Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

Sprawę załatwia
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
 1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku celowego.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu.
 3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy.
 4. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Informacje na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom.
Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 2. Oświadczenia o stanie majątkowym.
 3. W razie konieczności oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 4. Kontrakt socjalny.

Forma załatwienia
Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku celowego.

Przewidywany termin załatwienia
Do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

Informacje na temat trybu odwoławczego
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Podstawa prawna
 1. Art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 3, art. 17 ust. 1 pkt. 5,6 art. 39 ust.1 i 2, art. 40, art. 41, art. 102, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn.zm.).
 2. Rozporządzeniem z dnia 14 lipca 2015 r., w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy z pomocy społecznej (Dz. U. 2015 poz. 1058)

Pomocy udziela
 1. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Śródmieście, ul. Jagiellońska 62A, 70-382 Szczecin, tel. 91 48 07 020/21, fax 91 48 07 023, e-mail: apodlaszczak@mopr.szczecin.pl
 2. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Północ, ul. Strzałowska 9, 71-730 Szczecin, tel/fax. 91 432-84-41, e-mail: solenkowicz@mopr.szczecin.pl
 3. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód, ul. Abramowskiego 19, 71-104 Szczecin, nr tel. 91 46-46-160, fax 91- 46-46-161, e-mail: ktruszczynska@mopr.szczecin.pl
 4. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Prawobrzeże, ul. Struga 10, 70-770 Szczecin, tel. 91 46-68-046, fax 91-46-68-045 e-mail: mjaroszewska@mopr.szczecin.pl
 5. Dział Pomocy Osobom Bezdomnym, ul. Jana Kazimierza 20, 71-620 Szczecin, tel. 91 48 757 71, e-mail: amysliwiec@mopr.szczecin.pl
  Uwagi
  W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.
  Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
  Świadczenie może być przyznane również osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku: zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej niezależnie od wysokości dochodu.
  W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:
1. specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi,
2. zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.
Zasady zwrotu zasiłku reguluje Uchwała Nr XXVIII/566/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 634,00 zł, a kryterium dochodowe rodziny wynosi 514,00 zł pomnożone przez liczbę członków rodziny.
Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Informacja na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom.