C2 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

C2 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Cel szczegółowy programu - przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych.
Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która:
  1. posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (do 16rż),

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze C Zadanie 2 programu wynosi - 2.000 zł,

Udział własny wnioskodawcy nie jest wymagany.

Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez Realizatora i beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z umowy.

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:
  1. posiadający wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;
  2. którym nie upłynął okres gwarancji udzielonej na przedmiot objęty dofinansowaniem;
  3. którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Z 2011r Nr 127, poz 721 z późn. zmianami), w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań;

Inne informacje:
  1. W przypadku Obszaru C Zadanie 2- beneficjentów programu, którzy uzyskali pomoc w pokryciu kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w 2012 roku oraz wcześniejszych programów przewidujących analogiczne wsparcie nie obowiązuje karencja w uzyskaniu kolejnych środków PFRON na ten sam cel, niezależnie od okresu karencji przewidzianego wówczas w ramach programu