Oświadczenie po publikacji Radia Szczecin na temat świadczeń dla rodziny zastępczej

2013-06-21 12:55
W nawiązaniu do wiadomości podanej 20 czerwca br. przez Radio Szczecin Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie oświadcza, że powodem zawiadomienia prokuratury o konieczności złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego było wyłącznie ustalenie jednolitej linii orzeczniczej.
Sprawa dotyczy wypłaty podwyższonych świadczeń dla rodziny zastępczej. Zgodnie z art. 226 ustęp 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, decyzje w sprawie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zachowują moc do dnia wygaśnięcia, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od wejścia w życie ustawy.

Respektując m.in. powyższą regulację, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie rozpoczął wypłatę podwyższonych świadczeń po upływie 3 miesięcy od wejścia w życie ww. ustawy.

Kilka decyzji administracyjnych wydanych w tym zakresie zostało zaskarżonych do SKO. Problem polega jednak na tym, że SKO w podobnych sprawach wydawało odmienne decyzje. W dwóch przypadkach utrzymało w mocy decyzje wydane przez MOPR, a w dwóch kolejnych uchyliło decyzje, przekazując je do ponownego rozpatrzenia.

W świetle obowiązujących przepisów MOPR nie znalazł przesłanek do tego, by została wydana inna decyzja. Przy ponownym rozpatrzeniu została zastosowana dotychczasowa interpretacja. W związku z tym p. Iwona Zbierska odwołała się do SKO, które tym razem uchyliło decyzję wydaną przez MOPR w części dotyczącej daty, od której zostało przyznane kobiecie świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. W tym zakresie SKO orzekło, że to świadczenie przysługuje od 1 stycznia 2012 roku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w tożsamej sprawie orzekł oddalenie skargi rodziny zastępczej niezawodowej na decyzję tamtejszego SKO, utrzymującą w mocy decyzję wydaną wcześniej przez starostę.

Biorąc pod uwagę brak jednolitej linii orzeczniczej w podobnych sprawach, MOPR zawiadomił prokuraturę o konieczności złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Ogromne znaczenie ma tu również prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi. MOPR jest w stanie wypłacić podwyższone świadczenia, ale nie chce dopuścić do sytuacji, w której nienależnie pobrane kwoty musiałyby zostać zwrócone przez rodziny zastępcze w przypadku, gdyby właściwe organy znów wydały odmienne orzeczenia.

Insynuacje, jakoby Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie grał na zwłokę i brnął w potwierdzeniu jego niesłusznych założeń, są z gruntu nieprawdziwe. Należy je traktować jako pomówienie, które godzi w dobre imię Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.