Archiwum aktualności


Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

2020-02-21 10:50
W dniu 22 lutego 2020 r. obchodzony będzie Dzień Ofiar Przestępstw oraz związany z nim „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” organizowany w dniach od 21 lutego do 28 lutego 2020 r.

Głównym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na uprawnienia osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Podobnie jak w latach ubiegłych w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” prokuratorzy i asesorzy będą pełnić dyżury w siedzibie Prokuratury przyjmując zawiadomienia o przestępstwie jak również udzielać porad prawnych.


Dyżury w Prokuraturze Rejonowej Szczecin – Śródmieście w Szczecinie
w dniu 21 lutego 2020 r. w godzinach od 7.30 – 15.30 asesor Karolina Raczak
w dniu 24 lutego 2020 r. w godzinach od 7.30 – 17.00 asesor Grzegorz Wiśniewski
w dniu 25 lutego 2020 r. w godzinach od 7.30 – 15.30 prok. Agnieszka Litwińska
w dniu 26 lutego 2020 r. w godzinach od 10.00 – 15.30 asesor Paweł Brzozowski
w dniu 27 lutego 2020 r. w godzinach od 10.00 – 15.30 prok. Monika Bednarska – Kałużna
w dniu 28 lutego 2020 r. w godzinach od 10.00 – 15.30 asesor Radosław Ogielski

Zmiana siedziby i kasy Działu Pomocy Osobom Bezdomnym

2020-01-20 08:39

Szanowni Państwo,
informujemy, że w okresie od 24.01.2020r. do 31.01.2020r.
Dział Pomocy Osobom Bezdomnym zmienia swoją siedzibę, w związku z powyższym praca Działu będzie utrudniona.

od 03.02.2020 r.
adres nowej siedziby:
Szczecin, ul. Wojska Polskiego 184 b
(wejście od ul. Unii Lubelskiej za stacją paliw BP)


KASA
dla klientów Działu Pomocy Osobom Bezdomnym
od 03.02.2020 r.
przy Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Zachód
Szczecin, ul. Abramowskiego 19

Jednocześnie informujemy, że wszelkie sprawy dotyczące osób bezdomnych nie będą załatwiane w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Zachód przy ul. Abramowskiego 19 w Szczecinie a jedynie w Dziale Pomocy Osobom Bezdomnym.

Otwarty Konkurs Ofert: Świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla 30 uczestników projektu „Aktywna integracja w Szczecinie

2020-01-07 15:14

Projekt „Aktywna integracja w Szczecinie”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020


NR OKO.1.RPO

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym określonej w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
wraz z naborem na członków Komisji Konkursowej.


Przedmiotem konkursu jest powierzenie realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie.


Nazwa zadania: „Świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla 30 uczestników projektu „Aktywna integracja w Szczecinie”.
Szczegóły konkursu >>>

Życzenia świąteczne

2019-12-24 11:31

Otwarty Konkurs Ofert: Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych

2019-11-18 15:30

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin
Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej określonego w art. 4 ust. 1 pkt 1 , pkt 10 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z naborem na członków Komisji Konkursowej.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie.

Nazwa zadania: Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku .

 

Szczegóły otwartego konkursu ofert >>>

Warsztaty Terapi Zajęciowej - dofinansowania [WNIOSEK]

2019-11-18 14:25
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie uprzejmie informuje, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu "Zajęcia klubowe w WTZ" zainteresowany podmiot prowadzący Warsztat Terapii Zajęciowej może składać w terminie od dnia 18 listopada 2019 roku do dnia 22 listopada 2019 roku.
Termin ten dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen okres realizacyjny (12 miesięcy) od dnia 1 lutego 2012 do dnia 31 stycznia 2021r.

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Szczegółowe informacje odnośnie programu znajdują się na stronie internetowej: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/.Pogotowie Zimowe dla osób bezdomnych 2019/2020

2019-10-30 13:44


Zima to czas wzmożonej pracy dla instytucji, które niosą pomoc osobom bezdomnym. Pogotowie Zimowe będzie działało od 1 listopada do 31 marca. W tym czasie pracownicy MOPR wspólnie z innymi instytucjami oraz służbami mundurowymi intensyfikują swoje działania, aby udzielić pomocy osobom bezdomnym, dla których zima to wyjątkowo trudny okres.

W okresie zimowym pracownicy Działu Pomocy Osobom Bezdomnym prowadzą działania z Policją i Strażą Miejską mające na celu zlokalizowanie koczowisk, w których przebywają osoby bezdomne i ich identyfikację. Tego rodzaju patrole przeprowadzane są kilka razy w miesiącu. Osoby bezdomne są wówczas informowane o możliwości skorzystania z miejsca w schronisku wraz z podaniem adresu placówek. W razie odmowy pomocy pracownicy zabezpieczają podstawowe potrzeby takiej osoby oferując np. pomoc w formie gorącego posiłku w barze.

Ponadto w przypadku otrzymania zgłoszenia o osobie bezdomnej przebywającej w dowolnym miejscu na terenie Szczecina pracownik Działu Pomocy Osobom Bezdomnym, wraz z patrolem straży miejskiej lub samodzielnie, udaje się na miejsce i przeprowadza interwencję, aby pomóc osobie bezdomnej.

Na okres zimy dla osób bezdomnych przygotowano 354 miejsca w schroniskach, 110 miejsc w noclegowniach oraz 17 miejsc w ogrzewalni.

Schroniska to placówki czynne całodobowo, w których osoby bezdomne mają zapewnione posiłek, wymianę ubrania, miejsce do spania, pralnię i suszarnię ubrań, a także dostęp do informacji o formach pomocy. Aktywni i zainteresowani mieszkańcy mają także dostęp do usług aktywizacyjnych, które mogą im pomóc w uzyskaniu samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności.
o Schroniska:
 •  Schronisko „Feniks”, ul. Zamknięta 5, (80 miejsc)
 •  Schronisko dla Mężczyzn „Caritas”, ul. Nehringa 14 (98 miejsc)
 •  Schronisko dla Mężczyzn „Caritas”, ul. Strzałowska 24 (26 miejsc)
 •  Schronisko dla Kobiet „Caritas”, ul. Piaseczna 4 (25 miejsc)
 •  Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, Stowarzyszenie „Złoty Wiek”, ul. Hryniewieckiego 9 (105 miejsc)

Noclegownia
to miejsce, w którym osoby bezdomne mogą znaleźć schronienie na noc . Są one otwarte w godzinach od 18 do 8 rano. Można w nich wymienić odzież, skorzystać z łazienki i prysznica, zjeść ciepły posiłek.
Noclegownie:
 • Stowarzyszenie Feniks, ul. Zamknięta 5 (55 miejsc)
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Tczewska 32 (55 miejsc)

Ogrzewalnia
jest czynna przez całą dobę. Do dyspozycji osób korzystających przeznaczonych jest 17 miejsc siedzących, toalety oraz łazienka z przebieralnią. W czasie pobytu osoby mogą spożyć ciepły napój, dokonać niezbędnych czynności higienicznych oraz przebrać się.
 • o Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23 Szczecin)

Odbyła się już roczna odprawa wszystkich służb oraz instytucji, które współpracują podczas Pogotowia Zimowego dla osób bezdomnych. Podczas spotkania omówione zostały procedury oraz zakres współpracy podczas Pogotowia Zimowego. Koordynatorem wszystkich działań podczas Pogotowia Zimowego jest Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przygotował również ulotki informacyjne, która trafi do m. in. spółdzielni mieszkaniowych, STBS, ZBiLK, ZDiTM, PKP, PKS. Znajdują się w niej wszelkie informację o tym jak zachować się w przypadku osoby bezdomnej przebywającej na klatkach schodowych, przystankach, dworcach lub w innych miejscach.

Wybory Parlamentarne: Transport osób niepełnosprawnych

2019-10-10 11:47

Zapotrzebowanie na przewóz osób niepełnosprawnych do komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu w dniu 13 października 2019 roku, można zgłaszać telefonicznie w dniu wyborów w godzinach od 7.00 do 19.00 pod numerami telefonu: 91-42-43-555, 697-066-240. Pod tymi numerami udzielane będą wszelkie informacje dotyczące przewozu.


Zgłoszenia realizowane będą w miarę istniejących możliwości przewozu, wynikających z kolejności przyjmowanych zgłoszeń.

Zapraszamy także do zgłaszania potrzeb przewozu w tygodniu poprzedzającym dzień wyborów pod numerem telefonu: 91-42-43-555, 697-066-240 w godz. 8.00 – 14.00.
 

Opieka wytchnieniowa: Skorzystaj z porad psychologa

2019-09-30 11:01


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaprasza na darmowe porady psychologiczne dla rodzin oraz opiekunów osób niepełnosprawnych w ramach realizacji rządowego programu „Opieka wytchnieniowa 2019”.

Program przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej, skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Program jest finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Osoby, które chciałyby skorzystać ze wsparcia mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Sikorskiego 3 – pok. 101 (I piętro) po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie: 91 46 46 333.

Każda z osób może liczyć w sumie na cztery, darmowe sesje terapeutyczne.
Aktywny Samorząd, Moduł II: Złóż wniosek przez Internet, otrzymaj większe wsparcie

2019-09-12 10:13
Rozpoczyna się przyjmowanie wniosków w ramach Modułu II programu Aktywny Samorząd, czyli wsparcia finansowego dla niepełnosprawnych studentów pomagającego uzyskać wyższe wykształcenie. Osoby, które złożą wnioski przez internet mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w wysokości 800 zł.

 
Wnioski będzie można składać od 16 września do 10 października 2019 r.


  

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował specjalną ogólnopolską platformę, za pośrednictwem której m. in. można złożyć wniosek o wsparcie w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

Konto do przesyłania dokumentów można założyć na portalu
>>>
https://sow.pfron.org.pl/

Osoby, które zdecydują się na złożenie dokumentów przez system elektroniczny przygotowany przez PFRON oraz posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy) mogą otrzymać dodatkowo maksymalnie 800 zł wsparcia. Informacje oraz wideoporadnik dotyczący profilu zaufanego można znaleźć TUTAJ >>> LINK


Pełną informację na temat rejestracji, funkcjonowania systemu oraz wideo poradniki dotyczące zakładania konta oraz wypełniania i wysyłania wniosków można znaleźć na stronie PFRON >>>
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

 


W przypadku wątpliwości oraz pytań PFRON uruchomił również specjalną infolinię dla osób korzystających z systemu: tel. 800 889 777 (połączenie bezpłatne) w godzinach 9-17.


 

Pod ten numer należy kierować wszystkie zapytania związane z funkcjonowaniem systemu.
Wnioski w ramach Modułu II programu będzie można składać od 16 września do 10 października 2019 r. Tradycyjnie będą również przyjmowane dokumenty w formie papierowej. Studenci, którzy chcieliby skorzystać z tej drogi mogą dostarczać swoje wnioski do siedziby Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym MOPR przy ul. Abramowskiego 19 w dniach wtorek- czwartek w godzinach 10-14 i poniedziałek w godzinach 7.30-15.30.

 

Wzory papierowych wniosków oraz załączników można pobrać tutaj >>> LINK


Aktywny Samorząd, Moduł II: Dla kogo wsparcie?


Zgodnie z zasadami określonymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wsparcie w ramach Modułu II programu Aktywny Samorząd jest przeznaczone dla studentów posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Studenci mogą uzyskać wsparcie na poziomie:
 • Dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1000 zł na semestr;
 • Dodatku na uiszczenie opłaty za otwarcie przewodu doktorskiego – do 4000 zł na semestr;
 • Opłaty za czesne – do 3000 zł na semestr. Wyższe dofinansowanie jest możliwe w przypadku osób, które nie pracują i nie przekraczają kryterium dochodowego 764 zł netto na osobę w rodzinie.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
 •  700 zł (należy wybrać tylko jedno z poniższych):
  •    adresat programu posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydanego na stałe;
  •    adresat programu prowadzi gospodarstwo domowego z dodatkową osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  •    adresat programu jest osobą działającą na rzecz środowiska innych osób niepełnosprawnyc;
  •    adresat programu ponosi koszty wynikające z barier w poruszaniu się lub barier w komunikowaniu się, dotyczy osób posiadających czasowe orzeczenie o niepełnosprawności oraz: osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób z dysfunkcją narządu wzroku, osób z dysfunkcją narządu słuchu. (w/w dysfunkcje muszą zostać potwierdzone zaświadczeniem lekarskim).
 • 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześniena dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki
 • 200 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie
 • 300 zł – w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych
 • 300 zł – w przypadku gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.
 • 800 zł – w przypadku złożenia wniosku w Systemie SOW wraz z podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

Zgodnie z wytycznymi PFRON wysokość pomocy jest także uzależniona od poziomu nauki i postępów. Studenci pierwszego roku otrzymują dofiansowanie do 50 % kosztów kształcenia (wraz z dodatkami), studenci drugiego roku do 75 % kosztów kształcenia (wraz z dodatkami), studenci na trzecim roku (i wyżej) do 100 % kosztów kształcenia (wraz z dodatkami).

Przykład
: Osoba studiująca na drugim roku, ze znacznym stopniem niepełnosprawności, poruszająca się na wózku inwalidzkim, dojeżdżająca na uczelnię do innego miasta może otrzymać maksymalnie 2200 zł wsparcia na pokrycie kosztów kształcenia (1000 zł podstawowe wsparcie, 700 zł dodatek z tytułu barier w poruszaniu się oraz 500 zł za dojazd).
W zależności od poziomu edukacji student otrzyma część kwoty maksymalnej, dla drugiego roku studiów będzie to maksymalnie 1650 zł.