"Aktywny Samorząd" - program dla osób niepełnosprawnych

2012-08-28 10:29
W dniu 28 sierpnia 2012 roku Prezydent Miasta Szczecin podpisał umowę z PFRON na realizację pilotażowego programu "Aktywny Samorząd". Realizację zadania powierzył MOPR.
Jest to program, który zastępuje dotychczasowe dwa zadania PFRON: "Komputer dla Homera"
i "Pegaz". Program "Aktywny Samorząd" choć dotyczy dofinansowania podobnych obszarów - jest programem nowym określonym innymi zasadami, np. wyklucza dotychczasową możliwość dofinansowania podstawowego sprzętu komputerowego.
Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu. Oznacza to, że osoba chcąca wziąć udział w programie obok złożenia wniosku będzie musiała przygotować i przedstawić plan aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i/lub społecznej. Brak wymienionego "planu" będzie skutkował wyłączeniem z programu. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 30 września 2012 roku, w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym mieszczącym się przy ul. Abramowskiego 19 (wejście od ul. Mickiewicza), tel. 91 / 46 46 150 lub 151.
Program obejmuje następujące obszary wsparcia:
A. Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
B1. Pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
B2. Pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
B3. Pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
B4. Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
komputerowego i oprogramowania,
C. Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
D. Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym,
E. Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
F. Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby
zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub
przedszkolu)
Rodzaj niepełnosprawności uprawniający do uczestnictwa w programie osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek, musi być potwierdzony: * w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności tej osoby albo w orzeczeniu równoważnym oraz gdy PFRON określa dodatkowe wymagania w zakresie rodzaju niepełnosprawności: * w zaświadczeniu lekarskim, wydanym przez lekarza specjalistę o specjalizacji związanej z rodzajem niepełnosprawności adresata programu.
Program skierowany jest do osób posiadających: 1. znaczny stopień niepełnosprawności w obszarach: A, B1, B2, B3, B4, C, E, F 2. umiarkowany stopień niepełnosprawności w obszarach: A, E, F 3. orzeczenie o niepełnosprawności (osoby do 16 r. ż.) w obszarach: A, B1, B2, B3, B4, C, D oraz będących: 1. w wieku aktywności zawodowej w obszarach: A, B1, B2, B3, B4, C, D, E, F 2. dziećmi lub młodzieżą do 18 roku życia w obszarach A, B1, B2, B3, B4, C, D 3. osobami, które przekroczyły wiek aktywności zawodowej (kobiety powyżej 60 roku życia oraz mężczyźni powyżej 65 roku życia) w obszarach: C - jeśli są zatrudnione oraz w obszarze D
Ze względu na rodzaj dysfunkcji adresaci Programu to: 1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu w obszarze: A, B1,B4, C, D, E 2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku w obszarze: B1, B2, B3, B4 3. Osoby z każdym rodzajem niepełnosprawności w obszarze F 4. Osoby nie poruszające się samodzielnie za pomocą wózka o napędzie ręcznym w obszarze C 5. Osoby będące użytkownikami wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w obszarze D
Dodatkowe wymagania: * W obszarze A - osoby, które w orzeczeniu o niepełnosprawności mają wskazaną dysfunkcję narządu ruchu, * W obszarze B1 w zakresie osób z dysfunkcją narządu ruchu - tylko osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych, * W obszarze B4 - tylko Beneficjenci pomocy w ramach obszarów: B1, B2 lub B3 * W obszarze E - tylko osoby pełnoletnie, wobec których nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami * W obszarze F - tylko osoby aktywne zawodowo, mające pod swoją opieką dziecko
Wykluczenia z uczestnictwa w Programie: 1. Obszar od A do F - posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub Realizatora Programu 2. Obszar C - uzyskanie dofinansowania na cele przewidziane w obszarze D w ciągu ostatnich 3 lat 3. Obszar od A do E - uzyskanie dofinansowania na analogiczne cele w ciągu ostatnich 3 lat 4. Obszar D - trwająca gwarancja na użytkowany wózek lub jego elementy 5. wymienione w punktach 2 i 3 okresy podlegają wydłużeniu w przypadku beneficjentów pomocy, którzy uzyskując dofinansowanie w ramach programów realizowanych przez PFRON, zawarli umowę dofinansowania z okresem obowiązywania tej umowy dłuższym niż 3 lata, a okres ten nie upłynął przed złożeniem wniosku w ramach programu "Aktywny Samorząd". Okresy te dotyczą osób, które uzyskały dofinansowanie. Przez ten sam cel pomocy ze środków PFRON należy rozumieć przedmiot dofinansowania określony w poszczególnych obszarach programu.
Ocena wniosków: złożone wnioski będą podlegały: - ocenie, czy Wnioskodawca spełnia kryteria Programu, - ocenie formalnej polegającej na sprawdzeniu, czy wniosek jest prawidłowo wypełniony i czy zostały do niego dołączone wszystkie wymagane załączniki, - ocenie merytorycznej, w której złożone we wniosku informacje podlegają ocenie punktowej. Do realizacji są przyjmowane wnioski najwyżej punktowane.
Wybrane wyjaśnienia pojęć z kierunków działań i warunków brzegowych Programu: 1. oprzyrządowanie samochodu - dostosowane do rodzaju niepełnosprawności urządzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją narządu ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego; 2. specjalistyczny sprzęt komputerowy - każdy sprzęt komputerowy lub jego element (który nie jest podstawowym sprzętem komputerowym) dostosowany do rodzaju i zakresu niepełnosprawności danej osoby np. klawiatura brajlowska, klawiatura z większymi klawiszami, mysz pneumatyczna, myszka sterowana głową lub za pomocą mrugania, monitor komputerowy o przekątnej ekranu przekraczającej 24", lupa elektroniczna, powiększalnik komputerowy, udźwiękowiony dyktafon, notatnik cyfrowy; 3. specjalistyczne oprogramowanie komputerowe - oprogramowanie posiadające szczególne znamiona przystosowania do potrzeb osób z dysfunkcją narządu wzroku albo ze znacznym niedowładem obu kończyn górnych; 4. urządzenia brajlowskie - elektroniczne urządzenia umożliwiające przetwarzanie grafiki i/lub tekstu na pismo Braille'a i/lub na formę wypukłych rysunków, np. linijka brajlowska, notatnik brajlowski, drukarka brajlowska lub termograficzna; 5. urządzenia lektorskie - samodzielnie funkcjonujące, elektroniczne urządzenia posiadające szczególne znamiona przystosowania dla osób z dysfunkcją wzroku, umożliwiające rejestrowanie i/lub przetwarzanie grafiki i/lub tekstu na mowę syntetyczną i/lub na dane cyfrowe;

Wnioski o dofinansowanie, wraz z wymaganymi załącznikami, są dostępne w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym są dostępne w osobnej zakładce pn.: "Aktywny Samorząd" - program dla osób niepełnosprawnych na stronie internetowej MOPR. W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z pracownikami Działu.
Treści programowe i warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych w poszczególnych obszarach Programu zostały również opublikowana na witrynie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl .