Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-integracyjnych dla uczestników projektu "Aktywna integracja w Szczecine"

Szczecin, dn. 11.04.2012 r.


Ogłoszenie o rozeznaniu cenowym na potrzeby
realizacji projektu "Aktywna integracja w Szczecinie"

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie zajęć edukacyjno - integracyjnych dla Uczestników Projektu "Aktywna integracja w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W zajęciach weźmie udział od 33 - do 40 osób (Uczestników Projektu w wieku od 15 od 18 roku życia wraz z opiekunami).

Zajęcia edukacyjno - integracyjne powinny zostać zorganizowane w dniach od 20 kwietnia do 22 kwietnia 2012 r. Program powinien zapewnić integrację grupy oraz przekazanie podstawowych informacji z zakresu żeglarstwa z elementami historii oraz takielarstwa z uwzględnieniem poniższych ram czasowych i programowych:


20.04.2012
17.00 Wyjazd Uczestników Projektu oraz opiekunów spod Biura Projektu (ul Jana Pawła II 44/4 w Szczecinie) i przejazd do miejsca zakwaterowania
18.30 Wprowadzenie do zajęć, przedstawienie informacji dot. zajęć takielatorskich oraz wiadomości dot. kursu na stopień żeglarza jachtowego zakończony egzaminami państwowymi oraz kursu na stopień sternika motorowodnego zakończony egzaminami państwowymi
19.30 Kolacja integracyjna (w przypadku dobrych warunków pogodowych w formie ogniska)

21.04.2012
9.00 Śniadanie
Zajęcia dot. historii żeglugi i takielarstwa (m.in. wykonywanie przez Uczestników lin technikami stosowanymi od starożytności po dzień dzisiejszy, używając replik odpowiednich narzędzi i maszyn.

15.00 Obiad
Splatanie lin, nauka splotów tradycyjnych na linie skręcanej oraz na linach plecionych pojedynczo i podwójnie.
19.00 Kolacja integracyjna (w przypadku dobrych warunków pogodowych w formie ogniska)

22.04.2012
9.00 Śniadanie
Zajęcia dot. przygotowywania splotów, plecionek, opasek
15.00 Obiad
16.00 Wykwaterowanie i transport do Szczecina do Biura Projektu (ul Jana Pawła II 44/4 w Szczecinie)


Wykonawca realizując usługę jest zobowiązany do zapewnienia:
• organizacji wyjazdu w miejscowości położonej nad Zalewem Szczecińskim,
• noclegu i pełnego wyżywienia dla Uczestników,
• transportu autokarem Uczestników ze Szczecina na miejsce organizacji wyjazdu, oraz powrotu do Szczecina,
• zapewnienia pełnej opieki nad Uczestnikami,
• ubezpieczenia Uczestników od NNW,
• kadry posiadającej niezbędne uprawnienia i umiejętności do prowadzenia zajęć,
• przekazania na własność Uczestnikom broszury z zakresu nauki wiązania węzłów, niezbędnych narzędzi w postaci noża i marszpikla, liny, koszulki Uczestnika wyjazdu.
• wystawienia Uczestnikom stosownych zaświadczeń.

Wymagane dokumenty:
1. oferta cenowa wykonawcy zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie całości zadania z wyszczególnieniem kosztu udziału jednego uczestnika
2. proponowany program i harmonogram wyjazdu,
3. wykaz kadry przewidzianej do realizacji zadania wraz z informacją o posiadanym doświadczeniu.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Organizacja wyjazdu edukacyjno - integracyjnego dla Uczestników Projektu "Aktywna integracja w Szczecinie" do dnia 16.04.2012 r. do godz. 12.00 na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3
70-323 Szczecin