Spotkanie Kuratorów sądowych Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód

2011-11-28 11:09
W dniu 15 listopada 2011 r. w Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód przy pl. Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie, odbyło się spotkanie Kuratorów Sądowych z Dyrekcją i Kierownictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Dotyczyło ono nawiązania wzajemnej współpracy oraz wymiany doświadczeń w pracy z klientem pomocy społecznej oraz osobą dozorowaną.
Gospodarzem spotkania był Pan Sylwester Gos - Kierownik Zespołu Kuratorskiego II. Ze strony Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w spotkaniu udział wzięli Pani Ineza Mochol - Kierownik Zespołu Kuratorskiego I, Pani Barbara Daca - Kierownik Zespołu Kuratorskiego III oraz kuratorzy zawodowi. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie reprezentowali Pani Marta Giezek - Dyrektor, Pani Barbara Swica Z-ca Dyrektora, Kierownicy Rejonowych Ośrodków Pomocy Rodzinie, Kierownik Sekcji Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Działu Opieki Zastępczej oraz Koordynator Zespołu Pracowników Socjalnych Biura Projektu " Aktywna integracja w Szczecinie".
Na spotkaniu omówiony został realizowany przez MOPR w Szczecinie projekt systemowy "Aktywna integracja w Szczecinie". Przedstawiono główne cele projektu min. aktywizację społeczno-zawodowa, zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową oraz uczestników projektu, którymi są osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym, młodzież w wieku 15-18 lat a także osoby niepełnosprawne, będące klientami MOPR w Szczecinie.
W dalszej części dyskusji przedstawiono zakres pomocy, jaką oferuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Na zakończenie spotkania omówione zostały formy zacieśnienia współpracy i wymiany informacji pomiędzy kuratorami sądowymi a pracownikami MOPR.

Zdjęcia