Archiwum aktualności


Program „Dobry start” także dla dzieci z pieczy zastępczej. Wnioski od 1 sierpnia

2018-06-07 12:11
Rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 maja 2018 przyjęto szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „Dobry start”. Świadczenie będzie również przyznawane dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej. Wnioski będą przyjmowane od początku sierpnia.

Świadczenie przyznaje się raz w roku , w związku z rozpoczęciem roku szkolnego na wniosek rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych. A także usamodzielnianego z pieczy zastępczej o ile kontynuują naukę w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej z wyłączeniem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, młodzieżowym osrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym .

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko, osobę uczącą się 20 roku życia a w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności 24 roku życia. Świadczenie przysługuje także w wypadku ukończenia odpowiednio 20 lub 24 roku życia w roku kalendarzowym przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Wysokość świadczenia wynosi 300 zł i jest przyznawane raz w roku.

Rozporządzenie nie przewiduje możliwości złożenia wniosku i załączników w formie elektronicznej przez rodziców zastępczych, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych i osoby uczące się

Przyjmowanie wniosków, tylko w postaci papierowej rozpocznie się zgodnie z zapisami rozporządzenia od dnia 1 sierpnia 2018 r i potrwa do 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Wnioski złożone do końca sierpnia zostaną rozpatrzone w terminie do 30 września.

Rozpatrywanie wniosków będzie miało charakter uproszczony bez konieczności wydawania decyzji administracyjnych w przypadku przyznania świadczenia.

Na stronie www.mopr.szczecin.pl i w Dziale Pieczy Zastępczej będzie można wkrótce pobrać formularz wniosku o przyznanie świadczenia z programu „Dobry start”.

Oferta wsparcia zawodowych rodziców zastępczych w 2018 r.

2018-04-13 08:11

1.Wsparcie specjalistyczne.


W kwietniu br. wznawiamy wsparcie specjalistyczne dla prowadzących zawodowe rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka.

Na zasadach jak w poprzednim roku rusza grupa wsparcia prowadzona przez psychologa Panią Martę Bogumił-Felbur. Udział w spotkaniach jest dobrowolny, nie jest prowadzona lista obecności ani wydawane skierowania.

Nie jest to kontynuacja grupy zeszłorocznej, więc każdy zawodowy rodzic zastępczy może wziąć udział w spotkaniach, które odbędą się w terminach:
27.04, 25.05 oraz 21.06 w godzinach 10-12 z możliwością indywidualnej konsultacji bezpośrednio po zakończonym spotkaniu grupowym, tj. w godzinach od 12-13.

Spotkania będą odbywały się w Domu Rzemiosła al. Wojska Polskiego 78 w sali nr 16.

Prowadząca
Marta Bogumił-Felbur
- mgr psychologii (studia magisterskie na UAM w Poznaniu), posiada ponad 10 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną oraz ich opiekunami. Jest też polonistą (studia magisterskie kierunek filologia polska oraz doktoranckie kierunek literaturoznawstwo na Uniwersytecie Szczecińskim). Specjalizuje się we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży,
- doświadczenie zawodowe: m.in. nauczyciel - Zespoł Szkól Prywatnych „Szkolna 13” w Goleniowie, prywatna praktyka psychologiczna, Centrum Medyczne Lux Med. Współpraca z Fundacją Robinson Crusoe z Warszawy - realizacja projektu “ Wehikuł Usamodzielnienia” dla młodzieży usamodzielniającej się z pieczy zastępczej.


2. Szkolenia


 

Od kwietnia rusza również cykl szkoleń mających na celu wyposażenie opiekunów w wiedzę i umiejętności dot. metod poznawczo-behawioralnych i ich wykorzystania w eliminacji zachowań niepożądanych i kształtowaniu zachowań pożądanych dzieci i młodzieży, a co za tym idzie wzrost poczucia skuteczności opiekunów, a tym samym profilaktyka wypalenia zawodowego.

SPOTKANIE 1:- 14.04. 2018 r. w Domu Rzemiosła al. Wojska Polskiego 78 w sali nr 16 w godz. 10-13.30
Zaburzenia internalizacyjne (dzieci lękowe, wycofane, nieśmiałe).
- uczenie się przez warunkowanie sprawcze i modelowanie;
- behawioralna analiza zachowania (ABC) i jej zastosowanie w pracy z ww. dziećmi i młodzieżą;
- techniki behawioralne kształtujące pożądane zachowania w wychowaniu dzieci lękowych, wycofanych i nieśmiałych;
- dostosowanie metod do trudności wychowawczych.

SPOTKANIE 2: 24.05. 2018 r. w Domu Rzemiosła al. Wojska Polskiego 78 w sali nr 16 w godz. 11-14.30
Zaburzenia eksternalizacyjne (ADHD, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, zaburzenia zachowania).
- behawioralna analiza zachowania (ABC) i jej zastosowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą z ww. trudnościami;
- techniki behawioralne kształtujące pożądane zachowania w wychowaniu dzieci z zachowaniami eksternalizacyjnymi;
- dostosowanie metod do trudności wychowawczych.

SPOTKANIE 3: 9.06. 2018 r. w Domu Rzemiosła al. Wojska Polskiego 78 w sali nr 16 w godz. 10-13.30
Kompetencje komunikacyjne, czyli jak rozmawiać z dzieckiem i nastolatkiem.
- bariery komunikacyjne, czyli jak nie rozmawiać;
- jak rozmawiać, by się porozumieć;
- normatywne i nienormatywne zachowania seksualne dzieci i młodzieży – rozpoznawanie, reagowanie.

Na szkolenia skierowania wydaje Dział Pieczy Zastępczej ul.Słowackiego 13, uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział.

Prowadząca
Aleksandra Gąsiorowska-Duliba

– mgr psychologii (Uniwersytet SWPS w Warszawie wydz. zam. w Poznaniu) i mgr filologii polskiej (Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie); od 20 lat pracuje w szkole z dziećmi i młodzieżą oraz w szkółach dla dorosłych - jako polonistka, pedagog i psycholog szkolny; prowadzi szkolenia metodyczne dla nauczycieli języka polskiego oraz warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze dla rodziców, prowadzi zajęcia Wspomaganie rozwoju dziecka na każdym etapie edukacyjnym na studiach podyplomowych WSH w Szczecinie; od ponad roku wspomaga rodziców zastępczych w ramach współpracy wolontariackiej z Działem Pieczy Zastępczej MOPR w Szczecinie;
- wśród szeregu szkoleń ukończyła m.in. Biblioterapię (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Kurs Racjonalnej Terapii Zachowań (Pracownia Twoich Przekonań w Warszawie), Szkolenie Genogram – klucz do zrozumienia rodziny (Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwerystetu SWPS w Poznaniu), Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu), jest w trakcie kursu Rok z Terapią Poznawczo-Behawioralną Dzieci i Młodzieży (Poza Schematami, Warszawa).


Zainteresowanych proszę o kontakt z Panią Małgorzatą Olszewska - kierownikiem sekcji ds. zawodowej pieczy zastępczej i wsparcia specjalistycznego tel. 91-42-27-027, e-mail : molszewska@mopr.szczecin.pl

Konferencja "Europa (nie) boi się starości"

2018-04-09 14:24
Konferencja to podsumowanie międzynarodowego projektu Elder Care at Home, a także próba debaty nad sytuacją seniorów oraz ich aktywnym funkcjonowaniem w społeczeństwie w XXI wieku.


Tematyka konferencji:
 • Projekt “Elder Care at Home”- cele, działania, rezultaty.
 • Sytuacja demograficzna w Europie i zapotrzebowanie na opiekę.
 • Sytuacja zdrowotna, ekonomiczna i socjalno-bytowa osób starszych.
 • Przywileje i lęki starości – Czy polityka senioralna rozwiązuje problemy osób starszych?
 • Systemowe rozwiązania od seniora aktywnego do seniora zależnego.
 • Współpraca, interdyscyplinarność, bezpieczeństwo osób starszych.
 • Opiekunowi formalni i nieformalni a trud opieki.

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły dotyczące zgłoszeń można znaleźć na stronie
www.cb.szczecin.pl

Aktywna Integracja: Nowe wyzwania dla młodzieży!

2018-02-13 14:29
W ferie zimowe Uczestnicy projektu „Aktywna integracja w Szczecinie” spędzili w Kamiennej Górze. Tym razem na ośmiodniowe, zimowe warsztaty edukacyjno-integracyjne wyjechała młodzież z pieczy zastępczej oraz młodzież będąca w procesie usamodzielnienia.

Program wyjazdu obfitował w mnóstwo zajęć edukacyjnych, które poruszały problematykę pełnoletności, wyznaczania celów i kierunków zmian w życiu, przedsiębiorczości budowania związków i relacji partnerskich, a także sposobów radzenia sobie z trudnościami i rozwiązywania problemów. Uzupełnieniem warsztatów były zajęcia integracyjne, które nierzadko stanowiły nie lada wyzwanie: nauka jazdy na nartach i snowboardzie czy nauka tańca nowoczesnego oraz wycieczka krajoznawcza, w tym zwiedzanie Karpacza, wizyta w Tajnym Laboratorium Hitlera czy zwiedzanie Sztolni Kowarskich.

W najbliższym czasie dla tej samej grupy Uczestników zorganizowane zostaną zajęcia kompensacyjne, zgodnie z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi młodzieży oraz warsztaty umiejętności społecznych. Natomiast dla młodzieży usamodzielniającej się przewidziano organizację kursu prawa jazdy oraz warsztatów autoprezentacji i savoir-vivre.

W ramach projektu przewidziano również wsparcie dla osób niepełnosprawnych, które wezmą udział w wyjazdowych warsztatach socjoterapeutyczno-edukacyjnych. Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji w funkcjonowaniu w społeczeństwie, w tym: rola autoprezentacji i tworzenia wizerunku w życiu codziennym i zawodowym, efektywna komunikacja interpersonalna, rozwijanie twórczego myślenia i innowacyjnego rozwiązania problemów, praca z własnym potencjałem, wzmocnienie automotywacji czy poznanie strategii i technik osiągania celów.

Dodatkowo w programie przewidziano blok zajęć poruszających tematykę zdrowego stylu życia oraz zajęcia integracyjne i usprawniające.


Dom Dużej Rodziny - Wyniki naboru

2018-02-07 14:19
Poniżej przedstawiamy listę rodzin, z którymi spółki miejskie mogą zawrzeć umowę najmu lokalu mieszkaniowego. Kolejność rodzin, które spełniły wymogi formalne, w tym dotyczące kryterium dochodowego jest zgodna z liczbą uzyskanych przez nie punktów.

Lp. Imięi nazwisko wnioskodawcy Liczba uzyskanych punktów
1. Anna i Jarosław Kuźma 45
2. Emilia Bielecka 43
3. Sławomir Dabowski 41
4. Wioletta Żukowska 40
5. Jan i Jolanta Ćwirko 36
6. Małgorzata Besztak 31
7. Rafał Mikołajczyk 30


Szczegółowe informacje dla rodzin z najwyższą liczbą punktów można znaleźć na stronie Urządu Miasta: Program
"Dom Dużej Rodziny"Program „Dom dużej rodziny” zakłada pomoc rodzinom, w skład których wchodzi co najmniej troje dzieci, w tym także dzieci, które ukończyły 18 rok życia, ale kontynuują naukę i nie mają własnego źródła dochodu, aż do ukończenia przez nie 24 roku życia. Pomocą objęte zostaną te Rodziny wielodzietne, które ze względu na sytuację majątkową i możliwości zarobkowe nie są w stanie zapewnić sobie odpowiednich warunków mieszkaniowych we własnym zakresie, jednak są w stanie ponosić koszty związane z utrzymaniem mieszkania.

Pogotowie Zimowe dla osó bezdomnych - pierwsze dwa miesiące działań

2018-01-02 11:26
Od 1 listopada 2017 r., jak co roku, ruszyło w Szczecinie „Pogotowie Zimowe”, koordynowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Pracownicy Działu Pomocy Osobom Bezdomnym wspólnie z policją, strażą miejską zbierają informacje o koczowiskach osób bezdomnych na terenie miasta, reagują na zgłoszenia i docierają do wskazanych miejsc - proponując pomoc.

W pierwszych dwóch miesiącach akcji skierowano do schronisk 119 osób, nie licząc tych, którzy przebywali tam już wcześniej. Pracownicy socjalni podjęli 20 interwencji na zgłoszenia telefoniczne od mieszkańców a także zebrali 199 oświadczeń o odmowie pójścia do Schroniska. Pracownicy socjalni Działu Pomocy Osobom Bezdomnym wraz z Policją podjęli 7 wyjazdów patrolujących obszary, na których przebywają osoby bezdomne.

Przypominamy, że w Szczecinie funkcjonuje osiem placówek dla osób bezdomnych: Schronisko Stowarzyszenia Feniks przy ul. Zamkniętej 5, Schronisko Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej przy ul. Tczewskiej 32 w Wielgowie, Schronisko Stowarzyszenia Złoty Wiek przy ul. Hryniewieckiego 9, oraz placówki prowadzone przez Caritas – przy ul. Piasecznej 4 w Płoni oraz przy ul. Strzałowskiej 24, ul. Racibora 62 i ul. Nehringa 14. Przy ul. Bulwar Gdański 31 prowadzone jest Schronisko dla bezdomnych mężczyzn Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości Matki Teresy z Kalkuty.

Sygnały o osobach bezdomnych można zgłaszać do MOPR w Szczecinie – tel. 91 48 57 580 lub 192 89, do Schroniska Stowarzyszenie Feniks – tel. 91 42 16 122 lub na Policję i Straż Miejską.

„Dom Dużej Rodziny” – rusza nabór wniosków

2017-11-30 14:22
Ruszył nabór wniosków o przyznanie mieszkania w ramach programu „Dom Dużej Rodziny”. Zainteresowani mieszkańcy Szczecina mają czas na złożenie stosownego wniosku do połowy grudnia br.

Gmina Miasto Szczecin podpisała Porozumienia o współpracy przy realizacji Programu "Dom Dużej Rodziny" ze Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego, Towarzystwem Budownictwa Społecznego Prawobrzeże oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie w zakresie oddania trzech lokali mieszkalnych na potrzeby Programu. Dwa lokale położone są przy ul. Łuczniczej w Szczecinie (każdy o powierzchni ok. 77 m2), trzeci lokal znajduje się przy ul. L. Rayskiego w Szczecinie (powierzchnia ok. 136 m2).

Program pn. „Dom Dużej Rodziny” zakłada pomoc rodzinom, które od minimum 3 lat mieszkają na terenie Szczecina i w skład, których wchodzi co najmniej troje dzieci, w tym także osoby, które ukończyły 18 rok życia, ale kontynuują naukę i nie mają własnego źródła dochodu, aż do ukończenia przez nie 24 roku życia. W rodzinach będących beneficjentami pomocy nie może występować problem uzależnień, a także zadłużenia dotychczas zajmowanego lokalu (lub zostanie on uregulowany poprzez spłatę, umorzenie, rozłożenie na raty, podpisaną ugodę, itp.).

Pomocą objęte zostaną te rodziny wielodzietne, które ze względu na sytuację majątkową i możliwości zarobkowe nie są w stanie zapewnić sobie odpowiednich warunków mieszkaniowych we własnym zakresie, jednak są w stanie ponosić koszty związane z utrzymaniem mieszkania.

Dochód rodziny powinien kwalifikować ją do wynajmu mieszkania z zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego będących w dyspozycji Miasta i nie powinien wykluczać możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego przez daną rodzinę.

Jednym z warunków uzyskania mieszkania w ramach programu „Dom Dużej Rodziny” jest również brak posiadania prawa do innego lokalu mieszkalnego na ternie Szczecina (w dniu podpisania umowy).

Wysokość czynszu najmu mieszkań, o których mowa, ustalona jest na zasadach obowiązujących jak dla zasobu komunalnego, przy uwzględnieniu możliwości ubiegania się o wsparcie w ponoszeniu wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania w formie dodatków mieszkaniowych. Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przez rodzinę, wyłonioną w drodze naboru wniosków, będzie wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości trzymiesięcznego czynszu najmu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na umotywowany wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub przyszłego najemcy, istnieje możliwość podjęcia decyzji o odstąpieniu od wpłaty kaucji.

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego przyznawanego w ramach Programu pn. „Dom Dużej Rodziny” wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, należy złożyć w Kancelarii Głównej Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin.

Dokumenty należy dostarczyć lub wysłać pocztą; w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Nabór wniosków na wynajem lokalu mieszkalnego w ramach Programu pn.: „Dom Dużej Rodziny”.

Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2017 r.


Co ważne, liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje o Programie „Dom Dużej Rodziny” w tym regulamin Programu oraz niezbędne formularze znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131115.asp

Szczegółowych informacji o lokalach mieszkalnych dostępnych w tej edycji programu udzielają:

- lokale mieszkalne przy ul. Łuczniczej - Marcin Wajdziak tel.: 91 43 09 189

- lokal mieszkalny przy ul. L. Rayskiego - Sara Wardzińska tel.: 91 46 13 692 wew. 126, Marek Gawdziński tel. 665 409 094

VIII Kampania Białej Wstążki – W sieci przemocy

2017-11-21 11:04
Rozpoczyna się VIII edycja Kampanii Białej Wstążki w Szczecinie. W trakcie kampanii będziemy chcieli zwrócić uwagę mieszkańców naszego miasta na problem przemocy w rodzinie oraz jej destrukcyjne skutki. Kampania potrwa od 25 listopada do 6 grudnia. W tym terminie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaplanował wiele wydarzeń.

Inauguracją tegorocznej będzie konferencja pod tytułem "W sieci przemocy"
kierowana do przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, placówek ochrony zdrowia, oświaty, wymiaru sprawiedliwości, kurateli sądowej, policji, prokuratury oraz osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy.

Podczas konferencji będziemy mówić o zagrożeniach, które każdy z nas może napotkać korzystając z Internetu. Poruszymy również temat skutków cyberprzemocy dla młodego umysłu oraz zagrożeń związanych z grupami psychomanipulacyjnymi funkcjonującymi w sieci. Konferencja odbędzie się w czwartek 23 listopada 2017 r. w godzinach 10-15 w Technoparku Pomerania przy ul. Cyfrowej 4 w Szczecinie (budynek F2).

Kolejnym wydarzeniem, które wpisało się już w tradycję Kampanii Białej Wstążki w Szczecinie będzie projekcja filmu dla uczniów szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych w Kinie Pionier 1907. W tym roku będzie to film pt. "Sala samobójców" w reżyserii Jana Komasy. Po projekcji odbędzie się dyskusja uczniów z ekspertami na temat przeciwdziałania zjawisku przemocy.
Pokaz odbędzie się 28 listopada 2017 r w kinie Pionier 1907 przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie o godzinie 13.

W czasie Kampanii prowadzone będą dodatkowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie przy al. Papieża Jana Pawła II 42 w Szczecinie. Z porad psychologów, prawników, terapeutów, policjantów i wielu innych specjalistów będzie można skorzystać od 27 do 1 grudnia, oraz od 4 do 6 grudnia w godzinach od 16 do 19.


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przygotował również plakaty-kalendarze informujące o działaniach w trakcie Kampanii oraz zawierające dane kontaktowe do instytucji, które udzielają pomocy osobom doznającym przemocy, a także pracują z osobami stosującymi przemoc.

Patronat honorowy nad VIII edycją Kampanii "Białej Wstążki" objął Prezydent Miasta Szczecin, Piotr Krzystek.

Partnerami przedsięwzięcia są Komenda Miejska Policji, Technopark Pomerania, Kino Pionier 1907.

Patronat medialny nad Kampanią objęli TVP Szczecin, Kurier Szczeciński, Radio Plus.


Aktywny Samorząd: Wsparcie dla studentów

2017-09-25 12:13
Do 10 października przyjmowane są wnioski o przyznanie pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla studentów z niepełnosprawnościami w ramach programu Aktywny Samorząd na rok akademicki 2017/2018.

Zgodnie z zasadami określonymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wsparcie w ramach Modułu II programu Aktywny Samorząd jest przeznaczone dla studentów posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Studenci mogą uzyskać wsparcie na poziomie:
• Dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1000 zł na semestr;
• Dodatku na uiszczenie opłaty za otwarcie przewodu doktorskiego – do 4000 zł na semestr;
• Opłaty za czesne – do 3000 zł na semestr. Wyższe dofinansowanie jest możliwe w przypadku osób, które nie pracują i nie przekraczają kryterium dochodowego 583 zł netto na osobę w rodzinie.

Studenci mogą także ubiegać się o zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
• 700 zł – w przypadku osób poruszających się na wózkach, z dysfunkcją narządu wzroku czy słuchu (konieczne zaświadczenie od lekarza);
• 500 zł – w przypadku osób uczących się poza miejscem zamieszkania;
• 300 zł – w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny;
• 300 zł – w przypadku pobierania nauki na dwóch lub więcej kierunkach studiów.

Zgodnie z wytycznymi PFRON wysokość pomocy jest także uzależniona od poziomu nauki i postępów. Studenci pierwszego roku otrzymują do 25 % kosztów kształcenia (wraz z dodatkami), studenci drugiego roku do 50 % kosztów kształcenia (wraz z dodatkami), studenci na trzecim roku studiów do 75 % kosztów kształcenia (wraz z dodatkami), studenci na czwartym roku studiów (i wyżej) do 100 % kosztów kształcenia (wraz z dodatkami).

Przykład: Osoba studiująca na drugim roku, ze znacznym stopniem niepełnosprawności, poruszająca się na wózku inwalidzkim, dojeżdżająca na uczelnię do innego miasta może otrzymać maksymalnie 2200 zł wsparcia na pokrycie kosztów kształcenia (1000 zł podstawowe wsparcie, 700 zł dodatek z tytułu barier w poruszaniu się oraz 500 zł za dojazd).
W zależności od poziomu edukacji student otrzyma część kwoty maksymalnej, dla drugiego roku studiów będzie to maksymalnie 1100 zł.

Refundacja już poniesionych kosztów

Studenci, którzy dopiero dowiedzieli się o programie, a są już w trakcie studiów, mogą ubiegać się o refundację już poniesionych kosztów. Wsparcie przeznaczone jest dla osób, które uczyły się w roku akademickim 2016/2017.

Wsparcie dotyczy opłat za czesne w wysokości 3000 zł za semestr. Podobnie jak w przypadku nowych wniosków możliwe jest wyższe wsparcie pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego w wysokości 583 zł netto na osobę w rodzinie.

Wnioski o refundację należy złożyć najpóźniej dnia 30 września 2017 r.!

Szczegółowe informacje >>

Kandydaci na rodziców zastępczych poszukiwani!

2017-09-22 12:29
Poszukujemy osób, które podejmą się sprawowania pieczy nad dziećmi jako rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa czy jako osoby prowadzące rodzinny dom dziecka. Zapewniamy bezpłatne szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wsparcie i pomoc psychologiczno-pedagogiczną w trakcie funkcjonowania rodziny zastępczej.

Niezawodowa rodzina zastępcza opiekując się powierzonym dzieckiem nie rezygnuje ze swojego zatrudnienia, natomiast zawodowa rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymują za swoją pracę –opiekę nad powierzonymi dziećmi - wynagrodzenie.

Wszystkim wyżej wymienionym rodzinom zastępczym przysługują świadczenia finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości nie niższej niż 1000 zł miesięcznie na każde dziecko, a w przypadku gdy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności rodzinie zastępczej przysługuje dodatek w wysokości 200 zł miesięcznie. Ponadto w związku z programem 500+ na każde umieszczone w rodzinie zastępczej dziecko przysługuje dodatek w wysokości 500 zł miesięcznie. Niezależnie rodziny zastępcze mogą korzystać z całego szeregu instrumentów wsparcia i pomocy materialnej o charakterze fakultatywnym, zależnym od formy pieczy i sytuacji dziecka. .
Zapraszamy do współpracy małżeństwa oraz osoby nie pozostające w związku małżeńskim.

Osoby zainteresowane po przejściu kwalifikacji będą mogły rozpocząć szkolenia w początkach 2018 r. Osoby , które mają już ukończony moduł szkolenia podstawowego , będą mogły dołączyć do szkolenia dla kandydatów na rodziny zawodowe , które rozpocznie się w grudniu 2017 r.

Podstawowe warunki jakie muszą spełniać kandydaci :
 • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckim, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki lekarskiej o stanie zdrowia;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 • pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Wszelkich informacji dotyczących szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych udzielają:

Agnieszka Gierszewska tel., 091-42-27-027 lub 697-801-794
Małgorzata Olszewska tel. 091-42-27-027 lub 697-801-772

Szczegółowe informacje odnośnie kwalifikacji kandydatów –
kliknij tutaj >>>