Klub Integracji Społecznej w Szczecinie

2012-05-30 13:52
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE w Szczecinie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

"Nowa szansa - wdrożenie
Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"

Projekt adresowany jest do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - rejonu Śródmieście, w wieku 18-64 lata, m.in. do osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP Szczecin przez okres 12 m-cy w okresie ostatnich 2 lat, osób samotnie wychowujących dzieci, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Szczegóły w zakładce "Klub Integracji Społecznej" - O projekcie