Aktualności

Ruszyła strona promująca rodzicielstwo zastępcze

Z przyjemnością informujemy Państwa o opublikowaniu witryny www.zastepczydom.szczecin.eu.

Strona ma na celu promowanie rodzicielstwa zastępczego, jest także źródłem wielu informacji. Znajdują się na niej m.in.:
 • podstawowe wiadomości o rodzinnej pieczy zastępczej,
 • informacje o tym, jak zostać rodzicem zastępczym,
 • historie rodzin zastępczych,
 • aktualności dotyczące pieczy zastępczej oraz Działu Pieczy Zastępczej szczecińskiego MOPR.
Równolegle strony www powstał jej profil na portalu Facebook.

Zapraszmy do odwiedzin strony Zastępczego Domu, jak i polubienia oraz obserwowania naszego Facebooka.Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego składamy państwu wyrazy wdzięczności za trud i starania włożone w wychowanie dzieci znajdujących się pod Państwa opieką.

Pragniemy podziękować Państwu za współpracę oraz docenić zaangażowanie i troskę, jakie każdego dnia wkładacie Państwo w zapewnienie swoim wychowankom bezpiecznego, pełnego akceptacji i miłości domu.

Za Państwem wiele dni wypełnionych ogromnym wysiłkiem i trudem związanym z zapewnieniem "bezpiecznej przystani" umożliwiającej dzieciom prawidłowy rozwój psychofizyczny i dbanie o Ich jak najlepsze przygotowanie do usamodzielnienia, czasem do powrotu do rodziny naturalnej czy przysposobienia w nowej rodzinie. Życzymy Państwu dużo siły i wytrwałości w pełnieniu tak ważnej roli a także satysfakcji i zadowolenia na co dzień a Państwa wychowankom radosnych chwil i beztroskiego dzieciństwa.Szukamy pracowników!

Dział pieczy zastępczej szuka pracowników na stanowiska:

Szczegółowych informacji na temat ofert udziela kierownik działu pieczy zastępczej Bogusława Porzezińska tel. 697 066 187 lub 91 42 43 050.Kandydaci na rodziców zastępczych poszukiwaniWiosną rozpoczynamy kolejny cykl bezpłatnych szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych, którzy chcieliby stworzyć bezpieczne miejsce dla potrzebujących dzieci.

Rodziną zastępczą może zostać osoba samotna lub małżeństwo. W celu uzyskania kwalifikacji na opiekuna zastępczego należy spełniać wymagania ustawowe oraz ukończyć specjalnie przygotowane szkolenie.

Kandydaci muszą być w stanie zapewnić odpowiednią opiekę oraz warunki dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą pozostać w swojej rodzinie biologicznej, a jednocześnie sytuacja prawna nie umożliwia im adopcji. Od samego początku całej procedury, w trakcie szkolenia oraz podczas pełnienia funkcji rodziny zastępczej, ze strony pracowników Działu Pieczy Zastępczej jest zapewniona fachowa opieka i wsparcie.

Osoby, które chciałyby stworzyć rodzinę zastępczą muszą spełnić określone wymagania - m. in.:

• nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
• wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
• nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych;
• są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki lekarskiej o stanie zdrowia;
• przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
• pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Niezawodowa rodzina zastępcza opiekując się powierzonym dzieckiem nie rezygnuje ze swojego dotychczasowego zatrudnienia, natomiast zawodowa rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymują za swoją pracę - opiekę nad powierzonymi dziećmi - wynagrodzenie od 3,2 tys. zł brutto.

Wszystkim wyżej wymienionym rodzinom zastępczym przysługują świadczenia finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości od 1131 zł miesięcznie na każde dziecko.
Ponadto w ramach programu 500+ na każde umieszczone w rodzinie zastępczej dziecko przysługuje świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie. Rodziny zastępcze mogą liczyć także na wsparcie w formie zwrotu części kosztów utrzymania mieszkania, opłacenie dodatkowej osoby do pomocy czy dofinansowanie kosztów wakacji.


Informacje dotyczące szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych można uzyskać bezpośrednio u pracowników Działu Pieczy Zastępczej pod nr telefonu: 91 421 12 21 lub 91 44 10 427


Wesołych Świąt

Drodzy Państwo!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku chcemy Wam życzyć wszystkiego, co najlepsze.

Jeśli dobiegający końca rok czegoś nas nauczył, to tego, że dobre samopoczucie i brak chorób są bezcenne. W związku z tym pragniemy życzyć Wam przede wszystkim zdrowia! Bez niego świat pozostanie szary i nie odnajdziemy w nim ani szczęścia, ani pomyślności.

Chcemy Wam życzyć również codziennej satysfakcji, zarówno tej płynącej z aktywności zawodowej jak i relacji w rodzinie.

Życzymy Wam też… mniej. Mniej stresu, obaw, niepokoju i problemów.

Mamy nadzieję, że nadchodzące Święta upłyną Wam w atmosferze miłości i życzliwości, a suto zastawione stoły i prezenty pod choinką będą dla nich przyjemnym dodatkiem. Wesołych Świąt!

Pracownicy Działu Pieczy Zastępczej oraz Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Zmiana siedziby - zapraszamy na Smolańską 3!

Już od września Dział Pieczy Zastępczej urzęduje w nowej siedzibie na ul.Smolańskiej 3. Dotychczasowe punkty na ul. Jana Pawła II 42, ul. Sławomira 10 i ul. Słowackiego 13 nie działają. Biuro Obsługi Interesanta znajduje się na parterze, przyjmujemy zainteresowanych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 91 42 26 760 w.12 lub za pomocją poczty elektronicznej: sekretariat@mopr.szczecin.pl,

Poniżej prezentujemy aktualną listę pracowników działu wraz z numrami telefonów.


Zapraszamy na ulicę Smolańską 3!
Podsumowanie realizacji staży w ramach projektu

"Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie"


W okresie od 28 czerwca do 31 sierpnia 2021 r. odbyły się staże dla uczestników projektu pn. "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie", który jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Główne cele stażu:
 • Rozwój umiejętności społecznych młodzieży usamodzielnianej umieszczonej w pieczy zastępczej.
 • Nauka funkcjonowania w środowisku pracy, nabycie pierwszych doświadczeń zawodowych.
 • Przybliżenie procedur rekrutacyjnych.
 • Motywowanie do poszukiwania pracy i zatrudnienia zgodnie z predyspozycjami oraz zainteresowaniami

Dzięki otwartości i uprzejmości 10 firm udało się zrealizować staże dla 25 osób, wychowanków pieczy zastępczej w wieku od 16 do 23 lat. To właśnie dzięki profesjonalnemu podejściu i zaangażowaniu nw. firm i instytucji udało się zrobić wspólnie dużo dobrego. Każdy z uczestników projektu, który realizował staż mógł w bezpiecznym środowisku pracy i miłej atmosferze rozwijać swoje kompetencje społeczne, zdobywać wiedzę i nowe doświadczenia oraz realizować swoje pasje i zainteresowania. Opiekunowie stażu, którymi byli właściciele lub pracownicy danej firmy z dużym zaangażowaniem dbali o uczestników i czuwali nad bezpiecznym przebiegiem stażów. Uczyli jak przygotować się do rozmowy z pracodawcą i pomyślnie przebrnąć procedury rekrutacyjne. Z pasją opowiadali o swojej pracy i o specyfice danej branży czy zawodu. Ukierunkowali też działania na wzmocnienie i uwypuklanie pozytywnych cech uczestników. Pracowali wspólnie nad kształtowaniem właściwej postawy wobec powierzonych zadań i obowiązków.

WSZYSTKIM ZAANGAŻOWANYM W REALIZACJĘ TEGO ZADANIA SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!Szkolenie stacjonarne z zakresu edukacji seksualnej
Termin szkolenia: 2.10.2021 r.
Czas: 9:00 - 15:00
Miejsce: Siedziba Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Na szkolenie przyjęta może być osoba, która:
 • zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego (miasta Szczecin),
 • stanowi rodzinę zastępczą spokrewnioną / niezawodową.

Rekrutacja rodziców zastępczych/rodzin odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania limitów przewidzianych w projekcie dla poszczególnych form wsparcia:
obecnie dla 15 rodziców (rodzin)

Każde zgłoszenie do projektu podlega ocenie przez Zespół kwalifikacyjny.

W przypadku jednoczesnego zgłoszenia do objęcia wsparciem liczby rodziców (rodzin) przekraczającej limit dostępnych miejsc do danej formy wsparcia zastosowane zostaną kryteria premiujące:
 • większa liczba dzieci w pieczy zastępczej w danej rodzinie - 1 pkt za każde dziecko,
 • niepełnosprawność dziecka potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - 1 pkt,
 • gotowość przyjęcia dodatkowego dziecka do rodziny zastępczej - 1 pkt.

W ramach szkolenia stacjonarnego z tematu edukacji seksualnej uczestnicy szkolenia dowiedzą się czym jest seksualność i jak przebiega jej rozwój, jak rozmawiać z dziećmi, młodzieżą o seksualności, jakie są normy w zakresie zachowań seksualnych i ekspresji seksualnej, co jest przemocą seksualną i w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem o przemocy seksualnej, metody antykoncepcji. Szkolenie ma formę wykładowo-warsztatową.

Szkolenie poprowadzi Pan mgr Michał Sosnowski:
 • doświadczony psycholog i terapeuta:
 • absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • uczestnik 4-letniego szkolenia w zakresie grupowej terapii analitycznej w Instytucie Analizy Grupowej “Rasztów"
 • specjalizacja z seksuologii klinicznej ukończona w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie

Termin zgłoszeń: do 24 września 2021 r.

Rodziców zastępczych zainteresowanych wsparciem w postaci szkolenia stacjonarnego prosimy o złożenie formularza zgłoszeniowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w siedzibie Działu Pieczy Zastępczej ul. Słowackiego 13, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 bezpośrednio do koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej lub pod numer tel.: 91 42 25 955, 91 42 10 205, 91 42 25 565.

Serdecznie zapraszamy!!!PODSUMOWANIE REALIZACJI STAŻY

W okresie od lipca do sierpnia 2020 r. odbyły się staże dla uczestników projektu pn. "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" który jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie.
Cele stażu :

 Rozwój umiejętności społecznych młodzieży usamodzielnianej umieszczonej w pieczy zastępczej.
 Nauka funkcjonowania w środowisku pracy, nabycie pierwszych doświadczeń zawodowych.
 Przybliżenie procedur rekrutacyjnych.
 Motywowanie do poszukiwania pracy i zatrudnienia zgodnie z predyspozycjami oraz zainteresowaniem.

Pozyskanie pracodawców w tm celu nie było łatwe i nie tylko w związku z panującą epidemią SARS-CoV. Udało się jednak pozyskać przychylność instytucji otwartych dla młody ludzi potrzebujących pierwszych doświadczeń związanych z pełnieniem ról zawodowych. Podpisano umowy z pracodawcami branży informatycznej, gastronomicznej oraz fryzjerskiej, którzy przyjęli naszych stażystów na dwutygodniowy staż. Odbywający staż poznali pracę w dużej dynamicznie rozwijającej się korporacji, małym zakładzie gastronomicznym oraz indywidualne prowadzenie działalności gospodarczej. W poniższej tabeli przedstawiam wykaz firm oraz ilość osób uczestniczących w stażu.

LP. NAZWA FIRMY LICZBA OSÓB
1. 3Shape 4 osoby
2. Bar China Ming 3 osoby
4. Salon fryzjerski La Grazia 1 osoba
5. Salon fryzjerski Oxybeauty 1 osoba

Zarówno młodzież odbywająca staż jak i pracodawcy umożliwiający jego odbycie czerpali wzajemnie doświadczenia: dzielili się wiedzą i umiejętnościami czerpali satysfakcję z dzielenia się z innymi. Uczestnictwo w tej formie wsparcia dało możliwość stażystą zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych poprzez poznania nowych miejsc pracy na lokalnym rynku oraz autentycznego środowiska pracy. Uczestnicy mieli okazje porozmawiać z właścicielami, menadżerami oraz kierownikami firm i uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania, również te dotyczące ewentualnych szans podjęcia pracy w przyszłości. Odbycie staży w ramach projektu z pewnością wpłynie na decyzje stażystów dotyczące dalszego kształcenia oraz wyboru drogi zawodowej.
"Aktywna integracja w Szczecinie"
Informacja o naborze Uczestników Projektu

Informujemy, iż rozpoczął się kolejny nabór Uczestników do projektu "Aktywna integracja
w Szczecinie".

Oferowane w ramach projektu wsparcie kierowane jest do:
 • młodzieży mieszkającej w Szczecinie, w podziale na dwie grupy wiekowe:
  1. w wieku 15-18 lat, przebywającej w pieczy zastępczej
  2. młodzieży pełnoletniej w wieku od 18 do 25 lat, po opuszczeniu pieczy zastępczej i będącej w procesie usamodzielnienia
 • osób gotowych do udziału we wszystkich oferowanych formach wsparcia.

Proponowane wsparcie dla młodzieży obejmuje m.in. (w zależności o grupy wiekowej):

Dla młodzieży 15-18 lat:
 • wyjazdy o charakterze integracyjno- edukacyjnym
  1. I wyjazd w okresie ferii zimowych 2018r. (planowany czas trwania - 8 dni)
  2. II wyjazd w lipcu 2018r. (planowany czas trwania - 8 dni)
 • zajęcia kompensacyjne - korepetycje (w zależności od potrzeb, w okresie od II - V 2018r.
 • warsztaty umiejętności społecznych w wymiarze 20h
 • wsparcie pracownika socjalnego

Dla młodzieży 18-25 lat:
 • wyjazd o charakterze integracyjno-edukacyjnym w okresie ferii zimowych 2018r. (planowany czas trwania - 8 dni)
 • warsztaty savoir-vivre oraz warsztaty autoprezentacji
 • kurs prawa jazdy kat. B/ zajęcia kompensacyjne (korepetycje) - w zależności od potrzeb, w okresie od II - VI 2018r.
 • wsparcie pracownika socjalnego.

Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:
 1. siedziba Biura Projektu przy ul. Sikorskiego 3 w Szczecinie (pok. 128) lub pod nr tel. 91/ 48-57-525, 91/ 48-57-559
 2. Dział Pieczy Zastępczej ul. Sławomira 10 w Szczecinie pok. nr 5 , tel. 91 42 40 50 lub ul. Słowackiego 13 pok. nr 4, tel. 697 801 794 lub 697 801 772

Serdecznie zapraszamy!!!

Kandydaci na rodziców zastępczych poszukiwani!


Poszukujemy osób, które podejmą się sprawowania pieczy nad dziećmi jako rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa czy jako osoby prowadzące rodzinny dom dziecka. Zapewniamy bezpłatne szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wsparcie i pomoc psychologiczno-pedagogiczną w trakcie funkcjonowania rodziny zastępczej.


Niezawodowa rodzina zastępcza opiekując się powierzonym dzieckiem nie rezygnuje ze swojego zatrudnienia, natomiast zawodowa rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymują za swoją pracę -opiekę nad powierzonymi dziećmi - wynagrodzenie.

Wszystkim wyżej wymienionym rodzinom zastępczym przysługują świadczenia finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości nie niższej niż 1000 zł miesięcznie na każde dziecko, a w przypadku gdy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności rodzinie zastępczej przysługuje dodatek w wysokości 200 zł miesięcznie. Ponadto w związku z programem 500+ na każde umieszczone w rodzinie zastępczej dziecko przysługuje dodatek w wysokości 500 zł miesięcznie. Niezależnie rodziny zastępcze mogą korzystać z całego szeregu instrumentów wsparcia i pomocy materialnej o charakterze fakultatywnym, zależnym od formy pieczy i sytuacji dziecka. .
Zapraszamy do współpracy małżeństwa oraz osoby nie pozostające w związku małżeńskim.

Osoby zainteresowane po przejściu kwalifikacji będą mogły rozpocząć szkolenia w początkach 2018 r. Osoby , które mają już ukończony moduł szkolenia podstawowego , będą mogły dołączyć do szkolenia dla kandydatów na rodziny zawodowe , które rozpocznie się w grudniu 2017 r.

Podstawowe warunki jakie muszą spełniać kandydaci :
 • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckim, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki lekarskiej o stanie zdrowia;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 • pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Wszelkich informacji dotyczących szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych udzielają:

Agnieszka Gierszewska tel., 091-42-27-027 lub 697-801-794
Małgorzata Olszewska tel. 091-42-27-027 lub 697-801-772

Szczegółowe informacje odnośnie kwalifikacji kandydatów -
kliknij tutaj >>>