Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt
Tu jesteś: Strona główna

Elektroniczny Urząd Podawczy

Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Pilotażowe wdrożenie pt.: "Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych".

Centrum Wolontariatu "VOLONTARIUS"

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać najświeższe informacje ze strony MOPR Szczecin prosimy o podanie adresu e-mail.
Europejski Fundusz Społeczny
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
Dorosłość, Samodzielność, Praca
Nowoczesny sprzed@wca
Biuletyn Informacji Publicznej
Rodzina 500+
Szczecinski Program Wspierania Rodzicielstwa Zastepczego

Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

MOPR SzczecinWitamy na stronie MOPR Szczecin. Na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie można zapoznać się z różnorodnymi formami pomocy skierowanymi do osób wymagających wsparcia, ze wskazówkami i poradami.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną.
 

Aktualności

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016 - Zapraszamy na festyn!

2016-05-26 08:49

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Szczecina na


Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,


który odbędzie się dnia 04 czerwca 2016 r. o godzinie 11 na Szczecińskiej Różance w Parku Kasprowicza.

Festyn odbywa się pod Mecenatem Miasta Szczecin.

W ramach Różanego Ogrodu Sztuki, we współpracy z Szczecińską Agencją Artystyczną, Festyn uświetni koncert Szczecińskiego zespołu Swing Lowers dedykowany rodzicielstwu zastępczemu.

Podczas zabawy dla dzieci przewidziane są liczne atrakcje - wspólne gry i zabawy, malowanie twarzy, kącik malucha i malowanie na płótnie, a także konkursy z nagrodami.

Dodatkowo dla uczestników zabawy przewidziane są przekąski i napoje.

Zapraszamy również osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym, które w Punkcie Konsultacyjnym uzyskają wszelkie niezbędne informacje.Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na Szczecinskich Targach 50 +

2016-05-11 12:00
MOPR Szczecin
W miniony weekend w hali Azoty Arena odbyły się Szczecinskieg Targi 50 +. Seniorzy mogli zapoznać się przy naszym stoisku z ofertą wsparcia oferowaną przez Ośrodek. Ponadto na targach odbywały się występy artystyczne, pokazy, a także konferencja edukacyjna "Żyj zdrowo i aktywnie".

Pracownicy socjalni – wymagane kwalifikacje

2016-04-07 12:51
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi kwalifikacji pracownika socjalnego informujemy, że do wykonywania ww. zawodu uprawniona jest osoba, która posiada wykształcenie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj.:

1) dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, lub
2) dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, lub
3) dyplom wyższej szkoły o kierunku praca socjalna, albo
4) ukończone przed dniem 01.05.2004 r. studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, albo
5) ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na kierunkach: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, (studia ukończone przed 01.01.2008 r. lub kontynuowane 01.01.2008 r.) albo
6) ukończone do dnia 31.10.2007 roku studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, socjologia albo
7) rozpoczęte przed dniem 01.05.2004 r. i ukończone studia wyższe licencyjne lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku pracownika socjalnego mogą składać oferty pracy w formie:
• pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecinie,
• w wersji elektronicznej na e-mail: tszunke@mopr.szczecin.pl

Telefon: 091 48 57 545, 091 48 57 533

Link do strony wyjaśniającej kwalifikacje pracownika socjalnego: Ministertstwo Pracy i Polityki Społecznej

Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Śródmieście - Zmiana siedziby

2016-03-21 11:48

UWAGA!


Od dnia 21 marca 2016 r. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Śródmieście zmienia siedzibę

Biuro Obsługi Interesanta mieści się przy ul. Jagiellońskiej 62A w Szczecinie.

Numery telefonów do Biura Obsługi Interesantów pozosotają bez zmian.

"Rodzina 500 +" - Świadczenie dla dzieci w pieczy zastępczej (WNIOSEK, INFORMACJE)

2016-03-11 11:38


Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Dodatek jest przeznaczony na pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Nie stanowi on dochodu rodziny zastępczej.


Dla kogo dodatek wychowawczy?Dodatek ten przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Uwaga!

Dodatek ten nie może być przyznany na dzieci własne rodziców zastępczych. Dla tych dzieci na ogólnych zasadach rodzice zastępczy mogą się ubiegać o świadczenie wychowawcze w Szczecińskim Centrum Świadczeń. Dodatek nie przysługuje na dzieci przebywające w instytucjach zapewniających całodobowe nieodpłatne utrzymanie.


Ważne! Dodatek otrzymają zarówno osoby otrzymujące świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również osoby otrzymujące świadczenia na zasadach z ustawy o pomocy społecznej (art. 226 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Dla kogo dodatek do zryczałtowanej kwoty?


W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, na każde dziecko umieszczone w tej placówce, przysługuje do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Dodatek ten przysługuje na wniosek dyrektora placówki.

Uwaga!
Dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty nie przysługuje na dziecko pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18 roku życia.

Gdzie złożyć wniosek?


Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Koniecznym warunkiem otrzymania dodatku jest złożenie wniosku o jego przyznanie.

Wniosek należy złożyć w Dziale Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Sławomira 10 ,71- 606 Szczecin. Biuro obsługi czynne od poniedziałku do piątku od 8 - 15 30 . Można go wysłać pocztą na powyższy adres lub przesłać elektronicznie na sekretariat@mopr.szczecin.pl

Ważne!
Nie obowiązuje wzór wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego określony w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Ale wniosek musi zawierać niezbędne dane dotyczące wnioskodawcy i informacje o dzieciach na które jest składany. Dlatego opracowaliśmy dla ułatwienia przykładowy wzór wniosku do wykorzystania, który jest do pobrania na dole strony.

Uwaga !
Prosimy pamiętać że rodzina zastępcza i prowadzący rodzinny dom dziecka to najczęściej małżonkowie. W takich przypadkach prosimy o wypełnienie i podpisania wniosku przez oboje rodziców zastępczych.

Na jaki okres przysługuje dodatek?


Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy ale nie dłużej niż do pełnoletniości dziecka . W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu bez konieczności ponownego składania wniosku.

Od kiedy przysługuje dodatek?

Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Przy niepełnym miesiącu pobytu w pieczy kwotę dodatku pomniejsza się proporcjonalnie.

Ważne terminy!


W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, przysługującego na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w terminie od 1 kwietnia 2016 r do 1 lipca 2016 r. , prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 kwietnia).

Oznacza to, że jeżeli rodzina zastępcza złoży wniosek np. 15 czerwca, dostanie wyrównanie od kwietnia. Natomiast w przypadku złożenia wniosku dopiero np. 7 lipca, dodatek będzie przysługiwał tylko od lipca. O terminie złożenia wniosków wysłanych pocztą i złożonych elektronicznie decyduje data wpływu do Ośrodka.

Dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty jest finansowany w formie dotacji celowej z budżetu państwa.
Terminy wypłat świadczeń zależne będą od terminu wpływu środków z dotacji celowej na rachunek MOPR w Szczecinie. Jego wypłata odbywać się będzie poprzez przelew na wskazany rachunek bankowy lub w kasie MOPR

Spotkanie informacyjne


14 marca o godz 16:30 w Klubie 13 Muz - Plac Żołnierza Polskiego 2 odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodzin zastępczych w sprawie świadczenia 500 + dla rodzin zastępczych, zainteresowanych poznaniem szczegółów.

Aktywny Samorząd 2016 – Ważne informacje!

2016-03-04 11:32
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął 22 lutego 2016 roku Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2016 roku.
W 2016 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które studiują lub są zatrudnione oraz wnioski w ramach Obszaru C Zadanie nr 3.

UWAGA STUDENCI - Wnioski w Module II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, przyjmowane będą od 7 do 30 marca (środa) 2016 roku!


Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Działu Pomocy Osobom Niepełnosprwanym przy ul. Abramowskiego 19, od poniedziałku do piątku 10 -14 (pokój nr 5).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 46 46 150.


W 2016 roku program obejmuje następujące formy wsparcia:


MODUŁ I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW: do dnia 30 sierpnia 2016 roku

Wnioski obowiązujące w 2016 roku w ramach Modułu I będzie można składać po podpisaniu Aneksu do Umowy między PFRON, a Prezydentem Miasta Szczecin.

Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dotyczy dzieci)

UWAGA! Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będzie możliwa po ewentualnym dokonaniu zmian w programie dotyczących zasad przyznawania tej pomocy przez PFRON. Przypominamy, iż osoby zainteresowane zakupem wózka o napędzie elektrycznym mają możliwość uzyskania dofinansowania na ten cel z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach limitu na zakup wózka specjalnego.


MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:


07.03.2016 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-wszy cykl 2016)
30.03.2016 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-wszy cykl 2016)
31.05.2016 Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2016
01.07.2016 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (2-gi cykl 2016)
10.10.2016 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (2-gi cykl 2016)

UWAGA!!!

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW
W RAMACH MODUŁU II - SEMESTR LETNI UPŁYWA
W DNIU 30 MARCA 2016 ROKU (ŚRODA)
(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016)

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do siedziby MOPR, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

W 2016 roku Zarząd PFRON zaktualizował zapisy zawarte w "Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów programu". Treść programu oraz "Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" pozostały bez zmian.

Informacje udzielane są w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przy ul. Abramowskiego 19 w Szczecinie pod numerem telefonu: 91/ 46 -46-150.


Poniżej, do pobrania, aktualny wniosek na dofinansowanie do kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym (Moduł II). Wnioski obowiązujące w 2016 roku w ramach Modułu I zostaną zamieszczone po podpisaniu Aneksu do Umowy między PFRON, a Prezydentem Miasta Szczecin.

Ostatnie pożegnanie

2016-03-04 09:14
MOPR Szczecin
Ze smutkiem informujemy o śmierci Pani Krystyny Nowotniak -naszej współpracowniczce wieloletniej zawodowej Mamie zastępczej. Pani Krystyna ofiarnie , przez kilkanaście lat pełniła funkcję pogotowia opiekuńczego. Zapewniła serdeczną opiekę, dom i wsparcie dla ponad 50 podopiecznych . Promowała rozwiązania rodzinnej opieki zstępczej wspierając początkujących rodziców zastępczych i angażując się w działania na rzecz zaniedbanych i potrzebujących wsparcia najmłodszych, szczególną troskę i oddanie wykazując wobec dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Jej uśmiech, pogoda ducha, zamiłowanie do podróży i ciekawość świata nawet w trudnych chwilach dostarczały energii i chęci do działania na rzecz potrzebujących. Taką chcemy Panią zapamiętać.

Na zdjęciu:
Pani Krystyna odbiera list gratulacyjny od Zastępcy Prezydenta Miasta Krzystofa Soski po przejściu na emeryturę.


Dyżur Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie dla osób z wadą słuchu

2016-02-26 08:43
29 lutego odbędzie się dyżur Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie dla osób z wadą słuchu w godzinach od 16.00 do 19.00 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Szczecinie ul. Jana Pawła II 42. Psycholog, terapeuta udzielą bezpłatnej porady osobą z wadą słuchu. Na dyżurze będą obecni tłumacze języka migowego.


Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - Dyżury

2016-02-19 09:47
Od 22 lutego do 27 lutego br. odbywać się będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstw, którego idea zrodziła się w Ministerstwie Sprawiedliwości, a miała na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).

W czasie Tygodnia, w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Stowarzyszenia "SOS dla Rodziny" w Szczecinie oraz w dziewięciu oddziałach Ośrodka obejmujących całe województwo zachodniopomorskie będą pełnili dyżury specjaliści - przedstawiciele różnych służb. Dzięki takiemu zaangażowaniu w Tydzień, pomoc udzielana osobom pokrzywdzonym przestępstwem będzie miała charakter interdyscyplinarny. Pomocy będą udzielali m.in. adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czy Straży Granicznej, a także kuratorzy, komornicy, psycholodzy, interwenci kryzysowi.

Spotkanie z placówkami wsparcia dziennego

2016-02-01 10:33
MOPR Szczecin
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zorganizował spotkanie z przedstawicielami Placówek Wsparcia Dziennego z terenu całego Szczecina. Jego głównym celem było zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami oraz podsumowanie wyników kontroli jakie w 2015 roku przeprowadzono w wybranych placówkach.

Obecnie na terenie szczecina funkcjonuje 35 placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez różne organizacje pozarządowe:
• 20 placówek prowadzonych jest w formie opiekuńczej
• 14 placówek prowadzonych jest w formie specjalistycznej
• 1 prowadzona jest w formie opiekuńczo-podwórkowej
Aktualna liczba miejsc we wszystkich placówkach to 984.

W ubiegłym roku przeprowadzono kontrole w 4 placówkach - Placówce Wsparcia Dziennego
Klub Młodzieżowy "BAZA", prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego "RAZEM"; Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego Klub Młodzieżowy "Talenciarnia", prowadzonej przez Fundację Kultury i Sportu "Prawobrzeże"; Specjalistyczno-Opiekuńczej Placówce Wsparcia Dziennego Caritas "Św. Rodzina", prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej; Placówce Wsparcia Dziennego "Serduszka", prowadzonej
przez Stowarzyszenie "Zrozumieć".

- Protokół kontroli nigdy nie odda ogromu pracy, która wykonywana jest w placówkach - mówiła Marta Giezek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. - Dlatego spotkaliśmy się dziś, aby podsumować Państwa działania, które są bardzo ważnym elementem wzbogacającym ofertę wsparcia dla szczecińskich rodzin. Spotykamy się w takim gronie, aby jeszcze bardziej zacieśnić współprace pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, a Państwa placówkami.

Pobyt w placówkach wsparcia dziennego jest nieodpłatny, zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat (w zależności od placówki), realizując swoje programy m. in. rozwijają zainteresowania dzieci, podnoszą ich samoświadomość, umożliwiają proorientację zawodową, prowadzą profilaktykę uzależnień i prozdrowotną, ponadto prowadzą działania mające na celu wzmocnienie rodziców, dzięki którym mogą kształtować prawidłowe wzorce rodzicielskie (m.in.: organizacja warsztatów i cyklicznych spotkań, grup wsparcia dla rodziców, imprez okolicznościowych i wyjazdów integracyjnych), a także współpracują z instytucjami publicznymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi. Działając na konkretnym obszarze znają dobrze specyfikę środowiska lokalnego i są w stanie dostosować swoją ofertę (wsparcie) do potrzeb uczestników.

- Podczas kontroli byłyśmy pod ogromnym wrażeniem pracy jaką wykonują wychowawcy - mówiła Katarzyna Giebas-Garczyńska z Samodzielnej Skecji ds. Kontroli MOPR. - Potwierdzają to także dzieci, które pozytywnie ją oceniają. Myślę, że to jest najważniejsza opinia.

Kontrolujący zwrócili uwagę na kwestie związane z koniecznością realizacją zadań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących kwalifikacji i wymogów w stosunku do kadry zatrudnionej w placówkach oraz zachowanie spójności zapisów regulaminów i statutów tak aby odzwierciedlały faktyczną formę prowadzonej działalności. Jednak pod kątem zapewnienia opieki i organizacji zajęć dla dzieci wszystkie kontrolowane placówki wypadły bardzo dobrze.

- Jakość Państwa pracy mówi sama za siebie - dodała dyrektor Giezek. - Łatwo jest zapewnić lokal, sprzęt, wyposażenie. Najtrudniejszym zadaniem jest stworzenie miejsca, do którego dzieci przychodzą chętnie, czują się bezpiecznie i spędzają czas w dobrej atmosferze. Państwu to się to udaje.