Przyznanie usług opiekuńczych

Sprawę załatwia
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
 1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu.
 3. Kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury (oryginał do wglądu).
 4. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.
 6. Oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych ( dokument pomocniczy ),
 7. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.
Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 2. Ankieta określająca szczegółowy zakres przyznawanych usług opiekuńczych.
 3. Oświadczenie o stanie majątkowym.
 4. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi.

Forma załatwienia
Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania usług opiekuńczych.

Przewidywany termin załatwienia
Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. Informacje na temat trybu odwoławczego
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Podstawa prawna
 1. Art. 17 ust.1 pkt. 11, art. 50 ust. 1-3 oraz ust. 5 i 6, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm ).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U.z 2015 r., poz. 1058)
 3. Uchwała Nr LIV/1016/06 Rady Miasta Szczecina z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Uwagi
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
Wysokość odpłatności uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie. W przypadku, gdy dochód osoby lub na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 634,00 zł, a osoby w rodzinie 514,00 zł.

Pomocy udziela
Sprawy z zakresu przyznawania usług opiekuńczych załatwiane będą w Rejonowych Ośrodkach Pomocy Rodzinie wg miejsca zamieszkania.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura obsługi interesanta :

1. Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Zachód
przy ul. Abramowskiego 19 w Szczecinie
tel: 91-46-46-160;

2. Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Śródmieście
przy ul. Jagiellońska 62A w Szczecinie
tel: 91-48-07-02/0210;

3. Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ
przy ul Strzałowskiej 9 w Szczecinie
tel: 91- 432-84-41;

4. Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Prawobrzeże
przy ul. A. Struga 10 w Szczecinie
tel: 91-46-68-046;

5. Działu Pomocy Osobom Bezdomnym
przy al. Wojska Polskiego 184 b w Szczecinie
tel: 91 48-75-771

Wykaz ulic z podziałem wg rejonów znajdą państwo na stronie www.mopr.szczecin.pl
Działy - Obszar działania Rejonowych Ośrodków Pomocy Rodzinie.