Archiwum aktualności


Uwaga! Zmiana siedziby Działu Instytucji Pomocy Społecznej

2021-07-30 10:34
Od dnia 30 lipca 2021 roku Dział Instytucji Pomocy Społecznej został przeniesiony do nowej siedziby przy ul. Powstańców Wielkopolskich 33.

Telefon do Biura Obsługi Klienta pozostał niezmieniony: 91 44 26 610.

Dom dla Seniora: Trzy mieszkania do wynajęcia [WNIOSEK]

2021-07-26 10:18

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie ogłasza nabór osób starszych, chętnych do wynajęcia mieszkania wspomaganego w ramach Programu „Dom dla seniora”, które stanowi własność Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Z osobami chętnymi do wynajęcia mieszkania Gmina Miasto Szczecin zawrze umowę najmu tego mieszkania.

 
 

Do wynajęcia przeznaczone są 3 mieszkania dwupokojowe, które położone są w Szczecinie przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 45b.
 
 

Położenie mieszkań  łączy w sobie dostępność wszelkiego rodzaju usług oraz połączeń komunikacyjnych, jednocześnie zapewniając zaciszną atmosferę z dala od zgiełku centrum Miasta. Mieszkania zaprojektowane zostały tak, aby były dostępne i spełniały potrzeby osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością (budynek wyposażony w windę). Również otoczenie i budynek charakteryzują się szczególną troską o wyeliminowanie wszelkich barier architektonicznych. Dużo przestrzeni wspólnych zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu i pogłębiania więzi sąsiedzkich. Miejsce zamieszkania seniorów, dzięki zainstalowanym w mieszkaniu systemowi  opieki domowej w formule zdalnego monitoringu 24-godzinnego centrum opieki oraz monitoringowi wnętrza kwartału, dostarcza poczucie bezpieczeństwa, tak istotnego w podeszłym wieku.
 
 

O mieszkanie wspomagane dwupokojowe może się ubiegać rodzina składająca się z 2-3 osób.

 
 

Mieszkanie przeznacza się dla osób:

 1. które są mieszkańcami Gminy Miasto Szczecin, co najmniej od trzech lat,
 2. które mają ukończony 70 rok życia, a osoby zakwalifikowane do wspólnego z nimi zamieszkania, mają nie mniej niż 60 lat*,
 3. samotnych lub pozbawionych wsparcia rodziny (pod tym pojęciem rozumie się osoby o ograniczonej samodzielności i nie posiadające wsparcia ze strony rodziny i najbliższych osób),
 4. nie posiadających zaległości w opłatach z tytułu najmu oraz innych zobowiązań ciążących w dotychczas zajmowanym lokalu mieszkalnym, w sytuacji gdy są ich najemcami lub posiadają lokatorskie prawo do lokalu spółdzielczego,
 5. w dniu podpisania umowy podnajmu lokalu nie dysponują prawem do innego lokalu mieszkalnego na terenie Miasta i gmin ościennych,
 6. przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku nie posiadały prawa własności lub współwłasności do innego lokalu mieszkalnego lub domu na terenie Gminy Miasto Szczecin lub gmin ościennych, za wyjątkiem prawa najmu do lokalu mieszkalnego lub lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielczego.
 7. których miesięczny dochód gospodarstwa domowego jest nie niższy niż:

- 2015,76- zł  dla gospodarstwa dwuosobowego,

- 3046,03- zł  dla gospodarstwa trzyosobowego,

         
oraz jest nie wyższy niż :

- 5.628,96-zł w przypadku gospodarstwa dwuosobowego,

- 6.879,84-zł w przypadku gospodarstwa trzyosobowego.

 

Spełnianie kryteriów dochodowych badane będzie na dzień złożenia wniosku.

 1. nie wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności (pod tym pojęciem rozumie się osoby o ograniczonej samodzielności jednak nie wymagające całodobowej opieki i pielęgnacji).

 
 

Najemca mieszkania będzie miał możliwość :

 1. korzystania z porad i wsparcia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie udzielanych w punkcie konsultacyjnym,
 2. korzystania z oferty Społecznego Ośrodka Wsparcia Dziennego,
 3. korzystania w razie potrzeby ze wsparcia w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,
 4. korzystania z innych propozycji lub udogodnień, w tym całodobowego monitoringu
  w ramach zainstalowanego w mieszkaniach systemu opieki domowej.

 
 

Najemca mieszkania wspomaganego zobowiązany będzie do ponoszenia szacowanych miesięcznych opłat w wysokości:
 

 • czynsz za najem lokalu wg stawki wyliczonej jak dla komunalnego zasobu mieszkaniowego
 • woda ciepła – 35,- zł/osobę**
 • woda zimna – 34,- zł/osobę**
 • centralne ogrzewanie (SEC) - zaliczka 2,50zł/m2 **
 • opłata za gospodarowanie odpadami: 21,60- zł/osobę
 • zdalny 24 godzinny monitoring w ramach systemu opieki domowej – 30,- zł miesięcznie.

 

 
 

 

Uwaga:
 

Złożone wnioski będą podlegały ocenie formalnej pod kątem spełnienia wymagań Programu oraz ocenie punktowej związanej z pierwszeństwem ubiegania się o wynajem mieszkania wspomaganego. W przypadku złożenia większej liczby wniosków od liczby mieszkań, po dokonaniu ich oceny formalnej, wybór osoby/ób do zawarcia umowy najmu nastąpi w oparciu o punktację przyznaną przez Komisję, która będzie wynikała z zasad w zakresie pierwszeństwa ubiegania się o najem. W przypadku tej samej  liczby punktów o kolejności wyboru mieszkania zadecyduje losowanie.

 
 

Wnioski o najem mieszkania należy składać w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin z dopiskiem:

 
 

„Nabór wniosków na najem mieszkań wspomaganych w ramach Programu „Dom dla Seniora”.

 
 

Za pośrednictwem Poczty Polskiej (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin) lub osobiście do skrzynki nadawczej znajdującej się w siedzibie głównej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Gen. Sikorskiego 3 (hol wejściowy do budynku).

 
 

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o brakach formalnych.

 

 
 

* dopuszcza się gospodarstwo wieloosobowe, jednakże nie większe niż trzyosobowe wyłącznie w przypadku pozostawania pod opieką osoby/ów ubiegającej/ych się o lokal nie więcej niż jednego niepełnosprawnego dorosłego członka rodziny.

**stawki za wodę ciepłą i zimną oraz dostawę ciepła są średnimi kosztami przyjętymi do ustalenia szacunkowych kosztów za te media.

 

Osoby do kontaktu:

 

Ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:

Pani Joanna Kaczmarek i Pani Barbara Szczepańska

tel. 91 48 57 528 lub 91 48 50 563

email: jkaczmarek@mopr.szczecin.pl

email bszczepanska@mopr.szczecin.pl

  

Ze strony Szczecińskiego TBS:

Pan Marcin Wajdziak 

tel. 91 430 91 89

e-mail: mwajdziak@stbs.pl

 

 
 


Najlepsze życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2021 [FILM]

2021-05-30 08:50
Szanowni Państwo,

W tym wyjątkowym czasie, kiedy to po raz kolejny pandemia uniemożliwia osobiste spotkanie z Państwem i wspólne świętowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przygotowaliśmy życzenia w innej niż dotychczas formie – wiersza. Inspiracją do jego powstania była Państwa codzienna, trudna praca, której pozytywne rezultaty widzimy każdego dnia.

Dziękuję za Państwa codzienne ogromne zaangażowanie. Głęboko wierzę, że za rok będzie nam dane spotkać się osobiście.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Marta Giezek
 
 

Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami - spotkanie z NGO (Prezentacja)

2021-04-06 13:40
W dniu 31.03.2021 r odbyło się coroczne spotkanie z organizacjami pozarządowymi oraz osobami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, dotyczące realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie w roku 2020 zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Z uwagi na pandemię związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa spotkanie odbyło się on-line, mimo to frekwencja dopisała. W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Pan Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin, Pani Beata Bugajska - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, Pani Anna Rąbel - Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, Policji, Urzędu Marszałkowskiego oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W trakcie spotkania Pani Marta Giezek - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie omówiła realizowane zadania przez Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym MOPR z zakresu dofinansowania ze środków PFRON, w tym programu "Aktywny Samorząd" oraz przedstawiła dane dotyczące działalności Sekcji Obsługi Komunikacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020. Omówiony został także podział środków finansowych na zadania realizowane w roku 2021 wynikające z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W porozumieniu z uczestnikami spotkania został również ustalony skład Komisji opiniującej wnioski z zakresu dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych.

Aktywny Samorząd 2021: Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków

2021-03-01 09:36

Rozpoczyna się przyjmowanie wniosków w ramach Modułu I i Modułu II programu Aktywny Samorząd.


Wnioski można składać od 1 marca 2021r.


 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował specjalną ogólnopolską platformę, za pośrednictwem której m. in. można złożyć wniosek o wsparcie.


Konto do przesyłania dokumentów można założyć na portalu Systemu Obsługi i Wsparcia
pod tym adresem:
https://sow.pfron.org.pl/


W 2021 roku nabór odbywać się będzie za pomocą systemu elektronicznego przygotowanego przez PFRON.


Aby skorzystać z pełnej wersji systemu należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy). Informacje oraz wideoporadnik dotyczący profilu zaufanego można znaleźć po kliknięciu
TUTAJ

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dopuszcza możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu "Aktywny Samorząd" bez podpisu elektronicznego.

Złożenie wniosku bez podpisu elektronicznego będzie skutkowało koniecznością pojawienia się w siedzibie MOPR przy ul. Abramowskiego 19 i podpisania wniosku w wersji papierowej. Wniosek złożony w ten sposób w SOW będzie traktowany jako wniosek złożony w wersji papierowej, czyli nie będzie możliwości uzyskania dodatku w wysokości 800 zł w Module II i dodatkowych 10 pkt. przy ocenie wniosku w Module I. Umowa również będzie musiała być podpisana w siedzibie MOPR.


Pełną informację na temat rejestracji, funkcjonowania systemu oraz wideo poradniki dotyczące zakładania konta oraz wypełniania i wysyłania wniosków można znaleźć na stronie PFRON pod adresem
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/


W przypadku wątpliwości oraz pytań PFRON uruchomił również specjalną infolinię dla osób korzystających z systemu: tel. 800 889 777 (połączenie bezpłatne) w godzinach 9-17.


Pod ten numer należy kierować wszystkie zapytania związane z funkcjonowaniem systemu.


NAJWAŻNIEJSZE TERMINY:


MODUŁ I

01.03.2021

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków

31.08.2021

Termin zakończenia przyjmowania wniosków

 
MODUŁ II

01.03.2021

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021

31.03.2021

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021

01.08.2021

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022

30.09.2021

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o refundację w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021

10.10.2021

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022

 

Dom dla Seniora: Nabór wniosków na wynajem mieszkania [DOKUMENTY]

2021-02-19 13:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie ogłasza nabór wniosków skierowany do osób starszych, chętnych do wynajęcia mieszkania wspomaganego 
w ramach Programu „Dom dla seniora”, które stanowi własność Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Z osobami chętnymi do wynajęcia mieszkania Gmina Miasto Szczecin zawrze umowę najmu tego mieszkania.

Do wynajęcia przeznaczone jest 1 mieszkanie dwupokojowe, które położone jest w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 32a/5.

Położenie mieszkania łączy w sobie dostępność wszelkiego rodzaju usług oraz połączeń komunikacyjnych, jednocześnie zapewniając zaciszną atmosferę z dala od zgiełku centrum Miasta. Mieszkanie zaprojektowane zostało tak, aby było dostępne i spełniało potrzeby osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością (budynek wyposażony w windę). Również otoczenie i budynek charakteryzują się szczególną troską o wyeliminowanie wszelkich barier architektonicznych. Dużo przestrzeni wspólnych zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu i pogłębiania więzi sąsiedzkich. Miejsce zamieszkania seniorów, dzięki zainstalowanemu w mieszkaniu systemowi opieki domowej w formule zdalnego monitoringu 24-godzinnego centrum opieki oraz monitoringowi wnętrza kwartału, dostarcza poczucie bezpieczeństwa, tak istotnego w podeszłym wieku.

O mieszkanie wspomagane dwupokojowe może się ubiegać rodzina składająca się z 2-3 osób.

Mieszkanie przeznacza się dla osób:
 • które są mieszkańcami Gminy Miasto Szczecin, co najmniej od trzech lat,
 • które mają ukończony 70 rok życia, a osoby zakwalifikowane do wspólnego z nimi zamieszkania, mają nie mniej niż 60 lat*,
 • samotnych lub pozbawionych wsparcia rodziny (pod tym pojęciem rozumie się osoby o ograniczonej samodzielności i nie posiadające wsparcia ze strony rodziny i najbliższych osób),
 • nie posiadających zaległości w opłatach z tytułu najmu oraz innych zobowiązań ciążących w dotychczas zajmowanym lokalu mieszkalnym, w sytuacji gdy są ich najemcami lub posiadają lokatorskie prawo do lokalu spółdzielczego,
 • w dniu podpisania umowy podnajmu lokalu nie dysponują prawem do innego lokalu mieszkalnego na terenie Miasta i gmin ościennych,
 • przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku nie posiadały prawa własności lub współwłasności do innego lokalu mieszkalnego lub domu na terenie Gminy Miasto Szczecin lub gmin ościennych, za wyjątkiem prawa najmu do lokalu mieszkalnego lub lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielczego.
 • których miesięczny dochód gospodarstwa domowego jest nie niższy niż
  - 1.920,- zł dla gospodarstwa dwuosobowego,
  - 2.880,- zł dla gospodarstwa trzyosobowego,
   
 • oraz jest nie wyższy niż :
  - 5.400,-zł w przypadku gospodarstwa dwuosobowego,
  - 6.600,-zł w przypadku gospodarstwa trzyosobowego.
 • nie wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności (pod tym pojęciem rozumie się osoby o ograniczonej samodzielności jednak nie wymagające całodobowej opieki i pielęgnacji).

Najemca mieszkania będzie miał możliwość :
1. korzystania z porad i wsparcia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie udzielanych w punkcie konsultacyjnym,
2. korzystania z oferty Społecznego Ośrodka Wsparcia Dziennego
3. korzystania w razie potrzeby ze wsparcia w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,
4. korzystania z innych propozycji lub udogodnień, w tym całodobowego monitoringu 
w ramach zainstalowanego w mieszkaniach systemu opieki domowej.

Najemca mieszkania wspomaganego zobowiązany będzie do ponoszenia szacowanych miesięcznych opłat w wysokości:
czynsz za najem lokalu wg stawki wyliczonej jak dla komunalnego zasobu mieszkaniowego - 647,71 zł
woda ciepła – 35,- zł/osobę**
woda zimna – 34,- zł/osobę**
centralne ogrzewanie (SEC) - zaliczka 2,50zł/m2 **
opłata za gospodarowanie odpadami: 21,60- zł/osobę
zdalny 24 godzinny monitoring w ramach systemu opieki domowej – 30,- zł miesięcznie.Uwaga:
Złożone wnioski będą podlegały ocenie formalnej pod kątem spełnienia wymagań Programu oraz ocenie punktowej związanej z pierwszeństwem ubiegania się o wynajem mieszkania wspomaganego. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku , po dokonaniu ich oceny formalnej, wybór osoby/ób do zawarcia umowy najmu nastąpi w oparciu o punktację przyznaną przez Komisję, która będzie wynikała z zasad w zakresie pierwszeństwa ubiegania się o najem. W przypadku tej samej liczby punktów o kolejności wyboru mieszkania zadecyduje losowanie.

Wnioski o najem mieszkania należy składać w terminie do dnia 26 lutego 2021 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie z dopiskiem:

„Nabór wniosków na najem mieszkania wspomaganego w ramach Programu „Dom dla Seniora”.

Za pośrednictwem Poczty Polskiej (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie ul. Gen. Sikorskiego 3, 70 -323 Szczecin ) lub osobiście do skrzynki nadawczej znajdującej w siedzibie głównej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Gen. Sikorskiego 3 (hol wejściowy do budynku )

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o brakach formalnych.

* dopuszcza się gospodarstwo wieloosobowe, jednakże nie większe niż trzyosobowe wyłącznie w przypadku pozostawania pod opieką osoby/ów ubiegającej/ych się o lokal nie więcej niż jednego niepełnosprawnego dorosłego członka rodziny.
**stawki za wodę ciepłą i zimną oraz dostawę ciepła są średnimi kosztami przyjętymi do ustalenia szacunkowych kosztów za te media.

Osoby do kontaktu:

Ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:
Pani Joanna Kaczmarek i Pani Barbara Szczepańska

tel. 91 48 57 528 lub 91 48 50 563
email: jkaczmarek@mopr.szczecin.pl
email bszczepanska@mopr.szczecin.pl


Ze strony Szczecińskiego TBS:
Pan Marcin Wajdziak

tel. 91 430 91 89
e-mail: mwajdziak@stbs.pl

Wnioski do pobrania


Szczepienia przeciwko COVID-19: Transport osób niepełnosprawnych

2021-01-14 17:27
Osoby niepełnosprawne oraz, w wyjątkowych sytuacjach także seniorzy powyżej 70 roku życia, którzy nie będą mogli samodzielnie dotrzeć do punktów szczepień mogą skorzystać z dodatkowego transportu organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Przewozy będą organizowane:


- dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (kod R lub N) lub odpowiednio I grupę inwalidzką z w/w schorzeniami;

- osób powyżej 70. roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień;

Osoby spełniające kryteria w pierwszej kolejności muszą zarejestrować się na szczepienie.

Dopiero po uzyskaniu terminu oraz godziny szczepienia zgłaszają chęć skorzystania z transportu dzwoniąc do dyspozytora przewozów specjalistycznych:

91 42 43 555

697 066 240


Telefonu są obsługiwane w godzinach 8-15 od poniedziałlku do piątku.

Zgodnie z zapowiedziami strony rządowej szczepienia dla osób powyżej 70 roku życia rozpoczną się od dnia 25 stycznia. Od tego momentu będzie również realizowana usługa transportu.


Podstawowe informacje na temat szczepień: Szczepienia przeciwko COVID-19. Podstawowe informacje

Dofinansowanie do turnusów i zakupu przedmiotów ortopedycznych również online

2020-12-31 12:08
Oddział Zachodniopomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie informuje iż od dnia 1 stycznia 2021 r. jest możliwość aplikowania on-line w obszarze dofinansowań uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do korzystania z portalu edukacyjno-informacyjnego, platformy e-learningowej oraz kontaktu z Infolinią SOW pod numerem: 800 889 777 czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-17.00.

Dom Dużej Rodziny: Wyniki obrad komisji

2020-12-28 14:51
Komisja wybrała rodziny, które pozytywnie przeszły proces rekrutacji i są rekomendowane do zawarcia umowy najmu miekszania ze Szczecińskich Towarzysztwem Budownictwa Społecznego w ramach programu Dom Dużej Rodziny.

Listę rodzin można znaleźć na stronie Urzędu Miasta - kliknij w link >>>

„Mikołajki jak z bajki”: Świąteczne paczki dla dzieci [ZDJĘĆIA]

2020-12-16 14:21
W tym roku, z uwagi na pandemię koronawirusa, niemożliwe było zorganizowanie mikołajek dla dzieci z pieczy zastępczej. Dlatego wolontariusze wraz opiekunami przygotowali dla dzieci paczki, które przywiózł Święty Mikołaj.

Całą akcję zaplanowała młodzież uczestnicząca obecnie w projekcie „Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny zastępczej” wraz ze swoimi wychowawcami. Uczestnicy warsztatów „Kierunek samodzielność” mają za zadanie przygotowanie kilku mini projektów. Młodzież wpadła na pomysł akcji „Mikołajki jak z bajki” i zorganizowania wyjątkowej wizyty w każdym pogotowiu rodzinnym w naszym mieście.

Młodzi wolontariusze opracowali cały scenariusz akcji, zaplanowali listy zakupów, zapakowali paczk, a następnie przebrani za Św. Mikołaja rozwieźli je do wszystkich dzieci. Paczki było dostarczane „pod drzwi” lub do spotkań dochodziło w przydomowych ogródkach. Wszystko z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Większość dzieci wraz z opiekunami przywitała Mikołaja na zewnątrz. Odbierali paczki, było wspólne śpiewanie kolęd i wymiana świątecznych życzeń.