Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów

2009-07-06 13:43
Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów

Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. J Ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990r. Nr 34 poz. 198 z późn. zm.), w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 Ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opekuńczy (Dz. U. z 1964r. Nr 9 poz. 59 z późn. zm.)
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie podaje do wiadomości, iż przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Szczecinie dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych.
Opiekunem/kuratorem może być:
ustanowiona osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie została pozbawiona praw publicznych albo praw rodzicielskich lub praw opiekuńczych. Ponadto opiekunem bądź kuratorem może być ustanowiona osoba, w stosunku do której zachodzi prawdopodobieństwo, że wywiąże się należycie z obowiązków opiekuna.
Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką; podlega przy tym nadzorowi sądu opiekuńczego.
Do obowiązków kuratora należy reprezentowanie osoby ubezwłasnowolnionej, w tym zarządzanie jej majątkiem, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi.
Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów przyjmuje
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, pok. 301, tel.( 0-91) 48 57 601.