Zakończenie warsztatów pt. "Szkoła dla Rodziców"

2011-05-24 07:58

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Dział Wsparcia Dziennego, w dniach od
18 marca do 20 maja 2011 roku, po raz kolejny prowadził warsztaty korekcyjno-edukacyjne pt. "Szkoła dla Rodziców".
Celem zajęć było budowanie prawidłowych relacji dorosły - dziecko, a w tym:
 rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć;
 wyrażanie oczekiwań tak aby były przez dziecko respektowane;
 aktywne, wspierające słuchanie, motywowanie dziecka do współdziałania;
 modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka;
 uwalnianie dziecka od grania narzuconych ról w domu i w szkole;
 wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka;
 konstruktywne rozwiązywanie konfliktów;
 zwiększenie świadomości rodziców/opiekunów na temat uzależnień;
 zwiększenie świadomości rodziców/opiekunów na temat przemocy.
W zajęciach prowadzonych przez pedagoga oraz specjalistę pracy z rodziną systematyczny udział wzięło 14 osób. Uczestnikami grupy były osoby korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie (Działu Wsparcia Dziennego, Rejonowych Ośrodków Pomocy Rodzinie, Działu Pomocy Osobom Bezdomnym, Działu Opieki Zastępczej) oraz rodzice dzieci uczestniczących w zajęciach placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego. Na zakończenie, dla podkreślenia efektów osiągniętych przez rodziców dzięki uczestnictwu w zajęciach, odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów potwierdzających ukończenie warsztatów.
Biorąc pod uwagę zdiagnozowane potrzeby w zakresie sprawowania przez rodziców funkcji opiekuńczo-wychowawczych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie będzie kontynuował tę formę pracy na rzecz rodziny.

Zdjęcia