Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt
Tu jesteś: Strona główna > Archiwum aktualności

Elektroniczny Urząd Podawczy

Jak załatwić sprawę w MOPR?

Ochrona Danych Osobowych

Aktywna Integracja w Szczecinie

Kreator bezpieczeństwa

Aktywny Samorząd€ - program dla osób niepełnosprawnych

Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Centrum Wolontariatu "VOLONTARIUS"

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać najświeższe informacje ze strony MOPR Szczecin prosimy o podanie adresu e-mail.
Biuletyn Informacji Publicznej

Poszukujemy osób do reprezentowania rodziców biologicznych w sprawach o odpłatność za pobyt w pieczy zastępczej

2016-11-23 10:24
Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział VIII Rodzinny i Nieletnich zwraca się z prośbą o wskazanie kandydata do podjęcia funkcji przedstawiciela dla osoby nieobecnej, w ramach postępowania w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do radcy prawnego Pana Pawła Kowalskiego, drogą elektroniczną: pkowalski@mopr.szczecin.pl lub telefonicznie we wtorki od godziny 8 do 15 oraz czwartki i piątki od 8 do 11 pod nr tel. 91 42 40 035

VII Kampania "Białej Wstążki" - Gen Przemocy

2016-11-22 12:14
Rusza VII edycja Kampanii Białej Wstążki w Szczecinie, która na dobre wpisała się już do kalendarza lokalnych imprez. W trakcie kampanii będziemy chcieli zwrócić uwagę mieszkańców naszego miasta na problem przemocy w rodzinie oraz jej destrukcyjne skutki. Kampania Białej Wstążki w Szczecinie, jak i w całym kraju, trwa od 25 listopada do 6 grudnia. W tym terminie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaplanował wiele ciekawych wydarzeń.

Inauguracją tegorocznej Kampanii będzie konferencja pod tytułem "Gen Przemocy" kierowana do przedstawicieli placówek ochrony zdrowia, oświaty, wymiaru sprawiedliwości, kurateli sądowej, policji, prokuratury oraz osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy. Podczas konferencji będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie czy istnieje Gen Przemocy i jakie czynniki warunkują działania sprawców?

Uczestnicy konferencji będą mogli wysłuchać wystąpień znakomitych prelegentów – m. in. profesora Jerzego Samochowca, dr Jerzego Sieńki, przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji oraz specjalistów Działu Interwencji Kryzysowej.

Konferencja odbędzie się 24 listopada 2016 r. w hali Azoty Arena w godzinach 10 - 14 (wejście przez Arena Cafe).

Kolejnym wydarzeniem, które wpisało się już w tradycję Kampanii Białej Wstążki w Szczecinie będzie projekcja filmu dla uczniów szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych w Kinie Pionier 1907. W tym roku będzie to film pt. "Mustang" w reżyserii Deniza Gamze Ergüvena. Po projekcji odbędzie się dyskusja uczniów z ekspertami na temat przeciwdziałania zjawisku przemocy. Pokaz odbędzie się 29 listopada 2016 r. o godzinie 13 w kinie Pionier 1907 przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie.

W czasie Kampanii prowadzone będą dodatkowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie przy al. Papieża Jana Pawła II 42 w Szczecinie. Z porad psychologów, prawników, terapeutów, policjantów i wielu innych specjalistów będzie w dni powszednie w czasie trwania kampanii tj. od 25 listopada do 6 grudnia w godzinach od 16 do 19.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przygotował również plakaty-kalendarze informujące o działaniach w trakcie Kampanii oraz zawierające dane kontaktowe do instytucji, które udzielają pomocy osobom doznającym przemocy, a także pracują z osobami stosującymi przemoc.

Patronat honorowy nad VII edycją Kampanii "Białej Wstążki" objął Prezydent Miasta Szczecin, Piotr Krzystek.

Partnerami przedsięwzięcia są Komenda Miejska Policji, Azoty Arena, Kino Pionier 1907, 13Muz.

Patronat medialny nad Kampanią objęli TVP Szczecin, Kurier Szczeciński, Radio Plus.

Dom Dużej Rodziny - Wniosek o udział w programie

2016-10-18 09:56
Program Dom Dużej Rodziny zakłada pomoc rodzinom, w skład których wchodzi co najmniej troje dzieci. Uwzględnia się także dzieci, które ukończyły 18 rok życia, ale uczą się i nie mają własnego źródła dochodu, aż do czasu ukończenia 24 roku życia. Pomocą objęte zostaną te rodziny wielodzietne, które ze względu na sytuację majątkową i możliwości zarobkowe nie są w stanie zapewnić sobie odpowiednich warunków mieszkaniowych we własnym zakresie.

Warunki udziału rodziny w programie

Wsparcie w ramach „Domu Dużej Rodziny” otrzymują rodziny, w których przynajmniej jedna z osób posiada stałe źródło dochodu, niezależne od systemu pomocy i świadczeń. W rodzinach będących beneficjentami pomocy nie może występować problem uzależnienia lub inny temu podobny. Dochód rodziny powinien kwalifikować ją do wynajmu mieszkania z zasobów komunalnych lub zasobów TBS’ów będących w dyspozycji Miasta. Dochód nie powinien wykluczać możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego przez rodzinę.

Warunki najmu

Wysokość czynszu najmu lokalu ustalona jest na zasadach obowiązujących jak dla zasobu komunalnego, przy uwzględnieniu możliwości wsparcia wydatków mieszkaniowych związanych z jego utrzymaniem poprzez dodatki mieszkaniowe.

W przypadku wykonania w wynajmowanym przez duża rodzinę mieszkaniu prac związanych z wykonaniem w obrębie mieszkania łazienki z w.c. lub zmiany jego systemu ogrzewania, czynsz najmu nie ulegnie podwyższeniu w związku z poprawą standardu technicznego i funkcjonalnego mieszkania.

Warunkiem zawarcia umowy najmu wolnego lokalu mieszkalnego przez rodzinę wskazaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie do udzielenia wsparcia w ramach programu będzie wpłacenie kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-miesięcznego czynszu najmu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na umotywowany wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub przyszłego najemcy, będzie możliwość podjęcia decyzji o odstąpieniu od wpłaty kaucji.

Procedura wyboru rodzin do udziału w programie

Rodziny do udziału w programie będą wskazywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie na bazie posiadanych danych oraz weryfikacji wniosków składanych przez rodziny niekorzystające z pomocy społecznej świadczonej przez MOPR. Zarządca lub administrator nieruchomości z własnej inicjatywy może złożyć do MOPR pisemny, umotywowany wniosek o objęcie wsparciem konkretnej rodziny.

Przy ustaleniu kolejność zaspokajania potrzeb rodzin zakwalifikowanych do udziału, oprócz kryterium oceny dotychczasowych warunków mieszkaniowych, będzie brane pod uwagę występowanie przypadków niepełnosprawności lub chorób członków rodziny i wpływ warunków mieszkaniowych na stan ich zdrowia.

Wniosek wraz z wypełnionym załącznikiem należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, przy ul. Sikorskiego 3, III pietro, pokój 301.

 

Wniosek o udział w programie Dom Dużej Rodziny >>> Pobierz <<<

Podczas warsztatów doradzą jaki wybrać zawód

2016-10-10 14:34
W województwie zachodniopomorskim funkcjonują 2 Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej: w Szczecinie oraz Koszalinie. Są to placówki otwarte dla wszystkich, którzy poruszają się po rynku pracy oraz dla młodzieży, która dopiero stoi przed wyborem zawodu. Pracownicy centrum wspierają zarówno osoby planujące karierę zawodową, pragnące zmienić pracę lub zawód, jak również osoby bezrobotne i poszukujące pracy.


Aktywna Integracja – najwyższe dofinansowanie dla Szczecina

2016-10-03 11:03
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie otrzyma 4 242 037,50 zł dofinansowania na realizację programu aktywizacji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym pn. „Aktywna Integracja w Szczecinie”. Wniosek o realizację programu znalazł się na I miejscu listy rankingowej z największą liczbą punktów oraz najwyższą kwotą dofinansowanie w całym województwie.

MOPR otrzyma dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wartość całego projektu wyniesie 4 991 287,50 zł.

Celem głównym projektu jest rozwój aktywnej integracji oraz pracy socjalnej wśród 513 podopiecznych MOPR zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu ubóstwa, niepełnosprawności, trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych lub przebywania w pieczy zastępczej.

Wsparciem zostaną objęte osoby w wieku 15-64 lat, które podzielone zostały na 4 grupy:
1. Osoby przebywające w pieczy zastępczej (200 uczestników)
2. Rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych (69 uczestników)
3. Osoby dotknięte ubóstwem (144 uczestników)
4. Osoby niepełnosprawne (100 uczestników)

Wszystkie osoby zostaną objęte indywidualną ścieżką reintegracji obejmującą pracę socjalną oraz dopasowany do potrzeb zestaw instrumentów aktywnej integracji (m. in. poprzez wyjazdy socjoterapeutyczne, zajęcia kompensacyjne, wsparcie asystentów rodzin, udział w Klubie Integracji Społecznej).

Efektem działań będzie zwiększenie kompetencji społecznych u wszystkich uczestników, nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych dzięki specjalistycznym szkoleniom oraz doprowadzenie do podjęcia trwałego zatrudnienia.

Działania programu są spójne z zapisami Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015-2020.

Wszelkie informacje dotyczące programu oraz naboru uczestników będą publikowane na stronie www.mopr.szczecin.pl oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.


Szkolne obiady - informacje

2016-09-26 11:19
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami rodziców, dyrektorów szkół, rad rodziców informujemy iż Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie nieprzerwanie realizuje rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” zgodnie z jego zasadami. Finansowanie obiadów dla dzieci najbardziej potrzebujących nie zostało wstrzymane, wszystkie dzieci spełniające kryteria programu są objęte wsparciem.
Celem programu jest m. in. ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Zgodnie z zasadami określonymi przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w 2013 roku pomoc może zostać przyznana:
• dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
• uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
bezpłatnie jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej – tj. 771 zł na osobę w rodzinie.

Podstawową drogą przyznania pomocy jest wniosek od rodziców złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i wystawienie decyzji administracyjnej. (Przypominamy iż korzystanie ze wsparcia z programu Rodzina 500 + nie wpływa na wysokość kryterium dochodowego)

W szczególnie uzasadnionych i trudnych przypadkach, kiedy dziecko zgłasza nauczycielowi chęć zjedzenia posiłku, dyrektor szkoły może poinformować MOPR o konieczności objęcia danego dziecka wsparciem. W tej sytuacji posiłek zostaje wydany na podstawie skierowania, bez konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Zgodnie z interpretacją Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej udzielenie pomocy w takich przypadkach ma charakter pomocy doraźnej i incydentalnej. Nie może zatem mieć charakteru długofalowego i być przyznawana na okres kilku miesięcy, semestru lub roku szkolnego. Ponadto pomoc w formie posiłku powinna być przyznana przede wszystkim po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego i w oparciu o wydaną decyzję administracyjną. Wówczas udzielana pomoc będzie mieć charakter długookresowy.

Dodatkowo każdego miesiąca MOPR musi przeprowadzić weryfikację osób, które otrzymują wsparcie na podstawie zgłoszenia dyrektora placówki, ponieważ zgodnie z zasadami programu określonymi przez Ministerstwo liczba dzieci otrzymujących pomoc bez konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego nie może przekroczyć 20 % ogólnej liczby dzieci objętych wsparciem. Zapis ten jasno wskazuje iż ww. procedura winna być wykorzystywana w najpilniejszych i najtrudniejszych przypadkach.

Od początku września do MOPR trafiają informacje od dyrektorów szkół na temat dzieci, które są w szczególnie trudnej sytuacji, nawet w ilości ponad 100 osób w jednym piśmie. Po weryfikacji okazuje się iż część dzieci z danej listy jest z rodzin, które już otrzymywały pomoc w zakresie dożywiania lub też przekraczają kryterium dochodowe pozwalające na przyznanie pomocy. Ta sytuacja zaniepokoiła MOPR i skłoniła do poproszenia dyrektorów szkół, aby dokonywali zgłoszeń zgodnie z kryteriami programu.

Finansowanie programu nie jest zagrożone, jedyną kwestią w momencie przyznawania wsparcia jest podjęcie decyzji z jakiej procedury korzystać. Nie ma też konieczności przeprowadzania zbiórki pieniędzy przez radę rodziców na finansowanie obiadów dla dzieci z najuboższych rodzin.

W momencie gdy rodzina spełnia kryteria programu nie ma żadnych przeciwskazań, aby przyznać pomoc w formie gorącego posiłku dla dziecka w sposób długofalowy czyli w drodze decyzji administracyjnej, po wykonaniu wywiadu środowiskowego.

Apelujemy do dyrektorów szkół oraz rad rodziców, aby w przypadku wątpliwości kontaktowali się z właściwym miejscowo Rejonowym Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w celu uzyskania szczegółowych informacji nt. zasad programu - w szczególności przepisów dotyczących procedury przyznania wsparcia.

ROPR Zachód: ul. Abramowskiego 19, tel. 91 46 46 160
ROPR Śródmieście: ul. Jagiellońska 62A, tel. 91 48 07 020
ROPR Północ: ul. Strzałowska 9, tel. 91 43 28 440
ROPR Prawobrzeże: ul. Struga 10/12, tel. 91 46 68 046


Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016 - Festyn na Różance

2016-06-06 12:51
W minioną sobotę na szczecińskiej Różance świętowaliśmy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Moc atrakcji i dobra pogoda zachęciła do przyjścia na festyn całe rodziny.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016 - Zapraszamy na festyn!

2016-05-26 08:49

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Szczecina na


Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,


który odbędzie się dnia 04 czerwca 2016 r. o godzinie 11 na Szczecińskiej Różance w Parku Kasprowicza.

Festyn odbywa się pod Mecenatem Miasta Szczecin.

W ramach Różanego Ogrodu Sztuki, we współpracy z Szczecińską Agencją Artystyczną, Festyn uświetni koncert Szczecińskiego zespołu Swing Lowers dedykowany rodzicielstwu zastępczemu.

Podczas zabawy dla dzieci przewidziane są liczne atrakcje - wspólne gry i zabawy, malowanie twarzy, kącik malucha i malowanie na płótnie, a także konkursy z nagrodami.

Dodatkowo dla uczestników zabawy przewidziane są przekąski i napoje.

Zapraszamy również osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym, które w Punkcie Konsultacyjnym uzyskają wszelkie niezbędne informacje.Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na Szczecinskich Targach 50 +

2016-05-11 12:00
W miniony weekend w hali Azoty Arena odbyły się Szczecinskieg Targi 50 +. Seniorzy mogli zapoznać się przy naszym stoisku z ofertą wsparcia oferowaną przez Ośrodek. Ponadto na targach odbywały się występy artystyczne, pokazy, a także konferencja edukacyjna "Żyj zdrowo i aktywnie".

Pracownicy socjalni – wymagane kwalifikacje

2016-04-07 12:51
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi kwalifikacji pracownika socjalnego informujemy, że do wykonywania ww. zawodu uprawniona jest osoba, która posiada wykształcenie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj.:

1) dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, lub
2) dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, lub
3) dyplom wyższej szkoły o kierunku praca socjalna, albo
4) ukończone przed dniem 01.05.2004 r. studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, albo
5) ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na kierunkach: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, (studia ukończone przed 01.01.2008 r. lub kontynuowane 01.01.2008 r.) albo
6) ukończone do dnia 31.10.2007 roku studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, socjologia albo
7) rozpoczęte przed dniem 01.05.2004 r. i ukończone studia wyższe licencyjne lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku pracownika socjalnego mogą składać oferty pracy w formie:
• pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecinie,
• w wersji elektronicznej na e-mail: tszunke@mopr.szczecin.pl

Telefon: 091 48 57 545, 091 48 57 533

Link do strony wyjaśniającej kwalifikacje pracownika socjalnego: Ministertstwo Pracy i Polityki Społecznej