Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt
Tu jesteś: Strona główna

Elektroniczny Urząd Podawczy

Jak załatwić sprawę w MOPR?

Ochrona Danych Osobowych

Aktywna Integracja w Szczecinie

Kreator bezpieczeństwa

Aktywny Samorząd€ - program dla osób niepełnosprawnych

Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Centrum Wolontariatu "VOLONTARIUS"

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać najświeższe informacje ze strony MOPR Szczecin prosimy o podanie adresu e-mail.
Biuletyn Informacji Publicznej
Rodzina 500+
Szczecinski Program Wspierania Rodzicielstwa Zastepczego

Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

MOPR SzczecinWitamy na stronie MOPR Szczecin. Na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie można zapoznać się z różnorodnymi formami pomocy skierowanymi do osób wymagających wsparcia, ze wskazówkami i poradami.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną.
 

Aktualności

Aktywny Samorząd 2018: Przyjmujemy wnioski od studentów

2018-09-24 11:23
Studenci z niepełnosprawnością mogą składać swoje wnioski o przyznanie dofinansowanie do kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.


TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

01.03.2018 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (1-wszy cykl 2018)
30.03.2018 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (1-wszy cykl 2018)
03.07.2018 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (2-gi cykl 2018)
10.10.2018 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (2-gi cykl 2018)UWAGA!!!

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW
W RAMACH MODUŁU II - SEMESTR ZIMOWY UPŁYWA W DNIU 10 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU (ŚRODA)
(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do siedziby MOPR, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

Realizator programu ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy terminu przyjęcia wniosku, z wyjątkiem wniosku o refundację kosztów czesnego za rok akademicki 2017/2018, który musi być złożony w okresie trwania tego roku szkolnego/akademickiego, czyli do dnia 30 września 2018 roku.

UWAGA! Wnioski o refundację złożone po dniu 30 września 2018 roku zostaną rozpatrzone odmownie!!!
W 2018 roku Zarząd PFRON zaktualizował zapisy zawarte w "Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów programu". Treść programu oraz "Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" pozostały bez zmian.

Informacje udzielane są w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przy ul. Abramowskiego 19 w Szczecinie pod numerem telefonu: 91/ 46 -46-150.


Do pobrania:
→ Moduł II - szczegółowe informacje oraz wnioki


Szkoła dla rodziców: Zakończenie kolejnej edycji na Północy

2018-08-07 11:19
MOPR Szczecin
W XI EDYCJI realizowanej od 15 marca 2018 do 07 czerwca 2018 przez Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Północ udział wzięło 12 osób. Warsztaty ukończyło z dyplomem 8 rodziców. Wraz z dyplomem otrzymali książkę "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły" - według metody A. Faber i E. Mazlish. W spotkaniach uczestniczyło także 24 dzieci. Warsztaty ukońcyzło 18 dzieci, każde z dzieci otrzymało dyplom oraz plecaczek na dobrą drogę...w dorosłość.

Warsztaty ralizowane są od października 2012 roku - w dwóch edycjach rocznie - wiosennej i jesiennej. Czas jednej edycji to 3 miesiące. Spotkania odbywają się raz w tygodniu - łącznie 10 spotkań dwugodzinnych.

Warsztaty realizowane są w oparciu o literaturę - A. Faber i E. Mazlish "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły" Główną ideą proponowanych warsztatów psychoedukacyjnych jest kształtowanie więzi rodzinnych opartych na miłości, zrozumieniu i wzajemnym szacunku, refleksji nad własną postawą rodzicielską. Konfrontowanie przeżywanych emocji własnych, partnera i rozpoznawanie emocji dzieci, wymiana doświadczeń skutkuje poprawą wzajemnych relacji w rodzinie.

Ogólna tematyka spotkań: świadomość własnych celów wychowania, poznania i rozumienia świata uczuć własnych oraz dziecka, umiejętności rozmawiania o uczuciach, umiejętności stawiania jasnych granic i wymagań, zachęcania dzieci do współpracy, rozwiązywania konfliktów, poszukiwania lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny, wspierania samodzielności dzieci, uwalniania ich od grania ról oraz wzmacniania ich poczucia własnej wartości przez pochwałę.

- Warsztaty prowadzone w formie odmiennej od tradycyjnej 'Szkoły dla Rodziców,' z zastosowaniem technik socjoterapeutycznych w nurcie psychodynamicznym i cieszą się niezmiennie zainteresowaniem - mówią prowadzący zajęcia z rodzicami.

W trakcie uczestnictwa rodzica w zajęciach dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, mają zapewnioną opiekę. Uczstniczą wtedy w zajęciach edukacyjno - sportowych prowadzonych w sali gimnastycznej.

"Dobry start": Wnioski już od sierpnia [POBIERZ WNIOSEK]

2018-07-20 11:55
Od 1 sierpnia przyjmowane będą wnioski w ramach programu "Dobry start" od opiekunów dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Wysokość świadczenia wynosi 300 zł i jest przyznawane raz w roku.

Rozporządzenie nie przewiduje możliwości złożenia wniosku i załączników w formie elektronicznej przez rodziców zastępczych, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych i osoby uczące się.

Przyjmowanie wniosków, tylko w postaci papierowej rozpocznie się zgodnie z zapisami rozporządzenia od dnia 1 sierpnia 2018 r i potrwa do 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Wnioski złożone do końca sierpnia zostaną rozpatrzone w terminie do 30 września.

Rozpatrywanie wniosków będzie miało charakter uproszczony bez konieczności wydawania decyzji administracyjnych w przypadku przyznania świadczenia.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Działu Pieczy Zastępczej przy ul. Sławomira 10 w godzina 8 - 15.

Zajęcia klubowe w WTZ

2018-07-19 15:16
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie uprzejmie informuje, iż w dniu 12 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 7/2018 zatwierdziła program "Zajęcia klubowe w WTZ", a Zarząd PFRON, uchwałą nr 41/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku przyjął procedury przedmiotowego programu.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie przez organizatorów WTZ zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. W ramach programu podmiot prowadzący WTZ zainteresowany prowadzeniem zajęć klubowych może ubiegać się o ich dofinansowanie. Program "Zajęcia klubowe w WTZ" jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej.

Adresatami programu są podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Beneficjentami programu są:
1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku
z podjęciem zatrudnienia,
2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

W odniesieniu do art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1076), z zajęć klubowych w ramach programu "Zajęcia klubowe w WTZ" mogą korzystać osoby, jeżeli rozpoczęły one udział w zajęciach klubowych nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. do dnia 5 lipca 2018 roku (dotyczy to osób niepełnosprawnych, które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia).

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie uprzejmie informuje, iż wnioski
o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach ww. programu (dotyczy okresu 05.07.2018-31.12.2018), zainteresowany podmiot prowadzący Warsztat Terapii Zajęciowej może złożyć w terminie do dnia 6 sierpnia 2018 roku.

Kolejny nabór wniosków dotyczący zajęć klubowych realizowanych w okresie 01.02.2019- 31.12.2019 będzie ogłoszony w listopadzie 2018.


Szczegółowe procedury realizacji programu, oraz dokumenty programowe dostępne są na stronie internetowej:
PFRON >>>

Warsztaty "Komunikacja, a emocje" dla rodzin z dziećmi

2018-07-13 09:58
MOPR Szczecin
Asystenci rodziny Działu Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przeprowadzili w czerwcu br. zajęcia w ramach projektu "Komunikacja, a emocje". Adresatami były rodziny z dziećmi objęte dodatkowym wsparciem asystenta rodziny.

Projekt obejmował II moduły: teoretyczny i praktyczny, a celem było doskonalenie umiejętności komunikowania się poprzez rozpoznawanie przeżywanych emocji i umiejętności ich nazywania oraz wyrażania; doskonalenie umiejętności słuchania i komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej; akceptowanie uczuć i emocji innych osób. Intencją tego projektu było uświadomienie rodzicom, jak ważne są emocje i ich wpływ na relacje międzyludzkie. Przeżywanie kalejdoskopu emocji uczy empatii, tolerancji, właściwych relacji interpersonalnych, uwrażliwiania na drugiego człowieka. Żywimy więc nadzieję, iż tematyka spotkań była pomocna tak, jak i planszowe gry terapeutyczne, które wyzwalały drzemiące w uczestnikach emocje.

Na koniec każdego spotkania klienci mieli do wykonania zadanie domowe przedstawiane na kolejnym spotkaniu, a prowadzące osoby możliwość bieżącego weryfikowania potrzeb uczestników w obszarze komunikacji. Aktywna i systematyczna praca beneficjentów została wynagrodzona pamiątkowym dyplomem.

Wypełnienie przez rodziców ankiet ewaluacyjnych pozwoliło asystentom rodziny na wysnucie wniosku o zainteresowaniu tematyką projektu, jak również o chęci uczestniczenia w podobnych zajęciach. Zatem: dziękujemy i mówimy "do zobaczenia w kolejnym projekcie".

Półkolonie w Kids Arenie ze zniżką dla dzieci z rodzin zastępczych

2018-07-06 09:25
MOPR Szczecin

W Kids Arenie, wyjątkowym parku rozrywki na terenie Szczecina, orgaznizowane są tygodniowe półkolonie. Organizator zabawy przygotował specjalną promocję dla rodzin zastępczych.

Osoby, które będą chciały skorzystać z tej formy letniej aktywności mogą skorzystać z wyjątkowego rabatu - 15 % na tygodniową półkolonię!

Dzieci podzielone są na grupy wiekowe, aby odpowiednio dostosować rodzaje zabaw i zdabać o ich bezpieczeństwo. Organizator zapewnia również wyżywienie, ubezpieczenie, dyplomy i niespodzianki dla każdego uczestnika.

Szczegóły na stronie organizatora: https://kidsarena.pl/pl/polkolonie-park-rozrywki

Program „Dobry start” także dla dzieci z pieczy zastępczej. Wnioski od 1 sierpnia

2018-06-07 12:11
Rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 maja 2018 przyjęto szczegółowe warunki realizacji rządowego programu "Dobry start". Świadczenie będzie również przyznawane dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej. Wnioski będą przyjmowane od początku sierpnia.

Świadczenie przyznaje się raz w roku , w związku z rozpoczęciem roku szkolnego na wniosek rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych. A także usamodzielnianego z pieczy zastępczej o ile kontynuują naukę w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej z wyłączeniem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, młodzieżowym osrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym .

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko, osobę uczącą się 20 roku życia a w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności 24 roku życia. Świadczenie przysługuje także w wypadku ukończenia odpowiednio 20 lub 24 roku życia w roku kalendarzowym przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Wysokość świadczenia wynosi 300 zł i jest przyznawane raz w roku.

Rozporządzenie nie przewiduje możliwości złożenia wniosku i załączników w formie elektronicznej przez rodziców zastępczych, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych i osoby uczące się

Przyjmowanie wniosków, tylko w postaci papierowej rozpocznie się zgodnie z zapisami rozporządzenia od dnia 1 sierpnia 2018 r i potrwa do 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Wnioski złożone do końca sierpnia zostaną rozpatrzone w terminie do 30 września.

Rozpatrywanie wniosków będzie miało charakter uproszczony bez konieczności wydawania decyzji administracyjnych w przypadku przyznania świadczenia.

Na stronie www.mopr.szczecin.pl i w Dziale Pieczy Zastępczej będzie można wkrótce pobrać formularz wniosku o przyznanie świadczenia z programu "Dobry start".

Oferta wsparcia zawodowych rodziców zastępczych w 2018 r.

2018-04-13 08:11

1.Wsparcie specjalistyczne.


W kwietniu br. wznawiamy wsparcie specjalistyczne dla prowadzących zawodowe rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka.

Na zasadach jak w poprzednim roku rusza grupa wsparcia prowadzona przez psychologa Panią Martę Bogumił-Felbur. Udział w spotkaniach jest dobrowolny, nie jest prowadzona lista obecności ani wydawane skierowania.

Nie jest to kontynuacja grupy zeszłorocznej, więc każdy zawodowy rodzic zastępczy może wziąć udział w spotkaniach, które odbędą się w terminach:
27.04, 25.05 oraz 21.06 w godzinach 10-12 z możliwością indywidualnej konsultacji bezpośrednio po zakończonym spotkaniu grupowym, tj. w godzinach od 12-13.

Spotkania będą odbywały się w Domu Rzemiosła al. Wojska Polskiego 78 w sali nr 16.

Prowadząca
Marta Bogumił-Felbur
- mgr psychologii (studia magisterskie na UAM w Poznaniu), posiada ponad 10 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną oraz ich opiekunami. Jest też polonistą (studia magisterskie kierunek filologia polska oraz doktoranckie kierunek literaturoznawstwo na Uniwersytecie Szczecińskim). Specjalizuje się we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży,
- doświadczenie zawodowe: m.in. nauczyciel - Zespoł Szkól Prywatnych "Szkolna 13" w Goleniowie, prywatna praktyka psychologiczna, Centrum Medyczne Lux Med. Współpraca z Fundacją Robinson Crusoe z Warszawy - realizacja projektu “ Wehikuł Usamodzielnienia" dla młodzieży usamodzielniającej się z pieczy zastępczej.


2. Szkolenia


Od kwietnia rusza również cykl szkoleń mających na celu wyposażenie opiekunów w wiedzę i umiejętności dot. metod poznawczo-behawioralnych i ich wykorzystania w eliminacji zachowań niepożądanych i kształtowaniu zachowań pożądanych dzieci i młodzieży, a co za tym idzie wzrost poczucia skuteczności opiekunów, a tym samym profilaktyka wypalenia zawodowego.

SPOTKANIE 1:- 14.04. 2018 r. w Domu Rzemiosła al. Wojska Polskiego 78 w sali nr 16 w godz. 10-13.30
Zaburzenia internalizacyjne (dzieci lękowe, wycofane, nieśmiałe).
- uczenie się przez warunkowanie sprawcze i modelowanie;
- behawioralna analiza zachowania (ABC) i jej zastosowanie w pracy z ww. dziećmi i młodzieżą;
- techniki behawioralne kształtujące pożądane zachowania w wychowaniu dzieci lękowych, wycofanych i nieśmiałych;
- dostosowanie metod do trudności wychowawczych.

SPOTKANIE 2: 24.05. 2018 r. w Domu Rzemiosła al. Wojska Polskiego 78 w sali nr 16 w godz. 11-14.30
Zaburzenia eksternalizacyjne (ADHD, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, zaburzenia zachowania).
- behawioralna analiza zachowania (ABC) i jej zastosowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą z ww. trudnościami;
- techniki behawioralne kształtujące pożądane zachowania w wychowaniu dzieci z zachowaniami eksternalizacyjnymi;
- dostosowanie metod do trudności wychowawczych.

SPOTKANIE 3: 9.06. 2018 r. w Domu Rzemiosła al. Wojska Polskiego 78 w sali nr 16 w godz. 10-13.30
Kompetencje komunikacyjne, czyli jak rozmawiać z dzieckiem i nastolatkiem.
- bariery komunikacyjne, czyli jak nie rozmawiać;
- jak rozmawiać, by się porozumieć;
- normatywne i nienormatywne zachowania seksualne dzieci i młodzieży - rozpoznawanie, reagowanie.

Na szkolenia skierowania wydaje Dział Pieczy Zastępczej ul.Słowackiego 13, uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział.

Prowadząca
Aleksandra Gąsiorowska-Duliba

- mgr psychologii (Uniwersytet SWPS w Warszawie wydz. zam. w Poznaniu) i mgr filologii polskiej (Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie); od 20 lat pracuje w szkole z dziećmi i młodzieżą oraz w szkółach dla dorosłych - jako polonistka, pedagog i psycholog szkolny; prowadzi szkolenia metodyczne dla nauczycieli języka polskiego oraz warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze dla rodziców, prowadzi zajęcia Wspomaganie rozwoju dziecka na każdym etapie edukacyjnym na studiach podyplomowych WSH w Szczecinie; od ponad roku wspomaga rodziców zastępczych w ramach współpracy wolontariackiej z Działem Pieczy Zastępczej MOPR w Szczecinie;
- wśród szeregu szkoleń ukończyła m.in. Biblioterapię (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Kurs Racjonalnej Terapii Zachowań (Pracownia Twoich Przekonań w Warszawie), Szkolenie Genogram - klucz do zrozumienia rodziny (Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwerystetu SWPS w Poznaniu), Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu), jest w trakcie kursu Rok z Terapią Poznawczo-Behawioralną Dzieci i Młodzieży (Poza Schematami, Warszawa).


Zainteresowanych proszę o kontakt z Panią Małgorzatą Olszewska - kierownikiem sekcji ds. zawodowej pieczy zastępczej i wsparcia specjalistycznego tel. 91-42-27-027, e-mail : molszewska@mopr.szczecin.pl

Konferencja "Europa (nie) boi się starości"

2018-04-09 14:24
MOPR Szczecin
Konferencja to podsumowanie międzynarodowego projektu Elder Care at Home, a także próba debaty nad sytuacją seniorów oraz ich aktywnym funkcjonowaniem w społeczeństwie w XXI wieku.


Tematyka konferencji:
  • Projekt “Elder Care at Home"- cele, działania, rezultaty.
  • Sytuacja demograficzna w Europie i zapotrzebowanie na opiekę.
  • Sytuacja zdrowotna, ekonomiczna i socjalno-bytowa osób starszych.
  • Przywileje i lęki starości - Czy polityka senioralna rozwiązuje problemy osób starszych?
  • Systemowe rozwiązania od seniora aktywnego do seniora zależnego.
  • Współpraca, interdyscyplinarność, bezpieczeństwo osób starszych.
  • Opiekunowi formalni i nieformalni a trud opieki.

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły dotyczące zgłoszeń można znaleźć na stronie
www.cb.szczecin.pl

Aktywna Integracja: Nowe wyzwania dla młodzieży!

2018-02-13 14:29
MOPR Szczecin
W ferie zimowe Uczestnicy projektu "Aktywna integracja w Szczecinie" spędzili w Kamiennej Górze. Tym razem na ośmiodniowe, zimowe warsztaty edukacyjno-integracyjne wyjechała młodzież z pieczy zastępczej oraz młodzież będąca w procesie usamodzielnienia.

Program wyjazdu obfitował w mnóstwo zajęć edukacyjnych, które poruszały problematykę pełnoletności, wyznaczania celów i kierunków zmian w życiu, przedsiębiorczości budowania związków i relacji partnerskich, a także sposobów radzenia sobie z trudnościami i rozwiązywania problemów. Uzupełnieniem warsztatów były zajęcia integracyjne, które nierzadko stanowiły nie lada wyzwanie: nauka jazdy na nartach i snowboardzie czy nauka tańca nowoczesnego oraz wycieczka krajoznawcza, w tym zwiedzanie Karpacza, wizyta w Tajnym Laboratorium Hitlera czy zwiedzanie Sztolni Kowarskich.

W najbliższym czasie dla tej samej grupy Uczestników zorganizowane zostaną zajęcia kompensacyjne, zgodnie z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi młodzieży oraz warsztaty umiejętności społecznych. Natomiast dla młodzieży usamodzielniającej się przewidziano organizację kursu prawa jazdy oraz warsztatów autoprezentacji i savoir-vivre.

W ramach projektu przewidziano również wsparcie dla osób niepełnosprawnych, które wezmą udział w wyjazdowych warsztatach socjoterapeutyczno-edukacyjnych. Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji w funkcjonowaniu w społeczeństwie, w tym: rola autoprezentacji i tworzenia wizerunku w życiu codziennym i zawodowym, efektywna komunikacja interpersonalna, rozwijanie twórczego myślenia i innowacyjnego rozwiązania problemów, praca z własnym potencjałem, wzmocnienie automotywacji czy poznanie strategii i technik osiągania celów.

Dodatkowo w programie przewidziano blok zajęć poruszających tematykę zdrowego stylu życia oraz zajęcia integracyjne i usprawniające.