Archiwum aktualności


"Mecenas Osób Niepełnosprawnych" - Zgłoś swojego kandydata

2023-10-17 08:09
Do 20 października br. można zgłaszać kandydatury do honorowego tytułu „Mecenas Osób Niepełnosprawnych” przyznawanego przez Prezydenta Miasta Szczecin.

Honorowy tytuł "Mecenas Osób Niepełnosprawnych" przyznawany jest w Szczecinie od 2009 roku. Wyróżnienie może zostać nadane osobom fizycznym, osobom prawnym, przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz instytucjom nie posiadającym osobowości prawnej, które w sposób wyjątkowy przysłużyły się środowisku osób z niepełnosprawnością. Za wyjątkowe zasługi uważa się propagowanie idei tworzenia nowego standardu zachowań wobec środowiska osób z niepełnosprawnością, przez którą należy rozumieć szczególną wrażliwość na potrzeby osób z niepełnosprawnością wyrażonych jakością obsługi, rzetelnością przekazywanych informacji, wprowadzaniem udogodnień i rozwiązań architektonicznych przyjaznych osobom z niepełnosprawnością, czynne w nich uczestnictwo, a także inną działalność rozumianą jako wzorcową i innowacyjną.

Tytuł nie może być nadawany pracownikom organów administracji państwowej i samorządów terytorialnych, których osiągnięcia na rzecz Miasta Szczecin wynikają z zakresu pełnionych przez nich obowiązków służbowych oraz organizacjom, których działalnością statutową jest działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Zgłoszenia kandydatur można składać w kancelarii Urzędu Miasta Szczecin, przesyłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu (pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin), pocztą elektroniczną na adres wss@um.szczecin.pl lub za pomocą platformy EPUAP.

Wniosek zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje o honorowym Tytule dostępny są w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11648.asp.

Międzynarodowy Dzień Białej Laski

2023-10-16 08:20
15 październiak przypada Międzynarodowy Dzień Białej Laski czyli dzień w którym w sposób szczególny przypominamy o potrzebach osób niewidomych oraz niedowidzących.

Celem ustanowienia obchodów Międzynarodowego Dnia Białej Laski jest zwrócenie uwagi oraz uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby osób z niepełnosprawnościa - niewidomych lub niedowidzących. Osoby z tego typu niepełnosprawnością pokonują codziennie szereg barier. Korzystając ze stale rozwijającej się technologii oraz ułatwieniom, które wprowadzane są do przestrzeni publicznej mogą coraz lepiej funkcjonować w społeczeństwie.

Wybory parlamentarne: Transport dla osób z niepełnosprawnością

2023-10-09 07:15
15 października, w dniu wyborów parlamentarnych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie będzie realizował przewóz osób z niepełnosprawnością do komisji wyborczych. Z usługi mogą skorzystać osoby legitymujące się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zapotrzebowanie na transport można zgłaszać w tygodniu poprzedzającym wybory tj. od 9 do 13 października 2023 r. w godzinach 8 – 14 pod numerami telefonów: 91 42 43 555 lub 697 066 240. Pod powyższymi numerami telefonów udzielane będą także wszelkie informacje dotyczące przewozów.

Osoba z niepełnosprawnością dla której realizowany będzie transport musi mieć ze sobą ważne orzeczenie o niepełnosprawności, które trzeba będzie okazać kierowcy.

Transport będzie realizowany 15 października 2023 r. (niedziela) w godzinach 9 – 15 w miarę istniejących możliwości przewozowych, wynikających z kolejności przyjmowanych zgłoszeń.

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

2023-10-02 12:12
1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. To niezwykły dzień w którym chcemy wyrazić naszą wdzięczność wobec mądrości, doświadczenia i cennego wkładu życie społeczeństwa.

System wsparcia osób starszych oraz ich opiekunów w naszym mieście jest stale rozwijany. Tworzone są nowe mieszkania wspierające, stale oferowane jest pomoc w formie usług opiekuńczych, powstają nowe kluby seniora oraz inne miejsca stawiające na rozwój, aktywizację i integrację. Bardzo dużą popularnością cieszą się także uniwersytety trzeciego wieku. Wspólnie wspieramy osoby starsze, ale staramy się także ułatwiać im dostęp do usług społecznych.

W tym wyjątkowym dniu składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim seniorom – dużo zdrowia, szczęścia, jak najwięcej spokojnych chwil w gronie najbliższych.

Nowe mieszkanie dla seniorów

2023-09-22 10:35
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie uruchomił kolejne mieszkanie wspomagane dla seniorów. Zamieszka w nim sześć osób. Lokal znajduje się na północy Szczecina oraz został przygotowany w ramach programu „Cztery kąty na trzeci wiek”.

W lokalu zamieszka w sumie sześciu seniorów – trzy panie oraz trzech panów. Będą to osoby w wieku poprodukcyjnym, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować we własnym środowisku. W mieszkaniu seniorzy mają zapewnioną całodobową opiekę świadczoną przez opiekunów Caritas. Mieszkańcy otrzymują wsparcie uzależnione od swojego stanu zdrowia i zgłaszanych potrzeb. Może być to przykładowo pomoc w czynnościach higienicznych, podawanie leków, ustalanie wizyt lekarskich i asysta podczas wizyt, realizacja recept, organizacja czasu wolnego, zapewnienie kontaktu z rodziną czy przyjaciółmi oraz aktywizacja dostosowana do możliwości mieszkańca.

W ramach projektu „Cztery kąty na trzeci wiek” do końca roku pokrywane są wszystkie opłaty związane z funkcjonowaniem mieszkania oraz świadczeniem usług opiekuńczych. Seniorzy pokrywają tylko koszt stawki żywieniowej oraz zakupu środków czystości.

Lokal pochodzi z zasobów TBS, ma powierzchnię ponad 170 m2. Mieszkanie znajduje się na trzecim piętrze, ale budynek wyposażony jest w windę. W mieszkaniu znajdują się jednoosobowe pokoje, dwie łazienki, wspólny salon i jadalnia oraz przestronny taras. Lokal jest pozbawiony barier i został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Obecnie na terenie Szczecina funkcjonuje 10 mieszkań chronionych wspomaganych dla seniorów. W ramach projektu „Cztery kąty na trzeci wiek” utworzono trzy z nich. W sumie we wszystkich mieszkaniach znajduje się 70 miejsc całodobowej opieki dla osób starszych.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury umieszczenia seniora w mieszkaniu można uzyskać pod nr telefonu: 91 432 84 60

Projekt "Cztery kąty na trzeci wiek" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020. Wartość projektu wynosi 4 527 182,39 zł, dofinansowanie z UE 3 848 105,03 zł.

Światowy Dzień Choroby Alzheimera

2023-09-21 11:39
21 września obchodzimy Światowy Dzień Choroby Alzheimera. Głównym celem obchodów jest podnoszenie świadomości społecznej oraz zwalczanie stygmatyzacji choroby oraz osób cierpiących na to schorzenie.

Alzheimer jest zaliczany do schorzeń neurodegeneracyjnych, które należą do najpoważniejszych chorób dzisiejszego społeczeństwa. Charakterystycznym objawem jest stopniowa utrata pamięci związana z zaburzeniami procesów poznawczych taki jak orientacja przestrzenna, poprawne liczenie czy upośledzenie mowy. Początkowo objawy mogą być mylone z typowym zachowaniem związanym ze starzeniem się. Chory zaczyna zapominać podstawowe rzeczy – pojedyncze słowa, nie rozpoznaje osób i znanych miejsc, nie wie jakie jest dzień czy godzina. Później pojawiają się wahania nastroju, złość, niechęć do kontaktów z ludźmi i coraz poważniejsze kłopoty z pamięcią.

Czynnikami ryzyka występowania choroby Alzheimera mogą być:

• zaawansowany wiek
• obciążenia rodzinne
• mutacje genów
• długotrwałe, wysokie ciśnienie
• długotrwały stres
• przebyte urazy głowy
• duże stężenie homocysteiny
• niedobór witamin z grupy B odpowiadających za przewodnictwo nerwowe
• brak ćwiczeń pamięci - co powoduje nietworzenie się nowych połączeń nerwowych.


Również w Szczecinie przybywa osób, które cierpią z powodu choroby Alzheimera. Miasto wspiera opiekunów poprzez realizację programu Bon Alzheimer 75 w którym można uzyskać pomoc finansową w wysokości 2000 zł rocznie. Środki można przeznaczyć na dowolne wydatki związane z opieką nad chorym. W 2022 ze świadczenia skorzystało 591 opiekunów, wydatkowano 1 133 000 zł.

W domu pomocy społecznej przy ul. Kruczej funkcjonują miejsca dedykowane całodobowej opiece nad chorymi ze zdiagnozowaną chorobami otępiennymi. Działa tam także dzienny dps dedykowany osobom z chorobą Alzheimera. Chorzy mają tam zapewnioną profesjonalną opiekę dostosowaną do swoich potrzeb. Z pomocy "dziennej" może tu skorzystać do 20 osób jednocześnie.

Dodatkowo w latach 2020-2023 realizowany był projekt „Zaopiekowani”, którego głównym celem było wsparcie opiekunów oraz osób cierpiących na różnego rodzaju choroby otępienne. Pomimo zakończenia realizacji projektu w okresie jego trwałości czyli od sierpnia 2023 r. do końca lutego 2027 w domu pomocy społecznej przy ul. Kruczej w dalszym ciągu prowadzona będzie świetlica wytchnieniowa dla 10 osób, świadczone będą usługi szkoleniowo-doradcze dla opiekunów, a także prowadzona będzie wypożyczalnia sprzętu wspomagające oraz pielęgnacyjnego. Szczegółowe informacje: zaopiekowani.szczecin.pl

Ostatnie posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

2023-09-15 10:02
W dniu 13.09.2023 r. odbyło się ostatnie spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Szczecinie.

W pracach Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli specjaliści zatrudnieni w różnych instytucjach i organizacjach pozarządowych tj. Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Policji, placówkach oświatowych, placówkach ochrony zdrowia, Prokuraturze, Sądzie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskiego.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego łącząc swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z kompetencji służbowych, podejmowali współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie oraz przeciwdziałanie temu zjawisku.

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego przyczyniła się do opracowania zasad współdziałania i obiegu dokumentów między współpracującymi instytucjami. Wymiana doświadczeń w gronie przedstawicieli różnych instytucji pozwoliła lepiej poznać specyficzne regulacje, przepisy wewnętrzne, funkcjonujące w nich procedury, a także wzajemne potrzeby, oczekiwania, możliwości i ograniczenia.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wspólnie mogli przygotowywać wnioski, propozycje i rekomendacje oraz zebrać dane do Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Podczas ostatniego spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, Pan Marcin Kowalski Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, w imieniu Pana Prezydenta, przekazał członkom Zespołu podziękowania za pracę w Zespole.

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, zostanie powołany nowy Zespół Interdyscyplinarny.

Złość nie jest zła – ruszyły zapisy

2023-09-14 11:00
Rozpoczyna się jesienna edycja programu edukacyjnego „Złość nie jest zła”. Warsztaty prowadzone są dla trzech grup uczestników – osób doznających przemocy, spotkania dla rodziców (w ramach programu edukacyjno-profilaktycznego) oraz dla dzieci w wieku od 6 do 18 lat.

Spotkania z osobami doznającymi przemocy domowej w ramach Grupy Psychoedukacyjnej dla Osób Doznających Przemocy Domowej rozpoczną się 26.09.2023 r. ( wtorek). Zaplanowano 11 spotkań, raz w tygodniu we wtorki, od godz. 16.30 do godz. 18.30 w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Boh. Warszawy 27.

W każdą środę spotykać się będą rodzice w ramach programu Edukacyjno-Profilaktycznego „Złość nie jest zła” - warsztaty dla rodziców.
Zaplanowano w sumie 10 spotkań, raz w tygodniu, w godz. od 16.30 do 18.30, w Punkcie Konsultacyjnym MOPR przy ul. Boh. Warszawy 27.

Pierwsze spotkanie 27.09.23 r. (środa)

Informacje i zapisy:
- Iwona Kleiber, tel.91 311 49 37 lub 696 750 000, e-mail: ikleiber@mopr.szczecin.pl
- Ziemowit Pawluk, tel. 91 4646 334, e-mail: zpawluk@mopr.szczecin.pl


Rozpoczynamy także zapisy na warsztaty kierowane do dzieci podczas których nauczą się one jak radzić sobie z negatywnymi emocjami.

Spotkania odbywać się będą w podziale na grupy wiekowe:
  • Dzieci w wieku 6- 9 lat - zajęcia odbywają się w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Bohaterów Warszawy 27 A w poniedziałek 17.00-18.30 ( 12 spotkań)
  • Młodzież w wieku 10-14 lat - zajęcia odbywają się w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Bohaterów Warszawy 27 A , we czwartek od godz. 17.00- 18.30( 12 spotkań)
  • Młodzież w wieku 14-18 lat - zajęcia odbywają się w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Bohaterów Warszawy 27 A, w piątek od godz.17.00-18.30 ( 12 spotkań)
Informacje i zapisy:
Agnieszka Ługowska ( starszy terapeuta) 696-505-019
Agata Adamska ( psycholog) 794 386 306

Rodziny wspierające: Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

2023-09-07 09:15
Z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami wspierającymi rodziny borykające się z różnego rodzaju problemami. Spotkanie było poświęcone nowemu instrumentowi pomocy – rodzinie wspierającej.

Pracownicy MOPR omówili główne założenia i możliwości jakie daje wprowadzenie do oferty pomocy rodzin wspierających. Ich głównym zadaniem jest szeroko rozumiana pomoc i wsparcie osób z najbliższego otoczenia, które borykają się z różnego rodzaju kryzysami. Zadaniem rodziny może być np. pomoc w planowaniu i organizowaniu wspólnego czasu wolnego, pomoc w odrabianiu lekcji czy nauce, udzielanie wskazówek i porad w kwestii przygotowywania posiłków czy utrzymania higieny i czystości.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. MOPR jest na etapie wdrażania tego instrumentu i wkrótce rozpoczniemy poszukiwania potencjalnych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

Po prezentacji odbyła się dyskusja na temat wprowadzenia nowego elementu wsparcia – była to także okazja do rozwiania pierwszych wątpliwości. Przedstawiciele organizacji instytucji mogli także podzielić się swoimi doświadczeniami oraz przedstawić ofertę pomocy jaką sami oferują podczas codziennej pracy z rodzinami.

Nowa ławeczka dla seniorów

2023-08-14 13:15
Przed mieszkaniem chronionym dla seniorów przy ul. Mickiewicza pojawiła się nowa ławeczka. Jej zakup został sfinansowany przez syna jednej z mieszkanek.

Środki na zakup ławeczki przekazali sponsorzy, których pozyskał syn jednej z mieszkanek. Przygotowaniem terenu oraz jej zamontowaniem zajęli się pracownicy Działu Organizacyjnego MOPR.

Seniorzy z mieszkania chronionego zyskali nowe miejsce do spędzania czasu na świeżym powietrzu i każdą wolną chwilę wykorzystują na róże formy aktywności, m. in. gimnastykę prowadzona przez jedną z mieszkanek, Panią Elę czy spotkania przy kawie i cieście.