Przyznanie usług opiekuńczych

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
Wysokość odpłatności uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie. W przypadku, gdy dochód osoby lub na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 776,00 zł, a osoby w rodzinie 600,00 zł


Wymagane dokumenty:
 1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu.
 3. Kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury (oryginał do wglądu).
 4. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.
 6. Oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych ( dokument pomocniczy ),
 7. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.
Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 2. Ankieta określająca szczegółowy zakres przyznawanych usług opiekuńczych.
 3. Oświadczenie o stanie majątkowym.
 4. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi.

Forma załatwienia
Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania usług opiekuńczych.

Jak długo potrwa załatwienie sprawy?
Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. Informacje na temat trybu odwoławczego
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.Gdzie uzyskasz pomoc?


 • Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Śródmieście, ul. Jagiellońska 62A, 70-383 Szczecin, tel. 91 48 07 020/021, fax 91-48-07-023, e-mail: dteodorczuk@mopr.szczecin.pl
 • Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Północ, ul. Strzałowska 9, 71-730 Szczecin, tel/fax. 91 43 28 441, e-mail: skowalczyk@mopr.szczecin.pl
 • Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód, ul. Abramowskiego 19, 71-104 Szczecin, tel. 91 46 46 160, fax 91- 46-46-161, e-mail: k.truszczynska@mopr.szczecin.pl
 • Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Prawobrzeże, ul. Struga 10, 70-770 Szczecin, tel. 91 46 68 046, fax 91 46 68 045, e-mail: rkajnath@mopr.szczecin.pl
 • Dział Pomocy Osobom Bezdomnym , al. Wojska Polskiego 184b, 71-256 Szczecin, tel. 91 48 75 771, e-mail: amysliwiec@mopr.szczecin.pl

Wykaz ulic z podziałem wg rejonów znajdą państwo na stronie www.mopr.szczecin.pl w zakładce Działy - Obszar działania Rejonowych Ośrodków Pomocy Rodzinie.


Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Podstawa prawna


Art. 17 ust.1 pkt. 11, art. 50 ust. 1-3 oraz ust. 5 i 6, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm ).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U.z 2015 r., poz. 1058)
Uchwała Nr LIV/1016/06 Rady Miasta Szczecina z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.