Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt
Tu jesteś: Strona główna > Archiwum aktualności

Elektroniczny Urząd Podawczy

Jak załatwić sprawę w MOPR?

Ochrona Danych Osobowych

Aktywna Integracja w Szczecinie

Kreator bezpieczeństwa

Aktywny Samorząd€ - program dla osób niepełnosprawnych

Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Centrum Wolontariatu "VOLONTARIUS"

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać najświeższe informacje ze strony MOPR Szczecin prosimy o podanie adresu e-mail.
Biuletyn Informacji Publicznej

Pogotowie Zimowe dla osó bezdomnych - pierwsze dwa miesiące działań

2018-01-02 11:26
Od 1 listopada 2017 r., jak co roku, ruszyło w Szczecinie „Pogotowie Zimowe”, koordynowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Pracownicy Działu Pomocy Osobom Bezdomnym wspólnie z policją, strażą miejską zbierają informacje o koczowiskach osób bezdomnych na terenie miasta, reagują na zgłoszenia i docierają do wskazanych miejsc - proponując pomoc.

W pierwszych dwóch miesiącach akcji skierowano do schronisk 119 osób, nie licząc tych, którzy przebywali tam już wcześniej. Pracownicy socjalni podjęli 20 interwencji na zgłoszenia telefoniczne od mieszkańców a także zebrali 199 oświadczeń o odmowie pójścia do Schroniska. Pracownicy socjalni Działu Pomocy Osobom Bezdomnym wraz z Policją podjęli 7 wyjazdów patrolujących obszary, na których przebywają osoby bezdomne.

Przypominamy, że w Szczecinie funkcjonuje osiem placówek dla osób bezdomnych: Schronisko Stowarzyszenia Feniks przy ul. Zamkniętej 5, Schronisko Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej przy ul. Tczewskiej 32 w Wielgowie, Schronisko Stowarzyszenia Złoty Wiek przy ul. Hryniewieckiego 9, oraz placówki prowadzone przez Caritas – przy ul. Piasecznej 4 w Płoni oraz przy ul. Strzałowskiej 24, ul. Racibora 62 i ul. Nehringa 14. Przy ul. Bulwar Gdański 31 prowadzone jest Schronisko dla bezdomnych mężczyzn Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości Matki Teresy z Kalkuty.

Sygnały o osobach bezdomnych można zgłaszać do MOPR w Szczecinie – tel. 91 48 57 580 lub 192 89, do Schroniska Stowarzyszenie Feniks – tel. 91 42 16 122 lub na Policję i Straż Miejską.

„Dom Dużej Rodziny” – rusza nabór wniosków

2017-11-30 14:22
Ruszył nabór wniosków o przyznanie mieszkania w ramach programu „Dom Dużej Rodziny”. Zainteresowani mieszkańcy Szczecina mają czas na złożenie stosownego wniosku do połowy grudnia br.

Gmina Miasto Szczecin podpisała Porozumienia o współpracy przy realizacji Programu "Dom Dużej Rodziny" ze Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego, Towarzystwem Budownictwa Społecznego Prawobrzeże oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie w zakresie oddania trzech lokali mieszkalnych na potrzeby Programu. Dwa lokale położone są przy ul. Łuczniczej w Szczecinie (każdy o powierzchni ok. 77 m2), trzeci lokal znajduje się przy ul. L. Rayskiego w Szczecinie (powierzchnia ok. 136 m2).

Program pn. „Dom Dużej Rodziny” zakłada pomoc rodzinom, które od minimum 3 lat mieszkają na terenie Szczecina i w skład, których wchodzi co najmniej troje dzieci, w tym także osoby, które ukończyły 18 rok życia, ale kontynuują naukę i nie mają własnego źródła dochodu, aż do ukończenia przez nie 24 roku życia. W rodzinach będących beneficjentami pomocy nie może występować problem uzależnień, a także zadłużenia dotychczas zajmowanego lokalu (lub zostanie on uregulowany poprzez spłatę, umorzenie, rozłożenie na raty, podpisaną ugodę, itp.).

Pomocą objęte zostaną te rodziny wielodzietne, które ze względu na sytuację majątkową i możliwości zarobkowe nie są w stanie zapewnić sobie odpowiednich warunków mieszkaniowych we własnym zakresie, jednak są w stanie ponosić koszty związane z utrzymaniem mieszkania.

Dochód rodziny powinien kwalifikować ją do wynajmu mieszkania z zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego będących w dyspozycji Miasta i nie powinien wykluczać możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego przez daną rodzinę.

Jednym z warunków uzyskania mieszkania w ramach programu „Dom Dużej Rodziny” jest również brak posiadania prawa do innego lokalu mieszkalnego na ternie Szczecina (w dniu podpisania umowy).

Wysokość czynszu najmu mieszkań, o których mowa, ustalona jest na zasadach obowiązujących jak dla zasobu komunalnego, przy uwzględnieniu możliwości ubiegania się o wsparcie w ponoszeniu wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania w formie dodatków mieszkaniowych. Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przez rodzinę, wyłonioną w drodze naboru wniosków, będzie wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości trzymiesięcznego czynszu najmu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na umotywowany wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub przyszłego najemcy, istnieje możliwość podjęcia decyzji o odstąpieniu od wpłaty kaucji.

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego przyznawanego w ramach Programu pn. „Dom Dużej Rodziny” wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, należy złożyć w Kancelarii Głównej Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin.

Dokumenty należy dostarczyć lub wysłać pocztą; w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Nabór wniosków na wynajem lokalu mieszkalnego w ramach Programu pn.: „Dom Dużej Rodziny”.

Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2017 r.


Co ważne, liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje o Programie „Dom Dużej Rodziny” w tym regulamin Programu oraz niezbędne formularze znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131115.asp

Szczegółowych informacji o lokalach mieszkalnych dostępnych w tej edycji programu udzielają:

- lokale mieszkalne przy ul. Łuczniczej - Marcin Wajdziak tel.: 91 43 09 189

- lokal mieszkalny przy ul. L. Rayskiego - Sara Wardzińska tel.: 91 46 13 692 wew. 126, Marek Gawdziński tel. 665 409 094

VIII Kampania Białej Wstążki – W sieci przemocy

2017-11-21 11:04
Rozpoczyna się VIII edycja Kampanii Białej Wstążki w Szczecinie. W trakcie kampanii będziemy chcieli zwrócić uwagę mieszkańców naszego miasta na problem przemocy w rodzinie oraz jej destrukcyjne skutki. Kampania potrwa od 25 listopada do 6 grudnia. W tym terminie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaplanował wiele wydarzeń.

Inauguracją tegorocznej będzie konferencja pod tytułem "W sieci przemocy"
kierowana do przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, placówek ochrony zdrowia, oświaty, wymiaru sprawiedliwości, kurateli sądowej, policji, prokuratury oraz osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy.

Podczas konferencji będziemy mówić o zagrożeniach, które każdy z nas może napotkać korzystając z Internetu. Poruszymy również temat skutków cyberprzemocy dla młodego umysłu oraz zagrożeń związanych z grupami psychomanipulacyjnymi funkcjonującymi w sieci. Konferencja odbędzie się w czwartek 23 listopada 2017 r. w godzinach 10-15 w Technoparku Pomerania przy ul. Cyfrowej 4 w Szczecinie (budynek F2).

Kolejnym wydarzeniem, które wpisało się już w tradycję Kampanii Białej Wstążki w Szczecinie będzie projekcja filmu dla uczniów szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych w Kinie Pionier 1907. W tym roku będzie to film pt. "Sala samobójców" w reżyserii Jana Komasy. Po projekcji odbędzie się dyskusja uczniów z ekspertami na temat przeciwdziałania zjawisku przemocy.
Pokaz odbędzie się 28 listopada 2017 r w kinie Pionier 1907 przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie o godzinie 13.

W czasie Kampanii prowadzone będą dodatkowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie przy al. Papieża Jana Pawła II 42 w Szczecinie. Z porad psychologów, prawników, terapeutów, policjantów i wielu innych specjalistów będzie można skorzystać od 27 do 1 grudnia, oraz od 4 do 6 grudnia w godzinach od 16 do 19.


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przygotował również plakaty-kalendarze informujące o działaniach w trakcie Kampanii oraz zawierające dane kontaktowe do instytucji, które udzielają pomocy osobom doznającym przemocy, a także pracują z osobami stosującymi przemoc.

Patronat honorowy nad VIII edycją Kampanii "Białej Wstążki" objął Prezydent Miasta Szczecin, Piotr Krzystek.

Partnerami przedsięwzięcia są Komenda Miejska Policji, Technopark Pomerania, Kino Pionier 1907.

Patronat medialny nad Kampanią objęli TVP Szczecin, Kurier Szczeciński, Radio Plus.


Aktywny Samorząd: Wsparcie dla studentów

2017-09-25 12:13
Do 10 października przyjmowane są wnioski o przyznanie pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla studentów z niepełnosprawnościami w ramach programu Aktywny Samorząd na rok akademicki 2017/2018.

Zgodnie z zasadami określonymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wsparcie w ramach Modułu II programu Aktywny Samorząd jest przeznaczone dla studentów posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Studenci mogą uzyskać wsparcie na poziomie:
• Dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1000 zł na semestr;
• Dodatku na uiszczenie opłaty za otwarcie przewodu doktorskiego – do 4000 zł na semestr;
• Opłaty za czesne – do 3000 zł na semestr. Wyższe dofinansowanie jest możliwe w przypadku osób, które nie pracują i nie przekraczają kryterium dochodowego 583 zł netto na osobę w rodzinie.

Studenci mogą także ubiegać się o zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
• 700 zł – w przypadku osób poruszających się na wózkach, z dysfunkcją narządu wzroku czy słuchu (konieczne zaświadczenie od lekarza);
• 500 zł – w przypadku osób uczących się poza miejscem zamieszkania;
• 300 zł – w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny;
• 300 zł – w przypadku pobierania nauki na dwóch lub więcej kierunkach studiów.

Zgodnie z wytycznymi PFRON wysokość pomocy jest także uzależniona od poziomu nauki i postępów. Studenci pierwszego roku otrzymują do 25 % kosztów kształcenia (wraz z dodatkami), studenci drugiego roku do 50 % kosztów kształcenia (wraz z dodatkami), studenci na trzecim roku studiów do 75 % kosztów kształcenia (wraz z dodatkami), studenci na czwartym roku studiów (i wyżej) do 100 % kosztów kształcenia (wraz z dodatkami).

Przykład: Osoba studiująca na drugim roku, ze znacznym stopniem niepełnosprawności, poruszająca się na wózku inwalidzkim, dojeżdżająca na uczelnię do innego miasta może otrzymać maksymalnie 2200 zł wsparcia na pokrycie kosztów kształcenia (1000 zł podstawowe wsparcie, 700 zł dodatek z tytułu barier w poruszaniu się oraz 500 zł za dojazd).
W zależności od poziomu edukacji student otrzyma część kwoty maksymalnej, dla drugiego roku studiów będzie to maksymalnie 1100 zł.

Refundacja już poniesionych kosztów

Studenci, którzy dopiero dowiedzieli się o programie, a są już w trakcie studiów, mogą ubiegać się o refundację już poniesionych kosztów. Wsparcie przeznaczone jest dla osób, które uczyły się w roku akademickim 2016/2017.

Wsparcie dotyczy opłat za czesne w wysokości 3000 zł za semestr. Podobnie jak w przypadku nowych wniosków możliwe jest wyższe wsparcie pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego w wysokości 583 zł netto na osobę w rodzinie.

Wnioski o refundację należy złożyć najpóźniej dnia 30 września 2017 r.!

Szczegółowe informacje >>

Kandydaci na rodziców zastępczych poszukiwani!

2017-09-22 12:29
Poszukujemy osób, które podejmą się sprawowania pieczy nad dziećmi jako rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa czy jako osoby prowadzące rodzinny dom dziecka. Zapewniamy bezpłatne szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wsparcie i pomoc psychologiczno-pedagogiczną w trakcie funkcjonowania rodziny zastępczej.

Niezawodowa rodzina zastępcza opiekując się powierzonym dzieckiem nie rezygnuje ze swojego zatrudnienia, natomiast zawodowa rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymują za swoją pracę –opiekę nad powierzonymi dziećmi - wynagrodzenie.

Wszystkim wyżej wymienionym rodzinom zastępczym przysługują świadczenia finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości nie niższej niż 1000 zł miesięcznie na każde dziecko, a w przypadku gdy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności rodzinie zastępczej przysługuje dodatek w wysokości 200 zł miesięcznie. Ponadto w związku z programem 500+ na każde umieszczone w rodzinie zastępczej dziecko przysługuje dodatek w wysokości 500 zł miesięcznie. Niezależnie rodziny zastępcze mogą korzystać z całego szeregu instrumentów wsparcia i pomocy materialnej o charakterze fakultatywnym, zależnym od formy pieczy i sytuacji dziecka. .
Zapraszamy do współpracy małżeństwa oraz osoby nie pozostające w związku małżeńskim.

Osoby zainteresowane po przejściu kwalifikacji będą mogły rozpocząć szkolenia w początkach 2018 r. Osoby , które mają już ukończony moduł szkolenia podstawowego , będą mogły dołączyć do szkolenia dla kandydatów na rodziny zawodowe , które rozpocznie się w grudniu 2017 r.

Podstawowe warunki jakie muszą spełniać kandydaci :
 • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckim, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki lekarskiej o stanie zdrowia;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 • pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Wszelkich informacji dotyczących szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych udzielają:

Agnieszka Gierszewska tel., 091-42-27-027 lub 697-801-794
Małgorzata Olszewska tel. 091-42-27-027 lub 697-801-772

Szczegółowe informacje odnośnie kwalifikacji kandydatów –
kliknij tutaj >>>

Uwaga! Ważne zmiany dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

2017-09-13 12:00

Od poniedziałku 2 października 2017 r. nastąpi zmiana funkcjonowania godzin Biura Obsługi Interesantów w
Rejonowych Ośrodkach Pomocy Rodzinie,
Dziale Instytucji Pomocy Społecznej,
Dziale Pomocy Osobom Bezdomnym,
Dziale Pieczy Zastępczej.

Od początku października ww. Biura Obsługi będą otwarte w następujących godzinach:
Poniedziałek: 08:00 - 15:30;
Wtorek - Piątek: 08:00 - 15:00.

W Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym klienci będą obsługiwani w dotychczasowych godzinach tj: Poniedziałek: 08:00 - 15:30
Wtorek - Czwartek: 10:00 - 14:00
 Dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo

2017-09-11 09:22
Wicewojewoda Marek Subocz podpisał umowy na dofinansowanie projektów w ramach programu „Razem Bezpieczniej”. W Szczecinie dofinansowanie uzyskały dwa projekty realizowane przez Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny" przy współudziale Komendy Wojewódzkiej. MOPR jest partnerem w tym przedsięwzięciu.

„Dzielnicowy bliżej nas. Współpraca Policji zachodniopomorskiej ze społeczeństwem” – kontynuacja projektu z 2016 r. oraz „Aktywny i bezpieczny senior – dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa”. Oba projekty realizuje Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” w Szczecinie przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Pierwszy przybliża pracę i rolę dzielnicowych mieszkańcom województwa. W ramach projektu prowadzone będą działania edukacyjno-informacyjne dla dzielnicowych, rodziców oraz dzieci, w połączeniu z konkursami oraz plebiscytem na „Dzielnicowego województwa”. Projekt kosztować ma 66 tys. zł. Kwota dofinansowania to 50 tys. zł.

Drugi projekt zakłada ograniczenie liczby popełnianych przestępstw na osobach starszych poprzez podniesienie ich świadomości i wiedzy z zakresu współczesnych zagrożeń i właściwego postępowania w celu ich uniknięcia. Planowane jest przeprowadzenie warsztatów, debat społecznych, spotkań środowiskowych z seniorami. dla 6 tys. seniorów z 10 powiatów. Realizacja projektu ma kosztować ponad 97 tys. zł, dofinansowanie to prawie 74 tys. zł.

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

2017-06-21 08:46

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE
OGŁASZA NABÓR NA

STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 70-323 SZCZECIN

Wolne stanowisko : Pracownik Socjalny.


1. Informacje o umowie: umowa na czas zastępstwa z ewentualną możliwością przejścia na umowę na czas określony na okres 6 miesięcy, a następnie na czas nieokreślony.
Dodatkowo każdy pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, przysługuje:
 • wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł
 • dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych raz na dwa lata po przepracowaniu nieprzerwanie i faktycznie co najmniej 5 lat,
 • ekwiwalent pieniężny za pranie, naprawę i konserwację odzieży roboczej w wysokości 840 złotych rocznie,
 • możliwość współpracy przy realizacji projektów unijnych.

2. Wymagania kwalifikacyjne

Do wykonywania zawodu pracownika socjalnego uprawniona jest osoba, która posiada wykształcenie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj.:
 1. dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, lub
 2. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, lub
 3. dyplom wyższej szkoły o kierunku praca socjalna, albo
 4. ukończone przed dniem 01.05.2004 r. studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, albo
 5. ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na kierunkach: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, (studia ukończone przed 01.01.2008 r. lub kontynuowane 01.01.2008 r.) albo
 6. ukończone do dnia 31.10.2007 roku studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, socjologia albo
 7. rozpoczęte przed dniem 01.05.2004 r. i ukończone studia wyższe licencyjne lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.
 8. ukończone do dnia 31 grudnia 2013 r. studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. Specjalność przygotowująca do zawodu pracownika socjalnego była realizowana począwszy od roku akademickiego 2008/2009. Warunkiem uznania uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego - jest zrealizowanie w toku nauki wymaganej liczby 330 godzin przedmiotów oraz odbycie 240 godzin praktyk zawodowych w zakresie wskazanym rozporządzeniem.
3. Osoby zainteresowane pracą na stanowisku pracownika socjalnego mogą składać oferty pracy: CV, list motywacyjny, kopie dyplomu uprawniającego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w formie:
 • pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 • ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecinie,
 • w wersji elektronicznej na e-mail: adziadosz@mopr.szczecin.pl, tszunke@mopr.szczecin.pl,

Telefon: 091 48 57 545, 091 48 57 533

Pełne objaśnienie kwalifikacji pracownika socjalnego można znaleźć pod tym linkiem >>>


Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2017 - Piracka Zabawa

2017-06-14 11:54
W ubiegłą sobotę w Ogrodzie Różanym świętowaliśmy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Festyn jak co roku odbył się pod Mecenatem Miasta Szczecin. Drugi rok z rzędu wraz ze Szczecińską Agencją Artystyczną w ramach Różanego Ogrodu Sztuki przygotowano dla uczestników festynu mnóstwo atrakcji.

- Cieszę się, że możemy dziś spotkać się w tak licznym gronie - powiedział podczas otwarcia Piotr Krzystek, Prezydent Szczecina. - Dziękuję Państwu za codzienną i ciężką pracę.

Festyn otworzył Prezydent Miasta Szczecin Pan Piotr Krzystek. W czasie jego trwania całe rodziny mogły wziąć udział w licznych zabawach i konkursach. Można było nauczyć się między innymi strzelać z armaty do celu, stoczyć bitwę morską, przejść szkolenie z rabowania i przenoszenia łupów, poszukać ukrytego skarbu. W wiosce pirackiej dzieci mogły nauczyć się wiązać węzły żeglarskie, zmierzyć się w potyczkach pirackich, zrobić pirackie czapki oraz opaski na oczy, pirackie warkoczyki i tatuaże, piracką biżuterię z koralików.

Ponadto dla uczestników festynu Szczecińska Agencja Artystyczna przygotowała sianoploty, pokaz robienia dużych baniek mydlanych oraz samodzielne ich wykonanie a także robienie zwierząt z balonów i wiele innych atrakcji.

Dzieci mogły również skorzystać ze ścianki wspinaczkowej, dmuchanych zamków i zjeżdżalni.

Rodziny i dzieci mogły się spotkać przy wspólnym posiłku, przygotowane były zupy segedyńska i jarzynowa oraz pieczone ziemniaczki z sosem tzatziki. Dzieciom zostały rozdane smakołyki i słodycze, można było skosztować cukrowej waty a dodatkowo Cafe Castellari ufundowała lody. Dla spragnionych przygotowane były napoje.

Zaproszone rodziny zastępcze oraz goście miały możliwość swoim strojem wpisać się w piracką konwencję festynu. W ramach konkursu na najciekawiej przebraną rodzinę zostali wytypowani zwycięscy, którzy otrzymali gry dla całej rodziny.

Uczestnicy festynu, którzy chcieli czegoś więcej dowiedzieć się o pieczy zastępczej, mogli uzyskać wszelkie informacje w Punkcie Konsultacyjnym.

Zapraszamy na Festyn! Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017 już w sobotę

2017-06-06 09:25
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Szczecina na


Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,


który odbędzie się dnia 10 czerwca 2017 r. o godzinie 11 na Szczecińskiej Różance w Parku Kasprowicza.

Festyn odbywa się pod Mecenatem Miasta Szczecin.

Impreza organizowana jest we współpracy z Szczecińską Agencją Artystyczna jako część cyklu Różanka Dzieciom. Dodatkowo, w sobotę w ramach Różanego Ogrodu Sztuki, odbędzie się także koncert dziecięcego chóru szczecińskiego Don Diri Don.

Podczas programu animacyjnego „Na Pirackim Okręcie Kapitana Kaszalota” przewidziano liczne atrakcyjne zabawy, gry konkursy. Można będzie nauczyć się wiązania węzłów żeglarskich, postrzelać z armaty, wziąć udział w bitwie morskiej iw wiele innych atrakcyjnych zabaw. Na odważnych czeka ścianka wspinaczkowa. Dla gości przywidziany jest poczęstunek – morska zupa i pieczone ziemniaki, a na deser lody i wata cukrowa.


Zapraszamy również osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym, które w Punkcie Konsultacyjnym uzyskają wszelkie niezbędne informacje.

Natomiast dnia 6 czerwca 2017 r. odbędzie się konferencja prasowa, na której przypomnimy mieszkańcom Szczecina o cyklicznym Dniu Rodzicielstwa Zastępczego, omówimy tematykę i specyfikę pieczy zastępczej oraz zaprosimy gości - rodzinę zastępczą zawodową oraz rodzinny dom dziecka
 
1 2 3 4 ... 29 30 31 32 dalej »