Od 1 września 2009 r. rusza program „MAM RODZINĘ”!

Od 1 września 2009 r. rusza program "MAM RODZINĘ"!
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w bieżącym roku przystąpił do ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej otartego konkursu na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.
Przedłożony program "MAM RODZINĘ" zyskał aprobatę Ministerstwa, skutkiem czego Miasto Szczecin otrzyma niezbędne do jego realizacji środki finansowe w wysokości
98.302 zł.
Jest to program współpracy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie, funkcjonującymi w Mieście Szczecin 3 Ośrodkami Adopcyjno-Opiekuńczymi (1 publicznym i 2 niepublicznymi oraz Zachodniopomorską Fundacją Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc"
w Szczecinie, dotyczący promocji i edukacji w zakresie tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz tworzenia infrastruktury niezbędnej dla dobrego funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej, w tym rodzin zastępczych (dostęp do specjalistów z różnych dziedzin oraz do różnych form wsparcia rodzin zastępczych) oraz tworzenia jednostek specjalistycznego poradnictwa dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych.
Celem naszego programu jest:
- promocja i edukacja w zakresie tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej
- tworzenie infrastruktury niezbędnej dla dobrego funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej, w tym rodzin zastępczych
- tworzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych
Aby osiągnąć powyższe zamierzamy zorganizować:
- w dniu 20 września tego roku 4 imprezy promocyjno-integracyjne jednocześnie w 4 punktach miasta dla około 1500 uczestników,
- w dniu 23 września debatę dotyczącą rozwoju i wspierania rodzicielstwa zastępczego
w Mieście Szczecin
- punkty konsultacyjne dla osób zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym przy funkcjonujących w Szczecinie 3 Ośrodkach Adopcyjno-Opiekuńczych,
- szkolenie prowadzone przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy (publiczny) w Szczecinie dla spokrewnionych rodzin zastępczych,
- poradnictwo, edukację i terapię dla rodzin zastępczych, które poprowadzi Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Fundacji "MAM DOM" w Szczecinie
- indywidualne terapie psychologa oraz zajęcia dla dzieci i rodziców z rodzin gdzie występują problemy wychowawcze poprowadzone przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Szczecinie,
- zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców z rodzin zagrożonych umieszczeniem dzieci w opiece zastępczej lub dla rodzin z dziećmi umieszczonymi w opiece zastępczej w celu ich powrotu do domu poprowadzone przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Szczecinie,
- turnus socjoterapeutyczny w Myśliborzu w listopadzie b.r. zorganizowany dla dzieci
z rodzin zastępczych przez Zachodniopomorską Fundację Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc"
w Szczecinie,
- opracowany zostanie i wydany informator-poradnik dla kandydatów oraz rodziców zastępczych lub do prowadzenia placówek rodzinnych.
Partnerami przy realizacji tego projektu są:
1. Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1,
2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie ul. Sikorskiego 3,
3. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Szczecinie ul. Jana Pawła II 42,
4. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Szczecinie
ul. Mickiewicza 3,
5. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Fundacji "MAM DOM" w Szczecinie ul. Wojska
Polskiego 78,
6. Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc" w Szczecinie ul. Kaszubska 4OF/U3
Termin realizacji programu: 01.07.2009 r. - 31.12.2009 r., natomiast uruchomienie form wspierających i promujących rodzicielstwo zastępcze oraz pomoc dla rodzin biologicznych nastąpi od 01.09.2009 r.
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty.
Informacje uzyskać można od pracowników Działu Opieki Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie pod numerem telefonu: 091 422 59 55.