Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt
Tu jesteś: Strona główna > Archiwum aktualności
Unia Europejska

Elektroniczny Urząd Podawczy

Jak załatwić sprawę w MOPR?

Ochrona Danych Osobowych

Aktywny Samorząd€ - program dla osób niepełnosprawnych

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Druki

Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Centrum Wolontariatu "VOLONTARIUS"

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać najświeższe informacje ze strony MOPR Szczecin prosimy o podanie adresu e-mail.
Biuletyn Informacji Publicznej

Szkolenia dla rodzin zastępczych

2017-05-30 13:04
Szkolenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka (maj- grudzień 2017 r.)

1. Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze: 6 spotkań po 4 godziny zegarowe w godzinach 15-19. Terminy i tematy poszczególnych spotkań:

- 24.05. „ Jak utrzymać równowagę. Dzieci biologiczne w kontekście pieczy zastępczej”
- 21.06. „ Zasady i normy jako filar poczucia bezpieczeństwa”
- 20.09. „ Zabawa jako wspomaganie rozwoju”
- 18.10. „Więzi dziecka zastępczego”
- 15.11. „ Mój wpływ na przyszłość dziecka w pieczy zastępczej”
- 13.12. „ Zarządzanie czasem w pieczy zastępczej”

Miejsce warsztatów : Dom Rzemiosła al. Wojska Polskiego 78

2. Spotkania grupy wsparcia psychologicznego z możliwością indywidualnych konsultacji: 6 spotkań po 3 godziny zegarowe w godzinach 10:30- 13:30. Terminy: 25.05., 22.06., 28.09., 26.10., 30.11., 21.12.
Zajęcia prowadzi Pani Marta Bogumił-Felbur Pracownia Psychologiczno-Edukacyjna INTRA
Miejsce spotkań: Dom Rzemiosła al. Wojska Polskiego 78


3. Szkolenie „Wychowanie dziecka z FAS/FASD – aspekty praktyczne”

w dniu 15.09.2017 r. w godzinach 9-14. Prowadzenie szkolenia Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza serc”, miejsce szkolenia ul. Kolumba 60.


Więcej informacji: Dział Pieczy Zastępczej ul. Słowackiego 13 tel. 91-42-27-027

Oferta pracy dla Pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie

2017-05-10 13:21
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje pracowników socjalnych.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA:
1. Informacje o umowie: umowa o pracę na czas nieokreślony lub umowa na czas zastępstwa z ewentualną możliwością przejścia na umowę na czas określony

2. Wymagania kwalifikacyjne
Do wykonywania zawodu pracownika socjalnego uprawniona jest osoba, która posiada wykształcenie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj.:
1) dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, lub
2) dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, lub
3) dyplom wyższej szkoły o kierunku praca socjalna, albo
4) ukończone przed dniem 01.05.2004 r. studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, albo
5) ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na kierunkach: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, (studia ukończone przed 01.01.2008 r. lub kontynuowane 01.01.2008 r.) albo
6) ukończone do dnia 31.10.2007 roku studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, socjologia albo
7) rozpoczęte przed dniem 01.05.2004 r. i ukończone studia wyższe licencyjne lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.
8) ukończone do dnia 31 grudnia 2013 r. studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. Specjalność przygotowująca do zawodu pracownika socjalnego była realizowana począwszy od roku akademickiego 2008/2009. Warunkiem uznania uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego - jest zrealizowanie w toku nauki wymaganej liczby 330 godzin przedmiotów oraz odbycie 240 godzin praktyk zawodowych w zakresie wskazanym rozporządzeniem.

3. Osoby zainteresowane pracą na stanowisku pracownika socjalnego mogą składać oferty pracy: CV, list motywacyjny, kopie dyplomu uprawniającego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w formie:
• pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecinie,
• w wersji elektronicznej na e-mail: tszunke@mopr.szczecin.pl, adziadosz@mopr.szczecin.pl


Telefon: 091 48 57 545, 091 48 57 533

Link do strony wyjaśniającej kwalifikacje pracownika socjalnego:
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej


Pogotowie Zimowe dla osób bezdomnych 2016/2017 - Podsumowanie

2017-04-06 14:41
W okresie od 1 listopada do 31 marca na terenie Szczecina prowadzona była „Akcja Zima”, której celem jest pomoc osobom bezdomnym w tym trudnym okresie.

Podobnie jak w ubiegłych latach Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie współpracował podczas Akcji Zima ze Strażą Miejską, Policją, Pogotowiem Ratunkowym, oraz organizacji prowadzących schroniska.

Podczas zimy w 8 schroniskach na terenie Szczecina przygotowanych było 505 miejsc dla osób bezdomnych. Przez większość trwania tegorocznej Akcji Zima we wszystkich placówkach było około 100 wolnych miejsc.

Pracownicy i funkcjonariusze odbywali cyklicznie wspólne wyjazdy, podczas których przeszukiwali altanki, pustostany, bunkry i okolice węzłów ciepłowniczych nawiązując kontakt z osobami bezdomnymi. Proponowali im pobyt w schronisku lub inne formy pomocy (jeśli nie wyrażali zgody na przewiezienie do schroniska) – np. ciepły posiłek. Przeprowadzono 24 takie patrole.


Pogotowie Zimowe 2016 / 2017 w liczbach:

Największe zapełnienie placówek podczas zimy: 457
Liczba wydanych skierowań do schronisk: 312
Wspólne patrole: 24
Wyjazdy interwencyjne: 19
Ilość oświadczeń o odmowie umieszczenia w schronisku: 742

Liczenie osób bezdomnych

W nocy z 8 na 9 lutego na terenie całego kraju przeprowadzone zostało liczenie osób bezdomnych. Podczas badania na terenie Szczecina policzono 965 osób bezdomnych. To o ponad 200 mniej niż przed dwoma laty.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przeprowadzili działania wspólnie z przedstawicielami Straży Miejskiej, Policji, Miejskiej Izby Wytrzeźwień, Służby Ochrony Kolei, Pogotowia Ratunkowego organizacji pozarządowych prowadzących schroniska.

Z analizy ankiet przeprowadzonych z osobami bezdomnymi wynika iż najczęstszymi powodami bezdomności są:
• eksmisja lub wymeldowanie
• konflikt rodzinny,
• uzależnienie,
• bezrobocie,
• wyjście z zakładu karnego.

Największą grupę osób bezdomnych – 345 osób - stanowią mężczyźni w wieku 41-60 lat, z wykształceniem podstawowym, średnim lub zawodowym. Najwięcej z nich boryka się z problemem bezdomności od 6 do 10 lat lub od 11 do 15 lat.

Drugą najliczniejszą grupę stanowią mężczyźni w wieku powyżej 60 lat – 244 osoby. Najczęściej są to osoby z wykształceniem zawodowym i podstawowym borykające się z problemem bezdomności od ponad 20 lat.

W porównaniu z badaniem sprzed dwóch lat znacznie zmniejszyła się także liczba dzieci w rodzinach bezdomnych. W 2015 było to 80 dzieci, obecnie policzono 43 dzieci, które przebywały w mieszkaniach chronionych, w altanach na ogródkach działkowych czy w schronisku dla bezdomnych matek z dziećmi.

Uwaga! Ważne zmiany dot. odpłatności za dom pomocy społecznej

2017-03-16 13:09

Ważne zmiany dla osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt osoby w domu pomocy społecznej.

Od 01.01.2017 r. uległ zmianie numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać płatności za pobyt osoby w domu pomocy społecznej.

Nowy numer rachunku bankowego:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE Bank PKO BP, SWIFT: BPKOPLPW 70 1020 4795 0000 9102 0278 0955.


Dotychczasowy numer rachunku bankowego URZĄD MIASTA SZCZECIN Bank PKO BP SA, SWIFT: BPKOPLPW 70 1020 4795 0000 9102 0277 9403 obowiązywał do dnia 31.12.2016 r.


Uwaga! Zmiana siedziby Sekcji ds. windykacji

2017-03-15 13:04
W związku ze zmianą siedziby Sekcji ds. windykacji należności informujemy, iż od dnia 03.04.2017 r. wszelkie informacje udzielane będą pod numerami tel.
  • 91 48 49 146
  • 91 48 49 147.

Nowa siedziba Sekcji ds. windykacji należności znajdować się będzie przy ul. Pocztowej 16, 70-361 Szczecin.

Szkoła dla rodziców – ruszyły kolejne warsztaty

2017-03-15 11:00
Ruszyła X edycja „Szkoły dla rodziców” na Prawobrzeżu. Głównym celem warsztatów jest podwyższenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz poprawa relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi.

„Szkoła dla rodziców” to autorski program napisany i realizowany przez asystentów rodziny pracujących w MOPR. Jest jednym z bardziej skutecznych działań asystentów w pracy z rodzinami z problemami wychowawczymi.

W spotkaniach, które odbywają się raz w tygodniu w ROPR Prawobrzeże, bierze udział grupa ok. 10 osób. W czasie warsztatów prowadzone są także zajęcia dla dzieci. Dzięki temu rodzice mogą wziąć w udział w swoich warsztatach, a dzieci mają zapewnioną opiekę i aktywnie spędzają czas.

W trakcie spotkań rodzice pogłębiają swoje umiejętności opiekuńczo-wychowawcze. Warsztaty dotyczą rozwijania relacji z dziećmi m. in. poprzez zachęcanie dzieci do współpracy, nauki rozwiązywania problemów i konfliktów czy poznawaniu wzajemnych emocji i uczuć. Poza zajęciami psychologicznymi przeprowadzane są także warsztaty praktyczne choćby z zasad prawidłowego żywienia i ogólnych zasad układania jadłospisów.

„Szkoła dla rodziców” to kolejny element wsparcia rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Warsztaty prowadzone są od kilku lat, cyklicznie we wszystkich Rejonowych Ośrodkach Pomocy Rodzinie w Szczecinie. W ubiegłym roku w zajęciach wzięło udział 75 rodziców.

Dom Dużej Rodziny - Przyjmowanie wniosków wstrzymane

2017-03-03 11:41
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie nie przyjmuje obecnie wniosków o przyznanie mieszkania w ramach programu Dom Dużej Rodziny realizowanym przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Wnioski będą przyjmowane ponownie drugiej połowie 2017 roku kiedy planowane jest oddanie kolejnych mieszkań do zasiedlenia w ramach programu.

Wnioski, które zostały już złożone będą również brane pod uwagę przy przyznawaniu tych lokali. Nie będzie potrzeby ponownego składania wniosku.

Informacje o naborze ukażą się na stronach internetowych realizatorów programu.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - Dyżury

2017-02-20 10:13
Od 20 lutego do 25 lutego br. odbywać się będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstw, którego idea zrodziła się w Ministerstwie Sprawiedliwości, a miała na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).

W ramach działań związanych z Tygodniem Pomocy Oosobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Prokuratorzy oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie będą prowadzić wspólne dyżury, podczas których osoby zainteresowane będą mogły uzyskać porady prawne oraz wszelkie informacje o możliwości uzyskania pomocy w swojej sprawie.


Uwaga! Ważne zmiany dla Klientów ROPR Śródmieście!

2017-02-16 12:21

Od 1 marca 2017 r. zlikwidowana zostanie kasa w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Śródmieście przy ul. Jagiellońskiej 62A.
Od tego dnia wypłaty będą realizowane w oddziałach Banku PKO BP.


Wypłaty będą realizowane w oddziałach Banku PKO BP na terenie całego Szczecina w godzinac urzędowania Banku. Pełną listę placówek można pobrać poniżej z listy załączników.


Świadczenie będzie można odebrać przez kilkanaście dni w miesiącu, oraz w większej ilośći punktów co jest znacznym ułatwieniem dla podopiecznych Ośrodka.

Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować do pracowników socjalnych oraz pracowników Biura Obsługi Interesanta w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Śródmieście.


Lista placówek: LINK >>>

Znaczny spadek liczby osób bezdomnych

2017-02-15 11:01
W nocy z 8 na 9 lutego na terenie całego kraju przeprowadzone zostało liczenie osób bezdomnych. Podczas badania na terenie Szczecina policzono 965 osób bezdomnych. To o ponad 200 mniej niż przed dwoma laty.

Spadek liczby osób bezdomnych w naszym mieście jest wynikiem kompleksowych działań w ramach Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności, zawieranych kontraktów socjalnych i prowadzenia mieszkań chronionych dla osób bezdomnych. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pomagają osobom bezdomnym w zdobyciu zatrudnienia, przekwalifikowaniu się, przygotowują ich do ponownego prowadzenia własnego domu i pomagają w znalezieniu docelowego mieszkania.

W całym kraju badanie przeprowadzone zostało na zlecenie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przeprowadzili działania wspólnie z przedstawicielami Straży Miejskiej, Policji, Miejskiej Izby Wytrzeźwień, Służby Ochrony Kolei, Pogotowia Ratunkowego organizacji pozarządowych prowadzących schroniska.

Z analizy ankiet przeprowadzonych z osobami bezdomnymi wynika iż najczęstszymi powodami bezdomności są:
• eksmisja lub wymeldowanie
• konflikt rodzinny,
• uzależnienie,
• bezrobocie,
• wyjście z zakładu karnego.

Największą grupę osób bezdomnych – 345 osób - stanowią mężczyźni w wieku 41-60 lat, z wykształceniem podstawowym, średnim lub zawodowym. Najwięcej z nich boryka się z problemem bezdomności od 6 do 10 lat lub od 11 do 15 lat.

Drugą najliczniejszą grupę stanowią mężczyźni w wieku powyżej 60 lat – 244 osoby. Najczęściej są to osoby z wykształceniem zawodowym i podstawowym borykające się z problemem bezdomności od ponad 20 lat.

W porównaniu z badaniem sprzed dwóch lat znacznie zmniejszyła się także liczba dzieci w rodzinach bezdomnych. W 2015 było to 80 dzieci, obecnie policzono 43 dzieci, które przebywały w mieszkaniach chronionych, w altanach na ogródkach działkowych czy w schronisku dla bezdomnych matek z dziećmi.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, jako gminny koordynator działania, dziękuję wszystkim służbom i instytucjom biorącym udział w liczeniu osób bezdomnych za zaangażowanie i sprawne przeprowadzenie badania.