Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt
Tu jesteś: Strona główna > Archiwum aktualności

Elektroniczny Urząd Podawczy

Jak załatwić sprawę w MOPR?

Ochrona Danych Osobowych

Aktywna Integracja w Szczecinie

Kreator bezpieczeństwa

Aktywny Samorząd€ - program dla osób niepełnosprawnych

Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Centrum Wolontariatu "VOLONTARIUS"

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać najświeższe informacje ze strony MOPR Szczecin prosimy o podanie adresu e-mail.
Biuletyn Informacji Publicznej

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016 - Zapraszamy na festyn!

2016-05-26 08:49

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Szczecina na


Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,


który odbędzie się dnia 04 czerwca 2016 r. o godzinie 11 na Szczecińskiej Różance w Parku Kasprowicza.

Festyn odbywa się pod Mecenatem Miasta Szczecin.

W ramach Różanego Ogrodu Sztuki, we współpracy z Szczecińską Agencją Artystyczną, Festyn uświetni koncert Szczecińskiego zespołu Swing Lowers dedykowany rodzicielstwu zastępczemu.

Podczas zabawy dla dzieci przewidziane są liczne atrakcje - wspólne gry i zabawy, malowanie twarzy, kącik malucha i malowanie na płótnie, a także konkursy z nagrodami.

Dodatkowo dla uczestników zabawy przewidziane są przekąski i napoje.

Zapraszamy również osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym, które w Punkcie Konsultacyjnym uzyskają wszelkie niezbędne informacje.Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na Szczecinskich Targach 50 +

2016-05-11 12:00
W miniony weekend w hali Azoty Arena odbyły się Szczecinskieg Targi 50 +. Seniorzy mogli zapoznać się przy naszym stoisku z ofertą wsparcia oferowaną przez Ośrodek. Ponadto na targach odbywały się występy artystyczne, pokazy, a także konferencja edukacyjna "Żyj zdrowo i aktywnie".

Pracownicy socjalni – wymagane kwalifikacje

2016-04-07 12:51
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi kwalifikacji pracownika socjalnego informujemy, że do wykonywania ww. zawodu uprawniona jest osoba, która posiada wykształcenie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj.:

1) dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, lub
2) dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, lub
3) dyplom wyższej szkoły o kierunku praca socjalna, albo
4) ukończone przed dniem 01.05.2004 r. studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, albo
5) ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na kierunkach: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, (studia ukończone przed 01.01.2008 r. lub kontynuowane 01.01.2008 r.) albo
6) ukończone do dnia 31.10.2007 roku studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, socjologia albo
7) rozpoczęte przed dniem 01.05.2004 r. i ukończone studia wyższe licencyjne lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku pracownika socjalnego mogą składać oferty pracy w formie:
• pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecinie,
• w wersji elektronicznej na e-mail: tszunke@mopr.szczecin.pl

Telefon: 091 48 57 545, 091 48 57 533

Link do strony wyjaśniającej kwalifikacje pracownika socjalnego: Ministertstwo Pracy i Polityki Społecznej

Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Śródmieście - Zmiana siedziby

2016-03-21 11:48

UWAGA!


Od dnia 21 marca 2016 r. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Śródmieście zmienia siedzibę

Biuro Obsługi Interesanta mieści się przy ul. Jagiellońskiej 62A w Szczecinie.

Numery telefonów do Biura Obsługi Interesantów pozosotają bez zmian.

"Rodzina 500 +" - Świadczenie dla dzieci w pieczy zastępczej (WNIOSEK, INFORMACJE)

2016-03-11 11:38


Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Dodatek jest przeznaczony na pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Nie stanowi on dochodu rodziny zastępczej.


Dla kogo dodatek wychowawczy?Dodatek ten przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Uwaga!

Dodatek ten nie może być przyznany na dzieci własne rodziców zastępczych. Dla tych dzieci na ogólnych zasadach rodzice zastępczy mogą się ubiegać o świadczenie wychowawcze w Szczecińskim Centrum Świadczeń. Dodatek nie przysługuje na dzieci przebywające w instytucjach zapewniających całodobowe nieodpłatne utrzymanie.


Ważne! Dodatek otrzymają zarówno osoby otrzymujące świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również osoby otrzymujące świadczenia na zasadach z ustawy o pomocy społecznej (art. 226 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Dla kogo dodatek do zryczałtowanej kwoty?


W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, na każde dziecko umieszczone w tej placówce, przysługuje do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Dodatek ten przysługuje na wniosek dyrektora placówki.

Uwaga!
Dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty nie przysługuje na dziecko pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18 roku życia.

Gdzie złożyć wniosek?


Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Koniecznym warunkiem otrzymania dodatku jest złożenie wniosku o jego przyznanie.

Wniosek należy złożyć w Dziale Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Sławomira 10 ,71- 606 Szczecin. Biuro obsługi czynne od poniedziałku do piątku od 8 – 15 30 . Można go wysłać pocztą na powyższy adres lub przesłać elektronicznie na sekretariat@mopr.szczecin.pl

Ważne!
Nie obowiązuje wzór wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego określony w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Ale wniosek musi zawierać niezbędne dane dotyczące wnioskodawcy i informacje o dzieciach na które jest składany. Dlatego opracowaliśmy dla ułatwienia przykładowy wzór wniosku do wykorzystania, który jest do pobrania na dole strony.

Uwaga !
Prosimy pamiętać że rodzina zastępcza i prowadzący rodzinny dom dziecka to najczęściej małżonkowie. W takich przypadkach prosimy o wypełnienie i podpisania wniosku przez oboje rodziców zastępczych.

Na jaki okres przysługuje dodatek?


Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy ale nie dłużej niż do pełnoletniości dziecka . W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu bez konieczności ponownego składania wniosku.

Od kiedy przysługuje dodatek?

Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Przy niepełnym miesiącu pobytu w pieczy kwotę dodatku pomniejsza się proporcjonalnie.

Ważne terminy!


W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, przysługującego na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w terminie od 1 kwietnia 2016 r do 1 lipca 2016 r. , prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 kwietnia).

Oznacza to, że jeżeli rodzina zastępcza złoży wniosek np. 15 czerwca, dostanie wyrównanie od kwietnia. Natomiast w przypadku złożenia wniosku dopiero np. 7 lipca, dodatek będzie przysługiwał tylko od lipca. O terminie złożenia wniosków wysłanych pocztą i złożonych elektronicznie decyduje data wpływu do Ośrodka.

Dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty jest finansowany w formie dotacji celowej z budżetu państwa.
Terminy wypłat świadczeń zależne będą od terminu wpływu środków z dotacji celowej na rachunek MOPR w Szczecinie. Jego wypłata odbywać się będzie poprzez przelew na wskazany rachunek bankowy lub w kasie MOPR

Spotkanie informacyjne


14 marca o godz 16:30 w Klubie 13 Muz – Plac Żołnierza Polskiego 2 odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodzin zastępczych w sprawie świadczenia 500 + dla rodzin zastępczych, zainteresowanych poznaniem szczegółów.

Aktywny Samorząd 2016 – Ważne informacje!

2016-03-04 11:32
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął 22 lutego 2016 roku Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2016 roku.
W 2016 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które studiują lub są zatrudnione oraz wnioski w ramach Obszaru C Zadanie nr 3.

UWAGA STUDENCI – Wnioski w Module II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, przyjmowane będą od 7 do 30 marca (środa) 2016 roku!


 

Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Działu Pomocy Osobom Niepełnosprwanym przy ul. Abramowskiego 19, od poniedziałku do piątku 10 -14 (pokój nr 5).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 46 46 150.


W 2016 roku program obejmuje następujące formy wsparcia:


MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW: do dnia 30 sierpnia 2016 roku

Wnioski obowiązujące w 2016 roku w ramach Modułu I będzie można składać po podpisaniu Aneksu do Umowy między PFRON, a Prezydentem Miasta Szczecin.

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dotyczy dzieci)

UWAGA! Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będzie możliwa po ewentualnym dokonaniu zmian w programie dotyczących zasad przyznawania tej pomocy przez PFRON. Przypominamy, iż osoby zainteresowane zakupem wózka o napędzie elektrycznym mają możliwość uzyskania dofinansowania na ten cel z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach limitu na zakup wózka specjalnego.


MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:


07.03.2016 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-wszy cykl 2016)
30.03.2016 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-wszy cykl 2016)
31.05.2016 Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2016
01.07.2016 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (2-gi cykl 2016)
10.10.2016 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (2-gi cykl 2016)

UWAGA!!!

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW
W RAMACH MODUŁU II - SEMESTR LETNI UPŁYWA
W DNIU 30 MARCA 2016 ROKU (ŚRODA)
(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016)

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do siedziby MOPR, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

W 2016 roku Zarząd PFRON zaktualizował zapisy zawarte w „Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów programu”. Treść programu oraz „Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” pozostały bez zmian.

Informacje udzielane są w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przy ul. Abramowskiego 19 w Szczecinie pod numerem telefonu: 91/ 46 -46-150.


Poniżej, do pobrania, aktualny wniosek na dofinansowanie do kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym (Moduł II). Wnioski obowiązujące w 2016 roku w ramach Modułu I zostaną zamieszczone po podpisaniu Aneksu do Umowy między PFRON, a Prezydentem Miasta Szczecin.

Ostatnie pożegnanie

2016-03-04 09:14
Ze smutkiem informujemy o śmierci Pani Krystyny Nowotniak –naszej współpracowniczce wieloletniej zawodowej Mamie zastępczej. Pani Krystyna ofiarnie , przez kilkanaście lat pełniła funkcję pogotowia opiekuńczego. Zapewniła serdeczną opiekę, dom i wsparcie dla ponad 50 podopiecznych . Promowała rozwiązania rodzinnej opieki zstępczej wspierając początkujących rodziców zastępczych i angażując się w działania na rzecz zaniedbanych i potrzebujących wsparcia najmłodszych, szczególną troskę i oddanie wykazując wobec dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Jej uśmiech, pogoda ducha, zamiłowanie do podróży i ciekawość świata nawet w trudnych chwilach dostarczały energii i chęci do działania na rzecz potrzebujących. Taką chcemy Panią zapamiętać.

Na zdjęciu:
Pani Krystyna odbiera list gratulacyjny od Zastępcy Prezydenta Miasta Krzystofa Soski po przejściu na emeryturę.


Dyżur Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie dla osób z wadą słuchu

2016-02-26 08:43
29 lutego odbędzie się dyżur Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie dla osób z wadą słuchu w godzinach od 16.00 do 19.00 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Szczecinie ul. Jana Pawła II 42. Psycholog, terapeuta udzielą bezpłatnej porady osobą z wadą słuchu. Na dyżurze będą obecni tłumacze języka migowego.


Spotkanie z placówkami wsparcia dziennego

2016-02-01 10:33
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zorganizował spotkanie z przedstawicielami Placówek Wsparcia Dziennego z terenu całego Szczecina. Jego głównym celem było zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami oraz podsumowanie wyników kontroli jakie w 2015 roku przeprowadzono w wybranych placówkach.

Obecnie na terenie szczecina funkcjonuje 35 placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez różne organizacje pozarządowe:
• 20 placówek prowadzonych jest w formie opiekuńczej
• 14 placówek prowadzonych jest w formie specjalistycznej
• 1 prowadzona jest w formie opiekuńczo-podwórkowej
Aktualna liczba miejsc we wszystkich placówkach to 984.

W ubiegłym roku przeprowadzono kontrole w 4 placówkach - Placówce Wsparcia Dziennego
Klub Młodzieżowy „BAZA”, prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego „RAZEM”; Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego Klub Młodzieżowy „Talenciarnia”, prowadzonej przez Fundację Kultury i Sportu „Prawobrzeże”; Specjalistyczno-Opiekuńczej Placówce Wsparcia Dziennego Caritas „Św. Rodzina”, prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej; Placówce Wsparcia Dziennego „Serduszka”, prowadzonej
przez Stowarzyszenie „Zrozumieć”.

- Protokół kontroli nigdy nie odda ogromu pracy, która wykonywana jest w placówkach – mówiła Marta Giezek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. – Dlatego spotkaliśmy się dziś, aby podsumować Państwa działania, które są bardzo ważnym elementem wzbogacającym ofertę wsparcia dla szczecińskich rodzin. Spotykamy się w takim gronie, aby jeszcze bardziej zacieśnić współprace pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, a Państwa placówkami.

Pobyt w placówkach wsparcia dziennego jest nieodpłatny, zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat (w zależności od placówki), realizując swoje programy m. in. rozwijają zainteresowania dzieci, podnoszą ich samoświadomość, umożliwiają proorientację zawodową, prowadzą profilaktykę uzależnień i prozdrowotną, ponadto prowadzą działania mające na celu wzmocnienie rodziców, dzięki którym mogą kształtować prawidłowe wzorce rodzicielskie (m.in.: organizacja warsztatów i cyklicznych spotkań, grup wsparcia dla rodziców, imprez okolicznościowych i wyjazdów integracyjnych), a także współpracują z instytucjami publicznymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi. Działając na konkretnym obszarze znają dobrze specyfikę środowiska lokalnego i są w stanie dostosować swoją ofertę (wsparcie) do potrzeb uczestników.

- Podczas kontroli byłyśmy pod ogromnym wrażeniem pracy jaką wykonują wychowawcy – mówiła Katarzyna Giebas-Garczyńska z Samodzielnej Skecji ds. Kontroli MOPR. – Potwierdzają to także dzieci, które pozytywnie ją oceniają. Myślę, że to jest najważniejsza opinia.

Kontrolujący zwrócili uwagę na kwestie związane z koniecznością realizacją zadań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących kwalifikacji i wymogów w stosunku do kadry zatrudnionej w placówkach oraz zachowanie spójności zapisów regulaminów i statutów tak aby odzwierciedlały faktyczną formę prowadzonej działalności. Jednak pod kątem zapewnienia opieki i organizacji zajęć dla dzieci wszystkie kontrolowane placówki wypadły bardzo dobrze.

- Jakość Państwa pracy mówi sama za siebie – dodała dyrektor Giezek. – Łatwo jest zapewnić lokal, sprzęt, wyposażenie. Najtrudniejszym zadaniem jest stworzenie miejsca, do którego dzieci przychodzą chętnie, czują się bezpiecznie i spędzają czas w dobrej atmosferze. Państwu to się to udaje.Dyżur Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie dla osób z wadą słuchu

2016-01-25 09:27
25 stycznia odbędzie się pierwszy dyżur dla osób z wadą słuchu w Punkcie Konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie. Dyżury będą realizowane w ramach projektu „Głusi w przestrzeni publicznej II” i odbywać się będą raz w miesiącu w Dziale Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Z pomocy można skorzystać całkowicie anonimowo.

Psycholog, terapeuta udzielą bezpłatnej porady i pomocy osobom oraz członkom rodzin, w których występują problemy z przemocą i uzależnieniami. Osoby z wadą słuchu będą wspierane przez tłumaczy języka migowego. Z pomocy można skorzystać anonimowo. Pierwszy dyżur punktu konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie dla osób z wadą słuchu już 25 stycznia w godzinach od 16.00-19.00 w Dziale Interwencji Kryzysowej w Szczecinie przy al. Jana Pawła II 42.

 

Głusi w przestrzeni publicznej II


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie uczestniczy w projekcie Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych, Urzędu Miasta Szczecin oraz Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego pn. „Głusi w przestrzeni publicznej 2”, który ma na celu zwiększenie świadomości obywatelskiej osób z wadą słuchu i budowanie dla Głuchych przyjaznej przestrzeni publicznej. Projekt rozpoczął się w połowie 2015 roku i jest finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt ten jest kontynuacją wcześniejszych działań Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych i Urzędu Miasta Szczecin. W ramach projektu pn. „Głusi w przestrzeni publicznej I” zostały opracowane do potrzeb osób z wadą słuchu 32 najczęściej stosowane procedury administracyjne, które do dzisiaj są dostępne na stronach internetowych partnerów (uproszczone teksty procedur i filmy prezentujące te procedury przez migających urzędników UM Szczecin). Co warte podkreślenia korzystają z nich nie tylko Głusi, ale i osoby słyszące, ponieważ uproszczony język procedur ułatwia obywatelom w radzeniu sobie z załatwianiem wielu urzędowych spraw. Dodajmy Ustawa o języku migowym gwarantuje osobom niesłyszącym prawo do wsparcia tłumacza języka migowego, ale jak pokazuje życie zdarzają się sytuacje, kiedy pomóc trzeba możliwie jak najszybciej albo niesłyszący klient przy minimalnej pomocy może samodzielnie poradzić sobie w urzędzie. Dlatego idea projektu jest w Szczecinie wdrażana w życie na klika sposobów.

Partnerzy postanowili w drugiej edycji projektu kontynuować działania mające na celu poszerzanie Głuchym dostępu do informacji publicznej oraz wyposażenie pracowników wybranych służb publicznych i partnerów projektu w informacje dotyczące specyfiki komunikowania się osób niesłyszących i niedosłyszących (MOPR, ZDiTM i ZBiLK).

Projekt zakłada między innymi przygotowanie oraz zamieszczenie w Internecie instrukcji w formie elektronicznej i filmowej dla osób z wadą słuchu, pokazujących jak efektywnie załatwić „swoją sprawę” m.in. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. W 2015 roku opracowano 5 procedur MOPR - dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się, dofinansowanie do kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu „Aktywny Samorząd”, dofinansowanie do zakupu przedmiotu ortopedycznego i/lub środka pomocniczego, pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomoc w formie zasiłku stałego.Więcej procedur można znaleźć na stronie Projektu.


Ponadto przeprowadzone zostały szkolenia z zakresu specyfiki komunikowania się niesłyszących dla pracowników MOPR. Dodatkowo przeprowadzone zostały prelekcje związane z tematyką projektu( np. świadczenia pieniężne, zasiłki) i warsztaty dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przygotowany został również internetowy przewodnik po MOPR. Korzystając z przewodnika osoby z wadą słuchu będą mogły odnaleźć wydział, pokój w obiektach MOPR w Szczecinie, właściwy do załatwienia konkretnej sprawy. Z przewodnikiem można zapoznać się na stronie projektu.

Co zmieni się w miejskich instytucjach po zakończeniu realizacji projektu?

Realizacja wszystkich działań w projekcie potrwa do końca 2016 roku i przyczyni się do zwiększenia samodzielności osób z wadą słuchu w wybranych przez projektodawcę instytucjach użyteczności publicznej. Natomiast pracownicy miejskich instytucji biorących udział w projekcie „Głusi w przestrzeni publicznej 2” będą lepiej przygotowani do rozmowy z osobami z wadą słuchu, dzięki czemu będą mogli lepiej wykonywać swoją pracę na rzecz niesłyszącego klienta.

Więcej szczegółów na stronie Projektu.