Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej

Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na wniosek rodzica (opiekuna prawnego), małoletniego lub sądu rodzinnego i opiekuńczego

Sprawę załatwia
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie,

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
Pisemny wniosek rodzica (opiekuna prawnego) lub małoletniego lub postanowienie sądu.
Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
  1. Odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica.
  2. Orzeczenie Sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej.
  3. Dostępna dokumentacja o stanie zdrowia dziecka.
  4. Dokumenty szkolne, w szczególności świadectwo szkolne, karty szczepień.
  5. Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego wraz z opisem sytuacji dziecka.
  6. Dokumentacja działań podjętych wobec dziecka i rodziny przed umieszczeniem w placówce.
Forma załatwienia
Wydanie skierowania do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej oraz wydanie decyzji o ustaleniu odpłatności lub zwolnieniu z odpłatności za pobyt dziecka w placówce.

Przewidywany termin załatwienia
W przypadku konieczności natychmiastowego zapewnienia opieki dziecku, umieszczenie następuje niezwłocznie po wydaniu przez sąd orzeczenia o umieszczeniu w placówce. W przypadku dziecka umieszczonego w placówce na własny wniosek lub też wniosek rodzica oraz opiekuna prawnego, umieszczenie następuje po rozpatrzeniu wniosku, natomiast skierowanie dla dziecka w powyższych sytuacjach wydawane jest po uzyskaniu stosownych dokumentów.

Podstawa prawna
  1. Art. 19 ust. 4, art. 80 ust. 1 i 6, art. 86 ust. 2, art. 81 ust. 1-6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.).
  2. § 14 ust. 1, 3, 7, 8, § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dz. U. Nr 37, poz. 331).

Uwagi
Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może zostać umieszczone w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu: interwencyjnego, rodzinnego lub socjalizacyjnego. Skierowanie do placówki opiekuńczo - wychowawczej może być wydane na podstawie orzeczenia sądu albo wniosku rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczenie dziecka w placówce. Skierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do placówki opiekuńczo-wychowawczej na pobyt całodobowy może nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy - do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. Do placówki opiekuńczo -wychowawczej dziecko kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, posiadający miejsce w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Pomocy udziela:
Dział Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
ul. Sławomira 10, 71-606 Szczecin
tel./fax 091 42 11 709

Informacje na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom.