Indywidualny program wychodzenia z bezdomności

Sprawę załatwia
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
Dokument zawierający numer PESEL - do wglądu.

Forma załatwienia
Podpisanie lub odmowa podpisania umowy w sprawie indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności.

Przewidywany termin załatwienia
Niezwłocznie.
Podstawa prawna
Art. 6 pkt. 8, Art. 49 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.)

Uwagi
Osobą bezdomną zgodnie z art. 6 pkt. 8 ustawy o pomocy społecznej jest osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.
Osoba bezdomna może zostać objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, polegającym na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych, w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych, oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia.
Za osobę bezdomną objętą indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Pomocy udziela:
Dział Pomocy Osobom Bezdomnym adres: ul. Jana Kazimierza 20, 71-620 Szczecin,
Tel. 91 48-75 771, e-mail: amysliwiec@mopr.szczecin.pl

Informacje na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom.