Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt
Tu jesteś: Strona główna > Pytania i odpowiedzi
Unia Europejska

Elektroniczny Urząd Podawczy

Jak załatwić sprawę w MOPR?

Ochrona Danych Osobowych

Aktywny Samorząd€ - program dla osób niepełnosprawnych

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Druki

Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Centrum Wolontariatu "VOLONTARIUS"

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać najświeższe informacje ze strony MOPR Szczecin prosimy o podanie adresu e-mail.
Biuletyn Informacji Publicznej

Pytania i odpowiedzi

Sprawy osób bezdomnych
  Jestem bezdomny. Nie mam gdzie spać, jestem głodny. Z jakiej pomocy mogę skorzystać?
Otrzyma Pan skierowanie do schroniska dla osób bezdomnych, gdzie można się wykąpać, zmienić odzież i gdzie będzie zapewniony nocleg. Ponadto zostanie przyznany jeden gorący posiłek dziennie. Należy jednak pamiętać, że w schroniskach obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
  Choruję, nie jestem nigdzie ubezpieczony, a muszę pójść do lekarza, co mam zrobić ?
MOPR wydaje decyzje potwierdzające prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto może zostać przyznany zasiłek celowy na  pokrycie kosztów zakupu niezbędnych leków.
  Gdzie mogę dostać czystą odzież?
Odzież wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej przy ul. Dąbrowskiego 22 oraz przez Polski Czerwony Krzyż przy al. Wojska Polskiego 63.
  Okradziono mnie i nie mam żadnego dokumentu tożsamości, czy otrzymam jakąś pomoc ?
Może zostać przyznany zasiłek na zrobienie zdjęć .Osoby które wnioskuja o wydanie dowodu osobistego, od 1 stycznia 2010 roku dostają go za darmo .na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.nr39,poz.306)
  Co trzeba zrobić żeby dostać pomoc z MOPR ?
Pomoc udzielana jest po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego MOPR.
  Jestem mieszkańcem Szczecina. U nas na klatce schodowej od kilku dni śpi mężczyzna. Jak mogę mu pomóc ?
Należy poinformować pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zadzwonić do Straży Miejskiej nr 986 lub na Policję nr 997. Od 01 listopada do 31 marca działa też "Pogotowie Zimowe" nr telefonu 421-61-22.
  Co zrobić jeżeli osoba bezdomna nie chce żadnej pomocy ?
Nie mamy możliwości nikogo zmusić do zamieszkania w schronisku czy przyjęcia innej pomocy. Osoba musi tego sama chcieć - oczywiście poza osobami chorymi i dziećmi. Takiej osobie można i należy tłumaczyć jakie mogą być konsekwencje np. pozostawania na mrozie czy nie przyjmowania leków.
Rehabilitacja społeczna
  Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
Osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, bądź inne równoważne orzeczenie, zamieszkujące na terenie miasta Szczecina.
  Czy wszystkie orzeczenia "resortowe" (MON, KRUS, MSWiA) są traktowane jak orzeczenia "cywilne" ?
Tylko te orzeczenia resortowe, które zostały wydane przed 1998 rokiem (do 31 XII.1997r) są traktowane jako orzeczenia "cywilne". Orzeczenia resortowe wydane po 31.XII.1997r służą wyłącznie do określenia przydatności osoby do wykonywania służby/pracy w danym resorcie.
  Co mają zrobić osoby posiadające orzeczenia "resortowe" wydane po 1997 roku?
Takie osoby mogą złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przy ul. Starzyńskiego 2 w Szczecinie (tel/fax 091-48-85-379)
  Do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?
Indywidualni wnioskodawcy mogą składać wnioski przez cały rok. Ze względu na możliwość wcześniejszego rozdysponowania środków finansowych oraz fakt, że realizacja niektórych zadań wymaga dłuższego czasu (np. likwidacja barier architektonicznych) korzystniej jest składać wnioski jak najwcześniej. Przy rozpatrywaniu wniosków nie kierujemy się zasadą "kto pierwszy ten lepszy", każdorazowo brany jest pod uwagę m. in. rodzaj i przyczyna niepełnosprawności wnioskodawcy.
  Czy brany jest pod uwagę dochód?
To zależy od zadania, i tak:
 1. likwidacja barier - nie,
 2. turnusy rehabilitacyjne - tak - po przekroczeniu kryterium dochodowego dofinansowanie pomniejszane jest o wysokość tego przekroczenia,
 3. sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - tak- po przekroczeniu kryterium dofinansowanie nie przysługuje.
  Jakie jest kryterium dochodowe?
50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla każdej z osób wspólnie gospodarujących oraz 65% dla osób samotnych; w oparciu o komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wynagrodzenia w danym kwartale roku.
  Od czego zależy wysokość dofinansowania?
Turnusy rehabilitacyjne: od kryterium dochodowego obowiązującego w danym kwartale i zaliczenia do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (stopień znaczny, umiarkowany, lekki). Sprzęt rehabilitacyjny - do 60% wartości zakupu, nie więcej niż 5-krotne przeciętne wynagrodzenie Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze- do 150% limitu NFZ Bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się - do 80% wartości zakupu.
  Czy można dokonać zakupu, a potem zwrócić się o zwrot poniesionych kosztów?
 • w przypadku dofinansowania likwidacji barier i sprzętu rehabilitacyjnego absolutnie nie! Zadania wymagają podpisania umowy i dopiero po jej podpisaniu można dokonać zakupu. Zakup przed podpisaniem umowy uniemożliwia dofinansowanie.
 • w przypadku zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - tak - ale wcześniej musi być przyznany limit z NFZ.
 • w przypadku dofinansowania turnsu rehabilitacyjnego nie ma możliwości zwrotu poniesionych kosztów. Podstawą do przekazania kwoty jest pisemna informacja o przyznaniu dofinansowania.
Pomoc finansowa
  Co trzeba zrobić żeby otrzymać wsparcie z pomocy społecznej z MOPR?
Należy zgłosić się do jednego z 4 Rejonowych Ośrodków Pomocy Rodzinie w Szczecinie w zależności od miejsca zamieszkania. W ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie udzielenia pomocy, pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy, który jest podstawą do przyznania świadczenia. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania lub w miejscu pobytu osoby ubiegającej się o pomoc.
  Jakie są kryteria dochodowe kwalifikujące do otrzymania pomocy pieniężnej z pomocy społecznej?
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) w art. 8 ust. 1 stanowi, iż prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (...) przysługuje:
 • osobom samotnie gospodarującym, których dochód nie przekracza kwoty 634,00 zł. miesięcznie;
 • osobom w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514,00 zł. miesięcznie zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
 
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.
  Jakie dokumenty należy przedstawić w przypadku ubiegania się o pomoc?
Pierwszą czynnością jest złożenie wniosku. Czynność ta powoduje wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.
O konieczności dostarczenia pozostałych dokumentów decyduje bądź forma świadczenia, o która się ubiegamy, bądź okoliczności uznane przez pracownika socjalnego przeprowadzającego rodzinny wywiad środowiskowy za wymagające wyjaśnienia.

W związku z powyższym konieczne jest przygotowanie nastepujących dokumentów:
 • dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • decyzja o emeryturze lub rencie, lub odcinek o wysokości świadczenia
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (jeśli takie jest)
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia ZUS o uznaniu za niezdolnego do pracy
 • zaświadczenie o wysokości zarobków ( brutto minus składki i podatek) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o pomoc
 • zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych (jeżeli osoba lub rodzina jest rolnikiem)
 • decyzja z PUP (dotyczy osób i rodzin bezrobotnych)
 • oświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej
  Czy można uzyskać w Ośrodku pomoc psychologiczną i prawną ?
W MOPR przy ul. Sikorskiego 3, bezpłatnej pomocy prawnej udzielają radcy prawni, którzy przyjmują w wyznaczonych dniach i godzinach. Poradnictwo rodzinne i psychologiczne jest realizowane w oparciu o istniejące na terenie miasta instytucje i organizacje pozarządowe działające w tym zakresie. Porad takich udzielają dla naszych klientów, współpracujący z MOPR psycholodzy, terapeuci, pedagodzy, mediatorzy sądowi.
Usługi opiekuńcze
  Kto może ubiegać się o usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze?
O usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze może ubiegać się osoba samotna, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
  Jak można uzyskać pomoc w formie usługi opiekuńcze ?
Na wniosek osoby zainteresowanej lub rodziny, pracownik socjalny Ośrodka udaje się do klienta w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego aby ustalić sytuację osobistą, rodzinną i majątkowa osoby samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie.
  Co swoim zakresem obejmują usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ?
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczna, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
  Czy usługi są odpłatne ?
Usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne są odpłatne. Stawka za jedną godzinę usług opiekuńczych ustalona jest indywidualnie w zależności od wysokości dochodów osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie.
Pomoc insytucjonalna
  Jakie kryteria należy spełniać aby zostać umieszczonym w domu pomocy społecznej?
Umieszczenie w domu pomocy społecznej przysługuje osobie, która spełnia następujące przesłanki :
 • wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności;
 • nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu;
 • nie można jej zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
  Kto może złożyć wniosek o umieszczenie w placówce?
Wniosek o umieszczenie w placówce może złożyć osoba zainteresowana zamieszkaniem w domu pomocy społecznej lub jej przedstawiciel ustawowy - po uzyskaniu zgody sądu.
  Kto może być umieszczony w placówce poza kolejnością?
Poza kolejnością w domu pomocy społecznej mogą być umieszczone osoby, w stosunku do których zostało wydane postanowienie o umieszczeniu w placówce bez ich zgody. Ponadto można osobę umieścić poza kolejnością w nagłych wypadkach wynikających ze zdarzeń losowych.