Ciepło od MOPR-u, czyli pomoc na sezon grzewczy

2013-10-10 12:01
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie jak co roku w związku z sezonem grzewczym przyznaje pomoc w formie dofinansowania do zakupu opału. O wsparcie mogą ubiegać się osoby i rodziny, które nie są w stanie ogrzać swoich domostw we własnym zakresie. W zależności od sytuacji zainteresowani mogą liczyć na wsparcie na poziomie nawet kilkuset złotych. Jesienią i zimą wzrasta również zapotrzebowanie na leki.
Osoby, których nie stać na zakup opału, powinny zgłosić do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rejonowego ośrodka pomocy rodzinie lub Działu Pomocy Osobom Bezdomnym szczecińskiego MOPR. Po otrzymaniu prośby o pomoc pracownicy socjalni przeprowadzają wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. W jego trakcie rozeznają sytuację i potrzeby osoby samotnej lub rodziny. Ustalają również, czy w domu lub mieszkaniu znajduje się piec lub inna instalacja grzewcza.

Dofinansowanie do zakupu opału jest przyznawane w drodze decyzji administracyjnej. Najczęściej klienci otrzymują świadczenie pieniężne. W zależności od posiadanego dochodu jest ono im wypłacane w ramach zasiłku celowego bądź specjalnego zasiłku celowego. Na taką pomoc mogą liczyć również te osoby i rodziny, które wykorzystując własne zasoby, nie są w stanie regulować opłat związanych z ogrzewaniem mieszkań gazem lub energią elektryczną.

W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyznana pomoc mogłaby zostać przeznaczona na inne cele, MOPR zleca wyłonionej w drodze przetargu firmie dowóz opału do wnioskodawcy.

Na podobnych zasadach przyznawane jest również dofinansowanie do zakupu leków. O takie wsparcie klienci ubiegają się jednak przez cały rok.

W 2012 roku świadczenia pieniężne i niepieniężne w postaci zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup opału otrzymało 2676 rodzin składających się z 4824 osób. Łącznie wydano 1.014.349,90 zł. Kwota ta nie obejmuje specjalnych zasiłków celowych. Efekt? Całkowita wartość udzielonej pomocy jest znacznie wyższa.

1731 rodzin składających się z 3335 osób otrzymało z kolei zasiłki celowe na zaspokojenie innych potrzeb - w większości są one związane z opłatami mieszkaniowymi: prąd, gaz itp. W sumie wydano 566.602,65 zł. To jednak nie wszystko. Ci, których dochód przekroczył kryterium dochodowe, otrzymali specjalne zasiłki celowe.

Zasiłki celowe na zakup leków trafiły do 2179 rodzin składających się z 3114 osób. Łącznie wydano 650.989,54 zł. Kwota ta nie wyczerpuje pełnej skali udzielonej pomocy - osoby, których dochód przekroczył kryterium dochodowe, otrzymały specjalne zasiłki celowe.

Dofinansowanie do zakupu opału lub opłat mieszkaniowych (dotyczy grzewczych instalacji gazowych i elektrycznych) oraz do zakupu lekarstw nie wyczerpuje całego spektrum udzielanej przez MOPR pomocy, która obejmuje również m.in.: aktywizację społeczno-zawodową, asystenturę rodziny, świadczenia pieniężne w postaci zasiłków stałych, okresowych, celowych, pomoc w zakresie dożywiania, kierowanie do domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia i wiele innych. Wnioski o przyznanie pomocy rozpatrywane są niezwłocznie.