Zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego

Sprawę załatwia
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
 1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie biletu kredytowanego.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu.
 3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy.
 4. Pisemne oświadczenie lub dokumenty uzasadniające cel wyjazdu.
Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 2. Oświadczenia o stanie majątkowym.
 3. W razie konieczności oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Forma załatwienia
Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznaniu zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego.

Przewidywany termin załatwienia
Niezwłocznie.

Informacje na temat trybu odwoławczego
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 pkt. 8, art. 39 ust. 4, art. 102, art. 106 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (.tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn.zm.)

Wnioski przyjmowane są
 1. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Śródmieście, ul. Jagiellońska 62A, 70-382 Szczecin, tel. 91 48-07-020/021, tel/fax 91-48-07-023, e-mail: dteodorczuk@mopr.szczecin.pl
 2. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Północ, ul. Strzałowska 9, 71-730 Szczecin, tel/fax. 91 432-84-41, e-mail: skowalczyk@mopr.szczecin.pl
 3. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód, ul. Abramowskiego 19, 71-104 Szczecin, nr tel. 91 46-46-160, fax 91- 46-46-161, e-mail: k.truszczynska@mopr.szczecin.pl
 4. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Prawobrzeże, ul. Struga 10, 70-770 Szczecin, tel. 91 46-68-046, fax 91-46-68-045 e-mail: rkajnath@mopr.szczecin.pl
 5. Dział Pomocy Osobom Bezdomnym, Al. Wojska Polskiego 184b, 71-256 Szczecin, tel. 91 48 75 771 e-mail: amysliwiec@mopr.szczecin.pl
Informacje na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom.