Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Sprawę załatwia
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
 1. Ustny lub pisemny wniosek o opłatę składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu.
 3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy.
 4. Oryginał zaświadczenia lekarskiego o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującym matką, ojcem lub rodzeństwem wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.
 5. Świadectwo pracy bądź zaświadczenie z zakładu pracy o pozostawaniu na bezpłatnym urlopie lub kserokopia decyzji z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzająca status bezrobotnego - oryginał do wglądu.
Informacje na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 2. Oświadczenia o stanie majątkowym.
 3. W razie konieczności oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 4. Świadectwa pracy i zaświadczenia o pobieraniu zasiłków z Powiatowego Urzędu Pracy.

Forma załatwienia
Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania składki.

Przewidywany termin załatwienia

Do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

Informacje na temat trybu odwoławczego
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Podstawa prawna
 1. Art. 8 ust. 1 pkt. 2, art. 17 ust. 1 pkt. 9, art. 42 ust. 1, art. 102, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.),
 2. Rozporządzeniem z dnia 14 lipca 2015 r., w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy z pomocy społecznej (Dz. U. 2015 poz. 1058).

Dostępność procedury Pomocy udziela
 1. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Śródmieście, ul. Jagiellońska 62A, 70-382 Szczecin, nr tel. 091 48-07-020/021, fax 091-48-07-023, e-mail: apodlaszczak@mopr.szczecin.pl
 2. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Północ, ul. Strzałowska 9, 71-730 Szczecin, nr tel/fax. 091 432-84-41, e-mail: solenkowicz@mopr.szczecin.pl
 3. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód, ul. Abramowskiego 19, 71-104 Szczecin, tel. 091 46-46-160, fax 091- 46-46-161, e-mail: ktruszczynska@mopr.szczecin.pl
 4. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Prawobrzeże, ul. Struga 10, 70-770 Szczecin, tel. 91 46-68-046, fax 091-46-68-045 e-mail: mjaroszewska@mopr.szczecin.pl

Uwagi
Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kryterium to wynosi 701,00 zł.
Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia:
 1. ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat
 2. posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.
Przy ustaleniu okresu ubezpieczenia, okres nieskładkowy ustala się w wymiarze nieprzekraczajacym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.
Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Informacje na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom