"Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2024"

Celem programu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Wsparcie asystenta może polegać m. in. na wykonywaniu czynności dnia codziennego, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z miejsc kultury, dojazdach do placówek oświatowych lub innych miejsc.

Z pomocy w ramach programu mogą skorzystać:
 • Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Asystentem osobistym w ramach programu mogą być:
 • osoby posiadające dokument potwierdzający kwalifikacje w kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
 • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; (Posiadanie doświadczenia może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu. lub
 • wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Jeżeli uczestnik nie posiada osoby, która mogłaby świadczyć usługi asystenta to w przypadku zakwalifikowania do objęcia wsparciem asystent zostanie wskazany przez realizatora programu.

Osoba wnioskująca w karcie zgłoszeniowej opisuje jakie miałaby oczekiwania dotyczące zakresu wsparcia, świadczonych usług, a także ilości godzin wsparcia. Maksymalny limit godzin wsparcia określony jest w programie i jest uzależniony od stopnia niepełnosprawności.

Jak przystąpić do programu?

Nabór wniosków w ramach programu trwa od 13 do 26 marca. Wnioski są przyjmowane w Dziale Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością przy ul. Abramowskiego 19 w Szczecinie w poniedziałki w godzinach 8-15 oraz we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 10 do 14. W piątki wnioski nie są przyjmowane.


Osoba ubiegająca o wsparcie w ramach programu składa nastepujące dokumenty:

Dokumenty można przesłać także:
• elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na adres: /MOPR_SZCZECIN_skrytka
• pocztą na adres: ul. Abramowskiego 19, 71-104 Szczecin.


Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu znajdują się w Regulaminie.

Dodatkowych informacji udziela:
Dział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością przy ul. Abramowskiego 19 w Szczecinie w poniedziałki w godzinach 8-15 oraz we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 10 do 14. W piątki inforlinia jest nieczynna.
Tel. 697 066 221Program "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego 2024" jest finansowany z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy:

 • całkowita wartość zadania - 1 769 091,88zł

Dokumenty do pobrania: