Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt
Tu jesteś: Strona główna > Pomoc w formie zasiłku stałego

Elektroniczny Urząd Podawczy

Jak załatwić sprawę w MOPR?

Ochrona Danych Osobowych

Aktywna Integracja w Szczecinie

Kreator bezpieczeństwa

Aktywny Samorząd€ - program dla osób niepełnosprawnych

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Druki

Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Centrum Wolontariatu "VOLONTARIUS"

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać najświeższe informacje ze strony MOPR Szczecin prosimy o podanie adresu e-mail.
Biuletyn Informacji Publicznej

Pomoc w formie zasiłku stałego


Pomoc w formie zasiłku stałego


Kto może starać się o zasiłek stały?

1. - pełnoletnia osoba samotnie gospodarująca
- niezdolna do pracy z powodu wieku albo całkowicie niezdolna do pracy
- dochód nie może przekroczyć granicy dochodowej osoby samotnie gospodarującej.
Od 1 października 2018 roku granica dochodowa dla osoby samotnie gospodarującej to kwota 701,00 zł. albo

2. - pełnoletnia osoba w rodzinie
- niezdolna do pracy z powodu wieku albo całkowicie niezdolna do pracy
- dochód tej osoby, jak również dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć granicy dochodowej na osobę w rodzinie.

Od 1 października 2018 roku granica dochodowa dla osoby w rodzinie to kwota 528,00 zł.
• osoba samotnie gospodarująca to osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe
• rodzina: osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące
• całkowita niezdolność do pracy oznacza całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
• niezdolność do pracy z tytułu wieku: oznacza osiągnięcie wieku emerytalnego


Jak wyliczyć wysokość zasiłku stałego?


1. jeżeli jesteś osobą samotnie gospodarującą to wylicza się różnicę między granicą dochodową a Twoim dochodem, na przykład:
Twój dochód wynosi 300 zł.
Granica dochodowa to 701,00 zł.
Od kwoty 701,00 zł (granica dochodowa) odejmujesz kwotę 300 zł:
701,00 zł - 300 zł = 401,00 zł - taka będzie wysokość Twojego zasiłku stałego
Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie.

2. jeżeli gospodarujesz wspólnie z rodziną to wyliczasz różnicę między granicą dochodową a dochodem na osobę w Twojej rodzinie, na przykład: Mieszkasz z mężem.
Twój dochód wynosi 400 zł,
dochód męża wynosi 200 zł.
Wasz dochód razem wynosi 600 zł.
Dochód na 1 osobę wynosi: 600 zł : 2 osoby = 300 zł
Od kwoty 528,00 zł odejmujesz kwotę 300 zł:
528,00 zł - 300 zł = 228,00 zł - taka będzie wysokość Twojego zasiłku stałego
Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

UWAGA. Jeżeli pobierasz rentę socjalną, świadczenie pielęgnacyjne albo dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka albo utraciłeś prawo do zasiłku dla bezrobotnych, bo upłynął ustawowy okres jego pobierania, zasiłek stały Ci nie przysługuje


Jakie dokumenty są potrzebne do załatwienia sprawy?


1. Wniosek o przyznanie pomocy w formie zasiłku stałego, który piszesz sam - nie ma gotowego druku MOPR.
2. Dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).
3. Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością to przynosisz oryginał orzeczenia o niepełnosprawności albo o grupie inwalidzkiej (do wglądu).
4. Jeżeli pracujesz to przynosisz zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia
Uwaga. W zaświadczeniu o wysokości wynagrodzenia musi być informacja o:
• wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;
• wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne;
• wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego;
• wysokości składki na ubezpieczenie chorobowe - członków rodziny wspólnie gospodarujących.
5. Jeżeli masz gospodarstwo rolne to przynosisz zaświadczenie z urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych.
6. Jeżeli nie pracujesz to przynosisz:
• decyzję o uznaniu albo odmowie uznania za osobę bezrobotną albo;
• decyzję o utracie statusu osoby bezrobotnej albo;
• decyzję o przyznaniu albo odmowie przyznania zasiłku dla bezrobotnych albo;
• decyzję o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium albo dodatku aktywizacyjnego.
7. Jeżeli ktoś z Tobą wspólnie gospodaruje i jest bezrobotny albo poszukuje pracy to przynosisz jego oświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych albo poszukujących pracy.
8. Musisz pokazać jaki masz dochód i skąd dostajesz pieniądze - przynosisz decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne, np. jak masz rentę albo emeryturę to przynosisz decyzję z ZUS, jak masz zasiłek dla bezrobotnych to przynosisz decyzję z Powiatowego Urzędu Pracy, jak masz dodatek mieszkaniowy albo dodatek energetyczny albo zasiłek pielęgnacyjny to przynosisz decyzję ze Szczecińskiego Centrum Świadczeń.
9. Pracownik socjalny może poprosić Cię o inne dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy.


Gdzie załatwisz sprawę?


Zależy od tego gdzie mieszkasz. MOPR podzielony jest na 4 rejony: Zachód, Śródmieście, Prawobrzeże i Północ. Każdy rejon ma swój Ośrodek. Adres każdego ośrodka i wykaż ulic, które do niego należą znajdziesz w Internecie na stronie www.mopr.szczecin.pl. Jeżeli jesteś osobą bezdomną musisz iść do Działu Pomocy Osobom Bezdomnym.
Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?
Po tym jak złożysz wniosek pracownik socjalny przyjdzie do Twojego miejsca zamieszkania albo pobytu przeprowadzić wywiad środowiskowy - ma na to 14 dni od dnia kiedy złożyłeś wniosek. Podczas wywiadu pracownik socjalny ustala jak jest Twoja sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i zdrowotna. Jeżeli nie dołączyłeś do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów to pracownik socjalny poinformuje Cię jakich dokumentów brakuje. Będziesz musiał je dostarczyć do MOPR.


Jaki dokument otrzymasz?


W terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku otrzymasz decyzję administracyjną. W sprawach skomplikowanych decyzja może być wydana później, o czym zostaniesz poinformowany.
Uwaga. Każda sprawa traktowana jest indywidualnie.


Czy można napisać odwołanie?


Tak. Masz 14 dni na odwołanie od momentu kiedy otrzymasz decyzję administracyjną. Odwołujesz się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora MOPR.
Wyciąg z Rejestru Zmian
Zaktualizował(a): Ewa Parchimowicz
Ostatnia aktualizacja: 23-10-2018 11:31