Archiwum aktualności


AS, Moduł III: Przywrócenie terminu składania wniosków

2020-12-02 11:29

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Zarząd PFRON podjął decyzję o możliwości przywrócenia terminu składania wniosków w Module III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.


Wnioski o dofinansowanie mogły być składane przez osoby niepełnosprawne do realizatora programu w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 16 listopada 2020 roku.


W związku z decyzją Zarządu PFRON realizatorzy programu mogą podejmować decyzje o przywróceniu Wnioskodawcom terminu związanego ze złożeniem lub uzupełnieniem wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III programu.
Wystąpienia o przywrócenie terminu nie wymagają uzasadnienia.


Osoba, która chce złożyć lub uzupełnić wniosek po upłynięciu wyznaczonego terminu, powinna skontaktować się w sprawie przywrócenia terminu z realizatorem - Działem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ul. Abramowskiego 19.

AS, Moduł III: Przyjmowanie wniosków przedłużone do 16 listopada

2020-11-05 14:18
PFRON kontynuuje wsparcie oferowane w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Osoby niepełnosprawne, które z uwagi na sytuacje epidemiologiczną w kraju nie mogły korzystać 
z opieki w placówce rehabilitacyjnej mogą otrzymać 500 zł wsparcia za każdy miesiąc zamknięcia placówek (maksymalnie za okres 5 miesięcy zamknięcia).


Wnioski będą przyjmowane do dnia 16 listopada 2020 roku.


Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Szczecinie z siedzibą przy ul. Abramowskiego 19 został wyznaczony jako Realizator programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" Moduł III.

Z pomocy mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a osoby do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności), których placówki nie działały z powodu pandemii przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych.

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie 
z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wsparcie mogą również uzyskać osoby, których niepełnosprawność potwierdzona została orzeczeniem wydanym przez lekarza orzecznika ZUS.

Wnioski można składać do 16 listopada 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl, pocztą tradycyjną, osobiście lub elektronicznie do realizatora właściwego terytorialnie dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy.
Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną. Okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 5 miesięcy.

Ważne! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wsparcie kierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:
 • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876.);
 • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.);
 • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
 • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
 • pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2020 r. poz. 910.).
 • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)."
Powyższy katalog placówek, których podopieczni uprawnieni są do udziału w ramach Modułu III programu, jest katalogiem zamkniętym.

Pod pojęciem „placówki rehabilitacyjnej” należy rozumieć placówkę, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku).

Oznacza to, że uczestnicy zajęć rehabilitacyjnych w innych placówkach, nie są uprawnieni do skorzystania ze wsparcia.
Przy wypełnianiu wniosku bardzo ważnym jest precyzyjne wskazanie placówki rehabilitacyjnej do której uczęszcza Wnioskodawca. Takie działanie leży w Państwa dobrze rozumianym interesie. Samo wskazanie np. nazwy Stowarzyszenia, którego jest się członkiem, spowoduje negatywne rozpatrzenie wniosku.

Zmiany w funkcjonowaniu Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie

2020-11-04 13:23

PUNKT KONSULTACYJNY
DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE
PRZY MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
ul. Bohaterów warszawy 27
71-899 Szczecin
Tel. 91 48 30 660DYŻURY


PONIEDZIAŁEK

13.00 - 15.00 informacja i porada telefoniczna, rejestracja osób na konsultacje indywidualne.


PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

16.00 - 19.00 porady i konsultacje indywidualne w siedzibie Punktu Konsultacyjnego, po uzgodnieniu ze spacjalistą.

Spotkania grup wsparcia/samopomocy zawieszone do odwołania.


Jednocześnie w Punkcie przy Boh. Warszawy 27 istnieje możliwość konsultacji, porady, spotkania terapeutycznego online poprzez Skype, po wcześniejszym umówieniu ze specjalistą.


Działalność filii zostaje zawieszona do odwołania.


Pogotowie Zimowe dla osób bezdomnych w dobie koronawirusa

2020-10-30 10:41

Od 1 listopada funkcjonować będzie pogotowie dla osób bezdomnych. W tym roku z uwagi na trwająca pandemię koronawirusa zastosowano dodatkowe środki bezpieczeństwa i wdrożono nowe procedury.

 

Z myślą o osobach bezdomnych, które będą poszukiwać schronienia na zimowe miesiące przygotowano 354 miejsca w schroniskach, 98 w noclegowniach i 17 w ogrzewalni. 

 

Wsparcie w trakcie pandemii

 

W tym roku z uwagi na pandemię koronawirusa we wszystkich placówkach wprowadzono zaostrzone zasady sanitarne. Zmienia się także system przyjęć osób bezdomnych do schronisk i noclegowni. 

 

Do tych placówek mogą być skierowane osoby bezdomne, bez objawów chorobowych, które posiadają negatywny wynik testu na obecność koronawirusa lub odbyły 10-dniowy pobyt w specjalnie do tego przygotowanych miejscach. Chodzi o nieruchomości przy ul. Racibora oraz Kolskiej, w których w sumie zapewniono 26 miejsc. Jeśli w trakcie 10 dniowego okresu w placówce nie będzie nowych przyjęć oraz osoby w przebywające w tych miejscach nie będą wykazywały objawów chorobowych będzie można skierować je do schroniska czy noclegowni.

 

Natomiast do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi przy ul. Hryniewieckiego kierowane będą tylko osoby bezdomne, które mają negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.

 

Zasady te nie dotyczą ogrzewalni, która jest czynna całodobowo. Osoby bezdomne mogą skorzystać z niej bez skierowania czy wydania decyzji. Przed wejściem do ogrzewalni pracownicy sprawdzają temperaturę ciała osoby bezdomnej i mogą odmówić wpuszczenia jej do środka z uwagi na stan zdrowia. Na miejscu można wypić gorący napój, skorzystać z łazienki czy wymienić odzież. 

 

Odbyła się już roczna odprawa wszystkich służb oraz instytucji, które współpracują podczas Pogotowia Zimowego dla osób bezdomnych. Podczas spotkania omówione zostały procedury oraz zakres współpracy podczas Pogotowia Zimowego. Koordynatorem wszystkich działań podczas Pogotowia Zimowego jest Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

 

Placówki zapewniające wsparcie dla osób bezdomnych

 

Schroniska to placówki czynne całodobowo, w których osoby bezdomne mają zapewniony posiłek, wymianę ubrania, miejsce do spania, pralnię i suszarnię ubrań. W schronisku prowadzone są także działania aktywizacyjne, które mogą pomóc w uzyskaniu samodzielności życiowej i wyjściu z bezdomności.

 

 

 

Schroniska:

 •  Schronisko „Feniks”, ul. Zamknięta 5, 

 •  Schronisko dla Mężczyzn „Caritas”, ul. Nehringa 14;

 •  Schronisko dla Mężczyzn „Caritas”, ul. Strzałowska 24;

 •  Schronisko dla Kobiet „Caritas”, ul. Piaseczna 4 ;

 •  Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, Stowarzyszenie „Złoty Wiek”, ul. Hryniewieckiego 9;

 

Noclegownia to miejsce, w którym osoby bezdomne mogą znaleźć schronienie na noc. Są one otwarte w godzinach od 18 do 8 rano. Z uwagi na pandemię koronawirusa placówki mogą oferować schronienie także w pozostałych godzinach. W noclegowniach można wymienić odzież, skorzystać z łazienki i prysznica, zjeść ciepły posiłek.

 

Noclegownie:

 • Stowarzyszenie Feniks, ul. Zamknięta 5

 • Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Tczewska 32 

 

Ogrzewalnia jest czynna przez całą dobę. Do dyspozycji osób korzystających przeznaczonych jest 17 miejsc siedzących, toalety oraz łazienka z przebieralnią. W czasie pobytu osoby mogą wypić ciepły napój, dokonać niezbędnych czynności higienicznych oraz przebrać się.

 • Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23 Szczecin)

Dom Dużej Rodziny. Rusza nabór wniosków

2020-10-08 13:05

Do 23 października br. rodziny wielodzietne zainteresowane wynajęciem mieszkania od Gminy mogą składać wnioski. Miasto przygotowało dla nich kolejne dwa lokale w ramach programu Dom Dużej Rodziny. 


Program skierowany jest do rodzin mieszkających w Szczecinie, w których znajduje się co najmniej czwórka dzieci. Liczba dzieci jest głównym kryterium oceny w naborze. Ponadto pod uwagę brane będą dochody rodziny, dotychczasowe warunki zamieszkania oraz niepełnosprawność występująca wśród członków rodziny.


Nabór wniosków dotyczy wynajmu następujących mieszkań:

 • lokalu nr 3 przy ul. Łuczniczej 26 w Szczecinie o powierzchni 78,42 m2,
 • lokalu nr 9 przy ul. Krasińskiego 46B w Szczecinie o powierzchni 77,90 m2.


 

Mieszkania kompleksowo wyremontowało i wyposażyło Szczecińskie TBS.


Szczegóły zasad naboru, wzory wniosków, procedury, a także informacje o mieszkaniach zawarte są w ogłoszeniu  i znajdują się na stronie urzędu miasta, pod adresem:


http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131115.asp


Wniosek o najem lokalu wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem:
 

1) skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku przed salą sesyjną Urzędu (skrzydło po dawnej siedzibie Filharmonii) pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie;


2) poczty na adres Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,


Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Nabór wniosków w ramach Programu mieszkaniowego pn: „Dom Dużej Rodziny 2020 r.


Program Dom Dużej Rodziny ruszył w 2016 roku. Zakłada pomoc rodzinom, które mieszkają w Szczecinie minimum 3 lata. Rodzina powinna składać się przynajmniej  czwórki dzieci. Pomocą objęte zostają te rodziny, które ze względu na sytuację finansową nie mogą zapewnić sobie odpowiednich warunków mieszkaniowych we własnym zakresie, jednak są w stanie ponosić koszty związane z utrzymaniem mieszkania. W tych rodzinach nie może występować problem uzależnień, a także zadłużenie dotychczas zajmowanego lokalu. Czynsz najmu w lokalu wynajmowanym w ramach programu jest taki sam jak w mieszkaniu komunalnym. Dodatkowo rodziny mogą ubiegać się także o dodatek mieszkaniowy.

Piecza zastępcza: Spotkanie z organizacajami pozarządowymi

2020-09-29 10:44
W czwartek 24 września odbyło się pierwsze z cyklu spotkań promujących rodzicielstwo zastępcze. Podczas spotkania rodzice zastępczy opowiadali o swoich doświadczeniach. Dla kandydatów na rodziców była to doskonała okazja by poznać bliżej funkcjowoanie rodzin. Kolejne spotkanie pod koniec października.

Dziesiąte mieszkanie dla seniorów

2020-09-17 14:01

 

 W Szczecinie uruchomiono mieszkanie wspomagane dla osób starszych. Mieszkanie zostało utworzone w ramach projektu „Cztery kąty na trzeci wiek” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. Jest to już dziesiąty tego typu lokal w naszym mieście.

 
 

W mieszkaniu zamieszka sześciu mężczyzn, którzy przez całą dobę będą mieli świadczone usługi wspierające i opiekuńcze. Personel będzie pomagał seniorom we wszystkich czynnościach dnia codziennego oraz będzie przeprowadził zajęcia aktywizacyjne. Dodatkowo mieszkańcy będą mięć zapewnione również usługi pielęgniarskie.

 
 

Lokal o powierzchni 95 m2 pochodzi z zasobów Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Koszt remontu i wykończenia mieszkania wyniósł niemal 110 tys. zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji unijnej oraz budżetu STBS. Mieszkanie jest w całości pozbawione barier architektonicznych oraz przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Seniorzy mają do dyspozycji 3 pokoje (1-, 2- i 3-osobowych), łazienkę, wspólny salon z aneksem kuchennym. Koszt wyposażenia wyniósł ok. 70 tys. zł.

 
 

Środki z dotacji unijnej zostaną przeznaczone na utrzymanie mieszkania oraz pokrycie kosztów usług opieki i wsparcia. Dzięki temu do końca 2023 roku seniorzy nie będą ponosić opłat z tego tytułu. Jedyny koszt jaki będą pokrywać to opłata za środki czystości oraz wyżywienie.

 
 

W ramach projektu „Cztery kąty na trzeci wiek” planowane jest jeszcze uruchomienie mieszkania dla 7 kobiet. W sumie wsparciem zostanie objętych 13 seniorów, którzy z uwagi na wiek i stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w miejscu swojego zamieszkania oraz wymagają wsparcia, w tym usług opiekuńczych. Projekt będzie realizowany do końca 2023 roku.

 
 

Jest to już dziesiąte mieszkanie zapewniające całodobową opiekę dla seniorów w naszym mieście. W sumie jest w nich 67 miejsc. Dzięki stale zwiększanej liczbie lokali, jeden z nich udało się przeznaczyć na miejsce czasowego pobytu przed skierowaniem do domu pomocy społecznej. Osoby starsze przebywają w nim przez 14 dni. Przed umieszczeniem w DPS wykonywany jest im test na obecność koronawirusa. 

 
 

AS, Moduł III: Przyjmowanie wniosków przedłużone. Niepełnosprawni mogą uzyskać dodatkowe wsparcie

2020-09-07 09:17
Osoby niepełnosprawne, które z uwagi na sytuacje epidemiologiczną w kraju nie mogły korzystać z placówek wsparcia dziennego takich jak warsztaty terapii zajęciowej czy środowiskowe domy samopomocy mogą otrzymać 500 zł wsparcia za każdy miesiąc zamkniecia placówek (maksymalnie za okres 3 miesięcy zamknięcia)

Wnioski będą przyjmowane do dnia 15 października 2020 roku.

Wszelkie szczegóły dotyczące świadczenia opisane są  tutaj >>>W związku z przedmiotową uchwałą ust. 6 w rozdziale III. Postanowienia ogólne „Kierunków działań oraz warunków brzegowych (…)” – Moduł III, brzmi aktualnie:
„6. Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku:
1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
8. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).”
 

Dobry Start: Wnioski dla rodziców zastępczych [WNIOSEK]

2020-08-03 14:12
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Dokumety można złożyć w siedziebie Działu Pieczy Zastępczej przy ul. Sławomira 13 w godzinach 7:30-15:30. Z uwagi na pandemię koronawirusa wypełnione wnioski należy pozostawić w przygotowanych urnach, które znajdują się przy wejściu do budynku.

POBIERZ WNIOSEK >>>
 

Bon turystyczny dla dzieci w pieczy zastępczej

2020-07-20 13:36
Dzieci w pieczy zastępczej na które pobierane jest świadczenie wychowawcze 500 zł jako dodatek do świadczenia na utrzymanie dziecka objęte są instrumentem wsparcia w postaci bonu turystycznego. Na dziecko będzie przysługiwało jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 złotych. Na dziecko niepełnosprawne będzie dodatkowo przysługiwało jeszcze jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 złotych. Dane dzieci i ich rodziców zastępczych zostały przekazane do systemu elektronicznego umożliwiającego elektroniczną aktywację bonu.

Aby skorzystać z bonu turystycznego, osoba uprawniona będzie musiała założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, zalogować się i aktywować bon. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże bon SMS-em lub e-mailem. Trzeba będzie także podać lub uaktualnić dane kontaktowe, czyli adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Będzie tam także możliwość złożenia oświadczenia będącego podstawą przyznania dodatkowego bonu na dziecko z niepełnosprawnością.

Płatności bonem będą realizowane w oparciu o komunikację SMS. Chcąc zapłacić bonem za usługę turystyczną trzeba będzie okazać podmiotowi turystycznemu specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny otrzymany w SMS

Bon będzie można wykorzystać w Polsce do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym. Bon ma objąć imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego.
Bonem będzie można płacić też wielokrotnie do końca marca 2022

Obecnie trwają prace nad katalogiem bazy turystycznej. Koordynuje je Polska Organizacja Turystyczna: https://www.pot.gov.pl/pl