Pomoc na usamodzielnienie

Pomoc na usamodzielnienie

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie przysługuje osobom pełnoletnim opuszczającym placówki (placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę, młodzieżowe ośrodki wychowawcze) lub rodziny zastępcze, jeżeli ich pobyt w rodzinie zastępczej lub w placówce trwał co najmniej rok.

Rodzina zastępcza lub placówka na trzy miesiące przed planowanym opuszczeniem placówki lub rodziny zastępczej przez wychowanka informuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie (właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w placówce lub rodzinie zastępczej) o zamiarze usamodzielnienia się wychowanka.

W przypadku gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę, pomoc pieniężną na usamodzielnienie wypłaca się po ukończeniu nauki

Wskazanie przez osobę usamodzielnioną opiekuna usamodzielnienia oraz opracowanie indywidualnego programu usamodzielnienia powinno nastąpić co najmniej na 2 miesiące przed osiągnięciem przez wychowanka pełnoletniości.


Więcej informacji dla usamodzielnianych wychowanków: http://mopr.szczecin.pl/strona_glowna/informacje_dla_usamodzielnianych/


Więcej informacji dotyczących pieczy zastępczej: zastepczydom.szczecin.eu


Wymagane dokumenty:

  1. Ustny lub pisemny wniosek wychowanka placówki lub rodziny zastępczej w sprawie udzielenia pomocy pieniężnej na usamodzielnienie.
  2. Pisemna informacja o osobie mającej pełnić funkcję opiekuna usamodzielnienia.
  3. Pisemna zgoda osoby podejmującej się pełnienia obowiązków opiekuna usamodzielnienia.
  4. Indywidualny program usamodzielnienia.
  5. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość osoby usamodzielnianej (ksero z oryginałem do wglądu).
  6. Zaświadczenie o dochodach osoby usamodzielnianej oraz osób, z którymi zamierza wspólnie gospodarować po opuszczeniu placówki lub rodziny zastępczej (zaświadczenie z zakładu pracy lub decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oświadczenie o pobieranych alimentach, oświadczenia o stanie majątkowym).


Gdzie uzyskasz pomoc?

  • Dział Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie; ul. Smolańska 3; 70-026 Szczecin tel./fax. 91 42 11 709


Podstawa prawna

  1. Art. 88 - 90 oraz art. 106 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 182, z późn.zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuację nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r., poz. 954)