"Opieka wytchnieniowa - edycja 2023". Usługi świadczone w formie całodobowej


Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi lub osobami z niepełnosprawnością.


Program kierowany jest do opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub opiekunów osób dorosłych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z takim orzeczeniem zgodnie z art. 5 oraz art. 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone w formie całodobowej mają odciążyć członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki tej pomocy osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek, relaks, osobisty rozwój czy załatwienie niezbędnych spraw.

Uczestnikiem programu może zostać osoba która jest:

  • opiekunem dziecka lub osoby dorosłej zamieszkującym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz sprawującym całodobową bezpośrednią opiekę nad:
    • dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności
    • osobą dorosłą posiadającą orzeczenie orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z takim orzeczeniem zgodnie z art. 5 oraz art. 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Usługi opieki wytchnieniowej świadczone w formie całodobowej mogą być świadczone w formie pobytu całodobowego w innym wskazanym przez uczestnika miejscu, które spełnia wymagania dostępności i zostało zaakceptowane przez realizatora programu.

Jak przystąpić do programu?

Osoba ubiegająca o wsparcie w ramach programu składa:

Wnioski są przyjmowane w Dziale Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością przy ul. Abramowskiego 19 w Szczecinie w terminie 10.11 - 14.11.2023 r. od w godzinach od 7:30 do 15:30.

Dokumenty można przesłać także:
  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na adres: /MOPR_SZCZECIN_skrytka
  • pocztą na adres: ul. Abramowskiego 19, 71-104 Szczecin.

Wsparciem w ramach programu zostanie objętych 19 osób.

Wnioski będą weryfikowane i punktowane zgodnie z kryteriami wskazanymi w Regulaminie. Dodatkowe punkty będą przyznawane w przypadku sprzężonej niepełnosprawności oraz jeśli kandydat wymaga wysokiego poziomu wsparcia.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu znajdują się w Regulaminie.

Dodatkowych informacji udziela:
Dział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością przy ul. Abramowskiego 19 w Szczecinie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Tel. 697 066 221

Dokumenty do pobrania: