Świadczenie usług transportowych na rzecz osób niepełnosprawnych

Sprawę załatwia
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
  1. Wniosek o przewóz osoby niepełnosprawnej.
  2. Kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).
Informacje na temat opłat
Przejazd jest odpłatny wg aktualnie obowiązującego cennika.

Przewidywany termin załatwienia
Usługi transportowe są świadczone na bieżąco w miarę posiadanych możliwości.

Podstawa prawna
Zadanie jest realizowane w oparciu o działalność statutową MOPR - Uchwała Nr XIX/509/08 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych o nazwach Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz na podstawie Uchwały Nr XXII/580/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2008 r. w sparwie zasad świadczenia usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych oraz pobierania opłat za te usługi.

Pomocy udziela

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Sekcja Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych,
Szczecin, ul. Strzałowska 9, tel. 091 42-43-555,

Uwagi
Usługa transportowa jest realizowana po uprzednim zgłoszeniu potrzeby przewozowej co najmniej 1 lub 2 dni przed jej wykonaniem.