Zasiłek okresowy

Sprawę załatwia
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
 1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku okresowego.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu.
 3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy.
 4. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Informacje na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom.
Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 2. Oświadczenia o stanie majątkowym.
 3. W razie konieczności oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 4. Kontrakt socjalny.

Forma załatwienia
Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku okresowego.

Przewidywany termin załatwienia
Do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

Informacje na temat trybu odwoławczego
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Podstawa prawna
 1. Art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 3, art. 17 ust. 1 pkt. 4, art. 38 ust. 1, art. 102, art. 106, art. 147. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm).
 2. Rozporządzeniem z dnia 14 lipca 2015 r., w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy z pomocy społecznej (Dz. U. 2015 poz. 1058).

Pomocy udziela
 1. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Śródmieście, ul. Jagiellońska 62A, 70-382 Szczecin, e-mail: apodlaszczak@mopr.szczecin.pl
 2. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Północ, ul. Strzałowska 9 , 71-524 Szczecin, nr tel/fax. 91 432-84-41, e-mail: solenkowicz@mopr.szczecin.pl
 3. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód, ul. Abramowskiego 19, 71-104 Szczecin, nr tel. 91 46-46-161, fax 91- 46-46-160, e-mail: ktruszczynska@mopr.szczecin.pl
 4. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Prawobrzeże, ul. Struga 10, 70-770 Szczecin, nr tel. 91 46-68-045 lub 91 46-68-046, fax 91-46-68-033 e-mail: mjaroszewska@mopr.szczecin.pl
 5. Dział Pomocy Osobom Bezdomnym, ul Jana Kazimierza 20, 71-620 Szczecin, tel. 914875771 e-mail : amysliwiec@mopr.szczecin.pl

Uwagi
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 701,00 zł, a kryterium dochodowe rodziny wynosi 528,00 zł pomnożone przez liczbę członków rodziny.
Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany zasiłek okresowy pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku. Zasady zwrotu zasiłku reguluje Uchwała Nr XXVIII/566/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych.

Informacja na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom.