rodzinie oraz jej destrukcyjne skutki. Kampania Białej Wstążki w Szczecinie, jak i w całym kraju, trwa od 25 listopada do 6 grudnia. W tym terminie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaplanował wiele ciekawych wydarzeń.

Dzień Pracownika Socjalnego 2015

2015-11-20 14:10


Z okazji przypadającego dnia 21 listopada święta Pracownika Socjalnego pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie spotkali się w Klubie 13Muz, aby podziękować sobie za trud włożony w pracę w ostatnim roku.

Podczas spotkania wręczono nagrody Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, awanse i wyróżnienia.

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego:

Szanowni Państwo

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam Państwu - wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek, odpowiedzialność i trud codziennej pracy wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym.

Pomoc, jaką niesiecie drugiemu człowiekowi, jest ciężką pracą, bo oznacza codzienne stawanie wobec ludzkiego bólu, bezsilności, krzywdy, uzależnienia i bezradności.

Wymaga od Państwa towarzyszenia, konsekwencji, tolerancji, ale też podejmowania bardzo trudnych decyzji, które nierzadko mają zasadniczy wpływ na jakość życia osób którym pomagacie.

Zawodowo życzę każdemu z Was zadowolenia i satysfakcji z pracy, którą z takim zaangażowaniem wykonujecie.
Osobiście zaś zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i wielu powodów do radości.

Z wyrazami szacunku
Marta Giezek
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie
w Szczecinie

Pogotowie Zimowe dla osób bezdomnych 2015/2016

2015-11-01 11:23
MOPR Szczecin
Zima jest okresem najtrudniejszej i wzmożonej pracy dla instytucji, które niosą pomoc osobom bezdomnym. Pogotowie Zimowe jak co roku będzie działało od 1 listopada do 31 marca. W tym czasie pracownicy MOPR, Stowarzyszenia Feniks wspólnie z innymi instytucjami oraz służbami mundurowymi intensyfikują swoje działania, aby udzielić jak najlepszej pomocy osobom bezdomnym, dla których zima to wyjątkowo trudny okres.

Pogotowie Zimowe dla osób bezdomnych będzie trwało od 1 listopada 2015 r., do 31 marca 2016 r. Na terenie Szczecina funkcjonuje 8 schronisk dla osób bezdomnych, w których w okresie zimowym znajduje się 505 miejsc.
  • Schronisko przy ul. Zamkniętej 5 (Stowarzyszenie Feniks)
  • Schronisko przy ul. Tczewskiej 32 (PKPS)
  • Schronisko dla osób przewlekle somatycznie chorych przy ul. Hryniewieckiego (Stowarzyszenie "Złoty Wiek")
  • Schronisko dla kobiet, ul. Piaseczna 4 (Caritas)
  • Schroniska przy ul. Strzałkowskiej 24, Racibora 62, Nehringa 14 (3 placówki Caritasu)
  • Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Bulwar Gdański 31.

29 października 2015 roku odbyła się roczna odprawa wszystkich służb oraz instytucji, które współpracują podczas Pogotowia Zimowego dla osób bezdomnych. Wzięli w niej udział m. in. przedstawiciele: Wydziału Spraw Społecznych, Komendy Miejskiej Policji, Komendy Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Stowarzyszenia Feniks, szczecińskich szpitali, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Caritasu, Miejskiej Izby Wytrzeźwień oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Podczas spotkania omówione zostały procedury oraz zakres współpracy podczas Pogotowia Zimowego.

W okresie zimowym pracownicy Działu Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie prowadzą intensywne działania z Policją i Strażą Miejską mające na celu zlokalizowanie koczowisk, w których przebywają osoby bezdomne i ich identyfikację. Tego rodzaju patrole przeprowadzane są kilka razy w miesiącu. Osoby bezdomne są wówczas informowane o możliwości skorzystania z miejsca w schronisku wraz z podaniem adresu placówek. W razie odmowy pomocy pracownicy zabezpieczają podstawowe potrzeby takiej osoby oferując np. pomoc w formie gorącego posiłku w barze.
Ponadto w przypadku otrzymania zgłoszenia o osobie bezdomnej przebywającej w dowolnym miejscu na terenie Szczecina pracownik Działu Pomocy Osobom Bezdomnym, wraz z patrolem straży miejskiej lub samodzielnie, udaje się na miejsce i przeprowadza interwencję, aby pomóc osobie bezdomnej.

Koordynatorem wszystkich działań podczas Pogotowia Zimowego jest Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przygotował również ulotkę informacyjną, która trafi do m. in. spółdzielni mieszkaniowych, STBS, ZBiLK, ZDiTM, PKP, PKS. Można znaleźć w niej wszelkie informację o tym jak zachować się w przypadku osoby bezdomnej przebywającej na klatkach schodowych, przystankach, dworcach lub w innych miejscach.

Dzienny Dom Senior WIGOR otwarty!

2015-10-29 11:10
MOPR Szczecin
Dom powstał w Kwartale 23 przy ul. Królowej Jadwigi 45 A i 45 C. Latem tego roku również w Kwartale zostały otworzone 23 mieszkania wspomagane dla osób starszych w ramach programu Dom dla Seniora.

W Dziennym Domu Senior WIGOR prowadzone będą zajęcia dla grupy 30 seniorów przez minimum 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Dom jest otwarty od godziny 08:00 do godziny 18:30. Seniorom zostanie udostępniona infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego.

Powierzchnia obydwu pomieszczeń przystosowanych do zajęć to ok. 200 m2. Na miejscu znajduje się sala do ćwiczeń, pokój biblioteczny, pokój pielęgniarki, pokój konsultacyjny, pokój do wypoczynku, łazienki, toalety, szatnie oraz wspólna sala w której seniorzy będą mogli przygotowywać i spożywać posiłki. Uczestnicy będą mieli również zapewniony jeden ciepły posiłek w ciągu dnia.

- Jest to już szósta tego typu placówka na terenie Szczecina - mówił podczas otwarcia Prezydent Szczecina Piotr Krzystek. - Cieszymy się, że udało się otworzyć ten dom w ramach programu Ministerialnego i pozyskać środki na stworzenie tak wspaniałego miejsca dla naszych seniorów. Mamy świadomość tego, że seniorów w naszym społeczeństwie będzie przybywało i dlatego planujemy otwieranie kolejnych tego typu miejsc - przede wszystkim w prawobrzeżnej części miasta.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie był odpowiedzialny za wydatkowanie środków i przygotowanie pomieszczeń. W niespełna cztery tygodnie udało się zakupić wszystkie potrzebne rzeczy i wyposażyć odpowiednio wszystkie pomieszczenia.

Ponadto MOPR prowadził rekrutację osób chętnych do uczestnictwa w zajęciach. Zgłosiło się bardzo wielu chętnych i obecnie 16 osób oczekuje w kolejce na dołączenie do grupy.

Zajęcia, przynajmniej do końca 2015 roku, są prowadzone nieodpłatnie.

Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Polskiego Czerwonego Krzyża, który wygrał konkurs ogłoszony przez Urząd Miasta Szczecin na prowadzenie domu. Na miejscu poza opiekunami do dyspozycji seniorów jest również psycholog.

- Mam nadzieję, że będzie to dla Państwa drugi dom i że wszyscy będzie miło spędzać tu swój wolny czas - dodał Prezydent Krzystek.

W sumie na realizację zadania została przeznaczona kwota 263 514, 45 zł. Gmina otrzymała 144 536, 33 zł dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wkład własny z budżetu gminy wyniósł 118 978, 12 zł.

Zmiana siedziby Działu Instytucji Pomocy Społecznej

2015-10-23 12:06

UWAGA


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie informuje, iż z dniem

1 listopada 2015 r.

Siedziba Działu Instytucji Pomocy Społecznej zostanie przeniesiona.


Biuro Obsługi Klienta Działu będzie mieściło się przy ul. Królowej Jadwigi 45C/U2 w Szczecinie.

Numery telefonów pozostają bez zmian.


W terminie: od 26.10.2015 r. do 30.10.2015 r. wszelkie sprawy związane ze składaniem wniosków oraz wszystkich dokumentów należących do zakresu zadań Działu Instytucji Pomocy Społecznej załatwiane będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Sikorskiego 3 (pok 109 ) Od dnia 02.11.2015r. wszelkie sprawy związane ze składaniem wniosków oraz wszystkich dokumentów należących do zakresu zadań Działu Instytucji Pomocy Społecznej załatwiane będą w siedzibie Działu Instytucji Pomocy Społecznej przy ul. Królowej Jadwigi 45C/U2.