Praca socjalna

Sprawę załatwia
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
Nie wymagane

Forma załatwienia
Pomoc w ramach pracy socjalnej obejmuje w szczególności:
a) Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,
b) Poradnictwo dotyczące udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,
c) Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie do działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk społecznych.
Przewidywany termin załatwienia
Bez zbędnej zwłoki, w terminie ustalonym ze stroną.

Podstawa prawna
Art. 17 ust.1 pkt.10, art. 45 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182,z późn. zm.)

Uwagi
Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.
Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.
Praca socjalna nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wystawienia decyzji administracyjnej.

Pomocy udziela
  1. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Śródmieście, ul. Jagiellońska 62A, 70-382 Szczecin, tel. 91 48 07 020/021, fax 91-48-07-023, e-mail: apodlaszczak@mopr.szczecin.pl
  2. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Północ, ul. Strzałowska 9, 71-730 Szczecin, nr tel/fax. 91 432-84-41, e-mail: solenkowicz@mopr.szczecin.pl
  3. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód, ul. Abramowskiego 19, 71-104 Szczecin, nr tel. 91 46-46-160, fax 91- 46-46-161, e-mail: ktruszczynska@mopr.szczecin.pl
  4. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Prawobrzeże, ul. Struga 10, 70-770 Szczecin, nr tel. 91 46-68-046, fax 91 46 68 045, e-mail: mjaroszewska@mopr.szczecin.pl
  5. Dział Pomocy Osobom Bezdomnym adres: ul. Jana Kazimierza 20, 71-620 Szczecin, tel. 91 48 61 347 e-mail: amysliwiec@mopr.szczecin.pl
  6. Dział Opieki Zastępczej ul. Sławomira 10, 71-606 Szczecin, tel/fax 91- 421 17 09, e-mail: bporzezinska@mopr.szczecin.pl

Informacje na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom.