Rusza "Aktywny Samorząd 2013"

2013-05-07 08:40
Uprzejmie informujemy, że na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie rozpoczął realizację Pilotażowego Programu "AKTYWNY SAMORZĄD 2013". (MODUŁ I i MODUŁ II)

Szczegółowe informacje dotyczące Adresatów programu w poszczególnych modułach, obszarach i zadaniach oraz WZORY WNIOSKÓW I ZAŁACZNIKÓW są dostępne na stronie www.mopr.szczecin.pl w zakładce AKTYWNY SAMORZĄD 2013
Informacje udzielane są w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przy ul. Abramowskiego 19 w Szczecinie pod następującymi numerami telefonów: 91/ 46 - 46 - 150, 91/ 46 - 46 - 151
Realizator programu: Gmina Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Cel główny programu - wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu w 2013 roku:
1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
Preferencje PFRON w trakcie rozpatrywania wniosków w ramach modułu I:
1) w 2013 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:
a) studiują,
b) uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych,
c) realizują obowiązek szkolny, wykazując osiągnięcia w nauce i wychowaniu (średnia ocen powyżej 4,00 lub udział w konkursach albo w olimpiadach szkolnych, wyróżnienia, wolontariat),
d) realizują obowiązek szkolny, mając miejsce zamieszkania na terenie obszaru wiejskiego,
e) wykażą, że wnioskowany przedmiot dofinansowania podniesie: jakość wykonywanej pracy lub poziom wykształcenia,
f) są aktywne zawodowo i jednocześnie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe (np. kursy zawodowe, nauka języków obcych) albo, które jednocześnie działają na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych albo, które w sposób aktywny poszukują pracy lub starają się lepiej przygotować do jej podjęcia lub do dalszego kształcenia (np. współpraca z doradcą zawodowym, trenerem pracy, psychologiem),

Termin przyjmowania wniosków:
- w MODULE I upływa w dniu 30 września 2013 roku

- w przypadku wniosków dotyczących MODUŁU II obowiązują następujące terminy przyjmowania wniosków (adekwatnie do organizacji roku szkolnego/akademickiego):
do 31 maja 2013 - dotyczące drugiego półrocza roku szkolnego/semestru roku akademickiego (półrocze/semestr - trwający),
od 01 lipca 2013 do 30 września 2013 - dotyczące pierwszego półrocza roku szkolnego/ semestru roku akademickiego (półrocze/semestr następnego roku szkolnego/akademickiego).

Program w 2013 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Informacje udzielane są w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przy ul. Abramowskiego 19 w Szczecinie pod następującymi numerami telefonów: 91/ 46 - 46 - 150, 91/ 46 - 46 - 151

1. Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek 07.30 - 15.30
wtorek 10.00 - 14.00
środa 10.00 - 14.00
czwartek 10.00 - 14.00

2. Terminy przyjmowania wniosków dotyczących dofinansowania lub refundacji KOSZTÓW UZYSKANIA WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM w ramach MODUŁU II są następujące:
- do 31 maja 2013 roku - wnioski dotyczące trwającego półrocza roku szkolnego 2012/2013 lub trwającego semestru roku akademickiego 2012/2013
- od 01 lipca 2013 roku do 30 września 2013 roku - wnioski dotyczące pierwszego półrocza roku szkolnego 2013/2014 lub pierwszego semestru roku akademickiego 2013/2014

3. Druki wniosków, załączniki oraz informacje dotyczące MODUŁU I iMODUŁU II znajdują się na stronie internetowej MOPR www.mopr.szczecin.pl w zakładce "AKTYWNY SAMORZĄD 2013"

4. Pełne brzmienie:
- Pilotażowego Programu "AKTYWNY SAMORZĄD 2013",
- Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2013 roku,
- Zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu "Aktywny samorząd"
znajduje się na stronie internetowej www.pfron.org.pl w folderze "AKTYWNY SAMORZĄD"