"Rodzina 500 +" - Świadczenie dla dzieci w pieczy zastępczej (WNIOSEK, INFORMACJE)

2016-03-11 11:38


Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Dodatek jest przeznaczony na pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Nie stanowi on dochodu rodziny zastępczej.


Dla kogo dodatek wychowawczy?Dodatek ten przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Uwaga!

Dodatek ten nie może być przyznany na dzieci własne rodziców zastępczych. Dla tych dzieci na ogólnych zasadach rodzice zastępczy mogą się ubiegać o świadczenie wychowawcze w Szczecińskim Centrum Świadczeń. Dodatek nie przysługuje na dzieci przebywające w instytucjach zapewniających całodobowe nieodpłatne utrzymanie.


Ważne! Dodatek otrzymają zarówno osoby otrzymujące świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również osoby otrzymujące świadczenia na zasadach z ustawy o pomocy społecznej (art. 226 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Dla kogo dodatek do zryczałtowanej kwoty?


W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, na każde dziecko umieszczone w tej placówce, przysługuje do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Dodatek ten przysługuje na wniosek dyrektora placówki.

Uwaga!
Dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty nie przysługuje na dziecko pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18 roku życia.

Gdzie złożyć wniosek?


Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Koniecznym warunkiem otrzymania dodatku jest złożenie wniosku o jego przyznanie.

Wniosek należy złożyć w Dziale Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Sławomira 10 ,71- 606 Szczecin. Biuro obsługi czynne od poniedziałku do piątku od 8 - 15 30 . Można go wysłać pocztą na powyższy adres lub przesłać elektronicznie na sekretariat@mopr.szczecin.pl

Ważne!
Nie obowiązuje wzór wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego określony w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Ale wniosek musi zawierać niezbędne dane dotyczące wnioskodawcy i informacje o dzieciach na które jest składany. Dlatego opracowaliśmy dla ułatwienia przykładowy wzór wniosku do wykorzystania, który jest do pobrania na dole strony.

Uwaga !
Prosimy pamiętać że rodzina zastępcza i prowadzący rodzinny dom dziecka to najczęściej małżonkowie. W takich przypadkach prosimy o wypełnienie i podpisania wniosku przez oboje rodziców zastępczych.

Na jaki okres przysługuje dodatek?


Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy ale nie dłużej niż do pełnoletniości dziecka . W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu bez konieczności ponownego składania wniosku.

Od kiedy przysługuje dodatek?

Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Przy niepełnym miesiącu pobytu w pieczy kwotę dodatku pomniejsza się proporcjonalnie.

Ważne terminy!


W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, przysługującego na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w terminie od 1 kwietnia 2016 r do 1 lipca 2016 r. , prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 kwietnia).

Oznacza to, że jeżeli rodzina zastępcza złoży wniosek np. 15 czerwca, dostanie wyrównanie od kwietnia. Natomiast w przypadku złożenia wniosku dopiero np. 7 lipca, dodatek będzie przysługiwał tylko od lipca. O terminie złożenia wniosków wysłanych pocztą i złożonych elektronicznie decyduje data wpływu do Ośrodka.

Dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty jest finansowany w formie dotacji celowej z budżetu państwa.
Terminy wypłat świadczeń zależne będą od terminu wpływu środków z dotacji celowej na rachunek MOPR w Szczecinie. Jego wypłata odbywać się będzie poprzez przelew na wskazany rachunek bankowy lub w kasie MOPR

Spotkanie informacyjne


14 marca o godz 16:30 w Klubie 13 Muz - Plac Żołnierza Polskiego 2 odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodzin zastępczych w sprawie świadczenia 500 + dla rodzin zastępczych, zainteresowanych poznaniem szczegółów.
a

Dokumenty do pobrania:

Zdjęcia