Szczecińska Karta Rodzinna

2012-08-29 15:02
Chcesz stać się posiadaczem Szczecińskiej Karty Rodzinnej? Możesz już złożyć wniosek. Posiadacz Szczecińskiej Karty Rodzinnej (SKR) uprawniony jest do korzystania z systemu ulg, zniżek i ofert bezpłatnych oferowanych w ramach Programu Szczecin Przyjazny Rodzinie.
Posiadaczom Szczecińskiej Karty Miejskiej (SKR) przysługują:
• zniżki w opłatach za korzystanie z płatnej oferty miejskich obiektów sportowych, instytucji kultury i edukacji prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin;
• zniżki w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasto Szczecin;
• zniżki w opłatach za świadczenia oraz usługi opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne wykraczające poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki świadczonej w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin;
• zniżki, ulgi oraz świadczenia dodatkowe udzielane przez podmioty, które biorą udział w Programie Szczecin Przyjazny Rodzinie;
• bezpłatne udostępnianie podręczników szkolnych z zasobu bibliotecznego szkoły dla rodzin posiadających troje i więcej dzieci uczęszczających do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, niekorzystających z programów rządowych wyrównywania szans edukacyjnych bądź innych (po złożeniu wniosku do dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko).

O wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej (SKR) może ubiegać się rodzina:
• zamieszkała na terenie Gminy Miasto Szczecin;
• składająca się co najmniej z jednego rodzica/osoby sprawującej rodzinną pieczę zastępczą*/opiekuna prawnego mającego na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci własnych lub przysposobionych do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia pod warunkiem, że kontynuują naukę w szkole gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej.

Posiadaczem SKR może być dziecko, rodzic lub osoba sprawująca pieczę zastępczą będąca członkiem rodziny spełniającej powyższe kryteria.

Okres ważności SKR wynosi 12 miesięcy od daty jej wydania.

* Osoba sprawująca rodzinną pieczę zastępczą w rozumieniu Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2001r. Nr 149, poz.887 z późn. zm).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej (BOI-72).
2. Załączniki (do wglądu):
• aktualne zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 x 4,5) osób ubiegających się o kartę - przy odbiorze karty zdjęcia zostaną zwrócone
• w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka, które ma ukończone 18 lat:
a. aktualna legitymacja szkolna lub studencka bądź
b. aktualne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki ze szkoły lub uczelni,
• w przypadku osób zamieszkałych w Szczecinie, nieposiadających aktualnego zameldowania - dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Szczecina.

Opłaty:
Za wyrobienie karty po raz pierwszy nie jest pobierana opłata. W przypadku utraty karty, za wtórnik pobiera się opłatę w wysokości 10 zł.

Termin załatwienia sprawy:
Do 10 dni.

Gdzie?
Wnioski o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej można składać od dnia 22.08.2012 roku w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin
Sala 62 (prawe skrzydło - parter)
Bezpłatna Infolinia: 800 300 300
Centralna Informacja BOI:
Tel. 91 42 45 931 - 933
Fax: 91 42 45 322
E-mail: boi@um.szczecin.pl

Biuro Obsługi Interesantów pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-16:00.

Program Szczecin Przyjazny Rodzinie jest odpowiedzią samorządu na istotne potrzeby obywateli Szczecina, którzy przyjęli na siebie trud wychowania dzieci. W obecnej sytuacji ekonomicznej i demograficznej wsparcie udzielane w ramach programu przez samorząd Miasta Szczecina jest niezwykle ważne. Brak rozwiązań systemowych oferowanych na poziomie krajowym oraz kompetencje przypisane samorządowi do stanowienia prawa w obszarach wymagających jego inicjatywy były podstawą do podjęcia działań zakończonych przygotowaniem projektu uchwały Rady Miasta Szczecin.

Celem programu jest m.in. niwelowanie różnic pomiędzy obywatelami zamieszkującymi na terenie Szczecina, stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień, które wspierać będą rodzinę, zwiększenie dostępności dla rodzin i ich członków do różnego rodzaju dóbr m.in. kultury, wypoczynku, sportu, rekreacji, turystyki i oświaty, oferowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin, miejskie instytucje kultury oraz do towarów i usług oferowanych przez inne instytucje publiczne i inne podmioty zainteresowane udziałem w programie, wsparcie w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży w rodzinach szczególnie tego potrzebujących oraz promocja miejsc przyjaznych rodzinie istniejących i powstających zarówno w sferze publicznej, pozarządowej, jak i prywatnej, wyróżnionych certyfikatem wydawanym przez Gminę Miasto Szczecin.

Informacje na temat Szczecińskiej Karty Rodzinnej (SKR) można znaleźć pod adresem:
http://www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl/przyjaznyrodzinie/chapter_117010.asp

Źródło: UM Szczecin

Dokumenty do pobrania: