Ogłoszenie

2011-05-27 12:19
Ogłoszenie
o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów do realizacji w formie Partnerstwa Lokalnego pilotażowego wdrożenia standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności

Gmina Miasto Szczecin / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ubiegająca się o środki Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu ogłoszonego w dniu 05.05.2011r. przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009, Nr 84, poz. 712)
ogłasza

otwarty nabór na partnerów spoza sektora finansów publicznych, działających na polu bezdomności i zagrożenia bezdomnością, w celu wspólnej realizacji pilotażowego projektu wdrażania standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności w ramach projektu pt. "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" Zadanie 4 - "Działania w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi. Opracowanie Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności (GSWB)", Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Cel główny partnerstwa: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych / zagrożonych bezdomnością poprzez wykonanie w Gminie Miasto Szczecin pilotażowego projektu wdrażającego standardy usług w zakresie bezdomności i przetestowanie Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności (zwanego dalej "GSWB") w wybranych zakresach tematycznych, składających się na GSWB i wskazanych przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w dokumentacji konkursowej, tj. mieszkalnictwa i pomocy doraźnej; zdrowia; zatrudnienia i edukacji; pracy socjalnej; streetworkingu dla osób bezdomnych; partnerstw lokalnych. Zawiązane Partnerstwo Lokalne będzie ubiegać się o udział w dwóch etapach realizacyjnych projektu:
 1. faza edukacyjno-szkoleniowa dla zawiązanego Partnerstwa Lokalnego (szkolenia w zakresie Modelu GSWB), zakończona opracowaniem diagnozy w obszarze bezdomności na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz wypracowaniem propozycji projektu pilotażowego,
 2. pilotażowe wdrożenie opracowanego projektu.

Zasady udziału
w konkursie powstałego Partnerstwa Lokalnego, którego Liderem będzie Gmina Miasto Szczecin / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, określone są w dokumentacji konkursowej opublikowanej na stronie www.crzl.gov.pl. Z wybranymi partnerami zostanie podpisany list intencyjny, a w sytuacji zakwalifikowania się partnerstwa do II etapu konkursu - z wybranymi partnerami zostanie zawarta umowa partnerska. Udział w partnerstwie oraz realizacja projektu odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi dla PO KL.

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
 1. Szczegółowy opis oferty według wzoru na załączniku nr 1 do ogłoszenia zawierający w szczególności:
  • opis problemu bezdomności na terenie Gminy Miasto Szczecin i barier w jego rozwiązywaniu oraz identyfikacji przyczyn;
  • koncepcję działań partnera w ramach projektu pilotażowego, wpisujących się w wybrane obszary tematyczne Modelu GSWB;
  • opis dotychczasowej działalności partnera w pracy z osobami bezdomnymi lub zagrożonymi bezdomnością (w tym w obszarach, w które wpisuje się zaproponowana koncepcja działań partnera w projekcie);
  • opis zasobów, niezbędnych do realizacji zaproponowanych działań projektowych, którymi podmiot dysponuje (zdolności organizacyjnych (wartość poszczególnych realizowanych projektów na rzecz osób bezdomnych);
  • potencjał techniczny i rzeczowy (baza lokalowa, sprzęt, wyposażenie, itp.) w obszarze Gminy Miasta Szczecin;
 2. wykaz osób które będą uczestniczyć w realizacji partnerstwa według wzoru na załączniku nr 2 do ogłoszenia (kadra zarządzająca, kadra merytoryczna);
 3. opis dotychczasowego doświadczenia w realizacji projektów skierowanych do ludzi bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością (w tym w obszarach, w które wpisuje się koncepcja działań partnera), ze szczególnym uwzględnieniem projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki według wzoru na załączniku nr 3 do ogłoszenia;
 4. oświadczenie według wzoru na załączniku nr 4 do ogłoszenia,
 5. aktualny statut podmiotu, zawierający zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób bezdomnych i/lub zagrożonych bezdomnością;
 6. aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 7. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (zgodnie z art.45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994r, o rachunkowości - Dz. U. 2002r. Nr 76, poz. 694) w rozumieniu ostatniego roku budżetowego albo minionego okresu w przypadku krótszej działalności;
 8. pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy list intencyjny będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z KRS);
 9. inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

Oferta winna ostać złożona w formie papierowej i elektronicznej na płycie CD.

Przy wyborze partnera oceniane będą w szczególności:
 1. zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
 2. dotychczasowa działalność podmiotu i jego osiągnięcia w pracy z osobami bezdomnymi lub zagrożonymi bezdomnością,
 3. znajomość problematyki z zakresu bezdomności lub zagrożenia bezdomnością,
 4. doświadczenie dotychczasowe w realizacji projektów skierowanych do ludzi bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością,
 5. zasoby, którymi podmiot dysponuje: zdolności organizacyjne, kadra zarządzająca i merytoryczna, potencjał techniczny i rzeczowy,
 6. współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu.

Termin składania ofert - 17.06.2011 roku, do godz. 15.30


Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji pilotażowego wdrażania standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności."

Ofertę można złożyć osobiście pod adresem:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin,
sekretariat (pokój 301, w godz. 7:30-15:30)
lub przesłać na ten adres przesyłką pocztową.

Bez względu na sposób złożenia oferty liczyć się będzie data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
 1. wyboru minimum jednego partnera do wspólnej realizacji projektu;
 2. negocjowania warunków i zakresu realizacji zadania;
 3. unieważnienia naboru bez podawania przyczyny;
 4. wyboru do realizacji II fazy konkursu tylko niektórych spośród partnerów, biorących udział w I fazie konkursu.

W kwestiach formalnych dodatkowych informacji udziela
Pani Natalia Widzińska
tel. 91 48 57 559
mail: nwidzinska@mopr.szczecin.pl

Dokumenty do pobrania: