Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

2011-07-14 08:45
W dniu 10 czerwca 2011 o godz. 9:00 w Dziale Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy al. Papieża Jana Pawła II 42, odbyło się kolejne posiedzenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Brali w nim udział zaproszeni goście Pani Marta Giezek - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Pan Piotr Makuch - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.
Głównym tematem posiedzenia była dyskusja na temat projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493, z późn. zm.)

Przepisy powyżej przywołanej ustawy wprowadziły obowiązek podejmowania interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w oparciu o procedurę "Niebieskie Karty". W konsekwencji powstała potrzeba wskazania w akcie wykonawczym do ustawy sposobu podejmowania działań w ramach procedury "Niebieskie Karty" oraz określenia wzorów formularzy "Niebieska Karta", z jednoczesnym określeniem podmiotów właściwych do wypełniania formularzy "Niebieska Karta".
W projekcie rozporządzenia określono sytuacje, w których przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, ochrony zdrowia oraz Policji podejmują czynności w ramach procedury "Niebieskie Karty", a także ich obowiązki i sposób realizacji procedury. Dotychczas, sposób realizacji procedury był uregulowany w różnych aktach prawnych właściwych dla resortów odpowiedzialnych za realizację działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ponadto procedura ograniczała się w zasadzie do wypełniania formularzy i przekazywania ich pomiędzy: jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i Policji.
W projektowanym rozporządzeniu zawarto przepisy, które wskazują wprost jakie działania należy podjąć od momentu zgłoszenia stosowania przemocy w rodzinie do czasu jej zaprzestania, a formularz "Niebieska Karta" stanowił będzie tylko i wyłącznie dokument, w którym zawarte będą informacje dotyczące sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, jej rodziny, a także działań do realizacji których zobligowani będą przedstawiciele służb realizujących procedurę.
Podczas dyskusji wymieniono uwagi dotyczące projektowanego rozporządzenia w odniesieniu do codziennych doświadczeń w pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i Procedury "Niebieskiej Karty" oraz podkreślono intencyjny charakter zawartych w projekcie zmian, które mają być narzędziem tworzenia jednolitej procedury w celu udzielania skutecznej pomocy osobom uwikłanym w przemoc.

Zdjęcia