Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt
Tu jesteś: Strona główna
Szczecinski Program Wspierania Rodzicielstwa Zastepczego

Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

MOPR SzczecinWitamy na stronie MOPR Szczecin. Na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie można zapoznać się z różnorodnymi formami pomocy skierowanymi do osób wymagających wsparcia, ze wskazówkami i poradami.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną.
 

Aktualności

Dzienny Dom Senior - WIGOR - Nabór wniosków

2015-09-22 08:08

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ogłasza nabór

uczestników do Dziennego Domu "Senior - WIGOR"


1. Cel zadania

Celem głównym realizacji zadania jest wsparcie seniorów poprzez umożliwienie im korzystania
z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Realizacja zajęć będzie
odbywała się w Dziennym Domu "Senior - WIGOR", zlokalizowanym w budynku przy ulicy Królowej Jadwigi 45a i 45c w Szczecinie. Seniorom zostanie udostępniona infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Planowany termin otwarcia Dziennego Domu "Senior - WIGOR" - październik 2015 r. Placówka będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku, minimum 8 godzin dziennie.

2. Grupa docelowa

Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" mogą być osoby nieaktywne zawodowo
w wieku 60+ zarówno kobiety jak i mężczyźni, będący mieszkańcami miasta Szczecin. Zakłada się objęcie wsparciem - 30 osób.

3. Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" proszone są o składanie wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy
ul. Sikorskiego 3, sekretariat p. 301 (3-piętro) w godzinach 8:00 - 15:30.

Wniosek uczestnictwa można pobrać na stronie internetowej www.mopr.szczecin.pl lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Sikorskiego 3, sekretariat p. 301 (3-piętro) w godzinach 8:00 - 15:30.

Proces rekrutacji trwa do dnia 29 września 2015r. (wtorek) Decyduje kolejność zgłoszeń.

Pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą mieli mieszkańcy kwartału nr 23, w którym zlokalizowany jest Dzienny Dom "Senior - WIGOR".

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod numerami tel.
(91) 48-57-534, (91) 48-57-548.

Dzienne domy dla seniorów dłużej otwarte

2015-08-03 14:26
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom szczecińskich seniorów korzystających z usług Dziennych Domów Pomocy Społecznej, podjęto decyzję o wydłużeniu godzin ich funkcjonowania.

Od dnia 10 sierpnia 2015 r. Dzienne Domy Pomocy Społecznej dla osób starszych przy ul. Potulickiej, ul. Łukasiewicza oraz ul. Ks. Piotra Ściegiennego otwarte będą w godzinach od 7.00 do 17.00.

Natomiast Ośrodek Wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera przy ul. Kruczej w godzinach od 6.30 do 17.30. W tych samych godzinach tzn. od 6.30 do 17.30 funkcjonować będzie nowo tworzony Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób z chorobą Alzheimera przy ul. Krasińskiego.

Zmiana godzin funkcjonowania umożliwi osobom starszym na skorzystanie z usług dłużej niż dotychczas, pozwoli to na bardziej elastyczne dostosowanie do swoich potrzeb. Szczególnie istotne znaczenie ma wydłużenie godzin pracy Ośrodków dla osób z chorobą Alzheimera, które są pod opieką swoich najbliższych, w szczególności aktywnych zawodowo.

Zmiana wysokości kryterium dochodowego

2015-07-27 12:44
Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r.

Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:
  • dla osoby samotnie gospodarującej - maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
  • dla osoby w rodzinie - maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).

Podwyższone o 75 zł zostaną także niektóre świadczenia, a o 38 zł zwiększy się kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:
  • kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł na 1 722 zł;
  • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zwiększy się z 531 zł na 606 zł;
  • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wzrośnie z 1 260 zł na 1 335 zł;
  • maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
  • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł.

Duża dotacja dla miasta - Powstanie Dzienny Dom Senior-WIGOR

2015-07-27 09:55
MOPR Szczecin
Jeszcze w 2015 roku w Szczecinie uruchomiony zostanie dzienny dom seniora.

Miasto Szczecin otrzymało dotację na utworzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR (DDSW). W sumie na realizację zadania zostanie przeznaczone 263 514, 45 zł. Gmina otrzyma 144 536, 33 zł dotacji (jest to cała wnioskowana kwota dotacji), wkład własny wyniesie 118 978, 12 zł. Środki te zostaną przeznaczone na adaptację i wyposażenie pomieszczeń zgodnie z zasadami programu oraz uruchomienie DDSW jeszcze w 2015 roku

Celem głównym realizacji zadania jest wsparcie seniorów poprzez utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior-WIGOR na terenie miasta Szczecin oraz umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

Pomieszczenia przeznaczone na utworzenie DDSW znajdują się w budynkach "Kwartału 23" przy ul. Królowej Jadwigi 44c i 54a w Szczecinie, wybudowanych przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie w ramach realizacji zadania dokona adaptacji i wyposażenia pomieszczeń oraz rekrutacji i kwalifikacji seniorów. Program zakłada utworzenie dziennych domów seniora, w którym przebywać będą mogły osoby niepracujące w wieku 60+. W takim domu starsi będą mogli spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdzie się tam m.in.: pomieszczenie do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu). Zapewniony będzie także ciepły posiłek.

Wypoczynek letni dla podopiecznych MOPR

2015-07-06 09:53
W okresie wakacyjnym organizacje pozarządowe organizują kolonie oraz półkolonie dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W tym roku z takiej formy wypoczynku skorzysta ponad 1300 dzieci.

Kolonie wyjazdowe

Wyjazdy na kolonie dla podopiecznych Rejonowych Ośrodków Pomocy Rodzinie (Północ, Zachód, Prawobrzeże, Śródmieście), Działu Pomocy Osobom Bezdomnym i Działu Pieczy Zastępczej są całkowicie darmowe. Rodzice uczestników nie ponoszą żadnych opłat.

Podczas wyjazdów dzieci są pod opieką wykwalifikowanej kadry wychowawczej. Prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne i edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz terapii wspomagającej rozwój dziecka.

Ponadto dzieci uczestniczą w zajęciach sportowych oraz artystycznych, które uczą zdrowej rywalizacji, pokonywania słabości i kompleksów oraz alternatywnych sposobów na wyładowanie emocji. Podczas wyjazdów dzieci uczą się także współdziałania w grupie czy samodzielności przy codziennych obowiązkach. Ponadto promowane są postawy prozdrowotne i aktywny wypoczynek.

W tym roku wyjazdy organizowane są przez:
• Zachodniopomorski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej,
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zachodniopomorski Oddział Regionalny,
• Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej,
• Fundację Kultury i Sportu "Prawobrzeże"
• Chorągiew Zachodniopomorską Związku Harcerstwa Polskiego w Szczecinie,
• Chorągiew Śląską Związku Harcerstwa Polskiego w Szczecinie,

Organizatorzy wypoczynku zostali wyłonieni w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Miasto Szczecin. Rolą MOPR jest rekrutacja uczestników wyjazdów oraz pomoc rodzinom w przygotowaniu dzieci do kolonii.

Wyjazdy organizowane są w różne zakątki kraju - do Zakopanego, Kowar (woj. Dolnośląskie), Ustronia (woj. Śląskie), Poronina (woj. Małopolskie), Zieleniewa oraz Gwdy Wielkiej k. Szczecinka (woj. Zachodniopomorskie), czy nadmorskich miejscowości - Łukęcina i Świętoujścia.

Wyjazdy organizowane są dla dzieci z różnych grup wiekowych: 7-10 lat, 10-15 lat, 11-15 lat, 16-17 lat. Przez cały lipiec i sierpień z takiej formy wypoczynku skorzysta dokładnie 1023 dzieci.

Na bieżąco, przez pracowników MOPR i Urzędu Miasta, oraz Radnych z Komisji ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej prowadzone są wizytacje w poszczególnych miejscach kolonii, podczas których sprawdzane są warunki wypoczynku dzieci.

Półkolonie

Ponadto, również dla podopiecznych MOPR organizowane są półkolonie w Szczecinie. Z tej formy wypoczynku skorzysta w tym roku 315 dzieci.

Półkolonie są organizowane przez
• Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski Oddział Okręgowy
• "Chorągiew Zachodniopomorska Związek Harcerstwa Polskiego w Szczecinie"
• "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny"
• Stowarzyszenie "Zrozumieć"
• "Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej"

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci z równych grup wiekowych - od 3 do 17 lat.

Całkowita kwota dofinansowania budżetu miasta przeznaczona na organizacje kolonii wyjazdowych wynosi ponad 786 tys. zł, natomiast na organizacje półkolonii ponad 50 tys. zł.

Finał programu Rewitalizacja RAZEM - Otwarcie Domu dla Seniora

2015-07-03 09:50
MOPR Szczecin
7 kamienic wspólnotowych poddanych renowacji, 64 nowe mieszkania wewnątrz kwartału (w tym 23 mieszkania dla seniorów), świetlica środowiskowa, punkt konsultacyjny, lokale usługowe, zagospodarowane podwórka, plac zabaw, miejsca sąsiedzkich spotkań... Od dzisiaj można podziwiać efekty zakończonej Rewitalizacji RAZEM.

Aktywny Samorząd 2015 - Ważne informacje

2015-07-02 09:53

Terminy przyjmowania wniosków w programie "Aktywny samorząd" w 2015 roku:

- w Module I - do 31 sierpnia 2015 roku,
- w Module II:

  • wnioski dotyczące bieżącego roku szkolnego/akademickiego - do 10 października 2015 roku,

  • wnioski dotyczące refundacji - do 30 września 2015 roku.


Wnioski o refundację złożone po dniu 30 września 2015 roku zostaną rozpatrzone odmownie!!!


Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do siedziby MOPR, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

Realizator programu ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy terminu przyjęcia wniosku, z wyjątkiem wniosku o refundację kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015, który musi być złożony w okresie trwania tego roku (do dnia 30 września 2015 roku). Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

Aktualne wnioski są dostępne do pobrania w zakładce "Aktywny Samorząd 2015" bądź w siedzibie Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przy ulicy Abramowskiego 19, pok. 5. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 91 46 46 150.

Podsumowanie projektu "Nowa Szansa – wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"

2015-06-17 14:15
MOPR Szczecin
11 czerwca 2015 r. podsumowany został projekt Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie.

Pracownicy socjalni – wymagane kwalifikacje

2015-06-15 09:21
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi kwalifikacji pracownika socjalnego informujemy, że do wykonywania ww. zawodu uprawniona jest osoba, która posiada wykształcenie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj.:

1) dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, lub
2) dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, lub
3) dyplom wyższej szkoły o kierunku praca socjalna, albo
4) ukończone przed dniem 01.05.2004 r. studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, albo
5) ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na kierunkach: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, (studia ukończone przed 01.01.2008 r. lub kontynuowane 01.01.2008 r.) albo
6) ukończone do dnia 31.10.2007 roku studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, socjologia albo
7) rozpoczęte przed dniem 01.05.2004 r. i ukończone studia wyższe licencyjne lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku pracownika socjalnego mogą składać oferty pracy w formie:
• pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecinie,
• w wersji elektronicznej na e-mail: tszunke@mopr.szczecin.pl

Telefon: 091 48 57 545, 091 48 57 533

Link do strony wyjaśniającej kwalifikacje pracownika socjalnego: Ministertstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2015: Wspólnie bawiliśmy się na festynie

2015-05-25 14:58
MOPR Szczecin
W minioną sobotę na Polanie Sportowej przy jeziorze Głębokim świętowaliśmy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Moc atrakcji i dobra pogoda zachęciła do przyjścia na festyn całe rodziny. Przybyło ok. 300 osób.