Archiwum aktualności


Dobry Start: Wnioski dla rodziców zastępczych [WNIOSEK]

2020-08-03 14:12
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Dokumety można złożyć w siedziebie Działu Pieczy Zastępczej przy ul. Sławomira 13 w godzinach 7:30-15:30. Z uwagi na pandemię koronawirusa wypełnione wnioski należy pozostawić w przygotowanych urnach, które znajdują się przy wejściu do budynku.

POBIERZ WNIOSEK >>>
 

Bon turystyczny dla dzieci w pieczy zastępczej

2020-07-20 13:36
Dzieci w pieczy zastępczej na które pobierane jest świadczenie wychowawcze 500 zł jako dodatek do świadczenia na utrzymanie dziecka objęte są instrumentem wsparcia w postaci bonu turystycznego. Na dziecko będzie przysługiwało jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 złotych. Na dziecko niepełnosprawne będzie dodatkowo przysługiwało jeszcze jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 złotych. Dane dzieci i ich rodziców zastępczych zostały przekazane do systemu elektronicznego umożliwiającego elektroniczną aktywację bonu.

Aby skorzystać z bonu turystycznego, osoba uprawniona będzie musiała założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, zalogować się i aktywować bon. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże bon SMS-em lub e-mailem. Trzeba będzie także podać lub uaktualnić dane kontaktowe, czyli adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Będzie tam także możliwość złożenia oświadczenia będącego podstawą przyznania dodatkowego bonu na dziecko z niepełnosprawnością.

Płatności bonem będą realizowane w oparciu o komunikację SMS. Chcąc zapłacić bonem za usługę turystyczną trzeba będzie okazać podmiotowi turystycznemu specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny otrzymany w SMS

Bon będzie można wykorzystać w Polsce do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym. Bon ma objąć imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego.
Bonem będzie można płacić też wielokrotnie do końca marca 2022

Obecnie trwają prace nad katalogiem bazy turystycznej. Koordynuje je Polska Organizacja Turystyczna: https://www.pot.gov.pl/pl

Wybory Prezydenckie: Transport dla niepełnosprawnych na II turę

2020-07-07 15:25
Zapotrzebowanie na przewóz osób niepełnosprawnych do komisji wyborczych w II turze wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020 roku, można zgłaszać telefonicznie w dniu wyborów w godzinach od 7.00 do 19.00 pod numerami telefonu: 91-42-43-555, 697-066-240. Pod tymi numerami udzielane będą wszelkie informacje dotyczące przewozu.

Zgłoszenia realizowane będą w miarę istniejących możliwości przewozu, wynikających z kolejności przyjmowanych
zgłoszeń.

Zapraszamy także do zgłaszania potrzeb przewozu w tygodniu poprzedzającym dzień wyborów pod numerem telefonu: 91-42-43-555, 697-066-240 w godz. 8.00 – 14.00.

Wybory Prezydenckie: transport dla osób niepełnosprawnych

2020-06-26 11:22
Zapotrzebowanie na przewóz osób niepełnosprawnych do komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 roku, można zgłaszać telefonicznie w dniu wyborów w godzinach od 7.00 do 19.00 pod numerami telefonu: 91-42-43-555, 697-066-240. Pod tymi numerami udzielane będą wszelkie informacje dotyczące przewozu.


Zgłoszenia realizowane będą w miarę istniejących możliwości przewozu, wynikających z kolejności przyjmowanych zgłoszeń.


Zapraszamy także do zgłaszania potrzeb przewozu w tygodniu poprzedzającym dzień wyborów pod numerem telefonu: 91-42-43-555, 697-066-240 w godz. 8.00 – 14.00.

Aktywny Samorząd, Moduł III: Dodatkowe wsparcie dla os. niepełnosprawnych

2020-06-19 09:48
Osoby niepełnosprawne, które z uwagi na sytuacje epidemiologiczną w kraju nie mogły korzystać z placówek wsparcia dziennego takich jak warsztaty terapii zajęciowej czy środowiskowe domy samopomocy mogą ot

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Szczecinie z siedzibą przy ul. Abramowskiego 19 został wyznaczony jako Realizator programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III.

 Z pomocy mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a osoby do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), których placówki nie działały z powodu pandemii  przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych.
 

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wsparcie mogą również uzyskać osoby, których niepełnosprawność potwierdzona została orzeczeniem  wydanym przez lekarza orzecznika ZUS.


Wnioski można składać do 15 października 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną do realizatora właściwego terytorialnie dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy


Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną. Okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące.


Ważne! 
Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Wsparcie kierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

 1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
 3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
 4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
 5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
  23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
 7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).
 8. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).”

Powyższy katalog placówek, których podopieczni uprawnieni są do udziału w ramach Modułu III programu, jest katalogiem zamkniętym. Oznacza to, że uczestnicy zajęć rehabilitacyjnych w innych placówkach, nie są uprawnieni do skorzystania ze wsparcia.

 

Przy wypełnianiu wniosku bardzo ważnym jest precyzyjne wskazanie placówki rehabilitacyjnej do której uczęszcza Wnioskodawca. Takie działanie leży w Państwa dobrze rozumianym interesie. Samo wskazanie np. nazwy Stowarzyszenia, którego jest się członkiem, spowoduje negatywne rozpatrzenie wniosku.

 

 
 

Wyciąg z interpretacji do programu – opracowanie PFRON:

- OREW  - podopieczni Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych mogą korzystać ze środków w ramach Modułu III programu, o ile są:
• uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych      programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne (program Rehabilitacja 25+);    lub
• pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, i za pośrednictwem OREW korzystają z ww. zajęć.
 
 

- Uczestnicy programów rewalidacyjno-wychowawczych.
Pomoc dotyczy pełnoletnich (od 18 do 25 roku życia) uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.
 
 

- Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze  i  Specjalne Ośrodki Wychowawcze
Postanowienia programu odnoszą się do wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośr. socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania wskazuje, iż do  szkoły funkcjonującej w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, za zgodą organu prowadzącego ośrodek, mogą również uczęszczać uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność – jednakże w myśl tych przepisów osoby te nie są traktowane jako wychowankowie ośrodka.


             
Czy wychowankowie internatu do 18 roku życia mogą wnioskować o środki?  Pomoc dotyczy jedynie pełnoletnich (od 18 do 24 roku życia) wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowaw-czych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
 
 

- Szkoły Specjalne
Czy uczniowie szkół specjalnych mogą wnioskować o środki?  Katalog placówek, których podopieczni uprawnieni są do udziału w ramach Modułu III programu jest katalogiem zamkniętym – szkoły specjalne nie zostały wymienione  w tym katalogu. Ze wsparcia w Module III  mogą korzystać pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze mogą być organizowane m.in. w szkołach specjalnych.
 
 

- Wnioskowanie o wsparcie z wyprzedzeniem
Wsparcie nie powinno obejmować miesięcy przyszłych – brak jest bowiem w takim przypadku możliwości weryfikacji warunków uprawniających do przyznania świadczenia (np. niepobieranie dodatkowego zasiłku opiekuńczego).
 
 

- Przerwa wakacyjna
Za miesiące w których placówka nie świadczy  wsparcia z powodu przerwy wakacyjnej (zajęcia nie odbywają się, podopieczni nie przebywają w placówce) świadczenie nie przysługuje.Uwaga! 12 czerwca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie będzie zamknięty

2020-06-10 10:15

W piątek, 12 czerwca 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie będzie nieczynny. Biura Obsługi Interesantów we wszystkich Rejonowych Ośrodkach oraz Działach będą tego dnia zamknięte.

Sekcja Interwencji Kryzysowej prowadzić będzie całodobowy dyżur w normalnym trybie.

Ustanowienie dnia wolnego w tym temrinie nastąpiło w zamian za święto przypadające w dzień wolny od pracy - 15 sierpnia 2020 (sobota) zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy.


Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

2020-05-30 08:13

Coroczny Dzień Rodzicielstwa Zastępczego to dobra okazja do spotkań, podziękowań za codzienny trud i odpowiedzialność tym wszystkim, którzy zapewniając opiekę, wychowanie i przygotowanie do samodzielności tak licznej w Szczecinie rzeszy dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej, wypełniają zadania rodziców zastępczych, pełniąc bardzo istotną rolę w systemie pomocowym Miasta.

Epidemia i związane z nią zagrożenia oraz ograniczenia zmusiły nas do odwołania zaplanowanych tegorocznych obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.
II Publiczną Debatę o wyzwaniach i potrzebach Rodzicielstwa Zastępczego, a także tradycyjny Festyn Rodzinny przekładamy na lepsze i zdrowsze czasy. Szczególne okoliczności nałożyły na Państwa dodatkowe, trudne wymogi i pewnie pogłębiły społeczną świadomość tej wyjątkowej misji oraz lepiej niż kiedykolwiek wskazały potrzeby i oczekiwania wsparcia oraz pomocy w wypełnianiu tego istotnego zadania.

Dlatego dziękując za Państwa zaangażowanie, życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia, zachowania mimo istniejących zagrożeń pogody ducha, wiary w sens pomocy innym i wielu radości dnia codziennego.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
-dr Marta Giezek

Uwaga! Przywrócenie terminów administracyjnych

2020-05-22 16:13

Informujemy iż od dnia 24 maja rozpoczyna się 14-dniowy termin na złożenie odwołania od decyzji administracyjnych wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w czasie stanu epidemii.

Zgodnie z zapisami Tarczy Antykryzysowej od 31 marca zawieszone zostały terminy związane z postępowaniami administracyjnymi – m. in. w zakresie odwołań. Dotyczą one decyzji administracyjnych wydanych do dnia 16 maja 2020 roku.

Obecna nowelizacja Tarczy Antykryzysowej uchyla ten przepis. W praktyce oznacza to, że osoby, które otrzymały decyzje administracyjne w ww. terminie mają obecnie 14 dni (licząc od dnia 24 maja) na odwołanie się od nich.
 

Uwaga na oszustów! Podają się za pracowników MOPR

2020-05-12 14:40

W związku z docierającymi do nas zgłoszeniami apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku kontaktu z osobami, które podszywają się pod pracowników socjalnych. Przypominamy, że obecnie wizyty w środowiskach są ograniczone do minimum, a jeśli do nich dochodzi są wcześniej umawiane telefonicznie.

 
 

Oszuści podszywają się pod pracowników socjalnych i informują o konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego lub oferują wsparcie. Pojawiają się bez zapowiedzi i próbują okraść mieszkanie w trakcie wizyty.

 
 

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie każdą wizytę umawiają wcześniej telefonicznie. Dodatkowo w sytuacji obecnej pandemii wyjścia w środowiskach zostały ograniczone do minimum. Większość spraw prowadzona jest zdalnie, bez osobistego kontaktu z klientami.

 
 

Każdy z pracowników MOPR ma przy sobie legitymację służbową z podstawowymi danymi (imię, nazwisko), zdjęciem i numerem pracownika. Przed wpuszczeniem do mieszkania należy ją zawsze sprawdzić.

 
 

Jeżeli nie jesteśmy pewni czy dana osoba faktycznie jest pracownikiem MOPR, można zweryfikować jej dane dzwoniąc do sekretariatu Ośrodka pod numer: 91 48 57 601. Wtedy uzyskujemy stuprocentową pewność, że jest to faktycznie pracownik socjalny.

 
 


Karty parkingowe i legitymacje dla osób niepełnosprawnych będą wysyłane pocztą

2020-04-22 11:05
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania Niepełnosprawności w Szczecinie informuje, że od dnia 20 kwietnia 2020 r. wznawia wydawanie kart parkingowych i legitymacji osób niepełnosprawnych, które będą wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. - po wyrażeniu zgody wnioskodawcy:


 • pisemnie ul. Teofila Starzyńskiego 2, 70-506 Szczecin
 • e-mail pzoon@mopr.szczecin.pl
 • telefonicznie 91 – 48-85-379