Archiwum aktualności


Aktywny Samorząd 2019

2019-03-18 13:31

W 2019 roku w ramach programu Aktywny Samorząd realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:


 • Obszar A
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu ruchu);
 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu ruchu);
 • Obszar A Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu słuchu);
 • Obszar A Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu słuchu);
 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (znaczny stopień niepełnosprawności, dysfunkcja narządu wzroku lub obu kończyn górnych);
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 • Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (umiarkowany stopień niepełnosprawności, dysfunkcja narządu wzroku);
 • Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu słuchu i trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy);
 • Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu;
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości;
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości;
 • Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej


Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym


TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

- MODUŁ I :

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków:
Data zostanie podana do wiadomości publicznej po podpisaniu przez PFRON oraz Prezydenta Miasta
Szczecin umowy / aneksu do umowy
Termin zakończenia przyjmowania wniosków:
31 sierpnia 2019 roku


- MODUŁ II:

18.03.2019

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (1-wszy cykl 2019)

31.03.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (1-wszy cykl 2019)

01.07.2019

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 (2-gi cykl 2019)

30.09.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o refundację  w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

              10.10.2019

 

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 (2-gi cykl 2019)


UWAGA!!!

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW
W RAMACH MODUŁU II - SEMESTR LETNI UPŁYWA W DNIU 31 MARCA 2019 ROKU
(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)


Za datę złożenia wniosku uważa
się datę wpływu do siedziby MOPR, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

Informacje udzielane są w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przy ul. Abramowskiego 19
w Szczecinie pod numerem telefonu: 91/ 46 -46-150.„Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku oraz najważniejsze zmiany, w stosunku do zasad obowiązujących w 2019 roku
są dostępne na stronie www.pfron.org.pl


Pobierz wnioski >>>
Wyniki liczenia osób bezdomnych

2019-02-25 12:26
W nocy z 13 na 14 lutego na terenie całego kraju przeprowadzone zostało liczenie osób bezdomnych. Podczas badania na terenie Szczecina policzono dokładnie 853 osoby bezdomne. To o ok. 100 mniej niż przed dwoma laty.

Badanie przeprowadzone zostało na zlecenie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przeprowadzili działania wspólnie z przedstawicielami Straży Miejskiej, Policji, Miejskiej Izby Wytrzeźwień, Służby Ochrony Kolei, Pogotowia Ratunkowego, organizacji pozarządowych prowadzących schroniska.

Z analizy ankiet przeprowadzonych z osobami bezdomnymi wynika iż najczęstszymi powodami bezdomności są:
• Bezrobocie,
• zły stan zdrowia, niepełnosprawność,
• eksmisja,
• uzależnienie,
• zadłużenie.

W porównaniu z badaniem sprzed dwóch lat zmieniła się struktura najliczniejszej grupy osób bezdomnych. Obecnie najliczniejsza grupa to mężczyźni, powyżej 60 roku życia, z wykształceniem podstawowym, średnim lub zawodowym, którzy borykają z problemem bezdomności od 10-20 lat. Było ich dokładnie 326.

Drugą najliczniejszą grupą byli mężczyźni w wieku 41-60 lat – 273 osób. Najczęściej są to osoby z wykształceniem zawodowym, które borykają się z problemem bezdomności od 5-10 lat.

Przy poprzednim badaniu te proporcje były odwrotne, największa liczbę osób stanowili bezdomni w wieku 41-60, druga grupa to osoby powyżej 60 roku życia. Potwierdza to trend, który obserwujemy od dłuższego czasu. Osoby bezdomne to coraz częściej osoby starsze, wymagające wsparcia nie tylko w formie zapewnienia schronienia czy wyżywienia, ale coraz częściej również wsparcia w formie usług opiekuńczych. Z tego powodu systematycznie zwiększane są miejsca w schronisku dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego. Od stycznia tego roku utworzono tam dodatkowo 20 miejsc – w sumie placówka dysponuje teraz 105 miejscami.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, jako gminny koordynator działania, dziękuję wszystkim służbom i instytucjom biorącym udział w liczeniu osób bezdomnych za zaangażowanie i sprawne przeprowadzenie badania.

Szczegółowe wyniki liczenia osób bezdomnych:

Miejsce przebywania osoby bezdomnej
- Placówki

Liczba osób bezdomnych

OGÓŁEM

w tym:

mężczyźni

kobiety

dzieci

1

Noclegownia

51

51

-

-

2

Ogrzewalnia

14

10

4

-

3

Schronisko, dom dla osób bezdomnych, hostel

253

202

39

12

4

Schronisko dla os. z usługami opiekuńczymi

84

76

8

-

3

Szpitale, hospicja, ZOL-e, inne placówki zdrowia

32

29

3

-

4

Zakłady karne, areszty śledcze

5

5

-

-

5

Izby wytrzeźwień, pogotowia socjalne

1

1

-

-

RAZEM:

440

374

54

12

Miejsce przebywania osoby bezdomnej
 – Poza placówkami instytucjonalnymi

Liczba osób bezdomnych

OGÓŁEM

w tym:

mężczyźni

kobiety

dzieci

6

Pustostany, domki, altany działkowe

314

211

92

11

7

Miejsca niemieszkalne: ulice, klatki schodowe

99

88

11

-

RAZEM:

413

299

103

11

OGÓLNA LICZBA OSÓB BEZDOMNYCH

853

673

157

23

 


Nowe mieszkania wspomagane dla seniorów - nabór wniosków

2019-02-15 10:56
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie ogłasza nabór osób starszych, chętnych do wynajęcia mieszkania wspomaganego w ramach Programu „Dom dla seniora”, które stanowi własność Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Z osobami chętnymi do wynajęcia mieszkania Gmina Miasto Szczecin zawrze umowy najmu tych mieszkań.

Do wynajęcia przeznaczone jest 15 mieszkań, w tym 12 mieszkań jednopokojowych i 3 mieszkania dwupokojowych, które położone są w nowo wybudowanym budynku przy ul. Królowej Jadwigi 45 w Szczecinie.
Położenie mieszkań łączy w sobie dostępność wszelkiego rodzaju usług oraz połączeń komunikacyjnych, jednocześnie zapewniając zaciszną atmosferę z dala od zgiełku centrum Miasta. Mieszkania zaprojektowane zostały tak, aby były dostępne i spełniały potrzeby osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością (budynek wyposażony w windę). Również otoczenie i budynek charakteryzują się szczególną troską o wyeliminowanie wszelkich barier architektonicznych. Dużo przestrzeni wspólnych zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu i pogłębiania więzi sąsiedzkich. Miejsce zamieszkania seniorów, dzięki zainstalowanym w mieszkaniach systemom opieki domowej w formule zdalnego monitoringu 24-godzinnego centrum opieki oraz monitoringowi wnętrza kwartału, dostarcza poczucie bezpieczeństwa, tak istotnego w podeszłym wieku.
O mieszkanie wspomagane jednopokojowe może ubiegać się rodzina nie większa niż dwuosobowa, a o mieszkanie wspomagane dwupokojowe rodzina składająca się z 2-3 osób.

Mieszkania przeznacza się dla osób:
 1. które są mieszkańcami Gminy Miasto Szczecin, co najmniej od trzech lat,
 2. które mają ukończony 70 rok życia, a osoby zakwalifikowane do wspólnego z nimi zamieszkania, mają nie mniej niż 60 lat*,
 3. samotnych lub pozbawionych wsparcia rodziny (pod tym pojęciem rozumie się osoby o ograniczonej samodzielności i nie posiadające wsparcia ze strony rodziny i najbliższych osób),
 4. nie posiadających zaległości w opłatach z tytułu najmu oraz innych zobowiązań ciążących w dotychczas zajmowanym lokalu mieszkalnym, w sytuacji gdy są ich najemcami lub posiadają lokatorskie prawo do lokalu spółdzielczego,
 5. w dniu podpisania umowy podnajmu lokalu nie dysponują prawem do innego lokalu mieszkalnego na terenie Miasta i gmin ościennych,
 6. przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku nie posiadały prawa własności lub współwłasności do innego lokalu mieszkalnego lub domu na terenie Gminy Miasto Szczecin lub gmin ościennych, za wyjątkiem prawa najmu do lokalu mieszkalnego lub lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielczego.
 7. których miesięczny dochód gospodarstwa domowego jest nie niższy niż:
  - 1.650,- zł dla gospodarstwa jednoosobowego,
  - 1.760,- zł dla gospodarstwa dwuosobowego,
  - 2.640,- zł dla gospodarstwa trzyosobowego,
  oraz jest nie wyższy niż :
  - 3.300,- zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
  - 4.950,-zł w przypadku gospodarstwa dwuosobowego,
  - 6.050,- zł w przypadku gospodarstwa trzyosobowego.
 8.  nie wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności (pod tym pojęciem rozumie się osoby o ograniczonej samodzielności jednak nie wymagające całodobowej opieki i pielęgnacji).

Najemcy mieszkań będą mieli możliwość :
 1. korzystania z porad i wsparcia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie udzielanych w punkcie konsultacyjnym,
 2. korzystania z oferty Społecznego Ośrodka Wsparcia Dziennego,
 3. korzystania w razie potrzeby ze wsparcia w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,
 4. korzystania z innych propozycji lub udogodnień, w tym całodobowego monitoringu
 5. w ramach zainstalowanego w mieszkaniach systemu opieki domowej.

Najemca mieszkania wspomaganego zobowiązany będzie do ponoszenia szacowanych miesięcznych opłat w wysokości:
 1. czynsz za najem lokalu wg stawki wyliczonej jak dla komunalnego zasobu mieszkaniowego
 2. woda ciepła – 35,- zł/osobę**
 3. woda zimna – 34,- zł/osobę**
 4. centralne ogrzewanie (SEC) - zaliczka 2,50zł/m2 **
 5. opłata za gospodarowanie odpadami: 21,60- zł/osobę
 6. zdalny 24 godzinny monitoring w ramach systemu opieki domowej – 30,- zł miesięcznie.

Szacowany miesięczny koszt wynajmu mieszkania wynosi:
 1. Jednopokojowego o powierzchni ok. 40 m2:
  - dla 1 osoby: 647,- zł (czynsz, woda, wywóz śmieci, centralne ogrzewanie, system opieki domowej),
  - dla 2 osób : 737,60 zł (czynsz, woda, wywóz śmieci, centralne ogrzewanie, system opieki domowej),
 2. Dwupokojowego o powierzchni ok. 50 m2:
  - dla 2 osób: 869,20 zł (czynsz, woda, wywóz śmieci, centralne ogrzewanie, system opieki domowej),
  - dla 3 osób: 959,80 zł (czynsz, woda, wywóz śmieci, centralne ogrzewanie, system opieki domowej).


Uwaga:
Złożone wnioski będą podlegały ocenie formalnej pod kątem spełnienia wymagań Programu oraz ocenie punktowej związanej z pierwszeństwem ubiegania się o wynajem mieszkania wspomaganego. W przypadku złożenia większej liczby wniosków od liczby mieszkań, po dokonaniu ich oceny formalnej, wybór osoby/ów do zawarcia umowy najmu nastąpi w oparciu o punktację przyznaną przez Komisję, która będzie wynikała z zasad w zakresie pierwszeństwa ubiegania się o najem. W przypadku tej samej liczby punktów o kolejności wyboru mieszkania zadecyduje losowanie.

Wnioski o najem mieszkania należy składać w terminie do dnia 4 marca 2019 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin z dopiskiem:

„Nabór wniosków na najem mieszkań wspomaganych w ramach II edycji Programu „Dom dla Seniora”.

Wnioski będą przyjmowane w godzinach 9-15 w pokoju 107.


W przypadku złożenia niekompletnego wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o brakach formalnych.

W dniu 27 lutego 2019 roku w godzinach od 10.00 do 13.00 mieszkania oferowane w ramach Programu zostaną udostępnione osobom zainteresowanym ich wynajmem. Będzie można zapoznać się z układem funkcjonalnym poszczególnych powtarzalnych mieszkań oraz ich standardem technicznym.
Osoby do kontaktu:
Ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:
Pani Agnieszka Bargieł i Pani Barbara Szczepańska
tel. 91 48 57 528 lub 91 48 50 563
email: abargiel@mopr.szczecin.pl
email bszczepanska@mopr.szczecin.pl


Ze strony Szczecińskiego TBS:
Pan Marcin Wajdziak

tel. 91 430 91 89
e-mail: mwajdziak@stbs.pl* dopuszcza się gospodarstwo wieloosobowe, jednakże nie większe niż trzyosobowe wyłącznie w przypadku pozostawania pod opieką osoby/ów ubiegającej/ych się o lokal nie więcej niż jednego niepełnosprawnego dorosłego członka rodziny.
**stawki za wodę ciepłą i zimną oraz dostawę ciepła są średnimi kosztami przyjętymi do ustalenia szacunkowych kosztów za te media.

Kolejne szkolenie dla rodzin zastępczych zakończone

2018-12-14 13:29
W listopaddzie zakończyła się szósta edycja szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, prowadzona zgodnie z programem „OdNowa”. Była to także druga edycja w ramach Projektu „Kreator bezpieczeństwa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPO WZ 2014-2020.

Szkolenie ukończyło 14 osób, które stworzą niezawodowe rodziny zastępcze. Jednak już teraz poszukujemy chętnych na kolejną edycję szkoleń!Zapraszamy na kolejne szkolenia!


Aktualnie otwarty jest nabór na kolejną edycję szkolenia, która rozpocznie się w pierwszym kwartale 2019 r. Osoby zainteresowane udziałem w takim szkoleniu mogą zgłaszać się osobiście w siedzibie Działu Pieczy Zastępczej MOPR ul. Słowackiego 13, lub umówić spotkanie kontaktując się na jeden z podanych numerów telefonu:
697-801-772, 697-801-794 ( w godzinach 7:30- 15:30).

Informacja dotycząca wymogów formalnych oraz procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów na rodziny zastępcze znajduje się na naszej stronie: Informacje dla kandydatów
Podsumowanie IX Kampanii Białej Wstążki w Szczecinie „Przemoc, historia bez końca?”

2018-12-10 12:25


Konferencja– „Przemoc, historia bez końca?”

Tradycyjną inauguracją kampanii Białej Wstążki w Szczecinie była konferencja kierowana do przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, placówek ochrony zdrowia, oświaty, wymiaru sprawiedliwości, kurateli sądowej, policji, prokuratury oraz osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy.

Konferencja odbyła się 27 listopada 2018 r. w hali Netto Arena w Szczecinie. Wzięło w niej udział w sumie ponad 200 uczestników.

Wspólnie ze specjalistami dyskutowaliśmy na temat przemocy z perspektywy różnych grup społecznych i wiekowych. Naszymi prelegentami byli:
• Agata Badura, Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Sądowego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie,
• asp. Monika Woźniak, z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie,
• Katarzyna Michno, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie,
• dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler, Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Pomorski Uniwersytet Medyczny
• por. Grzegorz Terlikowski, Wychowawca ZK Stargard
• Grażyna Szotkowska, Prezes Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Podczas tegorocznej konferencji nie skupiliśmy na jednym konkretnym zjawisku związanym z przemocą. Wspólnie z ekpsertami spojrzeliśmy na problem szerzej, z perspektywy różnych grup społecznych i wiekowych.

Zjawisko przemocy oraz metody przeciwdziałania jej zmieniają się bardzo mocno na przestrzeni lat. Dlatego chcieliśmy porozmawiać ze specjalistami z różnych środowisk i dziedzin o tym jak przeciwdziałać przemocy oraz jak pomagać osobom pokrzywdzonym. Nasi eksperci mówili o przemocy domowej, rówieśniczej w szkołach, mobbingu w pracy czy profilaktyce tego zjawiska w zakładach karnych.

Projekcja filmu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Kolejnym ważnym wydarzeniem była projekcja filmu „Niemiłość” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Po obejrzeniu filmu nasi psychologowie z Działu Interwencji Kryzysowej dyskutowali z uczniami na temat filmu oraz zjawiska przemocy.

Podczas spotkania omawialiśmy wrażenia uczniów po obejrzeniu niełatwego obrazu oraz na temat tego jak radzić sobie ze zjawiskiem przemocy w środowisku rówieśniczym czy w domu.

W spotkaniu wzięło udział 80 uczniów wraz z opiekunami.Konferencja: Przemoc, historia bez końca? [Zdjęcia]

2018-11-28 09:56
27 listopada w hali Netto Arena odbyła się konfernecja inaugurująca IX Kampanię Białej Wstążki w Szczecinie. Podczas tegorocznej konferencji nie skupiliśmy na jednym konkretnym zjawisku związanym z przemocą. Wspólnie z ekpsertami spojrzeliśmy na problem szerzej, z perspektywy różnych grup społecznych i wiekowych.

Zjawisko przemocy oraz metody przeciwdziałania jej zmieniają się bardzo mocno na przestrzeni lat. Dlatego chcieliśmy porozmawiać ze specjalistami z różnych środowisk i dziedzin o tym jak przeciwdziałać przemocy oraz jak pomagać osobom pokrzywdzonym. Nasi eksperci mówili o przemocy domowej, rówieśniczej w szkołach, mobbingu w pracy czy profilaktyce tego zjawiska w zakładach karnych.

IX Kampania Białej Wstążki – Przemoc, historia bez końca?

2018-11-26 11:49
Rozpoczyna się IX Kampania Białej Wstążki w Szczecinie. W jej trakcie będziemy chcieli zwrócić uwagę mieszkańców naszego miasta na problem przemocy w rodzinie oraz jej destrukcyjne skutki. Kampania potrwa od 25 listopada do 6 grudnia.

Inauguracją tegorocznej kampanii będzie konferencja pod tytułem "Przemoc, historia bez końca?" kierowana do przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, placówek ochrony zdrowia, oświaty, wymiaru sprawiedliwości, kurateli sądowej, policji, prokuratury oraz osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy. Podczas tegorocznej konferencji nie będziemy się skupiać na jednym konkretnym zjawisku związanym z przemocą. Będziemy patrzeć na problem szerzej, z perspektywy różnych grup społecznych i wiekowych.

Zjawisko przemocy oraz metody przeciwdziałania jej zmieniają się bardzo mocno na przestrzeni lat. Dlatego chcieliśmy porozmawiać ze specjalistami z różnych środowisk i dziedzin o tym jak przeciwdziałać przemocy oraz jak pomagać osobom pokrzywdzonym. Nasi eksperci będą mówić o przemocy domowej, rówieśniczej w szkołach, mobbingu w pracy czy profilaktyce tego zjawiska w zakładach karnych.

Konferencja odbędzie się we wtorek 27 listopada 2018 r. w hali Netto Arena przy ul. Szafera w Szczecinie.

Kolejnym wydarzeniem, które wpisało się już w tradycję Kampanii Białej Wstążki w Szczecinie, będzie projekcja filmu dla uczniów szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych w Kinie Pionier 1907. W tym roku będzie to film pt. "Niemiłość" w reżyserii Andrieja Zwiagincew. Po projekcji odbędzie się dyskusja uczniów z ekspertami na temat przeciwdziałania zjawisku przemocy. Pokaz odbędzie się 04 grudnia 2018 r w kinie Pionier 1907 przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie o godzinie 13.

W czasie Kampanii prowadzone będą dodatkowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie przy al. Papieża Jana Pawła II 42 w Szczecinie. Z porad specjalistów będzie można skorzystać w dniach od 28 listopada do 6 grudnia, w dni powszednie w godzinach od 16-19.
 
 

Dzień Pracownika Socjalnego 2018

2018-11-21 12:05


Szanowni Państwo,
Drodzy Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Każdego dnia doceniam Państwa pacę, ale w dniu dzisiejszym składam Państwu szczególne, serdeczne podziękowania za zaangażowanie i codzienną niełatwą służbę.

W tym szczególnym Dniu życzę Państwu równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym, satysfakcji z możliwości wpływu na zmianę osób, które znalazły się na "zakręcie", ale także zadowolenia z wdzięczności - niestety nielicznych klientów - za niesioną pomoc. Życzę Państwu również wszelkiej pomyślności w realizacji osobistych planów i harmonii w życiu rodzinnym.

Z wyrazami szacunku

dr Marta Giezek
Dyrektor
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Dofinansowanie zajęć klubowych w WTZ - Wnioski

2018-11-16 15:13
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie uprzejmie informuje, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” zainteresowany podmiot prowadzący Warsztat Terapii Zajęciowej może składać w terminie od dnia 1 listopada 2018 roku do dnia 23 listopada 2018 roku. Termin ten dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen okres realizacyjny (12 m-cy) począwszy od dnia 1 lutego 2019 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku.

W ramach programu podmiot prowadzący WTZ zainteresowany prowadzeniem zajęć klubowych może ubiegać się o ich dofinansowanie. Program "Zajęcia klubowe w WTZ" jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej.

Szczegółowe informacje odnośnie programu znajdują się na stronie internetowej: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/.
Konferencja „Psychogeriatria wyzwaniem przyszłości”

2018-11-09 11:22
8 listopada odbyła się konferencja naukowa podczas, której wspólnie z ekspertami tematy poruszane były tematy związane z opieką nad osobami starszymi w kontekście zaburzeń psychicznych i chorób otępiennych.

Podczas spotkania dyskutowano o tym jakie choroby i zaburzenia najczęściej dotykają osób starszych, jaka jest kondycja zdrowia psychicznego polaków, pomocy i wsparcia na jaką mogą liczyć seniorzy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej czy opiece paliatywnej i hospicyjnej. Dodatkowo poruszone zostały tematy wpływu diety seniora w profilaktyce chorób neurodegeneracyjnych oraz ubezwłasnowolnienia w ujęciu materialno prawnym i procesowym.