Sprawienie pogrzebu

Sprawienie pogrzebu osób zmarłych na terenie Miasta Szczecina

Sprawę załatwia
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
 1. Ustny lub pisemny wniosek osoby trzeciej lub rodziny o sprawienie pogrzebu.
 2. W zależności od dostępności:
  • Dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu).
  • Dokument tożsamości zmarłego karta zgonu.
  • Odpis skrócony aktu zgonu.
  • Oryginał zaświadczenia dotyczącego braku uprawnień zmarłego oraz członków jego rodziny do zasiłku pogrzebowego.
Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
Brakujące dokumenty, niedostarczone przez wnioskodawcę.

Forma załatwienia
Sprawienie pochówku.

Przewidywany termin załatwienia
 1. Niezwłocznie po zgromadzeniu dokumentów.
 2. Sprawianie pogrzebu przez firmę pogrzebową odbywa się najpóźniej w terminie do 3 dni od daty otrzymania zlecenia (niezachowanie terminu może nastąpić wyłącznie z przyczyny niezależnej od wykonawcy tj. wyznaczonego przez zarządcę cmentarza terminu dłuższego niż 3 dniowy).

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 pkt. 15, Art. 44, 96 ust. 3 Art. 102 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), Zarządzenie Nr 418/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie osobom zmarłym w Gminie Miasta Szczecin.

Uwagi
W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeśli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.
Sprawienie pogrzebu odbywa się zgodnie z wyznaniem zmarłego lub też zgodnie z wyrażoną przez niego wolą odnośnie sposobu pochowania, a jeżeli nie są one znane - zgodnie z wolą jego osób bliskich.

Pomocy udziela
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, tel. 91/48-57-543

Informacje na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom.