Ważna informacja dla pełnoletnich osób usamodzielnianych, które opuściły rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo - wychowawcze przed wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. do 31 grudnia 2011 r.

2012-08-13 13:43
W dniu 24 maja 2012 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej została ogłoszona ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U poz. 579). W art. 1 w punkcie 42 zmieniono treść art. 240 ustawy poprzez dodanie ustępu 3 w brzmieniu:

"Osoby, którym na podstawie dotychczasowych przepisów odmówiono prawa do pomocy na kontynuowanie nauki z powodu nieprzebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo niespełnienia kryterium dochodowego, nabywają prawo do tej pomocy, jeżeli spełniają warunki określone w niniejszej ustawie".

Powyższa zmiana obowiązuje od 8 czerwca 2012 r.

Osobom zainteresowanym bliższych informacji w zakresie uprawnień wynikających z tej zmiany udzielają pracownicy Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie pod numerami telefonów 091-42-26-763 i 091-42-40-036 lub osobiście w siedzibie Działu Pieczy Zastępczej przy ul. Sławomira 10 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.