C1 Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

C1 Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Cel szczegółowy programu - przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych.
Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która:

1. posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (do 16rż),
2. jest w wieku do lat 18, lub w wieku aktywności zawodowej, lub jest zatrudniona (dot. osób w wieku emerytalnym),
3. ma dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym - sytuacja, kiedy stan zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz poziom dysfunkcji narządu ruchu wyklucza samodzielne poruszanie się i przemieszczanie przy pomocy ręcznego wózka inwalidzkiego; brak takiej możliwości powinien wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej i górnej; stan ten może wynikać ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe) i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze C Zadanie 1 programu wynosi - 7.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania maksymalnie do 20.000 zł w indywidualnych przypadkach, wyłącznie w przypadku, gdy zwiększenie tej kwoty umożliwi zakup wózka dopasowanego do indywidualnych potrzeb zdrowotnych osoby niepełnosprawnej, będącej adresatem programu, oraz celowość zwiększenia kwoty dofinansowania zostanie potwierdzona przez eksperta powołanego przez realizatora programu.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany i wynosi 10% ceny brutto zakupu.

Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez Realizatora i beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z umowy.
Umowę zawiera się na okres trzech lat, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania,

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

1. posiadający wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;
2. którzy w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskali na ten cel pomoc ze środków PFRON;
- w/w okres podlega wydłużeniu w przypadku osób, które uzyskując dofinansowanie w ramach programów realizowanych przez PFRON, zawarli z PFRON umowę dofinansowania z okresem obowiązywania tej umowy dłuższym niż 3 lata, a okres ten nie upłynął przed złożeniem wniosku w ramach programu "AKTYWNY SAMORZĄD",

3. którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Z 2011r Nr 127, poz 721 z późn. zmianami), w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań;

UWAGA!
Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzi ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.