Pomoc w formie gorącego posiłku

Sprawę załatwia
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
 • Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku celowego.
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu.
 • Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy.
 • W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Informacje na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom.
Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 • Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 • Oświadczenia o stanie majątkowym.
 • Kontrakt socjalny.
 • W razie konieczności oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Forma załatwienia
Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy.

Przewidywany termin załatwienia
Do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

Informacje na temat trybu odwoławczego
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Podstawa prawna
 • Art. 8 ust. 1 pkt. 2, art. 17 ust. 1 pkt. 3, art. 48 ust. 1 i 4, art. 102, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1058)
 • Uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dozywiania na lata 2014 - 2020" (M.P. z 2013 r., poz. 1024)

Pomocy udziela:
 • Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Śródmieście, ul. Jagiellońska 62A, 70-383 Szczecin, tel. 91 48 07 020/021, fax 91-48-07-023, e-mail: apodlaszczak@mopr.szczecin.pl
 • Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Północ, ul. Strzałowska 9, 71-730 Szczecin, tel/fax. 91 43 28 441, e-mail: solenkowicz@mopr.szczecin.pl
 • Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód, ul. Abramowskiego 19, 71-104 Szczecin, tel. 91 46 46 160, fax 91- 46-46-161, e-mail: ktruszczynska@mopr.szczecin.pl
 • Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Prawobrzeże, ul. Struga 10, 70-770 Szczecin, tel. 91 46 68 046, fax 91 46 68 045, e-mail: mjaroszewska@mopr.szczecin.pl
 • Dział Pomocy Osobom Bezdomnym , ul. Jana Kazimierza 20, 71-620 Szczecin, tel. 91 48 75 771, e-mail: amysliwiec@mopr.szczecin.pl

Uwagi
Pomoc w postaci gorącego posiłku może być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 634,00 zł, a kryterium dochodowe rodziny wynosi 514,00 zł razy ilość członków rodziny.
Pomoc w formie posiłku może zostać przyznana:
 • dzieciom do 7 roku życia,
 • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
  • ubóstwa,
  • sieroctwa,
  • bezdomności,
  • bezrobocia,
  • niepełnosprawności,
  • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
  • przemocy w rodzinie,
  • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
  • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
  • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze,
  • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
  • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
  • alkoholizmu lub narkomanii,
  • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
  • klęski żywiołowej lub ekologicznej.
zwłaszcza osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym, - w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.