Piecza instytucjonalna

Instytucjonalna piecza zastępcza to całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze różnego typu. Placówka zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie, zaspokaja jego niezbędne potrzeby i podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny.
W sprawach dotyczących kierowania do instytucjonalnej pieczy zastępczej informacji udziela Pani Beata Połomska Kierownik Sekcji Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej i Sprawozdawczości Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Sławomira 10 nr tel. 91 42 40 035 w. 26, e-mail: bpolomska@mopr.szczecin.pl


Formy instytucjonalnej pieczy zastępczej:


- placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego - trafiają tu dzieci z powodu nagłej, kryzysowej sytuacji w rodzinie lub w przypadkach wymagających zapewnienia mu natychmiastowej opieki. Pobyt w placówce interwencyjnej nie powinien być dłuższy niż 3 miesiące, w szczególnych przypadkach może on zostać przedłużony do zakończenia trwającego postępowania sądowego o powrót dziecka do rodziny, przysposobienie, umieszczenie w pieczy zastępczej;

- placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego - trafiają tu dzieci których rodzice nie podjęli działań o przywrócenie im opieki nad dzieckiem i pobyt w placówce przedłuży się do czasu znalezienia miejsca w rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinie adopcyjnej bądź do uzyskania pełnoletniości. Nie oznacza to, że rodzice nie mogą zabiegać o powrót dziecka pod ich opiekę ale z reguły dzieje się tak bardzo rzadko;

- placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego - zapewniają opiekę dzieciom o indywidualnych potrzebach, wymagających stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej opieki ( m.in. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i wymagające wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych, dzieci z zaburzeniami zachowania);

- placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego - najbardziej zbliżona do rodzinnej pieczy zastępczej ponieważ prowadzona jest przez rodzinę (na ogół małżeństwo) w ich mieszkaniu, domu lub lokalu z zasobów Miasta Szczecin. Nie ma tu zmieniających się wychowawców, kuchenkowych, personelu sprzątającego i administracyjnego.

Umieszcza się tu przede wszystkim liczne rodzeństwa, dzieci wychowują się w tej rodzinie wraz z dziećmi biologicznymi prowadzących, w placówce tej może przebywać do 8 wychowanków (w przypadku umieszczenia licznego rodzeństwa liczba ta może być większa);

- regionalna placówka opiekuńczo-terapeutycznej - zapewnia opiekę dzieciom wymagającym szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji, nie znaleziono dla nich miejsca w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.


Wykaz placówek z terenu Miasta Szczecin z danymi teleadresowymi:


1.Placówki opiekuńczo - wychowawcze znajdujące się w strukturze Centrum Opieki nad Dzieckiem mają wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną.
Adres Centrum Opieki nad Dzieckiem:
ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin, tel. sekretariat 91/431-58-91, e-mail sekretariat@cod.szczecin.pl

Łącznie w placówkach COnD jest 180 miejsc.
1. Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Maciejkowa przystań" typu interwencyjnego, ul. Wszystkich Świętych 66, 71-453 Szczecin,
2. Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom pod platanami" typu specjalistyczno-terapeutycznego", ul. Broniewskiego 16, 71-460 Szczecin,
3. Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęczowy domek" typu socjalizacyjnego, ul. Narożna 48, 71-499 Szczecin,
4. Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na wzgórzu" typu socjalizacyjnego, ul. Chojnicka 61, 70-737 Szczecin,
5. Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Osówka" typu socjalizacyjnego, ul. Mokra 23, 71-495 Szczecin,
6. Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pod kasztanami" typu socjalizacyjnego, ul. Śląska 8/3, 70-432 Szczecin,
7. Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Leśna chatka" typu socjalizacyjnego, ul. Wiślana 17, 70-885 Szczecin,
8. Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom nad jeziorem" typu socjalizacyjnego, ul. Pokładowa 20, 70-832 Szczecin,
9. Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czereśniowy domek" typu socjalizacyjnego, ul. Łosiowa 5, 70-795 Szczecin,
10. Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przy fontannach" typu socjalizacyjnego, ul. Papieża Jana Pawła II 43/7, 70-415 Szczecin,
11. Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pod lipą" typu socjalizacyjnego, ul. Śląska 12/5, 71-432 Szczecin.

2. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego - prowadzące przez Fundację "MAM DOM", al. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin, e-mail:
1. Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Brzozowy Zakątek"
2. Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Świerczewo"
3. Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Szczęśliwa Siódemka"
4. Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Promyk Nadziei"

Łącznie przebywa w nich 28 wychowanków.


Placówka opiekuńczo-wychowawcza Towarzystwa Salezjańskiego typu socjalizacyjnego
ul. Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin, tel. sekretariat 91/483-51-24, e-mail saldomdziecka@op.pl
Łącznie przebywa 12 wychowanków.

Koszty pobytu w instytucjonalnej pieczy zastępczej:


Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej ustalane są przez starostę a w przypadku regionalnych placówek przez marszałka województwa, i ogłaszane w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do 31 marca danego roku.
Aktualne opłaty: LINK

Skierowanie do placówki - procedura, niezbędne dokumenty, obowiązki rodziców biologicznych:


Skierowanie do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej może nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. Podstawą skierowania do placówki opiekuńczo-wychowawczej jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rodzice dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zobowiązani są dostarczyć do podmiotu wydającego skierowanie, dokumenty dotyczące dziecka tj.:
- odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica;
- dokumentację o stanie zdrowia dziecka (kartę szczepień, książeczkę zdrowia, dokumentację ze szpitala, orzeczenie o niepełnosprawności);
- dokumenty szkole, w szczególności świadectwa szkolne;
- diagnozę psychofizyczną dziecka, inne dokumenty potwierdzające potrzeby dziecka w szczególności w zakresie edukacji, udziału w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz konieczności objęcia dziecka pomocą profilaktyczno-wychowawczą lub resocjalizacyjną albo leczeniem i rehabilitacją.