Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt
Tu jesteś: Strona główna > Rejonowe Ośrodki Pomocy Rodzinie
Unia Europejska

Elektroniczny Urząd Podawczy

Jak załatwić sprawę w MOPR?

Ochrona Danych Osobowych

Aktywny Samorząd€ - program dla osób niepełnosprawnych

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Druki

Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Centrum Wolontariatu "VOLONTARIUS"

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać najświeższe informacje ze strony MOPR Szczecin prosimy o podanie adresu e-mail.
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejonowe Ośrodki Pomocy Rodzinie


Podstawowe zadania ROPR to:
1. w zakresie ustawy o pomocy społecznej oraz innych aktów prawnych:

1) prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
2)udzielanie pomocy i aktywizowanie osób bezrobotnych,
3)praca metodą indywidualnego przypadku z osobami uzależnionymi,
4)inicjowanie i wspieranie działań na rzecz integracji środowiska lokalnego,
5)podejmowanie działań wspierających rodziny w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
6)prowadzenie pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego oraz podejmowanie działań na rzecz rodziny w oparciu o projektowanie socjalne,
7)współdziałanie w procesie resocjalizacji osób opuszczających zakłady karne,
8)udzielanie pomocy w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, z wyłączeniem świadczeń zastrzeżonych do realizowania przez inne komórki organizacyjne Ośrodka,
9)przyznawanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych,
10)ustalanie odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
11)udzielanie pomocy osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy,
12)gromadzenie i analiza danych oraz diagnozowanie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
13)załatwianie spraw związanych z potwierdzaniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
14) prowadzenie Klubów Integracji Społecznej,
15) prowadzenie mieszkań chronionych,
16) prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w tym prowadzenie roboczych grup działających przy Zespole Interdyscyplinarnym, realizacja działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
17)prowadzenie sprawozdawczości i analiz, w tym sporządzanie corocznego sprawozdania z efektów pracy w celu przedstawiania Prezydentowi Miasta Szczecin i Radzie Miasta Szczecin,
18) współpraca z innymi podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka w zakresie realizacji zadań.

2. w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

1)praca z rodziną poprzez prowadzenie asystentury rodziny w oparciu o indywidualny plan pracy z rodziną,
2) organizowanie grup wsparcia i grup samopomocy,
3)organizowanie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji ,
4)praca z rodziną także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną,
5)sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
6)dokonywanie oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i ocenianie osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej,
7) udział w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
8)organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających i finansowanie kosztów ich funkcjonowania,
9)udział w procesie współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo -terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
10)monitorowanie sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przezywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej,
11)realizacja 3 letnich gminnych programów wspierania rodziny,
12) prowadzenie sprawozdawczości i analiz, w tym sporządzanie corocznego sprawozdania z efektów pracy w celu przedstawiania Prezydentowi Miasta Szczecin i Radzie Miasta Szczecin,
13) współpraca z innymi podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka w zakresie realizacji zadań.

Jednym z działań podejmowanych przez Rejonowe Ośrodki Pomocy Rodzinie jest środowiskowa koordynacja działań społecznych, w ramach której organizowane są spotkania z dzielnicowymi Komisariatów Policji Szczecin, kuratorami zawodowymi Sądu Rejonowego w Szczecinie, przedstawicielami świetlic środowiskowych, pedagogami szkolnymi.
Celem spotkań jest usprawnienie systemu współpracy pomiędzy instytucjami, której efektem będzie jednolita diagnoza opracowana zarówno przez pracownika socjalnego, jak i specjalistę, kuratora sądowego, czy dzielnicowego. Ponadto podejmowane są wspólne wejścia w środowisko.

Poza tym ROPR współpracuje z Centrum Integracji Społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy, Ośrodkami Terapii Uzależnień (terapeutami), Ohotniczym Hufcem Pracy i innymi instytucjami czy organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób wymagających wsparcia.

ROPR:
  1. pomaga w pozyskaniu mieszkania z zasobów gminy,
  2. przygotowuje wystąpienia do ZBILK potwierdzające trudną sytuację osób i rodzin,
  3. przeprowadza wywiady u osób ubiegających się o przydział lokalu,
  4. pomaga w pozyskaniu uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych,
  5. współpracuje z lekarzami pierwszego kontaktu w zakresie ochrony zdrowia i życia,
  6. pomaga w uzyskaniu uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS lub zasiłku stałego,
  7. podejmuje kontakt z najbliższą rodziną w celu ponownego nawiązanie pozytywnych relacji z rodziną,
  8. współpracuje z administracją mieszkań.
Rejonowe Ośrodki Pomocy Rodzinie:
Wyciąg z Rejestru Zmian
Zaktualizował(a): Ewa Parchimowicz
Ostatnia aktualizacja: 24-07-2013 09:12