Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt
Tu jesteś: Strona główna > Archiwum aktualności

Elektroniczny Urząd Podawczy

Jak załatwić sprawę w MOPR?

Ochrona Danych Osobowych

Aktywna Integracja w Szczecinie

Kreator bezpieczeństwa

Aktywny Samorząd€ - program dla osób niepełnosprawnych

Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Centrum Wolontariatu "VOLONTARIUS"

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać najświeższe informacje ze strony MOPR Szczecin prosimy o podanie adresu e-mail.
Biuletyn Informacji Publicznej

Mieszkania chronione dla seniorów – nowe lokalizacje

2017-02-07 09:37
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie szykuje się do utworzenia i uruchomienia kolejnych mieszkań chronionych dla seniorów. Wybrane zostały dwa lokale, które obecnie będą remontowane i wyposażane.

Środki finansowe na częściowy remont, wyposażenie oraz funkcjonowanie mieszkań będą pochodziły z projektu „Kreator Bezpieczeństwa”, realizowanego przez MOPR w ramach dofinansowania pozyskanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Nowe lokale pochodzą z zasobu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Prawobrzeże oraz Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Obecnie MOPR prowadzi 5 mieszkań chronionych dla seniorów, w których przebywa w sumie 28 osób. Seniorzy mają w nich zapewnioną całodobową opiekę, wsparcie lekarza czy pielęgniarki, pełne wyżywienie. W mieszkaniach tworzą się małe społeczności, seniorzy spędzają wspólnie czas, a dodatkowo cenią sobie warunki zapewniające intymność.
Seniorzy partycypują w opłatach mieszkaniowych, kosztach wyżywienia, opłatach za media w proporcjonalnym odniesieniu do ilości zamieszkujących osób w wysokości ustalanej indywidualnie w zależności od dochodu. Pozostałą kwotę dopłaca MOPR – przede wszystkim w zakresie usług opieki i wsparcia.

Dodatkowo w kwartale 23 prowadzone są 23 mieszkania wspomagane dla seniorów, które od otwarcia w 2015 r. są stale zasiedlone.

Planujemy dalszy rozwój tej formy wsparcia jako alternatywy dla Domów Pomocy Społecznej, która daje bardzo dobre efekty. W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015-2020 założono utworzenie co najmniej 10 mieszkań chronionych dla seniorów do 2020 roku.Liczenie osób bezdomnych 2017

2017-02-06 12:18
W nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku odbędzie się ogólnopolskie liczenie osób bezdomnych. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest gminnym koordynatorem badania, które zostanie przeprowadzone wspólnie ze wszystkimi służbami i instytucjami prowadzącymi działania w ramach Pogotowia Zimowego.

Badanie jest przeprowadzane z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej od 2010 roku. Ze względu na dynamiczny charakter zjawiska bezdomności jest ono powtarzane co dwa lata w okresie zimowym. Podczas ostatniego badania w 2015 roku na terenie Szczecina przebywało 1176 osób bezdomnych.

Tegoroczne liczenie zostanie przeprowadzone wieczorem i w nocy z 8 na 9 lutego we wszystkich schroniskach, noclegowniach, mieszkaniach chronionych, izbach wytrzeźwień, szpitalach, Zakładach Opiekuńczo Leczniczych, aresztach śledczych, zakładach karnych oraz w miejscach przebywania osób bezdomnych – tj. pustostanach, altanach na ogródkach działkowych, domkach itp.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przeprowadzą działania wspólnie z przedstawicielami Straży Miejskiej, Policji, Pogotowia Ratunkowego, Miejskiej Izby Wytrzeźwień, organizacji pozarządowych prowadzących schroniska, a także funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei.

Określenie liczby osób bezdomnych pozwoli ustalić skalę zjawiska oraz podjąć działania, które mają na celu ograniczenie negatywnych skutków bezdomności.

Uwaga! Ważne zmiany dla Klientów ROPR Zachód!

2017-01-25 12:20

Od 1 lutego 2017 r. zlikwidowana zostanie kasa w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Zachód przy ul. Abramowskiego 19.
Od tego dnia wypłaty będą realizowane w oddziałach Banku PKO BP.


Wypłaty będą realizowane w oddziałach Banku PKO BP na terenie całego Szczecina w godzinac urzędowania Banku. Pełną listę placówek można pobrać poniżej z listy załączników.


Świadczenie będzie można odebrać przez kilkanaście dni w miesiącu, oraz w większej ilośći punktów co jest znacznym ułatwieniem dla podopiecznych Ośrodka.

Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować do pracowników socjalnych oraz pracowników Biura Obsługi Interesanta w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Zachód.

Lista placówek: LINK >>>

Uwaga! Ważne zmiany dla Klientów ROPR Prawobrzeże!

2016-12-30 11:13

Od 1 stycznia 2017 r. zlikwidowana zostanie kasa w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Prawobrzeże przy ul. Struga 10.
Od tego dnia wypłaty będą realizowane w oddziałach Banku PKO BP.


Wypłaty będą realizowane w oddziałach Banku PKO BP na terenie całego Szczecina w godzinac urzędowania Banku. Pełną listę placówek można pobrać poniżej z listy załączników.


Świadczenie będzie można odebrać przez kilkanaście dni w miesiącu, oraz w większej ilośći punktów co jest znacznym ułatwieniem dla podopiecznych Ośrodka.

Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować do pracowników socjalnych oraz pracowników Biura Obsługi Interesanta w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Prawobrzeże.

Podobne zmiany wejdą w życie w dwóch kolejnych Ośrodkach:
Od 1 lutego 2017 r. w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Zachód
Od 1 marca 2017r. w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Śródmieście


Lista placówek: LINK >>>

Życzenia świąteczne

2016-12-23 12:51

Najwyższe dofinansowanie dla Szczecina – Nowy projekt „Kreator bezpieczeństwa”

2016-12-09 12:04
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie otrzyma ponad 4,5 mln zł dofinansowania na realizację projektu zwiększającego dostępność usług społecznych pn. „Kreator bezpieczeństwa”. Wniosek o realizację programu otrzymał najwyższą kwotę dofinansowania w województwie.

MOPR otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII, Włączenie społeczne, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Wartość całego projektu wyniesie 4 830 460,00 zł. Będzie on realizowany od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2020 r.

Celem głównym jest rozszerzenie dostępności usług społecznych dla 150 mieszkańców Szczecina w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu planowane jest:
• Utworzenie mieszkań chronionych dla osób w podeszłym wieku, co pozwoli na zapewnienie całodobowej opieki w warunkach domowych,
• Świadczenie usług opiekuńczych u seniorów, aby zapewnić dłuższe funkcjonowanie we własnym środowisku
• Rozwój pieczy zastępczej poprzez szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze
• Rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie nowych form pieczy

Efektem realizacji projektu będzie objęcie 90 nowych środowisk usługami opiekuńczymi; utworzenie 20 nowych miejsc w mieszkaniach chronionych dla seniorów – planowane jest utworzenie 4 mieszkań w ramach projektu; utworzenie 4 nowych form pieczy zastępczej dla 16 dzieci; kompleksowe przeszkolenie 24 kandydatów na rodziny zastępcze, którzy po ich ukończeniu będą mogli utworzyć np. zawodowe rodziny zastępcze.

Działania programu są spójne z zapisami Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015-2020.

Warsztaty dla rodzin zakończone

2016-12-08 12:05
Asystenci rodziny Działu Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przeprowadzili w listopadzie i grudniu br. zajęcia z rodzinami w ramach projektu pt. „Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez pielęgnowanie tradycji świątecznych”.

VII Kampania Białej Wstążki - Konferencja "Gen Przemocy"

2016-11-24 15:58
w czwartek 24 listopada 2016 r. niemal 200 przedstawicieli instytucji, służb, organizacji, środowisk naukowych, sądownictwa wzięło udział w Konferencji "Gen Przemocy" inaugurującej VII Kampanię "Białej Wstążki".

W trakcie konferencji goście mieli okazję wysłuchać wystąpień znakomitych prelegentów - m. in. profesora Jerzego Samochowca, dr Jerzego Sieńki, przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji oraz specjalistów Działu Interwencji Kryzysowej.

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest jednym z najważniejszych zadań naszego Ośrodka – mówiła podczas rozpoczęcia spotkania Marta Giezek, Dyrektor MOPR. – W teorii i praktyce mamy do czynienia z dużymi różnicami. Procedurę Niebieskiej Karty może rozpocząć policja, pracownik pomocy społecznej, placówka ochrony zdrowia czy oświaty, przedstawiciele gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. W praktyce procedurę rozpoczyna policja lub pomoc społeczna. To dla nas sygnał, że edukacja i uświadamianie pozostałych instytucji jest bardzo ważne, bo rozpoczęcie tej procedury może uratować komuś życie.

Kolejny prelegent dr Jerzy Sieńsko podkreślał, że nie istnieje gen odpowiedzialny za przemoc, natomiast geny mogą mieć wpływ na cechy charakteru.

- Nie istniej gen przemocy - mówił dr Sieńko. – Żadne uwarunkowanie genetyczne nie może być usprawiedliwieniem dla stosowania przemocy. Za swoje zachowania odpowiadamy my sami. Niektóre cechy charakteru wynikają z naszego DNA, ale ogromną rolę w kształtowaniu psychiki odgrywają czynniki środowiskowe.

Profesor Jerzy Samochowiec, kierownik Katedry Kliniki i Psychiatrii PUM mówił z kolei o uwarunkowaniach psychicznych powodujących zachowania agresywne.

Poszukujemy osób do reprezentowania rodziców biologicznych w sprawach o odpłatność za pobyt w pieczy zastępczej

2016-11-23 10:24
Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział VIII Rodzinny i Nieletnich zwraca się z prośbą o wskazanie kandydata do podjęcia funkcji przedstawiciela dla osoby nieobecnej, w ramach postępowania w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do radcy prawnego Pana Pawła Kowalskiego, drogą elektroniczną: pkowalski@mopr.szczecin.pl lub telefonicznie we wtorki od godziny 8 do 15 oraz czwartki i piątki od 8 do 11 pod nr tel. 91 42 40 035

VII Kampania "Białej Wstążki" - Gen Przemocy

2016-11-22 12:14
Rusza VII edycja Kampanii Białej Wstążki w Szczecinie, która na dobre wpisała się już do kalendarza lokalnych imprez. W trakcie kampanii będziemy chcieli zwrócić uwagę mieszkańców naszego miasta na problem przemocy w rodzinie oraz jej destrukcyjne skutki. Kampania Białej Wstążki w Szczecinie, jak i w całym kraju, trwa od 25 listopada do 6 grudnia. W tym terminie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaplanował wiele ciekawych wydarzeń.

Inauguracją tegorocznej Kampanii będzie konferencja pod tytułem "Gen Przemocy" kierowana do przedstawicieli placówek ochrony zdrowia, oświaty, wymiaru sprawiedliwości, kurateli sądowej, policji, prokuratury oraz osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy. Podczas konferencji będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie czy istnieje Gen Przemocy i jakie czynniki warunkują działania sprawców?

Uczestnicy konferencji będą mogli wysłuchać wystąpień znakomitych prelegentów – m. in. profesora Jerzego Samochowca, dr Jerzego Sieńki, przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji oraz specjalistów Działu Interwencji Kryzysowej.

Konferencja odbędzie się 24 listopada 2016 r. w hali Azoty Arena w godzinach 10 - 14 (wejście przez Arena Cafe).

Kolejnym wydarzeniem, które wpisało się już w tradycję Kampanii Białej Wstążki w Szczecinie będzie projekcja filmu dla uczniów szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych w Kinie Pionier 1907. W tym roku będzie to film pt. "Mustang" w reżyserii Deniza Gamze Ergüvena. Po projekcji odbędzie się dyskusja uczniów z ekspertami na temat przeciwdziałania zjawisku przemocy. Pokaz odbędzie się 29 listopada 2016 r. o godzinie 13 w kinie Pionier 1907 przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie.

W czasie Kampanii prowadzone będą dodatkowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie przy al. Papieża Jana Pawła II 42 w Szczecinie. Z porad psychologów, prawników, terapeutów, policjantów i wielu innych specjalistów będzie w dni powszednie w czasie trwania kampanii tj. od 25 listopada do 6 grudnia w godzinach od 16 do 19.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przygotował również plakaty-kalendarze informujące o działaniach w trakcie Kampanii oraz zawierające dane kontaktowe do instytucji, które udzielają pomocy osobom doznającym przemocy, a także pracują z osobami stosującymi przemoc.

Patronat honorowy nad VII edycją Kampanii "Białej Wstążki" objął Prezydent Miasta Szczecin, Piotr Krzystek.

Partnerami przedsięwzięcia są Komenda Miejska Policji, Azoty Arena, Kino Pionier 1907, 13Muz.

Patronat medialny nad Kampanią objęli TVP Szczecin, Kurier Szczeciński, Radio Plus.