Prawo, sprawozdania, raporty, programy

Prawo

Funkcjonowanie pieczy zastępczej reguluje:
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2016 poz. 406)
 • Kodeks postępowania administracyjnego ( DZ. U. z 2016 r. poz.23)
 • Zarządzenie Nr 10/16 dyrektora MOPR z dnia 25.02. 2016 r.- w sprawie określenia zasad zatrudniania osób do pomocy w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz udzielania świadczeń dla rodzinnych form pieczy zastępczej w Szczecinie wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej ( Dz. U. 2011 poz. 1720)
 • Rozporządzenia Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 03 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnieni, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U., 2012 r., poz. 954)
 • Uchwała nr XIV 338/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części. Odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym ( DZ.URZ. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz.182)
 • Uchwała nr XVIII/507/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23.04.2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin
 • Uchwała nr XXXVII/1099/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 20.01.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin


Programy

 • Program rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2018
 • Program rozwoju pieczy zastępczej gminy Miasto Szczecin na lata 2013-2015
 • Program mieszkaniowy Szczecińskiego TBS Spółka z o.o. skierowany do osób, podmiotów wykonujących zadania pieczy zastępczej "Dom dla Dziecka"
 • Program mieszkaniowy Szczecińskiego TBS Spółka z o.o. skierowany do wychowanków pieczy zastępczej i innych placówek, uprawnionych do uzyskania pomocy mieszkaniowej na podstawie ustawy o pomocy społecznej "Dom na Start"
 • Program "Wehikuł usamodzielnienia" dla młodzieży usamodzielniającej się z różnych form pieczy zastępczej.


Sprawozdania, raporty

 • sprawozdanie z działalności DZ 2014
 • sprawozdanie z działalności DZ 2015
 • Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z 2015 r. I i II półrocze
 • Sprawozdanie rzeczowo finansowe z 2016 I półrocze

Dokumenty do pobrania: