Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt
Tu jesteś: Strona główna > Archiwum aktualności

Elektroniczny Urząd Podawczy

Jak załatwić sprawę w MOPR?

Aktywna Integracja w Szczecinie

Kreator bezpieczeństwa

Aktywny Samorząd€ - program dla osób niepełnosprawnych

Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Centrum Wolontariatu "VOLONTARIUS"

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać najświeższe informacje ze strony MOPR Szczecin prosimy o podanie adresu e-mail.
Biuletyn Informacji Publicznej

Ponad pół miliona gorących posiłków

2016-01-20 13:43
Program dożywiania dzieci oraz osób dorosłych jest jednym z priorytetowych działań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. W roku 2015 dofinansowano posiłki lub przekazano środki na zakup produktów żywnościowych dla ponad 10 tysięcy osób na łączną kwotę ponad 6 mln 200 tys. zł.

Ogółem z pomocy w formie gorącego posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystały 4124 osoby. Największa część tej grupy stanowiły dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 3027 osób. 1097 osób to osoby dorosłe, które skorzystały z tej formy pomocy. W sumie w roku 2015 wydano ponad 574 tysiące posiłków.

Ponadto, dyrektorzy szkół, którzy mają podejrzenie, że ich uczniowie wymagają pomocy w formie dożywiania mogą zgłosić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie taką potrzebę i wtedy pomoc przyznawana jest natychmiastowo, bez potrzeby przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. W roku 2015 ze wsparcia w tym trybie skorzystało 642 uczniów.

Dodatkowo przyznawana była pomoc w formie zasiłku celowego na zakup produktów spożywczych lub gorącego posiłku.

Koszt całego programu to 6 271 895 zł, dotacja z budżetu państwa wyniosła 3 423 956, a środki własne to 2 847 939 zł.

Pomoc w formie gorącego posiłku może być przyznana bezpłatnie jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej - dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 634 zł, dla rodziny wynosi 514 zł na jedną osobę w rodzinie. Po przemnożeniu przez 150 % jest to odpowiednio 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł na osobę w rodzinie.

Pomoc w formie posiłku może zostać przyznana:
• dzieciom do 7 roku życia,
• uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
• osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej, zwłaszcza osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym, w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

2015-12-18 13:05
Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.

Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

VI Kampania Białej Wstążki - Konferencja pt. Złość nie jest zła

2015-11-26 14:59
W czwartek 26 listopada odbyła się konferencja pt. "Złość nie jest złą" w ramach VI Kampanii "Białej Wstążki". W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji ze Szczecina i z regionu. Spotkanie odbyło się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Podczas konferencji prelegentami byli pani Jolanta Zmarzlik z Fundacji Dzieci Niczyje oraz Marek Kolbowicz, Radny Szczecina, olimpijczyk i znany sportowiec.

Rusza VI Kampania Białej Wstążki w Szczecinie - "Złość nie jest zła"

2015-11-25 08:50
Rusza VI edycja Kampanii Białej Wstążki w Szczecinie, która na dobre wpisała się już do kalendarza lokalnych imprez. W trakcie kampanii będziemy chcieli zwrócić uwagę mieszkańców naszego miasta na problem przemocy w rodzinie oraz jej destrukcyjne skutki. Kampania Białej Wstążki w Szczecinie, jak i w całym kraju, trwa od 25 listopada do 6 grudnia. W tym terminie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaplanował wiele ciekawych wydarzeń.

Dzień Pracownika Socjalnego 2015

2015-11-20 14:10


Z okazji przypadającego dnia 21 listopada święta Pracownika Socjalnego pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie spotkali się w Klubie 13Muz, aby podziękować sobie za trud włożony w pracę w ostatnim roku.

Podczas spotkania wręczono nagrody Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, awanse i wyróżnienia.

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego:

Szanowni Państwo

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam Państwu - wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek, odpowiedzialność i trud codziennej pracy wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym.

Pomoc, jaką niesiecie drugiemu człowiekowi, jest ciężką pracą, bo oznacza codzienne stawanie wobec ludzkiego bólu, bezsilności, krzywdy, uzależnienia i bezradności.

Wymaga od Państwa towarzyszenia, konsekwencji, tolerancji, ale też podejmowania bardzo trudnych decyzji, które nierzadko mają zasadniczy wpływ na jakość życia osób którym pomagacie.

Zawodowo życzę każdemu z Was zadowolenia i satysfakcji z pracy, którą z takim zaangażowaniem wykonujecie.
Osobiście zaś zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i wielu powodów do radości.

Z wyrazami szacunku
Marta Giezek
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie
w Szczecinie

Pogotowie Zimowe dla osób bezdomnych 2015/2016

2015-11-01 11:23
Zima jest okresem najtrudniejszej i wzmożonej pracy dla instytucji, które niosą pomoc osobom bezdomnym. Pogotowie Zimowe jak co roku będzie działało od 1 listopada do 31 marca. W tym czasie pracownicy MOPR, Stowarzyszenia Feniks wspólnie z innymi instytucjami oraz służbami mundurowymi intensyfikują swoje działania, aby udzielić jak najlepszej pomocy osobom bezdomnym, dla których zima to wyjątkowo trudny okres.

Pogotowie Zimowe dla osób bezdomnych będzie trwało od 1 listopada 2015 r., do 31 marca 2016 r. Na terenie Szczecina funkcjonuje 8 schronisk dla osób bezdomnych, w których w okresie zimowym znajduje się 505 miejsc.
  • Schronisko przy ul. Zamkniętej 5 (Stowarzyszenie Feniks)
  • Schronisko przy ul. Tczewskiej 32 (PKPS)
  • Schronisko dla osób przewlekle somatycznie chorych przy ul. Hryniewieckiego (Stowarzyszenie „Złoty Wiek”)
  • Schronisko dla kobiet, ul. Piaseczna 4 (Caritas)
  • Schroniska przy ul. Strzałkowskiej 24, Racibora 62, Nehringa 14 (3 placówki Caritasu)
  • Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Bulwar Gdański 31.

29 października 2015 roku odbyła się roczna odprawa wszystkich służb oraz instytucji, które współpracują podczas Pogotowia Zimowego dla osób bezdomnych. Wzięli w niej udział m. in. przedstawiciele: Wydziału Spraw Społecznych, Komendy Miejskiej Policji, Komendy Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Stowarzyszenia Feniks, szczecińskich szpitali, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Caritasu, Miejskiej Izby Wytrzeźwień oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Podczas spotkania omówione zostały procedury oraz zakres współpracy podczas Pogotowia Zimowego.

W okresie zimowym pracownicy Działu Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie prowadzą intensywne działania z Policją i Strażą Miejską mające na celu zlokalizowanie koczowisk, w których przebywają osoby bezdomne i ich identyfikację. Tego rodzaju patrole przeprowadzane są kilka razy w miesiącu. Osoby bezdomne są wówczas informowane o możliwości skorzystania z miejsca w schronisku wraz z podaniem adresu placówek. W razie odmowy pomocy pracownicy zabezpieczają podstawowe potrzeby takiej osoby oferując np. pomoc w formie gorącego posiłku w barze.
Ponadto w przypadku otrzymania zgłoszenia o osobie bezdomnej przebywającej w dowolnym miejscu na terenie Szczecina pracownik Działu Pomocy Osobom Bezdomnym, wraz z patrolem straży miejskiej lub samodzielnie, udaje się na miejsce i przeprowadza interwencję, aby pomóc osobie bezdomnej.

Koordynatorem wszystkich działań podczas Pogotowia Zimowego jest Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przygotował również ulotkę informacyjną, która trafi do m. in. spółdzielni mieszkaniowych, STBS, ZBiLK, ZDiTM, PKP, PKS. Można znaleźć w niej wszelkie informację o tym jak zachować się w przypadku osoby bezdomnej przebywającej na klatkach schodowych, przystankach, dworcach lub w innych miejscach.

Dzienny Dom Senior WIGOR otwarty!

2015-10-29 11:10
Dom powstał w Kwartale 23 przy ul. Królowej Jadwigi 45 A i 45 C. Latem tego roku również w Kwartale zostały otworzone 23 mieszkania wspomagane dla osób starszych w ramach programu Dom dla Seniora.

W Dziennym Domu Senior WIGOR prowadzone będą zajęcia dla grupy 30 seniorów przez minimum 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Dom jest otwarty od godziny 08:00 do godziny 18:30. Seniorom zostanie udostępniona infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego.

Powierzchnia obydwu pomieszczeń przystosowanych do zajęć to ok. 200 m2. Na miejscu znajduje się sala do ćwiczeń, pokój biblioteczny, pokój pielęgniarki, pokój konsultacyjny, pokój do wypoczynku, łazienki, toalety, szatnie oraz wspólna sala w której seniorzy będą mogli przygotowywać i spożywać posiłki. Uczestnicy będą mieli również zapewniony jeden ciepły posiłek w ciągu dnia.

- Jest to już szósta tego typu placówka na terenie Szczecina – mówił podczas otwarcia Prezydent Szczecina Piotr Krzystek. – Cieszymy się, że udało się otworzyć ten dom w ramach programu Ministerialnego i pozyskać środki na stworzenie tak wspaniałego miejsca dla naszych seniorów. Mamy świadomość tego, że seniorów w naszym społeczeństwie będzie przybywało i dlatego planujemy otwieranie kolejnych tego typu miejsc – przede wszystkim w prawobrzeżnej części miasta.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie był odpowiedzialny za wydatkowanie środków i przygotowanie pomieszczeń. W niespełna cztery tygodnie udało się zakupić wszystkie potrzebne rzeczy i wyposażyć odpowiednio wszystkie pomieszczenia.

Ponadto MOPR prowadził rekrutację osób chętnych do uczestnictwa w zajęciach. Zgłosiło się bardzo wielu chętnych i obecnie 16 osób oczekuje w kolejce na dołączenie do grupy.

Zajęcia, przynajmniej do końca 2015 roku, są prowadzone nieodpłatnie.

Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Polskiego Czerwonego Krzyża, który wygrał konkurs ogłoszony przez Urząd Miasta Szczecin na prowadzenie domu. Na miejscu poza opiekunami do dyspozycji seniorów jest również psycholog.

- Mam nadzieję, że będzie to dla Państwa drugi dom i że wszyscy będzie miło spędzać tu swój wolny czas – dodał Prezydent Krzystek.

W sumie na realizację zadania została przeznaczona kwota 263 514, 45 zł. Gmina otrzymała 144 536, 33 zł dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wkład własny z budżetu gminy wyniósł 118 978, 12 zł.

Zmiana siedziby Działu Instytucji Pomocy Społecznej

2015-10-23 12:06

UWAGA


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie informuje, iż z dniem

1 listopada 2015 r.

Siedziba Działu Instytucji Pomocy Społecznej zostanie przeniesiona.


Biuro Obsługi Klienta Działu będzie mieściło się przy ul. Królowej Jadwigi 45C/U2 w Szczecinie.

Numery telefonów pozostają bez zmian.


W terminie: od 26.10.2015 r. do 30.10.2015 r. wszelkie sprawy związane ze składaniem wniosków oraz wszystkich dokumentów należących do zakresu zadań Działu Instytucji Pomocy Społecznej załatwiane będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Sikorskiego 3 (pok 109 ) Od dnia 02.11.2015r. wszelkie sprawy związane ze składaniem wniosków oraz wszystkich dokumentów należących do zakresu zadań Działu Instytucji Pomocy Społecznej załatwiane będą w siedzibie Działu Instytucji Pomocy Społecznej przy ul. Królowej Jadwigi 45C/U2.

Dzienny Dom Senior - WIGOR - Nabór wniosków

2015-09-22 08:08

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ogłasza nabór

uczestników do Dziennego Domu „Senior – WIGOR”


1. Cel zadania

Celem głównym realizacji zadania jest wsparcie seniorów poprzez umożliwienie im korzystania
z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Realizacja zajęć będzie
odbywała się w Dziennym Domu „Senior – WIGOR”, zlokalizowanym w budynku przy ulicy Królowej Jadwigi 45a i 45c w Szczecinie. Seniorom zostanie udostępniona infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Planowany termin otwarcia Dziennego Domu „Senior – WIGOR” – październik 2015 r. Placówka będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku, minimum 8 godzin dziennie.

2. Grupa docelowa

Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” mogą być osoby nieaktywne zawodowo
w wieku 60+ zarówno kobiety jak i mężczyźni, będący mieszkańcami miasta Szczecin. Zakłada się objęcie wsparciem - 30 osób.

3. Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” proszone są o składanie wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy
ul. Sikorskiego 3, sekretariat p. 301 (3-piętro) w godzinach 8:00 – 15:30.

Wniosek uczestnictwa można pobrać na stronie internetowej www.mopr.szczecin.pl lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Sikorskiego 3, sekretariat p. 301 (3-piętro) w godzinach 8:00 – 15:30.

Proces rekrutacji trwa do dnia 29 września 2015r. (wtorek) Decyduje kolejność zgłoszeń.

Pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą mieli mieszkańcy kwartału nr 23, w którym zlokalizowany jest Dzienny Dom „Senior – WIGOR”.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod numerami tel.
(91) 48-57-534, (91) 48-57-548.

Dzienne domy dla seniorów dłużej otwarte

2015-08-03 14:26
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom szczecińskich seniorów korzystających z usług Dziennych Domów Pomocy Społecznej, podjęto decyzję o wydłużeniu godzin ich funkcjonowania.

Od dnia 10 sierpnia 2015 r. Dzienne Domy Pomocy Społecznej dla osób starszych przy ul. Potulickiej, ul. Łukasiewicza oraz ul. Ks. Piotra Ściegiennego otwarte będą w godzinach od 7.00 do 17.00.

Natomiast Ośrodek Wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera przy ul. Kruczej w godzinach od 6.30 do 17.30. W tych samych godzinach tzn. od 6.30 do 17.30 funkcjonować będzie nowo tworzony Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób z chorobą Alzheimera przy ul. Krasińskiego.

Zmiana godzin funkcjonowania umożliwi osobom starszym na skorzystanie z usług dłużej niż dotychczas, pozwoli to na bardziej elastyczne dostosowanie do swoich potrzeb. Szczególnie istotne znaczenie ma wydłużenie godzin pracy Ośrodków dla osób z chorobą Alzheimera, które są pod opieką swoich najbliższych, w szczególności aktywnych zawodowo.