Zasiłek stały

Sprawę załatwia
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
 1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku stałego.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu.
 3. Kserokopia orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
 4. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy.
 5. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.
Informacje na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 2. Oświadczenia o stanie majątkowym.
 3. Kontrakt socjalny.
 4. W razie konieczności oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Forma załatwienia
Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku stałego.

Przewidywany termin załatwienia
Do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

Informacje na temat trybu odwoławczego
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Podstawa prawna
 1. Art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 18 ust. 1 pkt. 1, 37 ust 1 pkt. 1, 2 i ust. 4, art. 102, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn.zm.),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Pomocy udziela
 1. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Śródmieście, ul. Jagiellońska 62A, 70-382 Szczecin, tel 91 48 07 020/21, fax 91 48 07 023, e-mail: apodlaszczak@mopr.szczecin.pl
 2. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Północ, ul. Strzałowska 9, 71-730 Szczecin, tel/fax. 91 432-84-41, e-mail: skowalczyk@mopr.szczecin.pl
 3. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód, ul. Abramowskiego 19, 71-104 Szczecin, tel. 91 46-46-161, fax 91- 46-46-160, e-mail: ktruszczynska@mopr.szczecin.pl
 4. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Prawobrzeże, ul. Struga 10, 70-784 Szczecin, tel. 91 46-68-46, fax 91 46 68 45, e-mail: mjaroszewska@mopr.szczecin.pl
Dział Pomocy Osobom Bezdomnym adres: ul. Jana Kazimierza 20, 71-620 Szczecin, tel. 91 48 75 771 e-mail: amysliwiec@mopr.szczecin.pl
Uwagi:
Zasiłek stały przysługuje:
1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 701,00 zł, a kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 528,00 zł.
Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Informacja na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom.