Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt
Tu jesteś: Strona główna > Moduł II - Informacje, wnioski

Elektroniczny Urząd Podawczy

Jak załatwić sprawę w MOPR?

Ochrona Danych Osobowych

Aktywna Integracja w Szczecinie

Kreator bezpieczeństwa

Aktywny Samorząd€ - program dla osób niepełnosprawnych

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Druki

Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Centrum Wolontariatu "VOLONTARIUS"

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać najświeższe informacje ze strony MOPR Szczecin prosimy o podanie adresu e-mail.
Biuletyn Informacji Publicznej

Moduł II - Informacje, wnioski

W dniu 24 stycznia 2018 roku Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2018 roku.

Terminy przyjmowania wniosków:


01.03.2018 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (1-wszy cykl 2018)
30.03.2018 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (1-wszy cykl 2018)
03.07.2018 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (2-gi cykl 2018)
10.10.2018 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (2-gi cykl 2019)
Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przy ul. Abramowskiego 19,
od poniedziałku do czwartku w godzinach

od 10:00 do 14:00 (pokój nr 5).


Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 46 46 150.


UWAGA!!!
TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW
W RAMACH MODUŁU II - SEMESTR ZIMOWY UPŁYWA W DNIU
10 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU (ŚRODA)
(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do siedziby MOPR, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.
Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:
• posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:
• posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,
• aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Wysokość dofinansowania


Warunki dofinansowania opisane są m.in., w ust. 10-24 dokumentu pn. "Kierunki działań (…)".
W 2018 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:
• dodatku na pokrycie kosztów kształcenia - do 1.000 zł,
• dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
- do 4.000 zł,
• opłaty za naukę (czesne) - wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto)
na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Warunki zwiększenia dofinansowaniaDodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
• 700 zł (należy wybrać tylko jedno z poniższych)
 adresat programu posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydanego na stałe
 adresat programu prowadzi gospodarstwo domowego z dodatkową osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 adresat programu jest osobą działającą na rzecz środowiska innych osób niepełnosprawnych
 adresat programu ponosi koszty wynikające z barier w poruszaniu się lub barier w komunikowaniu się, dotyczy: osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, osoby z dysfunkcją narządu wzroku, osoby z dysfunkcją narządu słuchu. (w/w dysfunkcje muszą zostać potwierdzone zaświadczeniem lekarskim)
• 500 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
• 300 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
• 300 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie
na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki lub studiuje w przyśpieszonym trybie
• 300 zł - w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2017 lub w 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych

Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. Wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:


• do 50% - w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok - do 75%,
• do 75% - w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
• do 100% - w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Warunki zmniejszenia dofinansowania:


Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Przypominamy!Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego - nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.


Poniżej, do pobrania, wniosek obowiązujący w 2018 roku:

Dokumenty do pobrania:

Wyciąg z Rejestru Zmian
Zaktualizował(a): Maciej Homis
Ostatnia aktualizacja: 24-09-2018 11:48