Pytania i odpowiedzi

Sprawy osób bezdomnych
 1. Otrzyma Pan skierowanie do schroniska dla osób bezdomnych, gdzie można się wykąpać, zmienić odzież i gdzie będzie zapewniony nocleg. Ponadto zostanie przyznany jeden gorący posiłek dziennie. Należy jednak pamiętać, że w schroniskach obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
 2. MOPR wydaje decyzje potwierdzające prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto może zostać przyznany zasiłek celowy na pokrycie kosztów zakupu niezbędnych leków.
 3. Odzież wydawana jest przez Polski Czerwony Krzyż przy al. Wojska Polskiego 63. Dodatkowo używaną odzieć można także uzyskać w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. J. H. Dąbrowskiego 22/23.
 4. Może zostać przyznany zasiłek na zrobienie zdjęć .Osoby które wnioskuja o wydanie dowodu osobistego, od 1 stycznia 2010 roku dostają go za darmo .na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.nr39,poz.306)
 5. Pomoc udzielana jest po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego MOPR.
 6. Należy poinformować pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zadzwonić do Straży Miejskiej nr 986 lub na Policję nr 997. Od 01 listopada do 31 marca działa też "Pogotowie Zimowe" nr telefonu 421-61-22.
 7. Nie mamy możliwości nikogo zmusić do zamieszkania w schronisku czy przyjęcia innej pomocy. Osoba musi tego sama chcieć - oczywiście poza osobami chorymi i dziećmi. Takiej osobie można i należy tłumaczyć jakie mogą być konsekwencje np. pozostawania na mrozie czy nie przyjmowania leków.
Rehabilitacja społeczna
 1. Osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, bądź inne równoważne orzeczenie, zamieszkujące na terenie miasta Szczecina.
 2. Tylko te orzeczenia resortowe, które zostały wydane przed 1998 rokiem (do 31 XII.1997r) są traktowane jako orzeczenia "cywilne". Orzeczenia resortowe wydane po 31.XII.1997r służą wyłącznie do określenia przydatności osoby do wykonywania służby/pracy w danym resorcie.
 3. Takie osoby mogą złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przy ul. Starzyńskiego 2 w Szczecinie (tel/fax 091-48-85-379)
 4. Indywidualni wnioskodawcy mogą składać wnioski przez cały rok. Ze względu na możliwość wcześniejszego rozdysponowania środków finansowych oraz fakt, że realizacja niektórych zadań wymaga dłuższego czasu (np. likwidacja barier architektonicznych) korzystniej jest składać wnioski jak najwcześniej. Przy rozpatrywaniu wniosków nie kierujemy się zasadą "kto pierwszy ten lepszy", każdorazowo brany jest pod uwagę m. in. rodzaj i przyczyna niepełnosprawności wnioskodawcy.
 5. To zależy od zadania, i tak:
  1. likwidacja barier - nie,
  2. turnusy rehabilitacyjne - tak - po przekroczeniu kryterium dochodowego dofinansowanie pomniejszane jest o wysokość tego przekroczenia,
  3. sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - tak- po przekroczeniu kryterium dofinansowanie nie przysługuje.
 6. 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla każdej z osób wspólnie gospodarujących oraz 65% dla osób samotnych; w oparciu o komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wynagrodzenia w danym kwartale roku.
 7. Turnusy rehabilitacyjne: od kryterium dochodowego obowiązującego w danym kwartale i zaliczenia do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (stopień znaczny, umiarkowany, lekki). Sprzęt rehabilitacyjny - do 60% wartości zakupu, nie więcej niż 5-krotne przeciętne wynagrodzenie Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze- do 150% limitu NFZ Bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się - do 80% wartości zakupu.
  • w przypadku dofinansowania likwidacji barier i sprzętu rehabilitacyjnego absolutnie nie! Zadania wymagają podpisania umowy i dopiero po jej podpisaniu można dokonać zakupu. Zakup przed podpisaniem umowy uniemożliwia dofinansowanie.
  • w przypadku zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - tak - ale wcześniej musi być przyznany limit z NFZ.
  • w przypadku dofinansowania turnsu rehabilitacyjnego nie ma możliwości zwrotu poniesionych kosztów. Podstawą do przekazania kwoty jest pisemna informacja o przyznaniu dofinansowania.
Pomoc finansowa
 1. Należy zgłosić się do jednego z 4 Rejonowych Ośrodków Pomocy Rodzinie w Szczecinie w zależności od miejsca zamieszkania. W ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie udzielenia pomocy, pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy, który jest podstawą do przyznania świadczenia. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania lub w miejscu pobytu osoby ubiegającej się o pomoc.
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) w art. 8 ust. 1 stanowi, iż prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (...) przysługuje:
  • osobom samotnie gospodarującym, których dochód nie przekracza kwoty 776,00 zł. miesięcznie;
  • osobom w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600,00 zł. miesięcznie zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",
  • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
  Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.
 3. Pierwszą czynnością jest złożenie wniosku. Czynność ta powoduje wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.
  O konieczności dostarczenia pozostałych dokumentów decyduje bądź forma świadczenia, o która się ubiegamy, bądź okoliczności uznane przez pracownika socjalnego przeprowadzającego rodzinny wywiad środowiskowy za wymagające wyjaśnienia.

  W związku z powyższym konieczne jest przygotowanie nastepujących dokumentów:
  • dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
  • decyzja o emeryturze lub rencie, lub odcinek o wysokości świadczenia
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (jeśli takie jest)
  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia ZUS o uznaniu za niezdolnego do pracy
  • zaświadczenie o wysokości zarobków ( brutto minus składki i podatek) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o pomoc
  • zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych (jeżeli osoba lub rodzina jest rolnikiem)
  • decyzja z PUP (dotyczy osób i rodzin bezrobotnych)
  • oświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej
Usługi opiekuńcze
 1. O usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze może ubiegać się osoba samotna, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
 2. Na wniosek osoby zainteresowanej lub rodziny, pracownik socjalny Ośrodka udaje się do klienta w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego aby ustalić sytuację osobistą, rodzinną i majątkowa osoby samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie.
 3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczna, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
 4. Usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne są odpłatne. Stawka za jedną godzinę usług opiekuńczych ustalona jest indywidualnie w zależności od wysokości dochodów osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie.
Pomoc insytucjonalna
 1. Umieszczenie w domu pomocy społecznej przysługuje osobie, która spełnia następujące przesłanki :
  • wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności;
  • nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu;
  • nie można jej zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
 2. Wniosek o umieszczenie w placówce może złożyć osoba zainteresowana zamieszkaniem w domu pomocy społecznej lub jej przedstawiciel ustawowy - po uzyskaniu zgody sądu.
 3. Poza kolejnością w domu pomocy społecznej mogą być umieszczone osoby, w stosunku do których zostało wydane postanowienie o umieszczeniu w placówce bez ich zgody. Ponadto można osobę umieścić poza kolejnością w nagłych wypadkach wynikających ze zdarzeń losowych.