Archiwum aktualności


Opieka wytchnieniowa: Skorzystaj z porad psychologa

2019-09-30 11:01


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaprasza na darmowe porady psychologiczne dla rodzin oraz opiekunów osób niepełnosprawnych w ramach realizacji rządowego programu „Opieka wytchnieniowa 2019”.

Program przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej, skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Program jest finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Osoby, które chciałyby skorzystać ze wsparcia mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Sikorskiego 3 – pok. 101 (I piętro) po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie: 91 46 46 333.

Każda z osób może liczyć w sumie na cztery, darmowe sesje terapeutyczne.
Aktywny Samorząd, Moduł II: Złóż wniosek przez Internet, otrzymaj większe wsparcie

2019-09-12 10:13
Rozpoczyna się przyjmowanie wniosków w ramach Modułu II programu Aktywny Samorząd, czyli wsparcia finansowego dla niepełnosprawnych studentów pomagającego uzyskać wyższe wykształcenie. Osoby, które złożą wnioski przez internet mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w wysokości 800 zł.

 
Wnioski będzie można składać od 16 września do 10 października 2019 r.


  

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował specjalną ogólnopolską platformę, za pośrednictwem której m. in. można złożyć wniosek o wsparcie w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

Konto do przesyłania dokumentów można założyć na portalu
>>>
https://sow.pfron.org.pl/

Osoby, które zdecydują się na złożenie dokumentów przez system elektroniczny przygotowany przez PFRON oraz posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy) mogą otrzymać dodatkowo maksymalnie 800 zł wsparcia. Informacje oraz wideoporadnik dotyczący profilu zaufanego można znaleźć TUTAJ >>> LINK


Pełną informację na temat rejestracji, funkcjonowania systemu oraz wideo poradniki dotyczące zakładania konta oraz wypełniania i wysyłania wniosków można znaleźć na stronie PFRON >>>
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

 


W przypadku wątpliwości oraz pytań PFRON uruchomił również specjalną infolinię dla osób korzystających z systemu: tel. 800 889 777 (połączenie bezpłatne) w godzinach 9-17.


 

Pod ten numer należy kierować wszystkie zapytania związane z funkcjonowaniem systemu.
Wnioski w ramach Modułu II programu będzie można składać od 16 września do 10 października 2019 r. Tradycyjnie będą również przyjmowane dokumenty w formie papierowej. Studenci, którzy chcieliby skorzystać z tej drogi mogą dostarczać swoje wnioski do siedziby Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym MOPR przy ul. Abramowskiego 19 w dniach wtorek- czwartek w godzinach 10-14 i poniedziałek w godzinach 7.30-15.30.

 

Wzory papierowych wniosków oraz załączników można pobrać tutaj >>> LINK


Aktywny Samorząd, Moduł II: Dla kogo wsparcie?


Zgodnie z zasadami określonymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wsparcie w ramach Modułu II programu Aktywny Samorząd jest przeznaczone dla studentów posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Studenci mogą uzyskać wsparcie na poziomie:
 • Dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1000 zł na semestr;
 • Dodatku na uiszczenie opłaty za otwarcie przewodu doktorskiego – do 4000 zł na semestr;
 • Opłaty za czesne – do 3000 zł na semestr. Wyższe dofinansowanie jest możliwe w przypadku osób, które nie pracują i nie przekraczają kryterium dochodowego 764 zł netto na osobę w rodzinie.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
 •  700 zł (należy wybrać tylko jedno z poniższych):
  •    adresat programu posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydanego na stałe;
  •    adresat programu prowadzi gospodarstwo domowego z dodatkową osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  •    adresat programu jest osobą działającą na rzecz środowiska innych osób niepełnosprawnyc;
  •    adresat programu ponosi koszty wynikające z barier w poruszaniu się lub barier w komunikowaniu się, dotyczy osób posiadających czasowe orzeczenie o niepełnosprawności oraz: osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób z dysfunkcją narządu wzroku, osób z dysfunkcją narządu słuchu. (w/w dysfunkcje muszą zostać potwierdzone zaświadczeniem lekarskim).
 • 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześniena dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki
 • 200 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie
 • 300 zł – w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych
 • 300 zł – w przypadku gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.
 • 800 zł – w przypadku złożenia wniosku w Systemie SOW wraz z podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

Zgodnie z wytycznymi PFRON wysokość pomocy jest także uzależniona od poziomu nauki i postępów. Studenci pierwszego roku otrzymują dofiansowanie do 50 % kosztów kształcenia (wraz z dodatkami), studenci drugiego roku do 75 % kosztów kształcenia (wraz z dodatkami), studenci na trzecim roku (i wyżej) do 100 % kosztów kształcenia (wraz z dodatkami).

Przykład
: Osoba studiująca na drugim roku, ze znacznym stopniem niepełnosprawności, poruszająca się na wózku inwalidzkim, dojeżdżająca na uczelnię do innego miasta może otrzymać maksymalnie 2200 zł wsparcia na pokrycie kosztów kształcenia (1000 zł podstawowe wsparcie, 700 zł dodatek z tytułu barier w poruszaniu się oraz 500 zł za dojazd).
W zależności od poziomu edukacji student otrzyma część kwoty maksymalnej, dla drugiego roku studiów będzie to maksymalnie 1650 zł.

Aktywny Samorząd 2019: Rozszerzenie programu - można uzyskać dofinansowanie do zakupu wózka elektrycznego

2019-08-06 14:31

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o rozszerzeniu edycji programu Aktywny Samorząd na 2019 rok o dodatkowe zadanie.
 

W Module I Obszar C Zadanie 1 pojawiła się możliwość dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.


Z pomocy w programie mogą korzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, które nie mogą samodzielne poruszać się za pomocą wózka o napędzie ręcznym. W przypadku dzieci do 16. roku życia niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności, a w przypadku osób starszych - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub się nie uczą, muszą zawierać opinię eksperta, potwierdzającą zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia. W przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie.


Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10.000zł, a minimalny udział własny w zakupie – 10% ceny wózka brutto.

 

Termin przyjmowania wniosków – do 31 sierpnia 2019 roku.  

 
 

To zadanie dotyczy zakupu wyłącznie wózków o napędzie elektrycznym. Ewentualne nabycie skutera o napędzie elektrycznym zamiast wózka spowoduje odmowę rozliczenia zakupu, gdyż skutery są dofinansowywane w Module I Obszar C Zadanie 5 według odrębnych zasad.

 
 

Wnioski oraz załączniki dostępne są do pobrania na tej stronie >>> oraz w siedzibie Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, ul. Abramowskiego 19, tel. 91 46 46 150

Warsztaty „Dobry = mądry rodzic"

2019-07-03 12:52
Asystenci rodziny Działu Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przeprowadzili w czerwcu 2019 zajęcia w ramach projektu "Dobry = mądry rodzic". Adresatami były rodziny z dziećmi objęte dodatkowym wsparciem asystenta rodziny borykające się na co dzień m.in. problemami w obszarze wychowania i opieki nad swoimi pociechami.

Spotkania odbywały w formie warsztatów, gdzie rodzice aktywnie uczestniczyli w przedstawianiu scenek zróznicowanych tematycznie. W trakcie trwania projektu klienci dowiedzieli się zarówno z modułów teoretycznych, jak i praktycznych, w jaki sposób komunikować się z dzieckiem, aby była ona właściwa.

Ponadto dowiedzieli się, jak być dobrym i zarazem mądrym rodzicem. Mamy nadzieję, iż tematyka spotkań była pomocna, a rodzice odkryli w sobie zasoby wewnętrzne, które wykorzystają zarówno w wychowywaniu dzieci, jak i polepszeniu relacji z otoczeniem i swoim dzieckiem. Clou tych warsztatów było 10 przykazań mądrego rodzica, które z pewnością każdy z uczestników zapamięta i które będzie się starał wdrażać w życie i relacje z dzieckiem. Wiemy, że nie ma idealnych rodziców, jednakże nasze spotkania uświadomiły beneficjentom, iż ciężką i wytrwałą pracą nad samym sobą można się do ideału zbliżyć. Przy przedstawianiu scenek nie zabrakło emocji, co może świadczyć o zaangażowaniu wewnętrznym każdgo rodzica.

Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom za ich aktywną współpracę i uczestnictwo, co zostało też wyrażone poprzez wręczenie pamiątkowych dyplomów.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego: Festyn i Debata

2019-06-03 11:53
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Szczecina na


Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,

który odbędzie się dnia 8 czerwca 2019 r. w godzinach 11-14 na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki KIDS Arena Szczecin, ul. ks. Stanisława Staszica 1.

Festyn odbywa się pod Mecenatem Miasta Szczecin.

Tegoroczny festyn to pirackie Poszukiwanie Skarbów! Będzie również bezpieczny kącik dla najmłodszych dzieci, rodzinny miniturniej piłkarski, poczęstunek oraz wiele innych atrakcji!

Festy to nie tylko zabawa i integracja, ale także promocja ideii rodzicielstwa zastępczego. Dlatego zapraszamy również osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym, które w Punkcie Konsultacyjnym uzyskają wszelkie niezbędne informacje.

W ramach tegorocznych obchodów, wspólnie z Uniwersytetem Szczecińskim organizowana jest także debata pod hasłem: Wyzwania i potrzeby rodzicielstwa zastępczego.

W trakcie debaty poruszane będa takie tematy jak:
 • Prawny status dziecka i rodzica w pieczy zastępczej
 • Czy dla pieczy zastępczej jest alternatywa ?
 • Piecza zastępcza dla dzieci o specjalnych potrzebach
 • Jak mądrze dorosnąć w pieczy zastępczej ?
W debacie wezmą udział przedstawiciele wielu instytucji, środowisk, organizacji działający w szeroko pojętym obszarze pieczy zastępczej, a także sami rodzice zastępczy, którzy będą mogli podzielić swoimi przemyśleniami od strony praktycznej.

Wybory do Europarlamentu: Przewóz osób niepełnosprawnych

2019-05-21 12:20
Zapotrzebowanie na przewóz osób niepełnosprawnych do komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 roku, można zgłaszać telefonicznie w dniu wyborów w godzinach od 7.00 do 20.00 pod numerami telefonu: 91-42-43-555, 697-066-240. Pod tymi numerami udzielane będą wszelkie informacje dotyczące przewozu.

Zgłoszenia realizowane będą w miarę istniejących możliwości przewozu, wynikających z kolejności przyjmowanych zgłoszeń.

Zapraszamy także do zgłaszania potrzeb przewozu w tygodniu poprzedzającym dzień wyborów pod numerem telefonu: 91-42-43-555, 697-066-240 w godz. 8.00 – 14.00.

Warsztaty "Żyć z dzieckiem a nie obok dziecka"

2019-04-03 14:42
Asystenci rodziny Działu Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przeprowadzili w marcu 2019 zajęcia w ramach projektu "Żyć z dzieckiem a nie obok dziecka". Adresatami były rodziny z dziećmi objęte dodatkowym wsparciem asystenta rodzinyna wniosek pracowników socjalnych Działu Pomocy Osobom Bezdomnym w Szczecinie oraz rodziny na mocy postanowienia Sądu.

W trakcie trwania projektu w formie warsztatów podczas modułów teoretycznych i praktycznych rodzice dowiedzieli się, w jaki sposób codzienne funkcjonowanie dorosłej osoby wpływa na rozwój dziecka i jego proces wychowawczy, w jaki sposób wzorce rodzicielskie wpływają na dorosłe funkcjonowanie dziecka w przyszłości i jakie metody wychowawcze mogą zastosować przy pełnieniu roli rodzica. Ponadto omówione zostały konsekwencje niedostępnego emocjonalnie rodzica.

Podczas warsztatów adresaci zostali zapoznani z metodami spędzania czasu wspólnie z dzieckiem i wzmacniania więzi wewnątrzrodzinnych oraz metodami komunikowania się przy jednoczesnym okazywaniu szacunku dla emocji swoich, jak i dziecka. Intencją tego projektu było uświadomienie rodzicom, że realizacja wszelkich potrzeb dziecka, jest bardzo ważna i możliwa, gdy rodzic żyje z dzieckiem a nie obok niego. Mamy nadzieję, iż tematyka spotkań była pomocna tak, jak i wspólne zajęcia plastyczne, które rodzic wykonywał ze swoim dzieckiem.

Aktywna i systematyczna praca beneficjentów została wynagrodzona pamiątkowym dyplomem.

Aktywny Samorząd 2019

2019-03-18 13:31

W 2019 roku w ramach programu Aktywny Samorząd realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:


 • Obszar A
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu ruchu);
 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu ruchu);
 • Obszar A Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu słuchu);
 • Obszar A Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu słuchu);
 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (znaczny stopień niepełnosprawności, dysfunkcja narządu wzroku lub obu kończyn górnych);
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 • Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (umiarkowany stopień niepełnosprawności, dysfunkcja narządu wzroku);
 • Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu słuchu i trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy);
 • Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu;
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości;
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości;
 • Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej


Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym


TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

- MODUŁ I :

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków:
Data zostanie podana do wiadomości publicznej po podpisaniu przez PFRON oraz Prezydenta Miasta
Szczecin umowy / aneksu do umowy
Termin zakończenia przyjmowania wniosków:
31 sierpnia 2019 roku


- MODUŁ II:

18.03.2019

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (1-wszy cykl 2019)

31.03.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (1-wszy cykl 2019)

01.07.2019

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 (2-gi cykl 2019)

30.09.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o refundację  w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

              10.10.2019

 

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 (2-gi cykl 2019)


UWAGA!!!

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW
W RAMACH MODUŁU II - SEMESTR LETNI UPŁYWA W DNIU 31 MARCA 2019 ROKU
(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)


Za datę złożenia wniosku uważa
się datę wpływu do siedziby MOPR, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

Informacje udzielane są w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przy ul. Abramowskiego 19
w Szczecinie pod numerem telefonu: 91/ 46 -46-150.„Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku oraz najważniejsze zmiany, w stosunku do zasad obowiązujących w 2019 roku
są dostępne na stronie www.pfron.org.pl


Pobierz wnioski >>>
Wyniki liczenia osób bezdomnych

2019-02-25 12:26
W nocy z 13 na 14 lutego na terenie całego kraju przeprowadzone zostało liczenie osób bezdomnych. Podczas badania na terenie Szczecina policzono dokładnie 853 osoby bezdomne. To o ok. 100 mniej niż przed dwoma laty.

Badanie przeprowadzone zostało na zlecenie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przeprowadzili działania wspólnie z przedstawicielami Straży Miejskiej, Policji, Miejskiej Izby Wytrzeźwień, Służby Ochrony Kolei, Pogotowia Ratunkowego, organizacji pozarządowych prowadzących schroniska.

Z analizy ankiet przeprowadzonych z osobami bezdomnymi wynika iż najczęstszymi powodami bezdomności są:
• Bezrobocie,
• zły stan zdrowia, niepełnosprawność,
• eksmisja,
• uzależnienie,
• zadłużenie.

W porównaniu z badaniem sprzed dwóch lat zmieniła się struktura najliczniejszej grupy osób bezdomnych. Obecnie najliczniejsza grupa to mężczyźni, powyżej 60 roku życia, z wykształceniem podstawowym, średnim lub zawodowym, którzy borykają z problemem bezdomności od 10-20 lat. Było ich dokładnie 326.

Drugą najliczniejszą grupą byli mężczyźni w wieku 41-60 lat – 273 osób. Najczęściej są to osoby z wykształceniem zawodowym, które borykają się z problemem bezdomności od 5-10 lat.

Przy poprzednim badaniu te proporcje były odwrotne, największa liczbę osób stanowili bezdomni w wieku 41-60, druga grupa to osoby powyżej 60 roku życia. Potwierdza to trend, który obserwujemy od dłuższego czasu. Osoby bezdomne to coraz częściej osoby starsze, wymagające wsparcia nie tylko w formie zapewnienia schronienia czy wyżywienia, ale coraz częściej również wsparcia w formie usług opiekuńczych. Z tego powodu systematycznie zwiększane są miejsca w schronisku dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego. Od stycznia tego roku utworzono tam dodatkowo 20 miejsc – w sumie placówka dysponuje teraz 105 miejscami.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, jako gminny koordynator działania, dziękuję wszystkim służbom i instytucjom biorącym udział w liczeniu osób bezdomnych za zaangażowanie i sprawne przeprowadzenie badania.

Szczegółowe wyniki liczenia osób bezdomnych:

Miejsce przebywania osoby bezdomnej
- Placówki

Liczba osób bezdomnych

OGÓŁEM

w tym:

mężczyźni

kobiety

dzieci

1

Noclegownia

51

51

-

-

2

Ogrzewalnia

14

10

4

-

3

Schronisko, dom dla osób bezdomnych, hostel

253

202

39

12

4

Schronisko dla os. z usługami opiekuńczymi

84

76

8

-

3

Szpitale, hospicja, ZOL-e, inne placówki zdrowia

32

29

3

-

4

Zakłady karne, areszty śledcze

5

5

-

-

5

Izby wytrzeźwień, pogotowia socjalne

1

1

-

-

RAZEM:

440

374

54

12

Miejsce przebywania osoby bezdomnej
 – Poza placówkami instytucjonalnymi

Liczba osób bezdomnych

OGÓŁEM

w tym:

mężczyźni

kobiety

dzieci

6

Pustostany, domki, altany działkowe

314

211

92

11

7

Miejsca niemieszkalne: ulice, klatki schodowe

99

88

11

-

RAZEM:

413

299

103

11

OGÓLNA LICZBA OSÓB BEZDOMNYCH

853

673

157

23

 


Nowe mieszkania wspomagane dla seniorów - nabór wniosków

2019-02-15 10:56
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie ogłasza nabór osób starszych, chętnych do wynajęcia mieszkania wspomaganego w ramach Programu „Dom dla seniora”, które stanowi własność Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Z osobami chętnymi do wynajęcia mieszkania Gmina Miasto Szczecin zawrze umowy najmu tych mieszkań.

Do wynajęcia przeznaczone jest 15 mieszkań, w tym 12 mieszkań jednopokojowych i 3 mieszkania dwupokojowych, które położone są w nowo wybudowanym budynku przy ul. Królowej Jadwigi 45 w Szczecinie.
Położenie mieszkań łączy w sobie dostępność wszelkiego rodzaju usług oraz połączeń komunikacyjnych, jednocześnie zapewniając zaciszną atmosferę z dala od zgiełku centrum Miasta. Mieszkania zaprojektowane zostały tak, aby były dostępne i spełniały potrzeby osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością (budynek wyposażony w windę). Również otoczenie i budynek charakteryzują się szczególną troską o wyeliminowanie wszelkich barier architektonicznych. Dużo przestrzeni wspólnych zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu i pogłębiania więzi sąsiedzkich. Miejsce zamieszkania seniorów, dzięki zainstalowanym w mieszkaniach systemom opieki domowej w formule zdalnego monitoringu 24-godzinnego centrum opieki oraz monitoringowi wnętrza kwartału, dostarcza poczucie bezpieczeństwa, tak istotnego w podeszłym wieku.
O mieszkanie wspomagane jednopokojowe może ubiegać się rodzina nie większa niż dwuosobowa, a o mieszkanie wspomagane dwupokojowe rodzina składająca się z 2-3 osób.

Mieszkania przeznacza się dla osób:
 1. które są mieszkańcami Gminy Miasto Szczecin, co najmniej od trzech lat,
 2. które mają ukończony 70 rok życia, a osoby zakwalifikowane do wspólnego z nimi zamieszkania, mają nie mniej niż 60 lat*,
 3. samotnych lub pozbawionych wsparcia rodziny (pod tym pojęciem rozumie się osoby o ograniczonej samodzielności i nie posiadające wsparcia ze strony rodziny i najbliższych osób),
 4. nie posiadających zaległości w opłatach z tytułu najmu oraz innych zobowiązań ciążących w dotychczas zajmowanym lokalu mieszkalnym, w sytuacji gdy są ich najemcami lub posiadają lokatorskie prawo do lokalu spółdzielczego,
 5. w dniu podpisania umowy podnajmu lokalu nie dysponują prawem do innego lokalu mieszkalnego na terenie Miasta i gmin ościennych,
 6. przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku nie posiadały prawa własności lub współwłasności do innego lokalu mieszkalnego lub domu na terenie Gminy Miasto Szczecin lub gmin ościennych, za wyjątkiem prawa najmu do lokalu mieszkalnego lub lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielczego.
 7. których miesięczny dochód gospodarstwa domowego jest nie niższy niż:
  - 1.650,- zł dla gospodarstwa jednoosobowego,
  - 1.760,- zł dla gospodarstwa dwuosobowego,
  - 2.640,- zł dla gospodarstwa trzyosobowego,
  oraz jest nie wyższy niż :
  - 3.300,- zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
  - 4.950,-zł w przypadku gospodarstwa dwuosobowego,
  - 6.050,- zł w przypadku gospodarstwa trzyosobowego.
 8.  nie wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności (pod tym pojęciem rozumie się osoby o ograniczonej samodzielności jednak nie wymagające całodobowej opieki i pielęgnacji).

Najemcy mieszkań będą mieli możliwość :
 1. korzystania z porad i wsparcia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie udzielanych w punkcie konsultacyjnym,
 2. korzystania z oferty Społecznego Ośrodka Wsparcia Dziennego,
 3. korzystania w razie potrzeby ze wsparcia w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,
 4. korzystania z innych propozycji lub udogodnień, w tym całodobowego monitoringu
 5. w ramach zainstalowanego w mieszkaniach systemu opieki domowej.

Najemca mieszkania wspomaganego zobowiązany będzie do ponoszenia szacowanych miesięcznych opłat w wysokości:
 1. czynsz za najem lokalu wg stawki wyliczonej jak dla komunalnego zasobu mieszkaniowego
 2. woda ciepła – 35,- zł/osobę**
 3. woda zimna – 34,- zł/osobę**
 4. centralne ogrzewanie (SEC) - zaliczka 2,50zł/m2 **
 5. opłata za gospodarowanie odpadami: 21,60- zł/osobę
 6. zdalny 24 godzinny monitoring w ramach systemu opieki domowej – 30,- zł miesięcznie.

Szacowany miesięczny koszt wynajmu mieszkania wynosi:
 1. Jednopokojowego o powierzchni ok. 40 m2:
  - dla 1 osoby: 647,- zł (czynsz, woda, wywóz śmieci, centralne ogrzewanie, system opieki domowej),
  - dla 2 osób : 737,60 zł (czynsz, woda, wywóz śmieci, centralne ogrzewanie, system opieki domowej),
 2. Dwupokojowego o powierzchni ok. 50 m2:
  - dla 2 osób: 869,20 zł (czynsz, woda, wywóz śmieci, centralne ogrzewanie, system opieki domowej),
  - dla 3 osób: 959,80 zł (czynsz, woda, wywóz śmieci, centralne ogrzewanie, system opieki domowej).


Uwaga:
Złożone wnioski będą podlegały ocenie formalnej pod kątem spełnienia wymagań Programu oraz ocenie punktowej związanej z pierwszeństwem ubiegania się o wynajem mieszkania wspomaganego. W przypadku złożenia większej liczby wniosków od liczby mieszkań, po dokonaniu ich oceny formalnej, wybór osoby/ów do zawarcia umowy najmu nastąpi w oparciu o punktację przyznaną przez Komisję, która będzie wynikała z zasad w zakresie pierwszeństwa ubiegania się o najem. W przypadku tej samej liczby punktów o kolejności wyboru mieszkania zadecyduje losowanie.

Wnioski o najem mieszkania należy składać w terminie do dnia 4 marca 2019 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin z dopiskiem:

„Nabór wniosków na najem mieszkań wspomaganych w ramach II edycji Programu „Dom dla Seniora”.

Wnioski będą przyjmowane w godzinach 9-15 w pokoju 107.


W przypadku złożenia niekompletnego wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o brakach formalnych.

W dniu 27 lutego 2019 roku w godzinach od 10.00 do 13.00 mieszkania oferowane w ramach Programu zostaną udostępnione osobom zainteresowanym ich wynajmem. Będzie można zapoznać się z układem funkcjonalnym poszczególnych powtarzalnych mieszkań oraz ich standardem technicznym.
Osoby do kontaktu:
Ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:
Pani Agnieszka Bargieł i Pani Barbara Szczepańska
tel. 91 48 57 528 lub 91 48 50 563
email: abargiel@mopr.szczecin.pl
email bszczepanska@mopr.szczecin.pl


Ze strony Szczecińskiego TBS:
Pan Marcin Wajdziak

tel. 91 430 91 89
e-mail: mwajdziak@stbs.pl* dopuszcza się gospodarstwo wieloosobowe, jednakże nie większe niż trzyosobowe wyłącznie w przypadku pozostawania pod opieką osoby/ów ubiegającej/ych się o lokal nie więcej niż jednego niepełnosprawnego dorosłego członka rodziny.
**stawki za wodę ciepłą i zimną oraz dostawę ciepła są średnimi kosztami przyjętymi do ustalenia szacunkowych kosztów za te media.