Zasiłek okresowy

Jest to świadczenie pieniężne, które przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasilek okresowy przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.


Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 776,00 zł, a kryterium dochodowe rodziny wynosi 600,00 zł pomnożone przez liczbę członków rodziny.


W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany zasiłek okresowy pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku. Zasady zwrotu zasiłku reguluje Uchwała Nr XXVIII/566/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych.

Kwotę zasiłku oraz okres na jaki zostanie on przyznany określi pracownik socjalny w oparciu o przepisy ustawowe oraz na podstawie sytuacji rodzinnej, dochodowej, zdrowotnej wnioskodawcy.

Wymagane dokumenty:

 1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku okresowego.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu.
 3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy.
 4. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.


Gdzie uzyskasz pomoc?

W celu uzyskania wsparcia należy zgłosić się do odpowiedniego rejonowego ośrodka lub działu:

 1. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Śródmieście, ul. Jagiellońska 62A, 70-382 Szczecin, tel 91 48 07 020/21, fax 91 48 07 023, e-mail: dteodorczuk@mopr.szczecin.pl
 2. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Północ, ul. Strzałowska 9, 71-730 Szczecin, tel/fax. 91 432-84-41, e-mail: skowalczyk@mopr.szczecin.pl
 3. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód, ul. Abramowskiego 19, 71-104 Szczecin, tel. 91 46-46-161, fax 91- 46-46-160, e-mail: k.truszczynska@mopr.szczecin.pl
 4. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Prawobrzeże, ul. Struga 10, 70-784 Szczecin, tel. 91 46-68-46, fax 91 46 68 45, e-mail: rkajnath@mopr.szczecin.pl
 5. Dział Pomocy Osobom Bezdomnym adres: al. Wojska Polskiego 184 71-256 Szczecin, tel. 91 48 75 771 e-mail: amysliwiec@mopr.szczecin.pl


Jak długo potrwa załatwienie sprawy?


Po złożeniu wniosku pracownik socjalny w ciągu 14 dni przeprowadza wywiad środowiskowy. Podczas wywiadu ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i zdrowotna wnioskodawcy. Jeżeli do wniosku nie dołączono wszystkich wymaganych dokumentów sposób ich uzupełnienia zostanie określony podczas wywiadu.


W terminie do 30 dni wystawiona zostanie decyzja administracyjna. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin może zostać przedłużony.


Czy można złożyć odwołanie?


Tak. Od momentu otrzymania decyzji administracyjnej przysługuje 14 dni na złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora MOPR.


Podstawa prawna:

 1. Art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 3, art. 17 ust. 1 pkt. 4, art. 38 ust. 1, art. 102, art. 106, art. 147. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm).
 2. Rozporządzeniem z dnia 14 lipca 2021 r., w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.