Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt
Tu jesteś: Strona główna > Likwidacja barier technicznych

Zobacz również

Elektroniczny Urząd Podawczy

Jak załatwić sprawę w MOPR?

Ochrona Danych Osobowych

Aktywna Integracja w Szczecinie

Kreator bezpieczeństwa

Aktywny Samorząd€ - program dla osób niepełnosprawnych

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Druki

Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Centrum Wolontariatu "VOLONTARIUS"

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać najświeższe informacje ze strony MOPR Szczecin prosimy o podanie adresu e-mail.
Biuletyn Informacji Publicznej

Likwidacja barier technicznych

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych

Sprawę załatwia
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
 1. Wniosek o dofinansowanie do pobrania w Dziale lub ze strony internetowej www.bip.mopr.szczecin.pl .
 2. Kopia dokumentu potwierdzającego zameldowanie wnioskodawcy - dowód tożsamości lub zaświadczenie potwierdzające zameldowanie (oryginał do wglądu).
 3. Kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).
 4. Aktualne zaświadczenie/zaświadczenia lekarskie, wystawione czytelnie i w języku polskim zawierające informację o rodzaju posiadanych schorzeń utrudniających wykonywanie codziennych podstawowych czynności.
 5. Faktura pro forma lub oferta cenowa na zakup urządzeń, usług wystawiona na:
  1. wnioskodawcę,
  2. rodzica lub przedstawiciela ustawowego ze wskazaniem osoby, której dotyczy zakup (w przypadku małoletniego dziecka),
 6. W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego do wniosku należy załączyć odpowiednio kopię pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).
 7. W przypadku osoby nieletniej - skrócony odpis aktu urodzenia (oryginał do wglądu)

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
Dokumenty poświadczające fakt, że wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie nie ma zaległości wobec Funduszu lub wnioskodawca ten nie był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego wnioskodawcy.

Forma załatwienia
Umowa cywilnoprawna na dofinansowanie, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, pisemna informacja wraz z uzasadnieniem.

Przewidywany termin załatwienia
Do 1 miesiąca od uzyskania informacji o podziale środków finansowych PFRON na dany rok budżetowy.

Podstawa prawna
 1. Art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. "d" ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861, z późn. zm.)

Uwagi
Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez wnioskodawcę udziału własnego w kwocie nie niższej niż 20% kosztów realizowanego przedsięwzięcia.

Pomocy udziela
Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Abramowskiego 19, tel. 091/46-46-151

Informacje na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom.