Dom dla Seniora: Nabór wniosków na wynajem mieszkania [DOKUMENTY]

2021-02-19 13:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie ogłasza nabór wniosków skierowany do osób starszych, chętnych do wynajęcia mieszkania wspomaganego 
w ramach Programu "Dom dla seniora", które stanowi własność Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Z osobami chętnymi do wynajęcia mieszkania Gmina Miasto Szczecin zawrze umowę najmu tego mieszkania.

Do wynajęcia przeznaczone jest 1 mieszkanie dwupokojowe, które położone jest w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 32a/5.

Położenie mieszkania łączy w sobie dostępność wszelkiego rodzaju usług oraz połączeń komunikacyjnych, jednocześnie zapewniając zaciszną atmosferę z dala od zgiełku centrum Miasta. Mieszkanie zaprojektowane zostało tak, aby było dostępne i spełniało potrzeby osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością (budynek wyposażony w windę). Również otoczenie i budynek charakteryzują się szczególną troską o wyeliminowanie wszelkich barier architektonicznych. Dużo przestrzeni wspólnych zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu i pogłębiania więzi sąsiedzkich. Miejsce zamieszkania seniorów, dzięki zainstalowanemu w mieszkaniu systemowi opieki domowej w formule zdalnego monitoringu 24-godzinnego centrum opieki oraz monitoringowi wnętrza kwartału, dostarcza poczucie bezpieczeństwa, tak istotnego w podeszłym wieku.

O mieszkanie wspomagane dwupokojowe może się ubiegać rodzina składająca się z 2-3 osób.

Mieszkanie przeznacza się dla osób:
 • które są mieszkańcami Gminy Miasto Szczecin, co najmniej od trzech lat,
 • które mają ukończony 70 rok życia, a osoby zakwalifikowane do wspólnego z nimi zamieszkania, mają nie mniej niż 60 lat*,
 • samotnych lub pozbawionych wsparcia rodziny (pod tym pojęciem rozumie się osoby o ograniczonej samodzielności i nie posiadające wsparcia ze strony rodziny i najbliższych osób),
 • nie posiadających zaległości w opłatach z tytułu najmu oraz innych zobowiązań ciążących w dotychczas zajmowanym lokalu mieszkalnym, w sytuacji gdy są ich najemcami lub posiadają lokatorskie prawo do lokalu spółdzielczego,
 • w dniu podpisania umowy podnajmu lokalu nie dysponują prawem do innego lokalu mieszkalnego na terenie Miasta i gmin ościennych,
 • przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku nie posiadały prawa własności lub współwłasności do innego lokalu mieszkalnego lub domu na terenie Gminy Miasto Szczecin lub gmin ościennych, za wyjątkiem prawa najmu do lokalu mieszkalnego lub lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielczego.
 • których miesięczny dochód gospodarstwa domowego jest nie niższy niż
  - 1.920,- zł dla gospodarstwa dwuosobowego,
  - 2.880,- zł dla gospodarstwa trzyosobowego,
 • oraz jest nie wyższy niż :
  - 5.400,-zł w przypadku gospodarstwa dwuosobowego,
  - 6.600,-zł w przypadku gospodarstwa trzyosobowego.
 • nie wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności (pod tym pojęciem rozumie się osoby o ograniczonej samodzielności jednak nie wymagające całodobowej opieki i pielęgnacji).

Najemca mieszkania będzie miał możliwość :
1. korzystania z porad i wsparcia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie udzielanych w punkcie konsultacyjnym,
2. korzystania z oferty Społecznego Ośrodka Wsparcia Dziennego
3. korzystania w razie potrzeby ze wsparcia w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,
4. korzystania z innych propozycji lub udogodnień, w tym całodobowego monitoringu 
w ramach zainstalowanego w mieszkaniach systemu opieki domowej.

Najemca mieszkania wspomaganego zobowiązany będzie do ponoszenia szacowanych miesięcznych opłat w wysokości:
czynsz za najem lokalu wg stawki wyliczonej jak dla komunalnego zasobu mieszkaniowego - 647,71 zł
woda ciepła - 35,- zł/osobę**
woda zimna - 34,- zł/osobę**
centralne ogrzewanie (SEC) - zaliczka 2,50zł/m2 **
opłata za gospodarowanie odpadami: 21,60- zł/osobę
zdalny 24 godzinny monitoring w ramach systemu opieki domowej - 30,- zł miesięcznie.Uwaga:
Złożone wnioski będą podlegały ocenie formalnej pod kątem spełnienia wymagań Programu oraz ocenie punktowej związanej z pierwszeństwem ubiegania się o wynajem mieszkania wspomaganego. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku , po dokonaniu ich oceny formalnej, wybór osoby/ób do zawarcia umowy najmu nastąpi w oparciu o punktację przyznaną przez Komisję, która będzie wynikała z zasad w zakresie pierwszeństwa ubiegania się o najem. W przypadku tej samej liczby punktów o kolejności wyboru mieszkania zadecyduje losowanie.

Wnioski o najem mieszkania należy składać w terminie do dnia 26 lutego 2021 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie z dopiskiem:

"Nabór wniosków na najem mieszkania wspomaganego w ramach Programu "Dom dla Seniora".

Za pośrednictwem Poczty Polskiej (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie ul. Gen. Sikorskiego 3, 70 -323 Szczecin ) lub osobiście do skrzynki nadawczej znajdującej w siedzibie głównej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Gen. Sikorskiego 3 (hol wejściowy do budynku )

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o brakach formalnych.

* dopuszcza się gospodarstwo wieloosobowe, jednakże nie większe niż trzyosobowe wyłącznie w przypadku pozostawania pod opieką osoby/ów ubiegającej/ych się o lokal nie więcej niż jednego niepełnosprawnego dorosłego członka rodziny.
**stawki za wodę ciepłą i zimną oraz dostawę ciepła są średnimi kosztami przyjętymi do ustalenia szacunkowych kosztów za te media.

Osoby do kontaktu:

Ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:
Pani Joanna Kaczmarek i Pani Barbara Szczepańska

tel. 91 48 57 528 lub 91 48 50 563
email: jkaczmarek@mopr.szczecin.pl
email bszczepanska@mopr.szczecin.pl


Ze strony Szczecińskiego TBS:
Pan Marcin Wajdziak

tel. 91 430 91 89
e-mail: mwajdziak@stbs.pl

Wnioski do pobrania


a

Dokumenty do pobrania: