Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt
Tu jesteś: Strona główna > Doradztwo zawodowe dla uczestników projektu Aktywna Integracja w Szczecinie
Unia Europejska

Zobacz również

Elektroniczny Urząd Podawczy

Jak załatwić sprawę w MOPR?

Ochrona Danych Osobowych

Aktywny Samorząd€ - program dla osób niepełnosprawnych

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Druki

Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Centrum Wolontariatu "VOLONTARIUS"

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać najświeższe informacje ze strony MOPR Szczecin prosimy o podanie adresu e-mail.
Biuletyn Informacji Publicznej

Doradctwo zawodowe dla uczestników projektu Aktywna Integracja w Szczecinie

Szczecin, dn. 22.08.2012r.

Ogłoszenie o naborze doradcy zawodowego dla
Uczestników Projektu "Aktywna integracja w Szczecinie"


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na prowadzenie doradztwa zawodowego dla maksymalnie 60 uczestników Projektu pn. "Aktywna integracja w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe (preferowane doradztwo zawodowe, socjologia lub psychologia),
2. minimum trzyletni staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego,
3. doświadczenie w poradnictwie zawodowym potwierdzone licencją doradcy zawodowego I stopnia,
4. znajomość metod i technik poradnictwa zawodowego,
5. znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz ustawy o pomocy społecznej,
6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne.

Wymagania dodatkowe:
1. praktyczna znajomość zagadnień związanych z tematem bezrobocia,
2. doświadczenie w prowadzeniu doradztwa zawodowego w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
3. doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
4. komunikatywność,
5. umiejętność pracy w zespole,
6. dobra znajomość programów Office i Windows oraz obsługi poczty elektronicznej,
7. znajomość lokalnego rynku pracy.

Prowadzenie doradztwa zawodowego odbywać się będzie na podstawie umowy cywilnoprawnej w okresie od 01.09.2012 r. do 30.11.2012 r. zgodnie z ustalonym harmonogramem w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku doradcy zawodowego:
1. Udzielanie Uczestnikom Projektu "Aktywna integracja w Szczecinie" pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu, podwyższaniu kwalifikacji zawodowych a w szczególności:
2. udzielaniu niezbędnych informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach kształcenia i szkolenia,
3. udzielaniu pomocy w formie indywidualnych i grupowych porad zawodowych,
4. określaniu predyspozycji zawodowych,
5. współpraca z pracownikami socjalnymi i zespołem specjalistów w zakresie realizacji instrumentów aktywnej integracji,
6. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu systemowego.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys zawodowy,
2. dokumenty poświadczające wykształcenie,
3. inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
4. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z rekrutacją.
5. oferta cenowa wykonawcy zawierająca cenę za realizację całości zadania(oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zleceniodawcy obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Doradca Zawodowy" do dnia 28.08.2012 r. do godz. 12.00 na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3
70-323 SzczecinWyciąg z Rejestru Zmian
Zaktualizował(a): Maciej Homis
Ostatnia aktualizacja: 05-06-2014 09:18