Poradnictwo specjalistyczne

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
Nie wymagane

Forma załatwienia
Porady, sporządzanie opinii psychologicznych, pomoc w przygotowaniu pism procesowych, podejmowanie pisemnych interwencji na rzecz klienta, wizyty w środowisku klienta, interwencje mediacyjne są realizowane w oparciu o istniejące na terenie miasta instytucje i organizacje pozarządowe działające w tym zakresie.

Przewidywany termin załatwienia
Bez zbędnej zwłoki, w terminie ustalonym ze stroną, umożliwiającym skuteczną pomoc w sprawie.
Podstawa prawna
Art. 19 pkt 2, art. 46 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.)

Uwagi
Pomoc w formie poradnictwa specjalistycznego może zostać udzielona w szczególności z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zagrożenia trwałości rodziny, przemocy, ubóstwa, niepełnosprawności, sieroctwa, bezdomności i zagrożenia bezdomnością, zagrożenia przemocą w rodzinie lub środowisku klienta, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezrobocia, długotrwałej choroby, alkoholizmu lub narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, klęski żywiołowej lub ekologicznej, zdarzenie losowe i sytuacje kryzysowe.

Pomocy udziela
Poradnictwo prawne:
Radca prawny w MOPR w Szczecinie, ul. Sikorskiego 3, tel.91 48-57-534, przyjmuje klientów w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 11.00-14.00. Trzeba się wcześniej umówić na wizytę.
Poza tym porad prawnych udzielają:
 1. Okręgowy Inspektorat Pracy, ul. Pszczelna 7, 71-663 Szczecin, tel. 91 431-19-29 w godz. 15-18,
 2. Polska Liga Obrony Praw Człowieka, ul. Klonowica 16b/15, 71-224 Szczecin, tel. 91439-13-27,
 3. Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 18/2, 70-362 Szczecin tel. 91433-45-04. Trzeba się wcześniej umówić.
 4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego "Stricte", ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin, tel. 880-811-995
 5. Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat", ul. Rzemieślnicza 10, 71-344 Szczecin, tel. 91488-38-13,
 6. Studencka Poradnia Prawna, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, tel. 91444-28-59,
 7. Polski Komitet Pomocy Społecznej, Biuro Porad Obywatelskich, ul. Dąbrowskiego 22/24, 70-100 Szczecin, tel. 91 852-53-56,
 8. Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego, al. Wojska Polskiego 113, 70-483 Szczecin, tel. 91 422-74-22,

Poradnictwo rodzinne i psychologiczne jest realizowane w oparciu o istniejące na terenie miasta instytucje i organizacje pozarządowe działające w tym zakresie, m.in.:

Dla osób z problemami alkoholowymi:
 1. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje", ul. Żołnierska 55, 71-210 Szczecin, tel. 91 487-60-70, www.szpital-zdroje.szczecin.pl
 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu, ul. Ostrowska 7, Szczecin tel. 91 455-83-43, www.otu.szczecin.pl,
 3. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Gryfińska 4, 70-806 Szczecin, tel. 91 460-08-05,
 4. Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc", ul. Kolumba 60, 70-035 Szczecin, tel. 508 170 803, www.teczaserc.pl

Dla osób z problemami uzależnienia od substancji psychoaktywnych:
 1. Poradnia dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych ZOZ "Zdroje", ul. Żołnierska 55, 71-210 Szczecin, tel. 91-487-60-70, www.szpital-zdroje.szczecin.pl,
 2. Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień "Monar", ul. Małkowskiego 9/2, 70-305 Szczecin, tel. 91-433-46-10, www.monarszczecin.sterfa.pl,
 3. Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", ul. Klonowica 1a, tel. 91-488-83-55

Dla osób i rodzin, którzy zetknęli się z przemocą w rodzinie:
 1. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Gryfińska 4, 70-806 Szczecin, tel. 91 460-08-05
 2. Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów, ul. Garncarska 5, Szczecin, tel. 0693 261062,

Ponadto porad udzielają:
 1. Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana", ul. Kaszubska 20/3, 71-561 Szczecin, tel. 91 433-71-33, 783-981-817, e-mail: szczecin@civitaschristiana.pl
 2. Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, ul. Mickiewicza 3
  70-383 Szczecin, tel./fax 91 44 250 85