Przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych

Sprawę załatwia
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
 1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu.
 3. Kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury (oryginał do wglądu).
 4. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy.
 5. Oryginał zaświadczenia lekarza psychiatry o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych ( dokument pomocniczy ).
 6. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację dochodową.
Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 2. Oświadczenie o stanie majątkowym.
 3. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi.

Forma załatwienia
Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych.

Przewidywany termin załatwienia
Wywiad przeprowadza sie w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenie z pomocy społecznej. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od dnia powziecia wiadomosci o potzrebie przyznania świadczenia. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu.

Informacje na temat trybu odwoławczego
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Podstawa prawna
 1. Art. 18 ust.1 pkt. 3, art. 50 ust. 1, 2 i 4, art. 106 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm).
 2. Art. 9 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz.535, z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz.1598).
 4. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.07.2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1058 ),

Uwagi
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi są specjalistycznymi usługami.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy w tej formie, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna, w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie.

Pomocy udziela

Sprawy z zakresu przyznawania specjalistycznych usług opiekuńczych załatwiane będą w Rejonowych Ośrodkach Pomocy Rodzinie wg miejsca zamieszkania.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura obsługi interesanta :

1. Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Zachód
przy ul. Abramowskiego 19 w Szczecinie
tel: 91-46-46-160;

2. Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Śródmieście
przy ul. Jagiellońskiej 62A w Szczecinie
tel: 91-48-07-020;

3. Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ
przy ul Strzałowskiej 9 w Szczecinie
tel: 91-43-284-41;

4. Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Prawobrzeże
przy ul. A. Struga 10 w Szczecinie
tel: 91-46-68-045;

5. Działu Pomocy Osobom Bezdomnym
przy ul. Jana Kazimierza 20 w Szczecinie
tel: 91 48 75 771.


Wykaz ulic z podziałem wg rejonów znajdą państwo na stronie www.mopr.szczecin.pl
Działy - Obszar działania Rejonowych Ośrodków Pomocy Rodzinie.